Strategier globale fond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som globale aksjefond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Se også

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Nøkkeltall globale aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for globale aksjefond på ABC Penger.

Kostnadskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Kalenderårsavkastning globale aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år fra 2003 til og med 2009.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Her de de ulike strategiene til de ulike fondene. Fondene står alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Global Quant

ABN AMRO Global Quant investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet kan investere i markeder som inngår i Morgan Stanley World Cap. Index. Den samme indeksen er fondets referanseindeks for avkastning og risiko. Fondet investerer ikke i nye markeder. Fondet søker å skape merverdier på aksjeutvalgnivå. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamental faktormodeller. Selskaper analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensiale og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt 150-200 selskaper i porteføljen. Målsetningen er å gi investor en årlig meravkastning på 1,5-2,0 prosentenheter utover referanseindeksen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen. Avkastningen rapporteres i norske kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Carnegie World Wide Etisk II

Carnegie WorldWide Etisk II har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie WorldWide Etisk II har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene.

Carnegie WorldWide Etisk II har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Carnegie WorldWide, men investerer ikke i virksomheter som i vesentlig grad er involvert i handel med for eksempel alkohol, pornografi, tobakk eller våpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Carnegie Worldwide

Carnegie WorldWide er et internasjonalt aksjefond med muligheter til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Carnegie WorldWide følger den samme porteføljesammensetting som den danske investeringsforeningen Carnegie WorldWide Globale Aksjer.

Danske Invest Horisont Aksje

Fondet er et såkalt fond-i-fond som investerer i norske og internasjonale aksjefond. Forvalterne og deres fond er plukket ut av analyseenheten Fund Rating & Selection og gir deg tilgang til de aller beste fondene på markedet fra kjente forvaltere som feks Fidelity, Skagen, East Capital, Merrill Lynch og Danske Capital.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De mest aktuelle markedene er Norge, Europa og Nord-Amerika, men fondet vil også kunne ha mindre investeringer i Asia og Emerging Markets når markedssituasjonen tilsier det.

Danske Invest SRI Global

Danske Fonder SRI (Social Responsible Investments) Global er et indeksfond med etisk plasseringssikring. Fondet plasserer i aksjer, som etter etiske restriksjoner, inngår i MCSI World, eller i fondspapir, som er relatert til disse aksjene. Fondet kan også plassere en hvis andel i derivatsinstrument for å effektivisere forvaltningen.

Hver respektive aksjes andel i fondet skal tilsvares av aksjens prosentandel av MSCI World. Plasseringsbestemmelsene for investeringsfondene og de etiske restriksjonene må dog ikke settes til side.

De etiske restriksjonene bergunnes i internasjonale normer for menneskerettigheter, arbeid, miljø, bestikkelse, korrupsjon og våpen. I tillegg utelukkes bedrifter med virksomhet innen våpen, alkohol, tobakk og pornografi.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Danske Invest Stockpiciking

Fondet StockPicking investerer globalt i selskaper med et godt fundament og med en eksponering mot en rekke spesifikke tendenser, som vil drive verdiveksten gjennom de neste 3-5 år.

Danske Capital, som er rådgiver for fondet, finner enkeltstående gode investeringsmuligheter. Disse sammensettes til en portefølje på 30-50 aksjer med en fornuftig risikospredning.

Da investeringshorisonten er lang og den enkelte aksje har en relativt stor innflytelse på fondets avkastning, investeres det i godt styrte selskaper med en forretningsmodell som er holdbar på lang sikt og er relativt gjennomskuelig.

Delphi Verden

Delphi Verden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjeselskaper på verdens børser. Fondets strategi går ut på å finne gode langsiktige trender og vil derfor benytte trendanalyser aktivt for å finne interessante aksjer og sektorer. Fondet investerer i et fåtall selskaper og fokus er rettet mot de til enhver tid antatt beste sektorene. Fondet kan investere i alle bransjer og har stor frihet i forhold til geografisk nedslagsfelt. Når markedet preges av usikkerhet, kan inntil 20% av midlene flyttes over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Fondet vil bære preg av å være en aktivt forvaltet portefølje og vil kunne bevege seg raskt mellom regioner, sektorer og enkeltselskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB Nor Aktiv 100

Investeringsmandatet til DnB NOR Aktiv Aksje innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR ECO Absolute Return

Fondet er et globalt markedsnøytralt verdipapirfond som

er eksponert mot aksjer innen fornybar energi og relatert

Artikkelen fortsetter under annonsen

industri. Fondet søker å gi en god absolutt avkastning som

er uavhengig den generelle utviklingen i aksjemarkedet.

Dette oppnår fondet ved å kjøpe aksjer forvalter er positiv

til og selge aksjer med negative utsikter. Fondet

investerer i selskaper som benytter ny teknologi for å

generere og bruke renere energi, øke effektiviteten og

fremme veksten av fornybar energi. Størstedelen av

investeringene vil være i selskaper som er eksponert mot

vind, sol, biodrivstoff, vannkraft, jordvarme eller andre

relevante fornybare energier, det vil si selskaper som

hjelper oss å bruke energi mer effektivt.

DnB NOR Global (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Aksjefondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global (III)

Aksjefondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V) og har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global (V)

Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder og bransjer og selskaper.

DnB NOR Global Allokering

Fondets strategi er å posisjonere investeringene mellom forskjellige aktivaklasser og bransjer basert på forvalternes løpende markedssyn. Investeringene er basert på fundamentale analyser av markeder, aktivaklasser og bransjer. Fondet investerer i norske og internasjonale rente- og aksjemarkeder. Fondet har frihet til å handle i verdipapirer /instrumenter og derivater innen OECD-land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Fondet har anledning til å sikre valutaeksponeringen mot norske kroner. Fondet oppererer med en begrenset nedside som pr. mnd er 3,5%, pr. kvartal 7,0% og har en maks nedside på 10%

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global Etisk (IV)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Etisk (V), og investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondet plasserer ikke i foretak som bedriver sin virksomhet i strid mot veletablerte internasjonale normer, framfor alt FNs konvensjon om menneskelige rettigheter, FNs Barnkonvensjon, ILO-konvensjoner, FN Global Compact, OECD:s retningslinjer for multinasjonale foretak samt internasjonale miljøkonvensjoner. Videre unngår fondet å investere i foretak med vesentlig del av omsetningen fra tobaksprodukter, alkohol, våpen/krigsmateriell, pornografi eller spill om penger. Fondet plasserer heller ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Selskaper som fondet investerer i skal følge gjeldende lover. Videre skal selskapene på en akseptabel måte etterleve intensjonene i internasjonale konvensjoner og overenskomster om menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø, bestikkelser og korrupsjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global Etisk (V)

DnB NOR Global Etisk (V) investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Målet er å generere investeringsideer som gir bedre avkastning enn referanseindeksen generelt. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Profilen på fondet er basert på rådgivningsavtale med Dresdner RCM. Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondet har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap og tar hensyn til anerkjente etiske retningslinjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DNB NOR Global Indeks

DnB NOR Global Indeks har en såkalt passiv investeringsstrategi hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av den globale aksjeindeksen Morgan Stanley Capital International World Index. Det vil dermed ikke bli gjort forsøk på å oppnå bedre avkastning i fondet enn den globale aksjeindeksen. For å oppnå en eksponering som gjenspeiler sammensetningen i MSCI World indeksen, skal fondets midler søkes investert i de aksjene som til enhver tid utgjør aksjene i MSCI Indeksen, men selskaper som ikke tilfredsstiller DnB NOR's etiske minimumstandard vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dnb Nor Global Quant

Fondet investerer alt i Carlson Quant Global og er et såkalt fond-i-fond. Dette fondet investerer i selskaper over hele verden og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper noert på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta, valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i grundige analyser av markeder, bransjer og selskaper.

DnB NOR Global Selektiv I

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global Selektiv (II). Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Global Selektiv II

Fondet har et globalt investeringsunivers og kan plassere sine midler fritt i bransjer, land og forvaltningsstiler. Fondet har høy frihetsgrad, og skal være sterkt fokusert mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning. Fondet skal normalt være investert i 60-80 aksjer. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fondet vil ha en høy risikoprofil.

DnB NOR Global Value & Momentum

Formålet er å investere fondets midler i det internasjonale aksjemarkedet for å oppnå en størst mulig risikojustert meravkastning relativt til fondets referanseindeks. Fondets referanseindeks er MSCI World (MSNRWO=U). Value (billige selskaper) og momentum (vinneraksjer) er to stilarter som har fungert uavhengig av hverandre i lang tid. Siden disse to stilene utfyller hverandre meget bra (den ene gjør det best når den andre gjør det dårligst), passer det meget bra å kombinere dem i en portefølje slik som i DnB NOR Global Value & Momentum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR Globalspar

Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsaklig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DnB NOR TMT Absolute Return

Målet med fondet er å oppnå absolutt avkastning gjennom å følge en målrettet strategi om å velge gode aksjeinvesteringer innenfor teknologi, media og telekom sektorer og relaterte næringer. Fondet vil søke å oppnå sine investeringsmål gjennom bruk av ulike investeringsstrategier, som også inkluderer bruk av derivater. Fondet har som mål å minimere markedsrisikoen og fondets avkastning over tid forventes å komme hovedsakelig fra fondets selektering på aksjeinvesteringer. Investeringsprosessen vil være basert på fundamental selskapsanalyse. Fondet har et bredt investeringsunivers og investeringer gjøres på global basis. Gjennomsnittlig beholdning for hver posisjon er forventet å være i området i 3-12 måneder. Fondet tilbyr daglig likviditet og fondskurser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fidelity International

Ingen strategi lagt ut på nett.

Forte Global

Forte Global er et aktivt forvaltet fond som gjennom grundige makro- og fonfdanalyser investerer i 8-12 av de antatt beste fondene i verden, fordelt mellom ulike bransje og geografiske mandater. Børsnoterte fond (ETF'er) vil tidvis brukes til å øke eksponeringen mot markedet og tidvis til å kurssikre porteføljen. Fondet kombinerer trendbasert analyse , som fanger påå konjunkturer og syklyser, med fondsanalyse som søker å finne frem til de beste fondene.

Fram Global

Aksjefondet FRAM GLOBAL er et aksjefond som i hovedsak skal plassere andelseiernes penger i andre fond. Som det ligger i navnet skal fondet ha en global investeringshorisont, og med det menes at fondets bestyrere står fritt til å velge fond, så lenge de inneholder verdipapirer som er aktuelle i henhold til vedtektene til FRAM Global.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne friheten skal anvendes til å se etter de fondsforvaltere som har utmerket seg med gode fond i markeder som krever lokal kompetanse.

Handelsbanken Fond i Fond 100

Handelsbanken Fond i Fond 100 plasserer normalt kun i aksjefonder, men kan ved behov plassere inntil 25% i rentefonder. Det innebærer i praksis at Fond i Fond 100 kan ha maks 100%, og minimalt 75% aksjefonder, de resterende 25% blir da plassert i rentefonder. Målet er å skape en langsiktig høy avkastning gjennom aktive omplasseringer i aksjefonder.

Handelsbanken Global Indeks Etisk

Fondet er et aksjefond som plasserer i ulike bransjer over hele verden. Fondet plasserer sine midler i Nord-Amerika, Asia, Australia, Europa og Latin-Amerika, og fondets bredt diversifiserte portefølje gjør fondet mindre sårbart for lokale uroligheter. Selskapene blir valgt ut etter etiske kriterier av uavhengige analytikere. Dette innebærer at fondet ikke kan plassere i selskaper der mer enn 5 prosent av omsetningen kommer fra krigsmaterialer, tobakk, alkohol, pornografi eller spill. Fondet følger indeksen Socially Responsible World Index on MSCI World med mål å oppnå en avkastning som over tid tilsvarer avkastningen til indeksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Handelsbanken International LU

Fondets målsetting er gjennom aktiv forvaltning av porteføljen å oppnå bedre langsiktig avkastning enn gjennomsnittet i verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i Nord-Amerika, Asia, Australia, Europa og Latin-Amerika.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Holberg Global

Fondet skal investere i globaler aksjer innenfor OECD-området. Inntil 10% av fondets eiendeler kan være investert i andre finansielle instrumenter. Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner, avkastningen vil demed avhenge av valutakurssvingninger.

Holberg Global Index

Holberg Global Index er et "fond i fond" som investerer alle midler i verdipapirfondet Balzac World Index, som er forvaltet av State Street Global Advisor France S.A. Balzac World Index er et passivt forvaltet globalt indeksfond som vil følge (duplikere) utviklingen i Morgan Stanley World Index. Holberg Global Index har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner. Avkastningen vil dermed bli påvirket av valutakurssvingninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Holberg Rurik

Fondet skal i hovedsak investere i aksjer som er notert i EMEA-markedet; Europa, Midt-Østen og Afrika. Inntil 20% av fondet kan være investert utenfor EMEA-markedet. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter. Fondet har ikke anledning til å sikre valutaposisjoner.

KLP AksjeGlobal Indeks 1

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks I er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD NOK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er notert i norske kroner, og er ikke valutasikret. Fondet består pr idag av ca 1100 aksjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

KLP AksjeGlobal Indeks 2

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

KLP AksjeGlobal Indeks 3

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks er et indeksnært aksjefond med et globalt investeringsmandat. KLP WRLD HNK er en global aksjeindeks, som på daglig basis kalkuleres av MSCI, på oppdrag for KLP. For å kalkulere indeksen tar MSCI utgangspunkt i MSCI World Index Developed Markets og ekskluderer de selskapene som ikke tilfredsstiller KLPs etiske minstekrav. Dette fondet er valutasikret til norske kroner og består pr idag av ca 1100 aksjer. KLP AksjeGlobal Indeks investerer mer enn 90% av sine midler i AGI I. Resten brukes til valutasikring mot norske kroner og til futures (for likviditet).

Artikkelen fortsetter under annonsen

KLP AksjeGlobal Indeks IV

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV er et indeksfond-i-fond som investerer i aksjemarkedet globalt. Forvaltningen av fondets portefølje tar hensyn til KLPs etiske investeringsregler og blir deretter industrinøytralisert mot den opprinnelige indeksen. Fondet investerer i verdipapirfondsandeler (i KLP AksjeGlobal Indeks II), og bankinnskudd. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet ikke faller eller øker som følge av svingninger i valutakursene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landkreditt Aksje Global

Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global har som investeringsmål å plassere alle midler som fondet får til disposisjon i en global aksjeportefølje som forventes å følge tilsvarende utvikling som MSCI (Morgan Stanley Capital International) World Free Index, omregnet til norske kroner. Indeksen er sammensatt av ca 1.800 ulike aksjer i 23 industrialiserte land i Nord Amerika, Europa og Asia. For å innfri fondets investeringsmål på en mest mulig treffsikker og kostnadseffektiv måte forvaltes midlene til Landkreditt Aksje Global gjennom underfondet Vanguard Global Stock Index Fund. Dette er et indekstilknyttet globalt aksjefond med full replisering (kopiering) av de underliggende aksjene i ovennevnte indeks.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Choice International Eq

Nordea Choice International Equities er et fond som åpner for muligheten til å dra nytte av kompetansen til verdens fremste porteføljeforvaltere. Fondet etterstreber å generere høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet - både ved stigende og fallende kurstrender. Fondet er basert på en Fond i Fond løsning hvor forvalterne investerer i Globalt forvaltede aksjefond. Forvalterne velger blant globale aksjefond som kan vise til god forvaltningshistorikk, uavhengig av bransje eller geografisk tilhørighet. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer bidrar til å diversifisere risikoen i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Global Value

Nordea Global Value er et aksjefond som primært investerer i børsnoterte verdipapirer i Amerika, Europa og Asia (inkludert Japan). Fondet investerer i henhold til verdibasert investeringsstrategi. Investeringsstrategien innebærer at forvalter har en indeks-uavhengig forvaltningsstil. Fondets avkastning kan derfor forventes å svinge uavhengig av verdens aksjemarkeder. Investeringsmuligheter blir identifisert gjennom uavhengige analyser av de enkelte selskap. Fondet er registrert og forvaltes under Nordea 1, SICAV i Luxembourg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Global Value Fund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Internasjonale Aksjer

Nordea Internasjonale Aksjer egner seg for investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Nordea Internasjonale Aksjers midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

Nordea Internasjonale Aksjer II

Nordea Internasjonale Aksjer II egner seg for større investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondets midler plasseres i verdipapirfondet Nordea Internasjonale Aksjer III som oppfyller UCITS-direktivets krav til risikospredning m. v. Dette fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette er et aksjefond med lav risikoprofil.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Internasjonale Aksjer III

Nordea Internasjonale Aksjer III egner seg for meget store investorer som ønsker en internasjonal aksjeeksponering, men som ikke har preferanser til ett spesielt marked. Fondet investerer i aksjer i Amerika, Europa, Asia og Oceania. Den store geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at Nordea Internasjonale Aksjer III er et aksjefond med lav risikoprofil.

Nordea Plan100

Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond.

Nordea Stabile Aksjer Gl Etisk

Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk sitt formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad ar avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Nordea Stabile Aksjer Global Etisk skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordea Stabile Aksjer Global

Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Globals formål er å gi en avkastning på linje med det globale aksjemarkedet over tid, med vesentlig lavere svingninger (volatilitet). Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater uavhengig av konjunkturer.

ODIN Global

ODIN Global investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper over hele verden. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Index).

Fondet investerer fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

ODIN Global SMB

Odin Global SMB investerer fritt i små og mellomstore aksjeselskaper over hele verden. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi, som ikke skal overstige 2mrd USD på investeringstidspunktet. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det globale aksjemarkedet. (referanseindeks: MSCI World Net Small Cap Index).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Orkla Finans Global

Orkla Finans Global er et innkontraktert aksjefond (AllianceBernstein-Global Growth Trends Portfolio) som investerer globalt i bransjer med vekstpotensial. Porteføljen har seks undergrupper: Kommunikasjon og informasjonsteknologi, helse, kapitalvarer/infrastruktur, energi, forbrukervekst og finans. Fondet har en aktiv forvaltningsstil og kan derfor avvike fra fondets referanseindeks (MSCI World).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pareto Aksje Global

Pareto Aksje Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning i forhold til risikofri rente, ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet.

Pareto Aktiv Global

Pareto Aktiv Global skal over tid søke å gi sine andelshavere en positiv meravkastning (absolutt avkastning) i forhold til risikofri rente (ST1X), ved å kombinere investeringer i selskaper i utlandet. Viktige utvalgskriterier for selskapene er oversiktlig virksomhet og god ledelse, tilfredsstillende finansanalytiske nøkkeltall og rimelig prising.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondets referanseindeks er ST1X, Oslo Børs Statssertifikatindeks. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn referanseindeksen.

Pluss Utland Aksje

Fondet investerer i børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder, med minimum 85 prosent av porteføljen innenfor OECD-området. Gjennom fondet oppnår investor en betydelig diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fondets referanseportefølje er grunnlaget for porteføljesammensetningen og måling av fondets avkastning. Referanseporteføljen er valgt ut fra krav om lav risiko og en global diversifisering av porteføljen. Avkastningen og porteføljesammensetningen i PLUSS Utland Aksje vil best kunne sammenlignes med MSCI World, utarbeidet av Morgan Stanley Capital International, MSCI.

Pluss Utland Etisk

Fondet investerer i internasjonale aksjer i henhold til anerkjente etiske retningslinjer. Disse er nedfelt i FNs Global Compact’s 10 prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Fondet ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på disse FN-normene, samt områder som tobakk, alkohol, pornografi, gambling, samt krigsmateriell. Fondet unnlater også å investere i selskaper som er utelukket fra investeringer av Statens pensjonsfond - Utland (Petroleumsfondet), som vurderes å være benchmark for etiske investeringer i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Screeningen av fondets investeringer foretas av Ethixs SRI Advisors i Stockholm, som har fokus på selskapenes holdninger til corporate governance, miljømessige og sosiale forhold.

PLUSS Utland Etisk er et veldiversifisert globalt aksjefond. Fondet har MSCI World indeks i NOK som benchmark (referanseindeks), og investeringene har en god spredning mellom bransjer, enkeltselskaper og geografiske markeder.

Postbanken Aksjefokus

Investeringsmandatet til Postbanken Aksjefokus innebærer at fondet i all hovedsak investerer i verdipapirfondsandeler i underfond som er klassifisert som aksjefond eller i andre instrumenter som gir en aksjeeksponering. Fondet vil også kunne investere inntil 20% av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter enn verdipapirfondsandeler der dette synes mer formålstjenlig for å oppnå ønsket eksponering. I en normalposisjon vil fondet direkte eller indirekte være investert med ca. 65 prosent i globale finansielle instrumenter og 35 prosent i norske finansielle instrumenter. Fondet står imidlertid fritt til å foreta geografiske allokeringer mellom globale og norske finansielle instrumenter basert på DnB NOR Kapitalforvaltnings investeringssyn til enhver tid. Tilsvarende vil gjelde innenfor det global universet hvor fondet fritt kan velge eksponering, både geografisk og på sektornivå. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet. Fondets investeringsmandat innebærer at DnB NOR Kapitalforvaltning har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til en hver tid forvaltes.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Postbanken Global

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Global (V). Fondet har et globalt investeringsunivers og investerer hovedsakelig i store, solide selskaper som noteres på de ledende børser i USA, Europa og Asia. Porteføljen har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

SEB Choice Medelst Bol

Fondets investeringsprosess er systematisk og starter med en tynning blant noen 800 aksjer av mellomstore selskaper basert på de grunnleggende faktorene som teamet mener driver aksjekursene. Gjennom denne metoden er målet å finne selskaper som viser styrke, samtidig som aksjene handles til en rimelig pris. Siden fondet investerer midlene utenfor Sverige blir avkastningen påvirket av hvordan den svenske kronen utvikler seg i forhold til andre valutaer. Derivater kan brukes som en del av fondets investeringspolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SEB Etisk Globalfond Lux

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper som gjennom sine produkter, tjenester, forskning eller teknologi, direkte eller indirekte bidrar til et bedre miljø. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter.

SEB Globalfond Lux

Fondet investerer over hele verden i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer og regioner. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet. Fondet utbetaler ikke utbytte.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sigma Global Explorer

Fondets investeringsstrategi har som målsetning om å

identifisere veksttrender med en veksttakt over global

gjennomsnittsvekst. Fondet er aktivt forvaltet, og vil investere

i selskaper uavhengig av bransjetilhørighet, med produkter,

Artikkelen fortsetter under annonsen

tjenester og forretningsmodeller som underbygger en

bærekraftig verdiskapning. Fondet investerer globalt med

hovedvekt av eksponeringer på børser utenfor Norden. Inntil 10

% av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

Skagen Global

Aksjefondet Skagen Global investerer i aksjer over hele verden - bortsett fra Norge. Som for de andre aksjefondene er investeringsfilosofien å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko, gjennom å investere i undervurderte selskaper, bransjer eller land. Fondet søker å ha en balansert eksponering mot bransjer. Kravene til høy kvalitet og lav vurdering av selskapene er absolutte, samtidig som selskapsrisiko og markedsrisiko skal balanseres mot gevinstmulighetene.

SPV Aksje

Fondet investerer i markeder med høy attraktivitet målt ut fra blant annet makro, sentiment, prising og risikovillighet i de spesifikke regioner. SPV Aksje skal kombinere aksjefond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge andelen i fondet vil være minimum 20 % og maksimum 60 % alt avhengig av hvilket markessyn forvalter har på det norske markedet. Normalt vil eksponeringen mot norske aksjefond utgjøre 40 %. Eksponeringen mot utenlandske fond vil være minimum 40 % og maksimum 80 %. Normalt vil eksponeringen utgjøre 60 %. For å redusere risiko knyttet til et forvaltermiljø er det satt begrensninger på at fondet maksimalt invester 40 % av i ett og samme forvaltningsmiljø. Dette betyr at det som et minimum vil være tre ulike forvaltermiljøer i SPV Aksje. Videre er det et krav at SPV Aksje skal investere i flere underfond. Ingen underfond skal normalt vekte mer enn 25 % av porteføljen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand AksjeSpar

StorebrandAksjeSpar har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i aksjer både på norske og internasjonale børser. 1/3 av porteføljen vil til enhver tid være plassert i selskaper på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt ved at sammensetningen er blandet mellom verdi- og vekstorienterte aksjer, hvor førstnevnte ofte har stabil inntjening, mens vekstselskaper preges av lavere inntjening i dag og en forventning om høyere inntjening i fremtiden. Fondet er aktivt forvaltet hvor strategien er å velge de land, sektorer og enkeltseselskaper som antas å være undervurderte. Det har historisk vært liten samvariasjon mellom kursutvikling i Norge og verdensmarkedet og fondet passer derfor investorer som ønsker å utnytte dette i ett og samme fond.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand Global

Storebrand Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i de mest velutviklede av verdens børser. Fondet vil i stor grad velge store selskaper med en sterk markedsposisjon, men en del av strategien er samtidig å ha en god spredning på regioner og sektorer. Forvalter gjennomfører en rekke selskapsbesøk og utnytter kunnskap på tvers i Storebrand Kapitalforvaltning for å identifisere de selskaper som antas å være undervurderte. Fondet er aktivt forvaltet og passer for privatpersoner, bedrifter og andre som ønsker en bred internasjonal aksjeportefølje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand Global Indeks I

Storebrand Global Indeks I er et indeksfond og har som formål å etterligne aksjeindeksen Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI World). Indeksen. Forventet relativ volatilitet (Tracking Error ex ante) skal være 0,5 % og avviket skal være i intervallet 0-1,5 %.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand Global Quant Equity

Storebrand Global Quant Equity er et globalt aksjefond som har som formål å oppnå meravkastning utover verdensindeksen målt ved MSCI World Index i norske kroner. Fondet forvaltes ved posisjonstagning i aksjer basert på bruk av kvantitative data i egenutviklede matematiske modeller.

Storebrand Global SRI

Storebrand Global SRI (Socially Responsible Investments) investerer i finansielt attraktive selskaper som er blant de ledende innen miljø- og samfunnsansvar innenfor sine industrier. Miljømessige forhold vurderes ut fra effektiv ressursbruk, miljørisikostyring og produktegenskaper. Samfunnsansvar vurderes i forhold til egne ansatte, leverandører og forretningspartnere. Innen de mest belastede sektorer investeres det kun i de selskaper som er blant de ledende 30% rangert etter miljø- og samfunnsansvar. I øvrige sektorer er av de beste 70% av selskaper investerbare. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer tobakk, alkohol, klasebomber, landminer, atomvåpen eller har en vesentlig del av sin omsetning fra forsvarskontrakter. Det investeres heller ikke i selskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakeres rettigheter eller i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. I tillegg til SRI-vurderingen velger forvalter de selskapene som forventes å gi den beste finansielle avkastningen. I aksjeanalysen fokuserer forvalter på å finne selskaper som er lavt priset i forhold til sin kapitalavkastning eller selskaper hvor vi forventer at kapitalavkastningen skal endres. Både interne drivere og industritrender blir vurdert. Dette kombineres med analyser av det overordnede investeringsklimaet der faktorer som makroøkonomisk utvikling, inntjeningstrender og vurdering av markedet står sentralt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Storebrand Pionér

Fondet utnytter Storebrands analysekapasitet på sosialt ansvarlige investeringer, såkalt Socially Responsible Investments (SRI). Fondets investeringer er overvåket med hensyn til et utvidet antall samfunnsansvarlige kriterier. Disse kriteriene skal overholdes samtidig som forvalter søker å oppnå god langsiktig verdistigning i forhold til de risikorammer som gjelder.

Terra Global

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjeandeler i New Star Global Equity Fund (NSGEF). NSGEF er et underfond av selskapet New Star Asset Management. NSGEF forvaltes av New Star Asset Management, London, Englang. Fondets investeringer vil følge NSGEF vedtekter. NSGEF kan investere midler i alle verdensregioner. Dermed kan investeringene allokeres til de områder i verden som til enhver tid har de beste vekstutsiktene. Spredning av investeringene over forskjellige deler av verden vil samtidig gi økt risikospredning og derfor bidra til lavere risiko i fondet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Terra Global II

Terra Global II investerer i WarrenWicklund World som er et globalt aksjefond som fokuserer på store og mellomstore selskaper i ulike regioner.

Vekterfond Aksjer 1

Fondets skal i all hovedsak investere i tilgjengelige norske og globale aksjefond. Forvalterne og deres fond velges ut etter en grundig analyse av så vel kvalitative som kvantitative egenskaper hos forvalterne. Forvaltningsselskapet skal søke å oppnå meravkastning ved å finne frem til de beste tilgjengelige forvalterne i verden og kombinere disses verdipapirfond i en portefølje som gir en balansert risiko, men beholder muligheten for meravkastning. Forvaltningsselskapet vil søke etter svært aktive forvaltere, men redusere forvalterspesifikk risiko ved å spre investeringene på flere forvaltere, dels også innenfor samme aktivaklasse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

WarrenWicklund World

WarrenWicklund World er et aksjefond med eksponering mot det globale aksjemarkedet. Fondet investerer fritt med hensyn på land, bransje og selskap. Strategien er å fokusere på langsiktige temaer og trender i økonomien. Fondet har MSCI World som referanseindeks, men fondets sammensetning vil avvike fra indeks og kan derfor ventes å få en utvikling som både fra dag til dag og over tid avviker fra referanseindeks.