Krav til obligasjonsfond

Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les mer om obligasjonsfond

Obligasjonsfond
Les om obligasjonsond.

Valg av obligasjonsfond
Dette skal du legge vekt på når du velger obligasjonsfond.

Nøkkeltall obligasjonsfond
Her finner du de viktigste tallene for obligasjonssfond på ABC Penger.

Kalenderårsavkatning obligasjonsfond
Denne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2004 til og med 2010.

Løpende avkastning
Her kan du sjekke løpende avkastning på obligasjonsfond på et stort antall tidsrekker på Oslo Børs.

Strategier obligasjonsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Obligasjonsfond er rentefond som tilfredsstiller følgende krav:

Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.

Fondet må plassere minst 90 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+. Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.

Obligasjonsfond inndeles i følgende tre grupper:

  • Fond med forventet rentefølsomhet fra 0 til og med 2.
  • Fond med forventet rentefølsomhet over 2 til og med 4.
  • Fond med forventet rentefølsomhet over 4.

Internasjonale obligasjonsfond
Obligasjonsfond som kan investere i rentepapirer denominert i utenlandsk valuta, klassifiseres i gruppen «Internasjonale obligasjonsfond». I tillegg gjelder følgende krav for å bli klassifisert i denne gruppen:

  • Fondets plasseringer må være 95 – 105 prosent valutasikret i forhold til fondets denomineringsvaluta.
  • Fondet må plassere minst 90 prosent av forvaltningskapitalen i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ved investering i ansvarlige lån skal utsteder ha en rating på minimum BBB+. Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.Ved behov kan foreningens renteutvalg opprette egne undergrupper innenfor denne gruppen.

Andre rentefond
Rentefond som ikke tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne bli klassifisert i noen av gruppene nevnt over, klassifiseres i en egen kategori. Ved behov kan foreningens renteutvalg opprette egne undergrupper innenfor denne kategorien.


Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

3.1 Fondets navn
Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.

3.2 Renterisiko
Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.

3.3 Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid
Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned.

3.4 Netto andelsverdi
Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.

3.5 Tegnings-/ innløsningsgebyr
Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.

3.6 Forvaltningshonorar
Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.

3.7 Minimumsbeløp for tegning
Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.

3.8 Totalkostnad
Det skal opplyses om fondets totale kostnader (TK), bortsett fra kurtasje, som ble belastet fondet i løpet av siste 12 måneder. Kostnadene skal oppgis i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden og oppdateres etter regler fastsatt av foreningens styre. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses både om TK inkludert og ekskludert dette fortjenestedelingselementet.

3.9 Minstebeløp spareavtale
Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

3.10 Kredittrisiko
For fond som utelukkende kan investere i stats- eller statsgaranterte papirer i den valuta fondet fastsetter sin kurs i, skal det opplyses at fondet ikke tar kredittrisiko. For fond som kan investere i andre papirer skal det opplyses at fondet kan ta kredittrisiko.

3.11 Valutakursrisiko
Det skal opplyses om hvorvidt fondet kan ta valutakursrisiko. Et fond kan ta valutakursrisiko hvis det kan foreta investeringer som medfører at endringer i valutakurser målt mot den valuta fondet er notert i, gir direkte utslag i fondets kurs.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy