Forsikringsklager

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsklager rettes til Finansklagenemnda.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det kan ofte oppstå uenighet om et skadeoppgjør. Forsikirngsklager sendes til Finansklagenemnda.

Her kan du henvende deg hvis du er i tvil om hva du kan kreve. Eller om du lurer på om selskapets forslag til oppgjør er riktig. Du kan også få gratis hjelp hvis du mener du er blitt urettferdig behandlet i forbindelse med et skadeoppgjør. Også næringsdrivende kan klage her.

Finansklagenemnda (FinKN) er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet (FR), Finans-næringens Fellesorganisasjon (FNO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) og Verdipapirfondenes forening (VFF). FinKN organiserer klagenemnder innenfor områdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Forsikringsselskapenes egen klagenemnder

Alle forsikringsselskap har egne klagenemnder som behandler klagesaker. Klagenemndene skal være uavhengige av saksbehandlerne som først har behandlet saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mulig å klage både på lovtolkningen, vilkårstolkningen og erstatningsutmålingen i forsikringsskadesaker. I vilkårene til forsikringen skal klageadgangen beskrives. Du skal også få skriftlig informasjon om klagemulighetene ved skadeoppgjør.

Dersom du ikke får medhold i forsikringsselskapet, kan du henvende deg til Forsikringsklagekontoret. De kan vurdere saken og gi deg veiledning og råd i ytterligere klagemuligheter. Hvis de er enige med deg, kan de også hjelpe deg i forhandlinger med forsikringsselskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringsklagekontoret har ikke avgjørelsesmyndighet, men det kan anmode selskapet om å omgjøre sitt standpunkt. Hvis ikke klagen fører frem, vil Forsikringsklagekontoret kunne gi deg råd om hva du skal gjøre videre.

Klagen kan også legges frem i Forsikringsskadenemnda eller Avkortingsnemnda avhengig av hva saken gjelder. Nemndene består av representanter fra Norges Forsikringsforbund, Forbrukerrådet og en høyesterettsdommer er formann. Uttalelsene fra nemndene er ikke bindene for verken kunde eller forsikringsselskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsikringskadenemnda
Er det strid om tolkningen av forsikringsvilkårene kan du ta det opp med Forsikringsskadenemnda.

Forsikringsskadenemnda er igjen delt i to avdelinger, en skadeavdeling som tar seg av tingsforsikringer og en personavdeling som tar seg av personforsikringer. Uttalelsene fra disse nemndene er rådgivende, og følges normalt av forsikringsselskapene.

Avkortingsnemnda
Avkortingsnemnda uttaler seg om skjønnsmessige spørsmål i saker hvor selskapet reduserer erstatningen på grunn av at forsikringstageren har opptrådt grovt uaktsomt eller brutt en sikkerhetsforskrift. Den vurderer graden av uaktsomhet og hvor mye erstatningen bør reduseres. Nemnda vurderer alle typer skadeforsikringer.

Om klagen

Hvis du skal klage bør du ta med følgende opplysninger i en skriftlig henvendelse:

  • Klagers navn og adresse
  • Forsikringsselskapets navn og adresse
  • Selskapets skadenummer eller avtalenummer, dette finner du i informasjon du har fått fra selskapet.
  • Skriv kortfattet hva du er misfornøyd med.

Forsikringsklagekontoret vil da registrere saken og du får i løpet av kort tid en bekreftelse på at klagen er mottatt. Videre vil de innhente sakens dokumenter fra forsikringsselskapet. Derfor trenger du heller ikke skrive så mye om saken i klagen. Du vil ellers bli holdt løpende orientert ved at du får tilsendt kopi av korrespondansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Neste klageinstans
Neste klageinstans er domstolene. I visse tilfeller kan du benytte rettshjelpforsikringen din til å føre en tvistesak med forsikringsselskapet inn for domstolene. Det er tilknyttet obligatorisk rettshjelpforsikring på de fleste forsikringer, deriblant innboforsikringen.

Adresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 23 139060

Nett: www.forsikringsklagekontoret.no/

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.