Yrkesskadeforsikring

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen skal gi de ansatte erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatningen utbetales alltid som et engangsbeløp.

Dette dekkes

En arbeidstager kan kreve erstatning for:

 1. Tap og påførte utgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette kan være tapte lønnsinntekter og andre merutgifter som ikke dekkes av det offentlige (for eksempel behandlingsutgifter og egenandeler).
 2. Fremtidige årlige merutgifter som skaden forårsaker. Dette kan for eksempel være medisinsk behandling.
 3. Tap i fremtidig erverv. Dette er erstatning for fremtidig inntektstap.
 4. Ménerstatning (medisinsk invaliditet).
 5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget.

Vi har regnet på noen eksempler på hva erstatningen kan bli. Da har vi forutsatt at den forsikrede har en inntekt på 400.000 kroner, får en medisinsk invaliditet på 50 %, får årlige merutgifter på 10.000 kroner, og er ugift uten barn.

Erstatningstype35 år45 år55 år
Engangsutbetalinger:
Påførte tap og utgifter000
Fremtidige årlige merutgifter190 000190 000160 000
Tap i fremtidig erverv2 086 6031 545 632772 816
Menerstatning160 349133 624106 899
Sum erstatning ved uførhet2 436 9521 869 2561 039 715
Årlige utbetalinger fra yrkesskadetrygden:
Menerstatning17 56417 56417 564
Engangsutbetaling ved død:
Ved død000
Begravelsesbidrag33 40633 40633 406
Sum erstatning ved død33 40633 40633 406

Siden tap i fremtidig erverv og ménerstatning avhenger av alder, får 35-åringen vesentlig mer enn 55-åringen.

2. Beregning av fremtidige årlige ekstrautgifter

Først beregnes fremtidige ekstrautgifter, deretter ganges dette opp med en faktor, som er avhengig av alderen.

AlderErstatning
Under 35 år21 ganger årlige utgifter
35 - 49 år19 ganger årlige utgifter
50 - 59 år16 ganger årlige utgifter
60 - 69 år14 ganger årlige utgifter
Over 70 år8 ganger årlige utgifter


Hvis de fremtidige årlige merutgiftene er 10.000 kroner, gir det en tredve-åring 210.000 kroner i erstatning.

3. Beregning av tap i fremtidig erverv

Grunnlaget for beregningen av det framtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekten, i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Full erstatning beregnes etter følgende skala:

InntektsgrunnlagetGrunnerstatning
Antall GI kronerAntall GI kroner
0 - 7 G491 79222 G1 545 632
7 - 8 G562 04824 G1 686 144
8 - 9 G632 30426 G1 826 656
9 -10 G702 56028 G1 967 168
Over 10 G702 56030 G2 107 680

Disse beløpene justeres etter hvilken alder man har. Følgende regler brukes:

 • Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. Denne alderen er altså nullpunktet.
 • For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen.
 • Er skadelidte 35–44 år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen.
 • Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 % av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 % av grunnerstatningen.


Har skadelidte tapt bare deler av sin ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende.

4. Beregning av ménerstatning

Erstatningen gis uavhengig av ervervsevne og inntekt, invaliditetsgraden må være minst 15 %. Graden av invaliditet fastslås på grunnlag av en omfattende tabell. Her listes det en rekke skader og sykdommer som gir en viss invaliditetsgrad.

MedisinskMénerstatning:
invaliditetAntall GI kroner
15 - 24 %0,75 G52 692
25 - 34 %1,00 G70 256
35 -44 %1,50 G105 384
45 - 54 %2,00 G140 512
55 - 64 %2,50 G175 640
65 - 74 %3,00 G210 768
75 - 84 %3,75 G263 460
85 - 100 %4,50 G316 152
Større skader5,50 G386 408


Ménerstatningen justeres også i forhold til alder. Slik gjøres det:

 • Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
 • For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.
 • For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

5. Beregning av erstatning til ektefelle/samboer/barn

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 G (1 053 840 kroner). Som samboer regnes:

 • person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret framgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene.
 • person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde.

Også her justeres erstatningen for alder. For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5 %, likevel ikke med mer enn 80 %.

Hvert barn under 20 år får erstatning etter denne skalaen:

Barnets alderErstatning
da forsørgeren døde:Antall GI kroner
Under 1 år6,5 G456 664
1 - 2 år6,0 G421 536
3 år5,5 G386 408
4 - 5 år5,0 G351 280
6 år4,5 G316 152
7 - 8 år4,0 G281 024
9 - 10 år3,5 G245 896
11 år3,0 G210 768
12 - 13 år2,5 G175 640
14 - 15 år2,0 G140 512
16 - 17 år1,5 G105 384
18 - 19 år1,0 G70 256

Hvis avdøde var eneforsørger får barnet dobbel erstatning. Kostnader ved begravelsen erstattes med 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger.

Dette dekkes ikke

En del forhold dekkes ikke:

 • Belastningslidelse og slitasje
 • Skader som påføres i reise til/fra arbeid
 • Hvis invaliditetsgraden er under 15 %

Skatt

All erstatning utbetles skattefritt. Det eneste unntaket er erstatning som utbetales pga påført inntektstap frem til endelig utbetalingstidspunkt.

Premien som bedriften betaler blir ikke tillagt inntekten din, den blir med andre ord ikke lønnsinnberettet.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Personvernpolicy