Strategier nordiske aksjefond

Alle fond skal ha en uttrykt investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som nordiske aksjefond.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også

Aksjefond
Les mer om aksjefond.

Nøkkeltall nordiske aksjefond
Her finner du de viktigste tallene for nordiske aksjefond på ABC Penger.

Kostnadskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor mye hvert enkelt aksjefond koster deg.

Kalenderårsavkastning nordiske aksjefond
Denne oversikten viser avkastning hvert år fra 2003 til og med 2009.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på den og den børsen. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Her de de ulike strategiene til de ulike fondene. Fondene står alfabetisk satt opp.

Alfred Berg Nordic Best Selection

ABN AMRO Norden investerer i det nordiske aksjemarkedet. Morgan Stanleys Nordenindeks er fondets referanse-indeks for avkastning og risiko. Vi justerer referanse-indeksen for UCITS vektingsregler. Fondets målsetning er å skape meravkastning utover referanseindeksens avkastning med kontrollert risiko. Fondet skal gi en veldiversifisert eksponering mot det nordiske aksje-markedet. Det søkes i forvaltningen å skape meravkastning på selskaps- og bransjenivå ved bruk av selskapsspesifikke faktortall og makrofaktorer for å bestemme selskaps- og bransjevekter. Porteføljen dannes fra et aksjeutvalg bestående av over 300 selskaper som samlet utgjør mer enn 90 % av den kapitaliserte verdi av de nordiske børser. Morgan Stanleys 10 bransjer benyttes i risikostyringen. Bransjevektene i porteføljen kan ikke avvike mer enn 5 prosentpoeng fra vekt i referanseindeksen. Selskaps-vektene kan ikke avvike mer enn 3 prosentpoeng. Landvektene skal ikke avvike mer enn 10 prosentpoeng fra referanseindeksens vekter. Porteføljen vil bestå av 50-100 selskaper. Fondet er et UCITS fond.

Alfred Berg Nordic Small Cap

This subfund invests at least 2/3 of its assets in shares or other securities representing equity in the capital of companies traded on the Nordic Stocks Exchange and that have a small market capitalisation (less than EUR 2 billion). For the purposes of this subfund, the following countries are considered as Nordic markets: Denmark, Finland, Norway and Sweden. It may also invest a maximum of 1/3 of its assets in any other transferable securities, money market instruments or cash,

provided that the investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets and the investments in other UCITS or UCI do not exceed 5%.

Avanse Norden

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Carnegie Aksje Norden

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i andeler i verdipapirfondet Carnegie Nordic Markets-sub-fund. Carnegie Nordic Markets-sub-fund er en del av det kollektive investeringsfondet Carnegie Fund.

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Carnegie Nordic Markets-sub-fund investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer.

Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet har en relativt konservativ risikoprofil fordi Carnegies forvaltningsfilosofi blant annet medfører at større likvide

selskaper med stabil inntjening foretrekkes.

Danske Invest Nordic

Danske Fund Nordic investerer i nordiske aksjer som skal være notert på en eller flere av de offisielle børsene i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Delphi Norden

Delphi Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Fondet passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

DnB NOR Grønt Norden

Fondet søker å investere i selskaper som har en positiv miljøprofil. Fondet investerer ikke i oljeproduserende selskaper. Fondet plasserer heller ikke i selskaper hvor vesentlig del av omsetningen kommer fra våpenproduksjon og/eller tobakk. Med vesentlig del av omsetningen menes i utgangspunkt mer enn 10 % av selskapets omsetning. Videre plasserer fondet ikke i foretak som er involvert i landminer og/eller klustervåpen. Fondets skal heller ikke investere i selskaper som driver sin virksomhet i strid med FNs Global Compact eller OECDs Retningslinjer for Multinasjonale Seleskaper. Deler av fondets investeringer handles i utenlandsk valuta. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Norden (I)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norden (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Norden (II)

Fondet er et fond i fond med DnB NOR Norden (III) og investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

DnB NOR Norden (III)

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Fondet skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.

Fidelity Nordic Fund (SEK)

Investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børsene i Finland, Norge, Danmark og Sverige.

Handelsbanken Norden Selectiv

Norden Selektiv investerer i et lite antall kvalitetsselskaper med lang tidshorisont. Fondet har som mål å skape en god avkastning over tid med lavere risiko enn de aktuell børsene. Dette gjøres ved å investere i et fåtall kvalitetsselskaper uten hensyn til noen referanseindeks. Utvalget av selskaper gjøres gjennom en strukturert prosess som inneholder såvel en kvantitativ analyse som en kvalitativ bedømmelse.

Handelsbanken Nordic LU

Fondets målsetting er å oppnå en god langsiktig verdiøkning. Fondet investerer i hovedsak i de fire nordiske aksjemarkedene Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fondet bestreber seg på å investere i selskaper som kan dra nytte av langsiktige forandringer i samfunnet og næringslivet, og som derved kan gi god avkastning på investert kapital. Fondet søker å holde en god spredning både geografisk og bransjemessig.

Handelsbanken Nordiske SMB

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i små og mellomstore selskaper i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Små og mellomstore selskaper er p.t. definert som selskaper med markedsverdi under 25 mrd kroner. Fondets målsetting er gjennom god risikospredning å oppnå bedre langsiktig avkastning enn de markedene som det investerer i. Når det anses å være til andelseiernes fordel kan fondet også investere i store bedrifter.

Holberg Norden

Fondet skal investere i aksjer eller grunnfondsbevis som er notert på de nordiske børsene (Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen, Helsinki Fondsbørs eller Københavns Fondsbørs). Inntil 20% av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

KLP AksjeNorden

KLP AksjeNorden er et aksjefond som investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsingfors og København. Fondets investeringsstrategi innebærer at kapitalen plasseres i selskaper som er hovedaktører i det nordiske næringsliv. Investeringene spres på et bredt utvalg av næringer og bransjer. Fondets risiko vurderes som lavere enn for det norske fondet, men noe høyere enn for våre globale fond.

Nordea Norden

Nordea Norden investerer i aksjer i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. Den geografiske og bransjemessige spredningen på fondets investeringer gjør at dette fondet er et aksjefond med moderat risikoprofil. Fondets investeringer identifiseres ut fra Nordeas Tematiske Investerings Prosess, hvor forvalter identifiserer selskaper basert på brede investeringstemaer som ventes å gi betydelig vekst i fremtiden.

Nordea Nordic Small Cap

Nordea Nordic Small Cap investerer i små og mellomstore selskaper i Norden. Hovedtyngden av investeringene vil gjøres i selskaper som utgjør mindre enn 0.1% av de samlede Nordiske børsverdiene.

Fondet vil ved hjelp av Nordeas interne analyser og sterke nordiske forankring, forsøke å identifisere undervurderte selskaper med forutsetninger for sterk fremtidig vekst.

Fondet er godt diversifisert på tvers av de nordiske land og på tvers av bransjer og sektorer. Grunnet sitt fokus på små og mellomstore bedrifter må risikoen i fondet allikevel ansees som noe høyere enn et gjennomsnittlig nordisk aksjefond.

ODIN Norden

ODIN Norden investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Fondets mål er å over tid gi høyere avkastning enn det nordiske aksjemarkedet (referanseindeks: VINXBCAPNOKNI).

Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Orkla Finans Nordic

Orkla Finans Nordic har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil kunne avvike betydelig fra sammensetningen av fondets referanseindeks som er Enskilda Nordic Total Portfolio Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondets primære mål er å oppnå høyest mulig avkastning på investerte midler. Fondets plasseringer gjøres i selskaper som ligger innenfor gitte etiske kriterier. Fondet investerer i det nordiske aksjemarkedet.

Orkla Nordic Value

Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig relativ avkastning for andelseierne. I en normalsituasjon vil om lag 80 % av fondets forvaltningskapital vil være investert i aksjer og andeler notert på de nordiske børsene (Oslo Stock Exchange, OMX Nordic Exchange Stockholm, OMX Nordic Exchange Helsinki, OMX Nordic Exchange Copenhagen og OMX Nordic Exchange Iceland. Fondets portefølje skal til enhver tid ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets referanseindeks for aksjeinvesteringer er VINX Benchmark Cap NOK_NI, mens referanseindeksen for rentebærende plasseringer er ST1X.

SEB Etisk Østersjøfond WWF

Fondet er et aksjefond med fokus på Sverige, Norge, Danmark og Finland. Opptil 10 prosent av fondet kan investeres i andre EØS-land. Fondet har en ideel tilnærming og 1 prosent av fondets eiendeler går til stiftelsen World Wildlife Fund WWFs Østersjø-prosjekt, gitt at fondets eiendeler øker med minst en prosent per år. I tillegg gir SEB årlig et tilsvarende beløp i bidrag til WWF. Fondet vil overholde visse etiske begrensninger, noe som betyr at det avstår fra å investere i selskaper som hovedaktivitet er alkohol, våpen, kjøretøy, petroleum og tobakk.

SEB Nordenfond Lux

Fondet investerer i svenske, danske, norske og finske aksjer samt aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet.

SEB Nordic Focus Fund

Ingen strategi på nettsiden.

SIGMA Nordic

Investeringsuniverset omfatter generelt det Nordiske markedet, og vil i hovedsak være fokusert på vekstområder og megatrender.

Fondet skal primært investere i aksjer som er notert på de nordiske børsene (Oslo Børs, OM Stockholmsbørsen, Helsinki Fondsbørs og Københavns Fondsbørs). Inntil 50 % av fondets eiendeler kan investeres utenfor Norden. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i unoterte aksjer.

Storebrand Norden

Storebrand Norden har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i nordiske børsnoterte selskaper. Fondet velger 3-5 aksjer i minimum fem bransjer basert på hvor sterkt momentum det er i disse. Det vil typisk være mellom 20 og 40 aksjer i porteføljen, og når aksjemarkedene preges av usikkerhet kan inntil 20% av fondets midler dreies over i bankinnskudd og korte rentebærende verdipapirer. Det er ingen begrensninger til hvordan aksjeinvesteringene fordeles mellom de nordiske børsene. Fondet passer for investorer som har tro på det nordiske aksjemarkedet og som ønsker et aktivt forvaltet nordisk fond.

Terra Alpha

Terra Alpha er et aktivt forvaltet aksjefond med et fritt investeringsmandat. Fondet vil ta store posisjoner i norske og nordiske selskaper som forventes å gi bedre avkastning enn Oslo Børs. Fondet vil skifte sektorfokus og risikoprofil når klima og utsikter i aksjemarkedet endrer seg. Terra Alpha har mulighet til å begrense risikoen i fondet noe i perioder hvor forvalteren har et negativt syn på totalmarkedet.

Terra Norden

Terra Norden er et aksjefond som investerer i nordiske foretak med et vekst-potensiale som overstiger gjennomsnittet. Fondet sin investeringsfilosofi er basert på "stock-picking", dvs at forvalteren forsøker å finne enkeltselskaper uavhengig av selskapenes vekting i indekser og/eller bransjer. Fondet vil aktivt søke etter bedrifter som oppfyller noen av disse kriteriene; god ledelse, gode produkter, sterk markedsposisjon, høy verdiskapning, gode marginer m.m.

WarrenWicklund Norden

WarrenWicklund Norden er et nordisk aksjefond som investerer fritt med hensyn til bransje og selskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Plasseringen mellom de ulike land endres i takt med kurspotensialet i de ulike markedene. Fondet investerer i forholdsvis få aksjer, og har MSCI Norden som referanseindeks. Fondets portefølje vil i all hovedsak bestå av 25 til 30 aksjer og vil investere uavhengig av selskapene eller sektorene sin vekt i indeksen.

Personvernpolicy