Nekta innsyn i Haga sitt departement

Nekta innsyn i Haga sitt departement
Nekta innsyn i Haga sitt departement

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vil ikkje fortelje omverda om dei tilsette har erfaring frå å arbeide i kommunar eller fylkeskommunar.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Assisterande generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, finn det merkeleg at ei regjering som ivrar for meiroffentlegheit ikkje vil la pressa stille dei folkevalde i KRD nokre spørsmål kring bakgrunnen deira. (Foto: Einar Schibevaag)Assisterande generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, finn det merkeleg at ei regjering som ivrar for meiroffentlegheit ikkje vil la pressa stille dei folkevalde i KRD nokre spørsmål kring bakgrunnen deira. (Foto: Einar Schibevaag)

Avdelingsdirektør Torbjørn Dolva i KRD takkar først ja, men så nei av prinsipielle grunnar, til gje ålmenta kjennskap til om dei tilsette har erfaring frå ein kommuneorganisasjon.

- Regjeringa fortel oss at dei vil vere meir opne, men viser her det motsette, seier assisterande generalssekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Ti år etter

For ti år sidan gjorde Norsk Plan den same kartlegginga i samarbeid med KRD og fann at berre ei handfull av dei meir enn 150 tilsette i departementet hadde praksis frå ein kommune eller ein fylkeskommune.

På oppdrag for ABC Nyheter ville ein gjere kartlegginga på ny med dei same spørsmål som sist, som til dømes:

- Har du tidlegare vore tilsett i ein kommune/fylkeskommune?

- Har du hatt andre stillingar i kommunaldepartementet eller andre departement?

- Kor mange år har du arbeidd i departementet?

Ja, så nei

Etter fleire purringar til avdelingsdirektør Torbjørn Dolva i KRD på å få gjennomføre kartlegginga, kom det fram at han var innstilt på å gje oss tilgang til e-postadressene slik at ei anonym nettkartleging kunne gjennomførast. Men først måtte ekspedisjonssjef Gunnar Andersen kontaktast.

Kort tid etter låg denne e-posten føre til ABC Nyheter sin redaksjon:

«KRD vil beklage at det har tatt lang tid i gi et svar i denne saken. KRD mottar mange henvendelser av lignende karakter. Av prinsipielle begrunner beklager vi å måtte meddele at KRD ikke finner å kunne delta i den forespurte kartlegging.» (Torbjørn Dolva)

Kritisk

Ordførar i Våga, Rune Øygard, er ikkje overraska, men skuffa over mangelen på vilje til å gje ålmenta innsyn i eit så viktig spørsmål.

Han meiner det er rett å stille spørsmål om det er ei medviten haldning å hindre innsyn og ein open debatt om funn som kunne kome fram gjennom ei slik kartlegging.

- Departementet skal leggja til rette for kvardagen vår ute i kommunane. Er det slik at få har erfaring frå denne kvardagen i departementet, er det alvorleg og uheldig.

Teoretisk kompetanse er ikkje nok, meiner Øygard.

Fylkesordførar Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar langt på veg Øygard og legg til at ei ordningar der tilsette i departementet og kommune kunne hospitere hjå kvarandre ville vera eit bra tiltak.

- På den måten kunne me lære av kvarandre i staden for å skape skilje mellom departementet sine tilsette og fotfolket ute i kommunane.

Overraska

Assisterande generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen stussar over departementet si haldning i denne saka. Storting og regjering vil ha meir openheit, men manglande vilje til innsyn viser det motsette.

Denne kartlegginga ville gitt informasjon som mange ville vere opptekne av å få tilgang til.

- Her kan me få eit inntrykk av at det kan vera frykt for dei funn ein kan finne i ei slik kartlegging, og at det hindrar innsyn.

Impulsar

Blir folk for lenge i eit slikt system utan ytre påverknad, utviklar det seg ein eigen kultur, meiner Øygard. Då er vegen frå å vere ein medspelar for det folkevalde nivået til å bli ein motpart kort.

- Me kjenner alle døme på dei statsrådar som er komne inn i eit departement og som måtte snu på hælen når viljen til å endra innarbeidde rutinar har blitt for stor.

Tekst: Einar Schibevaag/Bente Kjos Wenjum
Foto av Åslaug Haga: Scanpix

LES OGSÅ DISSE RELATERTE SAKENE: Få klager på hemmelighold

Hemmeligholder hvert femte dokument

Kritiserer regjeringen for hemmelighold

Personvernpolicy