Realisasjon av aksjer

Gevinst ved realisasjon av aksjer er skattepliktig. På samme måte er tap fradragsberettiget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Andre tilhørende kapitler

Aksjebeskatning

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Ansattes kjøp av aksjer til underpris

Hva har du fradragsrett for

RISK-regulering

KALKULATORER: Aksjebeskatning 2009
Regn ut hvilken skatt du får på aksjeresultatet for 2009.

Aksjeskattekalkulator
Kalkulatoren viser hva du kan forvente at effektiv skatteprosent vil ligge på for beskatning av aksjer.

SE OGSÅ:
Aksjer - realisasjon av aksjer
Om dette temaet fra Lignings-ABC.

Dersom du eier flere aksjer i samme aksjeklasse i et selskap og bare realiserer noen av aksjene, skal aksjene som er ervervet først anses realisert først. Du må selv holde rede på ervervstidspunktet for de enkelte aksjene.

Foreligger det ikke opplysninger om når en aksje er anskaffet, anses denne aksjen som realisert først dersom den har lavere inngangsverdi enn aksje med kjent anskaffelsestidspunkt. I denne forbindelse anses aksjer som er ervervet før 1. januar 1992 som ervervet på samme dag - dvs 1. januar 1992.

Har aksjer ervervet etter 1. januar 1992 samme ervervsdato, men ulik kostpris, kan du selv velge hvilke(n) av aksjene som skal anses realisert først.

Slik beregnes gevinst/tap i 2010
Gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer mv settes til:

Vederlaget (salgssummen)
-Aksjens inngangsverdi
+/-Eventuelle RISK–beløp i eiertiden
+Ubenyttet skjermingsfradrag
=Gevinst/tap


Hva er vederlag
Som vederlag ved realisasjon anses enhver fordel som mottas i forbindelse med avståelsen av aksjen.

Meglerprovisjon og andre omkostninger, for eksempel kurtasjen ved omsetning av aksjer som du har hatt i forbindelse med kjøpet eller salget, regnes som en del av gevinst-/tapsberegningen. Du må selv føre dette inn i realisasjonsoppgaven du har mottatt, eventuelt føre dette inn i RF-1061 post 303. Omkostninger som ikke er hensyntatt ved gevinst-/tapsberegningen, føres til fradrag i alminnelig inntekt i post 3.3.7.

Inngangsverdi på aksjer
Inngangsverdien på aksjer settes i utgangspunktet til kostprisen ved ervervet. Som kostpris anses ikke bare kontant vederlag, men også overtagelse av gjeld i forbindelse med kjøpet. Aksjer som du har fått ved arv eller gave, settes til omsetningsverdien på arv-/ gavetidspunktet, men ikke høyere enn grunnlaget for arveavgift.

Oppregulering av inngangsverdi per 1.januar 1992
Inngangsverdien på aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksje- og obligasjonsfond som du hadde eid i tre år eller mer den 31. desember 1991 (dvs ervervet før 1. januar 1989) og som ikke har vært eid i næring, kan oppreguleres. Oppreguleringsadgangen gjelder også selv om vedkommende aksjonær har en så stor aksjepost at den ikke kunne ha vært avhendet samlet uten skatteplikt etter reglene om betydelig aksjesalg.

Dersom den oppregulerte inngangsverdi skal legges til grunn ved gevinst- /tapsberegningen, angis dette på skjema RF-1061 som skal leveres sammen med selvangivelsen for det året aksjene realiseres.

Inngangsverdien på aksjer som pr 31. desember 1991 anses som eid i næring, kan ikke oppreguleres etter disse overgangsreglene.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.