Skatteregler fond

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For å få et riktig bilde av skattereglene må vi se både på skattereglene for selve fondet og for fondsandelens eier. Vi kan si at det er to sett regler. Ett for aksje- og kombinasjonsfond, og ett for obligasjons- og pengemarkedsfond.

Aksje- og kombinasjonsfond

For aksjefondsandeler er gevinst ved salg av andeler skattepliktig, tap er fradragsberettiget. Dette er likt som med enkeltaksjer. Dette føres inn i selvangivelsen for det året gevinsten eller tapet oppsto. Urealiserte kursgevinster beskattes dermed ikke. Dette gir en utsettelseseffekt som øker avkastningen (sett etter skatt). Gevinsten inngår i den alminnelige inntekten, skatten er derfor 28 %.

En del av gevinsten er skattefritt. Beløp opp til den såkalte skjermingsrenten skal du ikke skatte av. Skjermingsrenten er årsgjennomsnittet av effektiv renten på tre måneders statskasseveksler, fratrukket skatt. Med et årsgjennomsnitt på 4,0 % blir skjermingsrenten 2,88 %.

Til og med 2005 skulle aksjefondsandeler RISK-reguleres. RISK- tall som er opptjent i eiertiden, legges til kostprisen før gevinsten (eller tapet) beregnes. RISK-tallet legges til den 1.1. hvert år. Dette tallet får du av fondsforvalteren. Effekten av RISK-justeringen vil normalt være at den skattepliktige gevinsten blir mindre (eller tapet blir større). Fra 2006 vil altså RISK-justeringen falle bort. RISK-tildelingen skjedde for siste gang den 1.1.2006. I en overgangsperiode på ti år kan akkumulert RISK legges til kostprisen.

Formuesverdien settes til 100 % av markedsverdien ved årsskiftet.

Her er et eksempel på hvordan det skattemessige resultatet kan bli for deg:

PostBeløp
Kostpris fondsandel100 000
Samlet RISK i eiertiden10 000
Ubenyttet skjermingsrente4 000
Skjermingsrente 20102 000
Salg fondsandeler 2.1.2011150 000
Gevinst50 000
Skattepliktig gevinst34 000
Skatt9 520

Grunnlaget for skjerming er kostpris for andelene, tillagt verdien av RISK i eiertiden (som også kan være et negativt beløp). Du får skjermingsrente hvis du sitter med andelene over årsskiftet. Ubenyttet skjermingsrenten fra tidligere år kan redusere gevinsten. Den skattepliktige gevinsten blir redusert med RISK og skjermingsrenten.

Selve aksjefondet er ikke skattepliktig for gevinster, det har heller ikke fradragsrett for tap. På andre inntekter skal aksjefondets beskattes med 28 %, men dette har ingen betydning eller svært liten betydning for fondene.

Obligasjons- og pengemarkedsfond

Rentefond er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster slik aksje- og kombinasjonsfond er. Overskuddet i fondet beskattes med 28 %. Utbetalinger til andelseiere er fradragsberettiget. Siden fondet i praksis deler ut overskuddet til andelseierne blir, gjerne skatten null.

Utbetalingene til andelseierne er skattepliktig inntekt på samme måte som renteinntekt. Realisert kursgevinst er skattepliktig, tap er fradragsberettiget.

Formuesverdien settes til 100 % av markedsverdien ved årsskiftet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy