Skatteforklaring 2008

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er en forklaring til kalkulatoren «Skattberegning 2008». Her får du en forklaring til de enkelte postene.

Først skal vi ta forklaringen til de skattedetaljene som ligger nederst i kalkulatoren.

Sum skatt
Her regnes den endelig skatten ut. Den oppgis også i prosent av inntekten. Grunnlaget for dette er lønninntekter, pensjonsinntekter og personinntekt fra næring. Det regnes også ut trekkeprosenten. Det er denne lønnsmottakere får beregnet skattetrekket ut fra. Trekkprosenten er høyere enn skatteprosenten siden hele skatten trekkes på 10,5 mnd i stedet for 12 måneder.

Hvordan fremkommer skatten
Her deler vi opp skatten etter type inntekt eller fradrag. Her vil du for eksempel se hva arbeidsinntekten gir av skatt, uten at andre inntekter og fradrag spiller inn. Minstefradrag og personfradrag blir trukket fra når denne skatten blir regnet ut.

Marginal- og gjennomsnittsskatt
Marginalskatten er den skatten du får ved å tjene en krone til. Gjennomsnittsskatten er den skatten du trekker av arbeidsinntekten din. Marginalskatten må nødvendigvis være høyere enn gjennomsnittsskatten.

Les mer om marginalskatt her.

Skatteklasse hvis du er gift
Her ser du hva skatten blir i begge skatteklasser hvis du er gift. Hvis den ene ektefellen har en lav inntekt, kan skatten bli lavere i klasse 2.

Ligningsmyndighetene har plikt til å ligne deg i den klassen som gir dere lavest skatt.

Les mer om skatteklasse her.

Pensjonsopptjening
Her regnes det ut hvilket pensjonspoeng årets inntekt gir. Samtidig regnes det ut hvilket nivå på pensjonsutbetalinger dette gir, og hvilken prosent av inntekt dette er.

Skatteklasse
Alle personlige skattytere får fastsatt en skatteklasse ved ligningen. Ugifte lignes i klasse 1. Ektefeller der begge har en inntekt av en viss størrelse lignes i skatteklasse 1. Hvis den ene har lav inntekt, kan skatten bli lavere ved felles ligning i klasse 2. Kalkulatoren regner ut skatten for ektefeller både for klasse 1 og 2, du kan selv se hva som lønner seg. Dette ser du under «Skatteberegning». Du skal for øvrig lignes i den klassen som er gunstig når du er gift.

De som skal lignes i klasse 2 er enslige forsørgere, samt altså der den ene ektefellen har lav inntekt.

Barn
Hvordan barn skal lignes avhenger av alderen:

 • Fra og med barna er 17 år i ligningsåret lignes de selvstendig for all sin inntekt og formue.
 • Når barna er 13 til 16 år i ligningsåret skal de lignes særskilt for sin inntekt, formuen lignes under ett med foreldrene.
 • Når barna er under 13 år lignes de sammen med sine foreldre med all sin inntekt og formue.

Særskilt inntektsfradrag for barn.
Det gis et særskilt inntektsfradrag når barn som er født 1990 eller senere og har arbeidsinntekt i tillegg til pensjon. Fradraget settes til de laveste av:

 • Arbeidsinntekt minus minstefradrag
 • Banepensjon minus minstefradrag

Beløpet kan ikke være høyere enn personfradraget i klasse 1 (38.850 kroner)

Finnmark og Nord-Troms
Personer som er bosatt i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms har en rekke fordeler. Kommunene i Nord-Troms som er innenfor sonen er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Finnmarksfradrag
Personer bosatt i Finnmark og Nord–Troms får et særskilt inntektsfradrag. Dette har betydning for skatt på alminnelig inntekt (28 %). I klasse 1 er fradraget 15.000 kroner, i klasse 2 er det 30.000 kroner. Verdien av dette fradraget blir dermed henholdsvis 4.200 kroner og 8.400 kroner.

Lavere skatt på alminnelig inntekt.
Satsen for skatt på alminnelig inntekt er 28 %. I denne sonen er satsen 24,5 %.

Lavere toppskatt
Det er 2 % lavere toppskatt i første trinn. Det vil si i området mellom 420.000 kroner og 682.500 kroner. Normalsatsen er 9 %, satsen i tiltakssonen er 7 %. Dette kan gi opp til 5.250 kroner lavere toppskatt.

Skattebegrensning
Skattebegrensning kan gis etter to regler:

1. 80%-regelen
Hvis dine samlede skatter overstiger 80 % av alminnelig inntekt skal formuesskatten settes ned til 80 % av alminnelig inntekt. Første settes formuesskatt til staten ned, deretter til kommunen. Grunnlaget er altså alminnelig inntekt, før et eventuelt særfradrag trekkes fra.

Toppskatt teller ikke med i samlede skatter.

Formuesskatten kan ikke settes ned til under 0,8 % av formue ut over 1 million kroner. På en formue på 5 millioner kroner kan dermed formuesskatten ikke settes ned mer enn til 24.000 kroner.

2. På grunn av liten skatteevne:
Har du rett til skattebegrensning på grunn av liten skatteevne, skal du ikke betale skatt av inntekter opp til en viss alminnelig inntekt. For enslige er denne grensen 104.600 kroner i 2008. For ektefeller er den 171.500 kroner i 2008. Det er alminnelig inntekt før særfradrag som er grunnlaget for beregningen. Hvis inntekten er høyere, skal summen av skatt på inntekt til kommune- og fylke- og fellesskatt og trygdeavgift ikke overstige 55 % av det overskytende. Beregningsgrunnlaget skal tillegges 1,5 % av skatteyters (inkl ektefelle) formue ut over 200.000 kroner.

Det betyr at har du en alminnelig inntekt på 10.000 kroner over skattefri grense reduseres skattebegrensningen med 5.500 kroner. Men i dette området øker minstefradraget med 26 %, inntekten øker derfor bare med 740 kroner. Skattebegrensningen reduseres dermed bare med 55 % av 740 kroner, som blir 407 kroner. Fradraget i skattebegrensningen skjer helt til dette fradraget har spist opp skattebegrensningen.

Disse har rett til fradrag:

 • alle skattytere som har fylt 70 år, innen utgangen av inntektsåret
 • uførepensjon/foreløpig uførepensjon (men ikke tidsbegrenset uførestønad) som gir rett til særfradrag med fulle månedsbeløp
 • alderspensjon fra folketrygden såfremt skattyteren fyller 67 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre
 • hel eller delvis avtalefestet pensjon (AFP) såfremt skattyteren er fylt 64 år før utgangen av inntektsåret
 • etterlattepensjon etter ftrl. § 17-5 eller § 16-7 eller
 • overgangstønad etter ftrl. § 15-6, § 16-7 eller § 17-6.

Man kan også få skattebegrensning ut fra en samlet vurdering av økonomien. Da må det være et påtagelig behov for å redusere skatten. I praksis er det få som får skattebegrensning på dette grunnlaget.

Alder
Alder har betydning for trygdeavgiften. Personer over 69 år, eller under 17 år skal betale laveste sats på lønn og personinntekt fra næring.

FORMUE
Legg inn netto formue. Altså etter at gjeld er trukket fra. Ektefeller lignes felles for formue. Skatten fordeles etter nettoformuen til hver av dem.

INNTEKTER:
Lønn
Alle inntekter som beskattes som lønn.

Pensjon
Alle pensjonsinntekter.

Rente og kapitalinntekter
Alle rente- og finansinntekter du har.

Skattbart utbytte
Fra og med skatteåret 2006 er utbytte en ordinær kapitalinntekt. Men det er en skattefri del av utbyttet. Den gjennomsnittlige renten på tre måneders statskasseveksler (fratrukket 28 % skatt) vil være den skattefrie delen. Denne vil regnes av inngangsverdien du har på aksjene. Den skattefrie avkastningen er i 2008 3,8 %.


Øvrig inntekt
Annen inntekt som ikke er lønn, pensjon eller personinntekt.

Næringsinntekt
Personinntekt jord/skog/fiske
Grunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Det betales mellomsats (7,8 %) på trygdeavgift, ikke høy sats.

Personinntekt annen næring
Grunnlag for trygdeavgift og toppskatt. Det betales høy sats (11,0 %) på trygdeavgift.

Overskudd av næringsvirksomhet
Overskudd fra næringsinntekten inngår i den alminnelige inntekten. Den inngår ikke i grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt.

Underskudd av næringsvirksomhet
Beløpet inngår i fradraget i selvangivelsen og går dermed til fradrag i alminnelig inntekt.

Barns inntekter
Hvis barnet er 13 år skal der t lignes særskilt for egen inntekt. Det er dermed bare lønnsinntekter til barn under 13 år som skal inn her.

Pensjoner utbetalt til barn under 17 år skal legges inn her.

FRADRAG:
Minstefradraget
Kalkulatoren regner ut dette automatisk. Fradraget er 36 % av arbeidsinntekter, maksimalt 67.000 kroner. Du får en fradrag på minimum 31.800 kroner i arbeidsinntekten, så fremt arbeidsinntekten er høyere enn dette. Hvis arbeidsinntekten er under dette nivået, blir minstefradraget likt som inntekten.

For pensjonsinntekter er minstefradraget 26 %, maksimalt 56.100 kroner.

BSU
Kan trekkes fra inntil 15.000 kroner. Dette gir et direkte skattefradrag på 20 % av innskutt beløp.

Fagforeningskontingent
Maksimalt fradrag er 3.150 kroner.

Pensjonsinnskudd
Pensjon som innbetales via jobben.

Gjeldsrenter
Sum renter og gebyrer du har på lån.

Foreldrefradrag
Dette gis kun hvis du har virkelige utgifter til «pass og stell» av barn. Fradraget er på inntil 25.000 kroner for ett barn. For hvert ekstra barn øker fradraget med 15.000 kroner. Barna må være 12 år eller yngre.

Andre fradrag
Andre fradrag som ikke passer andre steder.

Særfradrag
Fullt særfradrag er 19.368 kroner. Hvis begge ektefeller har rett til særfradrag, får man et halvt hver.

Reiseutgifter
Sluttresultatet for fradragsberettigede reiseutgifter blir automatisk beregnet. Fradraget er 1,40 kroner per kilometer til arbeidsstedet, tur retur. Men det er bare utgifter ut over 12.800 kroner som kan trekkes fra. Bompenger kan bare trekkes fra hvis bilen er nødvendig. I tillegg er det bare bompenger over 3.300 kroner som kan inngå i reisefradraget.

Personvernpolicy