Krav til pengemarkedsfond

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard for pengemarkedsfond for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond
Les mer om pengemarkedsfond.

Krav til pengemarkedsfond
Dette er kravene som ligger i bransjestandarden fra Verdipapirfondenes Forening.

Valg av pengemarkedsfond
Dette skal du legge vekt på når du velger pengemarkedsfond.

Nøkkeltall pengemarkedsfond
Her finner du de viktigste tallene for pengemarkedsfond på ABC Penger.

Strategier pengemarkedsfond
Her finner du strategiene som pengemarkedsfondene oppgir.

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond
Denne oversikten viser avkastningen hvert år fra 2003 til og med 2009.

Løpende avkastning
Sjekk hva fondet har gitt av avkastning i forskjellige perioder.

SE OGSÅ:
Bransjestandarden
Les hele bransjestandarden (pdf).

Et pengemarkedsfond defineres som et rentefond der verdien som følge av renteendringer kun påvirkes av endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter, og der fondets «rentefølsomhet» aldri kan overstige 1.

Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer, med utgangspunkt i dagens rentenivå.

Bransjestandarden deler deretter pengemarkedsfond inn i «Pengemarkedsfond med lav risiko», og «Pengemarkedsfond».

Krav til «Pengemarkedsfond med lav risiko»

  • Fondets rentefølsomhet skal være mindre enn 0,5.
  • Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid skal være mindre enn 1 år.
  • Fondet kan kun investere i norske rentepapirer, dvs. papirer denominert i norske kroner, uavhengig av hvilke jurisdiksjoner utsteder er underlagt og hvilke nasjonale markeder papirene omsettes i.
  • Fondet kan kun investere i papirer der utstederen eller papiret selv har en rating på minimum BBB- (Investment Grade). Ratingen skal være av nyere dato og foreligge fra minst ett internasjonalt anerkjent ratingbyrå eller minst to meglerhus. Krav om rating gjelder ikke for papirer utstedt av offentlig sektor.
  • Fondet kan kun investere i papirer med risikovekt (BIS-vekt) mindre eller lik 20 prosent. Fondet kan ikke investere i FRN (floatere) med tid til forfall over 3 år.
  • Maks 25 prosent av fondets eiendeler kan plasseres i FRN uten put (eller med putklausul hvor innløsningskurs ikke ligger nær opp til pari) med gjenværende tid til forfall mellom ett og tre år.

«Floatere uten put» er obligasjoner med flytende renter, uten klausul som gir investor rett til å selge obligasjonen tilbake til utsteder ved tidspunktet for rentejustering.


Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig (månedlig når dette er spesifisert), eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

3.1 Fondets navn
Det skal opplyses om fondets navn. Rentefond som ikke fastsetter sin kurs i norskekroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.

3.2 Renterisiko
Det skal opplyses om fondets forventede rentefølsomhet, samt hvilke grenser forvaltningsselskapet har fastsatt for fondets høyeste og laveste rentefølsomhet. Det skal opplyses om fondets faktiske rentefølsomhet ved utgangen av hver måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

3.3 Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid
Det skal opplyses om fondets vektede gjennomsnittlige løpetid ved utgangen av hver måned..

3.4 Netto andelsverdi
Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi.

3.5 Tegnings-/ innløsningsgebyr
Det skal opplyses om fondets tegnings- og innløsningsgebyr.

3.6 Forvaltningshonorar
Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3.7 Minimumsbeløp for tegning
Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.

3.8 Totalkostnad
Det skal opplyses om fondets totale kostnader (TK), bortsett fra kurtasje, som ble belastet fondet i løpet av siste 12 måneder. Kostnadene skal oppgis i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden og oppdateres etter regler fastsatt av foreningens styre. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses både om TK inkludert og ekskludert dette fortjenestedelingselementet.

3.9 Minstebeløp spareavtale
Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

3.10 Kredittrisiko
For fond som utelukkende kan investere i stats- eller statsgaranterte papirer i den valuta fondet fastsetter sin kurs i, skal det opplyses at fondet ikke tar kredittrisiko. For fond som kan investere i andre papirer skal det opplyses at fondet kan ta kredittrisiko.

3.11 Valutakursrisiko
Det skal opplyses om hvorvidt fondet kan ta valutakursrisiko. Et fond kan ta valutakursrisiko hvis det kan foreta investeringer som medfører at endringer i valutakurser målt mot den valuta fondet er notert i, gir direkte utslag i fondets kurs.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.