Hva dekkes i boligforsikringen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi kan si det er to hoveddekninger i villaforsikringen. Den ene er fullverdiforsikring av bygning. Den andre er innboforsikringen.

Når du tegner en forsikring på bygningen foretas det gjerne en skjemavurdering av bygningen. Denne munner ut i en forsikringssum som premien beregnes ut ifra. Det du får i erstatning er hva det koster å sette huset i stand (eller bygge det opp) igjen. Om forsikringssummen er feil, betyr ikke det noe for hva du får i erstatning. Men hvis forsikringssummen er satt for høyt, betaler du for mye i premie. Kort sagt bestemmes prisen av standard og areal på huset.

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Dette inneholder hjem og villaforsikring (selve bygningen er bare dekket i villaforsikringen):

 • Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvar du kan pådra deg, enten direkte eller indirekte. Forsikringen gjelder alle i familien. Barna kan også bli erstatningsansvarlig for hva de gjør. (Dette er avhengig av alderen på barnet). For at du skal bli erstatningsansvarlig, må skadeverket skyldes at du (eller dine) har opptrådt uaktsomt. Hvis skaden skyldes ren uflaks, som ikke du kan lastes for, er du ikke ansvarlig.
 • Brannskader definert som «ild som kommer løs». Dette betyr ild som brenner der den ikke skal. Forsikringen dekker ikke svi og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Eksplosjon er definert som en plutselig trykkutløsning av luft, damp eller gass. I tillegg tas med forbrenning og annen kjemisk reaksjon. Det kan også være indirekte følger av sprengning med påfølgende steinsprut.
 • Flytting- og lagringsutgifter dekkes når du må flytte på grunn av skade på boligen.
 • Skader avlynnedslag kan komme av direkte eller indirekte treff. Elektriske apparater som skades på grunn av spenningsendringer erstattes.
 • Matvarer i fryser dekkes ved «utilsiktede temperatursvingninger». I enkelte selskaper er det begrensninger på hvor mye som dekkes.
 • Naturskader dekkes via en egen forsikring. En naturskade er skade som direkte skyldes en naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Forsikringen ordnes gjennom Norsk Naturskadepool. Premien er 0,25 promille av forsikringssummen, både av innbo og bygning. Premien vil dermed utgjøre 250 kroner per million i total forsikringssum.
 • Hvor høyt beløp som erstattes avpenger og verdipapirer varierer blant selskapene. Sikkerhetsforskriftene må følges på vanlig måte som mot innbrudd.
 • Får du et påbud fra offentlig myndighet ved gjenoppføring av bygningen, kan du etter visse regler få erstattet dette.
 • Tap og skader ved ran og overfall blir dekket. Men et rent lommeboktyveri kommer ikke under dette.
 • Forsikringsselskapene dekker utgiftene til rettshjelp når tvisten hører inn under de vanlige domstolene. Dette er utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Alle selskapene har et tak på utgiftene som dekkes, egenandelen er høyere enn normalt. Selskapene dekker ikke følgende utgifter der årsaken har sammenheng med:
  • Yrke og erverv
  • Arv, krav om omstøtelse av gave
  • Separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett
  • Farskap, underholdningsbidrag
  • Inkassosaker hvor forsikringen er ubestridt
  • Straffesak, ærekrenkelse og erstatningskrav i slike saker
  • Motorbåt, båter, luftfartøy
 • Skader etter brudd på rørledninger innvendig og utvendig dekkes. I denne sammenhengen regnes det som brudd at ledningen tetter seg.
 • Tyveri og innbrudd dekkes fullt ut såfremt du ikke selv har opptrådt uaktsomt. Har du vært uaktsom, vil erstatningen bli avkortet.
 • Vannskader (eller annen væske) oppstår gjerne etter ledningsbrudd, eller i tilkoblinger til ledningene. I utgangspunktet dekkes dette, men det er strengere krav i våtrom. I en del tilfeller dekkes også inntrengning av vann utenfra. Skader fra vannseng og akvarium dekkes vanligvis også av forsikringen.
 • Veskenapping dekkes, men med et maksimalbeløp.
 • Sopp- og råteskader må du ha en egen forsikring på for å få dekket. Denne forsikringen kan du kjøpe hos Norsk Hussopp- Forsikring.
 • Sykkel må være registrert i Falkens Sykkelregister for å dekkes av forsikringen. I tillegg må den være låst for at du skal få erstatning. Selskapenes egenandeler er viktig å se på i denne sammenhengen, fordi egenandelen fort kan være like stor som sykkelens verdi.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Personvernpolicy