Sluttvederlag

I utgangspunktet er sluttvederlag skattepliktig inntekt, men i noen tilfeller er det skattefritt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Se også
Sluttvederlag
Om dette temaet i Lignings-ABC.

Tariffestet sluttverderlag

Sluttvederlaget kan gis på følgende måter:

  • Engangsvederlag
  • Løpende utbetaling
  • Tilleggssluttvederlag

Arbeidstagers uførhet skal dokumenteres ved legeattest eller trygdeetatens vedtak eller innstilling i sak om innvilgelse av uførepensjon.

Engangsvederlag
Hvis du får et sluttvederlag i forbindelse med oppsigelse og dette er i samsvar med overenskomsten mellom hovedorganisasjonene, er vederlaget skattefritt.

Det er ingen beløpsgrense for skattefritaket i skattereglene. Det er heller ikke noen aldersgrense for arbeidstakeren. I følge forarbeidene og praksis er det et krav at oppsigelsen er ufrivillig for arbeidstakeren. Normalt vil derfor en oppsigelse fra arbeidstagers side føre til at sluttvederlag vil være skattepliktig. Dette vil normalt gjelde selv om det reelt foreligger en tvangssituasjon for arbeidstageren ved at vedkommende kunne regnet med å bli oppsagt hvis vedkommende ikke hadde sagt opp selv.

Bare i de følgende to tilfeller er det godtatt skattefrihet ved arbeidstakers egen oppsigelse.

  • Den ansatte ville blitt oppsagt av arbeidsgiver på grunn av innskrenkning, nedbemanning eller lignende under forutsetning av at arbeidstager går av med førtidspensjon. Sluttvederlag kan ikke utbetales skattefritt ved generell førtidspensjonering.
  • Den ansatte slutter på grunn av varig sykdom eller svakhet. Det stilles i slike tilfelle ikke krav til formell oppsigelse, det er tilstrekkelig at arbeidsgiver og arbeidstager anser arbeidsoppholdet for opphørt uten oppsigelse. Skattyter må likevel kunne dokumentere at arbeidsforholdet er brakt til opphør og at årsaken til dette er sykdom eller svekket helse.

Løpende utbetaling
Mottar arbeidstager avtalefestet pensjon (AFP) og i tillegg får utbetalt sluttvederlag etter overenskomst mellom hovedorganisasjonene med månedlige beløp, er sluttvederlaget skattefritt for inntil kr 950 pr. måned.

Denne skattefriheten vil bare være aktuell for arbeidstakere fra fylte 64 år til fylte 67 år. For arbeidstakere som er 62 eller 63 år gjelder skattefriheten tilsvarende dersom vedtektene er godkjent av departementet (AAD). I offentlig sektor utbetales ikke slikt løpende sluttvederlag.

Tilleggssluttvederlag
Utbetales tilleggssluttvederlag etter avtale mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstakerne med inntil 50 % av det beløp den enkelte arbeidstaker har krav på etter overenskomst mellom hovedorganisasjonene, vil utbetalingen være skattefri.

Vederlag som er skattepliktig
Overstiger sluttvederlaget beløpsgrensen, vil hele sluttvederlaget være skattepliktig. Hovedregelen er at vederlag som går over 1,5 ganger grunnbeløpet (113.462 kroner) er skattepliktig.

Utbetalt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag som ikke følger av overenskomst som tidligere nevnt regnes som skattepliktig i sin helhet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy