Fortsatt for treg behandling i rettssystemet

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke fornøyd med at det i mange tilfelle tar for lang tid å få saker for retten og dømte til soning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.
Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke fornøyd med at det i mange tilfelle tar for lang tid å få saker for retten og dømte til soning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

<pRiksrevisjonen er kritisk til at frister for saksbehandling innen rettsvesenet ikke blir overholdt. Særlig gjelder dette i saker som er knyttet til unge lovbrytere.</p

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidsbruk i straffekjeden
• Andelen saker som behandles innen fristen på 90 dager fra anmeldelse til påtalevedtak, var i 2007 på 65 prosent. (61 prosent i 2005).
• Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var 95 dager (86 dager 2006).
• Store variasjoner mellom politidistriktene. 13 av 27 hadde i fjor en behandlingstid på mer enn 90 dager.
• 77 prosent av sakene ble behandlet innenfor tidsfristen på 42 dager regnet fra status som mistenkt til tiltale i tilfeller der mistenkte var under 18 år.
• Behandlingstiden fra politiets avgjørelse til påtalespørsmålet oversendes Riksadvokaten var i fjor 16 dager, en dag mer enn fristen (19 dager 2006).
• 83 prosent av sakene ble berammet innenfor fristen for 14 dager fra saken ble mottatt av tingretten til hovedforhandling (68 prosent i 2005).
• Fristen er 60 dager fra sak mottas av kriminalomsorgen til soning. I fjor ble denne fristen overholdt i 48 prosent av sakene (29 prosent i 2005 og 2005)
Kilde: Riksrevisjonen (©NTB)

I en ny rapport som blir overlevert Stortinget torsdag, kommer det fram at fem av ni undersøkte frister ikke overholdes. Dette gjelder blant annet i gruppen unge lovbrytere som Stortinget tidligere har slått fast skal prioriteres.

«For et betydelig antall voldssaker ble ikke påtalespørsmålet avgjort innen fristen på 90 dager», heter det i rapporten.

Liten bedring

– Selv om vi her ser en bedring sammenlignet resultatene fra vår forrige undersøkelse, er det fortsatt en vei å gå før målet er nådd, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han presenterte undersøkelsen torsdag.

– Vi vil følge situasjonen nøye. Informasjonen som kommer, vil være et godt verktøy for fremtidige prioriteringer og bevilgninger. Mye kan gjøres med effektiv og god saksbehandling, men det må være tillatt å si at det er grenser for hva man kan få til med dette alene. Det er behov også for andre virkemidler, sier Kosmo.

I sitt tilsvar sier Justisdepartementet seg enig i at resultatene på noen områder fortsatt er for svake og at oppmerksomheten vil være rettet mot virksomhetens måloppnåelse i tiden som kommer.

– Raskest i Europa

Direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen sier at domstolene aldri har behandlet straffesaker så raskt som nå.

– Jeg våger påstanden om at Norge har de mest hurtigarbeidende domstolene i Europa, sier han.

Han sier videre at Riksrevisjonen tar for seg begrensede, men viktige saksområder der Stortinget har satt spesielle frister. Langbach lover at domstolene vil arbeide for å nå disse målene.

Unge lovbrytere

Riksrevisoren peker særlig på at det er alvorlig at fristene ikke holdes når det gjelder lovbrytere under 18 år.

– Det er viktig at det kommer en rask reaksjon overfor denne gruppen. Det er innenfor denne gruppen muligheten for rehabilitering er størst, understreker Kosmo.

Fristen for å reise tiltale for ungdom under 18 år er 15 dager. Denne fristen ble i fjor overholdt i 69 prosent av tilfellene. Fristen for hovedforhandlinger i retten er 42 dager. Fristen ble overholdt i 45 prosent av sakene. Fristen for en ankesak til behandling i lagmannsretten er 56 dager. 39 prosent av sakene ble behandlet innen den tid.

Domstolene

Undersøkelsen viser videre at 52 prosent av de domfelte i 2007 måtte vente lenger enn 60 dager fra rettskraftig dom ble mottatt av kriminalomsorgen til soningen startet.

Riksrevisjonen sier at dette er uheldig både for de domfelte, fornærmede og pårørende.

– De domfelte har rett til å få sonet sin straff slik at de selv og alle andre involverte kan legge saken bak seg, sier Kosmo. (©NTB)

Personvernpolicy