Forsikring mot uførhet

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvis du skulle bli arbeidsufør, får du et stort inntektstap gjennom livet. Jo yngre du er, desto større blir dette tapet. Vi skiller ellers mellom to uførhetsbegreper, disse er:

  • Arbeidsuførhet (ervervsuførhet) dreier seg om evnen til å ha inntektsbringende arbeid. Hva som skal til for å bli 50 % arbeidsufør, er det ikke mulig å si eksakt på forhånd. Normalt følges trygdeetatens vurdering av uførheten.
  • Medisinsk invaliditet gir en forhåndsbestemt invaliditetsgrad, alt etter hvilken skade du får. En skade kan derfor gi helt forskjellig resultat etter de to prinsippene.

Det er tre hovedtyper av arbeidsuførhetsforsikringer:

  1. Den ene kalles uførekapital, som utbetales som et engangsbeløp. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 % arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.
  2. Den andre typen kalles uførepensjon (uførerente) og utbetales i månedlige rater ved minst 50 % uførhet. Beløpet graderes etter uførhetsgraden, 50 % uførhetsgrad gir 50 % av beløpet. Det vanlige er at arbeidsuførheten skal ha vart i ett år, men det kan avtales tre måneder. Du kan selv bestemme hvor lenge uførepensjonen skal vare, det vanligste er til 67 år. Summen av annen inntekt (inkludert det du får fra folketrygden) og eventuelt andre uførerenter skal ikke overstige 80 % av tidligere inntekt. Av beløpet som utbetales regnes 20 % av beløpet som pensjonsinntekt.
  3. En kombinasjonsmodell der man i utgangspunktet har tegnet en uførekapitalforsikring. Men du får en forskuddsbetaling hvis du har vært arbeidsuførhet i mer enn ett år. Denne forskuddsbetalingen blir trukket fra engangsbeløpet hvis dette utbetales senere.

Uførestønader er lagt om til å kunne gis som tidsbegrensede uførestønader, i tilefeller der det ikke er opplagt at arbeidsuførheten er varig. Dette kan gjøre at det kan ta lenger tid å få utbetalt uførekapitalen siden vurderingen fra NAV gjerne er styrende for utbetalingen.

En forsikringstager har gjerne behov for ekstra penger allerede etter ett år. En kombinasjon av uførepensjon og uførekapital kan derfor være riktig. Hvordan du skal beregne behovet ditt for uføreforsikring kan du lese mer om i kapittelet «Behovsvurdering». En ulykkesforsikring utbetales hvis du blir ufør på grunn av en «ytre omstendighet», som det heter. En ulykkesforsikring er derfor ingen fullgod dekning. Utbetalingen skjer da på grunnlag av medisinsk invaliditet. Forsikringen dekker ikke sykdom. Se mer om ulykkesforsikring under dette kapittelet litt senere.

Betalingsfritak er en forsikring som gjør at du slipper å betale en forsikringspremie. Dette kan for eksempel være en pensjonsforsikring med en årlig premie på 10 000 kroner. Minimum uførhetsgrad er 25 eller 50 %.

Personvernpolicy