Krav til aksjefond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Med aksjefond menes i denne standarden et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

Klassifisering av aksjefond: Aksjefondene inndeles i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene i henhold til sine skriftlige investeringsmandater skal plassere sine midler innenfor. Investeringsuniverset kan for eksempel være geografisk avgrenset, bransjeavgrenset (investeringer i bestemte næringer) eller kombinasjoner av disse (for eksempel et europeisk bransjefond).

Klassifiseringen tar utgangspunkt i de aksjefond som til enhver tid tilbys av foreningens medlemmer. Følgende prinsipper gjelder for klassifiseringen:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
  • Det må være minst fem fond innenfor én kategori før det etableres en egen gruppe for disse. Når tilstrekkelig mange fond tilbys innenfor samme kategori, vil etableringen av ny gruppe for disse skje fortløpende. Beslutning om etablering av nye grupper og klassifisering av fond forankres i aksjeutvalget.
  • For at et fond skal kunne klassifiseres i én bestemt gruppe, er hovedregelen at det skal fremgå av fondets skriftlige investeringsmandat at minst 80 % av fondets forvaltningskapital normalt skal plasseres innenfor det investeringsuniverset som gruppen omhandler. Når det gjelder fond i fond, skjer klassifiseringen i henhold til investeringsmandatet til det underliggende fondet.
  • For geografisk inndelte fondsgrupper defineres investeringsuniverset primært som egenkapitalinstrumenter notert på børs i den bestemte geografiske regionen, samt unoterte aksjer utstedt av selskaper som er registrert og som er skattepliktig i denne regionen (innenfor de regler som gjelder i lov om verdipapirfond for investeringer i unoterte papirer). Denne definisjonen innebærer at «norske aksjer» primært defineres som egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, samt unoterte aksjer utstedt av selskaper som er registrert og skattepliktig i Norge.

Endringer i investeringsmandatet: Fond som foretar så vesentlige endringer i sitt investeringsmandat at det medfører at fondet blir klassifisert i ny gruppe, vil være å betrakte som et nyetablert fond. Dette innebærer at et slikt fond ikke kan benytte sin tidligere historikk ved sammenligninger med andre fond. Dette gjelder ikke dersom endringen er så liten at det fortsatt blir klassifisert i samme gruppe, eller ved reklassifisering som følge av etablering av nye fondsgrupper.

Referanseindeks: Hvis forvaltningsselskapet aksepterer at fondet måles mot en referanseindeks (ev. en referanseindeks bestående av flere delindekser), skal det opplyses om denne. Det skal videre opplyses eksplisitt dersom den valgte referanseindeksen ikke er utbyttejustert.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.