Norske forskere gambler med folks helse

En ekspert på sjømat og helse mener norske forskere jukser med dokumentasjon for å beskytte kommersielle interesser fremfor folks helse. Flere forskere støtter hennes påstander om fabrikkering av data

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsker Claudette Bethune (Kilde: Dagbladet. Foto: Oddmund Lunde)Forsker Claudette Bethune (Kilde: Dagbladet. Foto: Oddmund Lunde)

Dr. Claudette Bethune, som ble sparket fra sin stilling som seniorforsker i Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), påstår at norske forskere lyver om tungmetallinnhold i norsk oppdrettslaks.

Dr. Claudette Bethune arbeidet som Research Scientist i medisinfirmaet Pfizer Global Research & Development i USA da hun ble hentet til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning fordi hun er ekspert på risikovurdering av matvarer.

Hun har blant annet deltatt i prosjektene «Fjord til Bord» og «Laks til Lunsj», som begge undersøkte helseeffekter av lakseinntak på nordmenns helse.

Hun er nå tilbake i USA hvor hun arbeider som forsker.

NIFES er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet, og bidrar med støtte og rådgivning innenfor sine fagområder til Mattilsynet.

- NIFES, som er underlagt norske myndigheter, gambler med folks helse ved at de ikke vet hvor mye kadmium som finnes i oppdrettslaks. Kadmium er et tungmetall som er klassifisert som giftig og kreftfremkallende. Det er åpenbart økonomi og laksesalg, og ikke folks helse som styrer forskningen, sier Bethune til Neste Klikk.

Norsk oppdrettslaks kan inneholde for mye kadmium


Bakgrunnen for denne uttalelsen er at Russland før jul i fjor stoppet importen av norsk laks. Grunnen var at de hadde funnet for høye verdier av tungmetallene kadmium og bly, samt at overvåkingssystemet for norsk oppdrettslaks er for dårlig. Både norsk fiskerinæring, myndighetene og forskningsinstitusjonene var hurtig på pletten og avviste anklagene kategorisk.

- Det er sannsynlig at den angivelig kadmiumforgiftede norske oppdrettslaksen funnet i Russland, kan ha sin opprinnelse i forurenset fiskefôr i Norge, og at laksen således inneholder for mye kadmium, sa Bethune til norsk presse den gangen.

Kadmium kan gi kreft


Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Det er særlig nyrene som er utsatt for toksiske effekter av kadmium.

- Kroppen kvitter seg ikke lett med kadmium, og det samles derfor opp i kroppen, spesielt i nyrene. Nyrene kan dermed ta skade av kadmium, slik at kroppen opplever problemer med utskillelsen av kalk. Benskjørhet kan bli resultatet av dette, sier Finn Levy, avdelingsoverlege ved Ullevål Universitetssykehus til Neste Klikk.

- Kadmium er klassifisert som kreftfremkallende, og det mistenkes at kadmium gir økt risiko for nyre-, prostata- og lungekreft, der sistnevnte gjelder spesielt for røykere, sier han videre.

- Både sjømat og skalldyr har et relativt høyt innhold av kadmium, selv om den viktigste kadmiumkilden, er sigarettrøyking, avslutter Levy.

Hennes uttalelser ble ikke godt mottatt i Norge, og førte blant annet til at hennes sjef i NIFES, Øyvind Lie, sendte ut en pressemelding der han offentlig tok avstand fra Bethunes uttalelser. På grunn av disse uttalelsene ble hun presset ut av jobben.

- Offisielt sluttet jeg av fri vilje, men det er ikke til å legge skjul på at jeg ble sparket.

- Russerne ble mistenkeliggjort, men ingen har motbevist russernes påstander. I stedet kom de norske fagmiljøene på banen med tall som skulle motbevise russernes påstander. Problemet er at disse tallene er fabrikerte. Norske forskningsmiljøer har ikke belegg for å si noe om kadmiuminnholdet i norsk laks. Årsaken er rett og slett at det ikke er forsket på dette, sier forsker Claudette Bethune til Neste Klikk.

Forskningen styres av næringsinteresser


På spørsmål om hvorfor norske forskningsinstitusjoner lyver om disse tallene, svarer Bethune at det ikke handler om helse, men om politikk.

- Det er salgstall og antall milliarder som dikterer forskningen i Norge. Folks helse er underordnet. Som forskere kan vi ikke publisere resultater som får næringsmessige og økonomiske konsekvenser.

- Vi kan bare publisere resultater som taler til fordel for norsk fiskerinæring, sier en innbitt Claudette Bethune.

- Vi snakker om regelrett svindel, der rådata og anbefalinger om kadmium rett og slett blir fabrikkerte. Det finnes ikke forskningsresultater som kan underbygge tallene norske forskere opererer med. De tallene de har, har ikke noe med laks å gjøre - de stammer fra undersøkelser av karpe og lakseyngel. Disse er helt ubrukelige når det gjelder laks, hevder hun.

Milliarder på spill


Eksporten av norsk sjømat var på 31,7 milliarder kroner i 2005. Eksporten av laks og ørret har aldri vært høyere og endte på 14,8 milliarder kroner i 2005, 2,3 milliarder over 2004. Dette ifølge tall fra Eksportutvalget for fisk.

- Dersom Norge skulle innrømt det russere og amerikanske forskere konkluderer med, ville det fått enorme økonomiske konsekvenser; ikke bare for fiskeribransjen, men for Norge som helhet, sier en anonym kilde i fiskeribransjen til Neste Klikk.

Fikk ødelagt ryktet


Claudette Bethune ble i august 2003 hentet til NIFES fordi hun er ekspert på risikovurdering av sjømat. Hun har blant annet bidratt i prosjektene «Fjord til Bord» og «Laks til Lunsj», som begge undersøkte helseeffekter av lakseinntak på nordmenns helse.

Det var først da Bethune stilte spørsmål ved den norske dokumentasjonen på området, at hennes kvalifikasjoner ble trukket i tvil.

- Jeg ble latterliggjort, og føler at ryktet mitt i Norge er ødelagt. Dette til tross for at jeg har rett i mine uttalelser. Av norske forskere er det kun Erik Slinde ved Havforskningsinstituttet og professor i patologi, Henrik Huitfeldt, ved Universitetet i Oslo som til en viss grad har støttet meg offisielt, sier Bethune til Neste Klikk.

- Jeg prøvde å ta opp kadmium-problematikken med mine ledere i NIFES, blant annet Øyvind Lie, men de avviste alle mine påstander til tross for at det kan dokumenteres at jeg kan ha rett. Mine forsøk på samtaler førte aldri til noen diskusjoner - alt ble avvist uten videre. Øyvind Lie kunne ikke dokumentere hvor jeg tok feil - rett og slett fordi jeg ikke tok feil.

- Uoffisielt har jeg fått støtte fra flere andre forskere, men det er åpenbart at de ikke kan gå ut med dette, siden det vil være det samme som å grave sin egen grav, påstår Claudette Bethune.

Jukset og tallene


Videre hevder Bethune at tallene om kadmiuminnhold i norsk laks er funnet opp av norske forskningsinstitusjoner, og da spesielt NIFES. - Tallene er ikke vitenskapelig dokumentert, de har ikke sagt noe om hvordan tallene har fremkommet, sier hun.

- Tallene er fabrikkerte slik at grenseverdiene skal komme innenfor grensene fastsatt av norske myndigheter og EU, påstår hun.

- Norge er en stor fiskerinasjon, og det foregår mye forskning innen fiskeri. 95 % av fisken ekporteres, og det er åpenbart at resten av verden ser til Norge når det gjelder fiskeriforskning.

- Ikke bare gambler vi med helsen til norske forbrukere - vi gambler med helsen til forbrukere i andre deler av verden i enda større grad, hevder hun videre.

I 2003 publiserte NIFES en rapport der de hevder at laks og fisk fra oppdrett akkumulerer 2-6% kadmium fra fiskefôr. European Food Safety Authority (EFSA) publiserte en rapport i 2005, som også hevder at oppdrettslaks akkumulerer 2-6 % av kadmiumen fra fôret.

I 2005 kom det også tre rapporter fra Vitenskapkomiteen for mattrygghet (VKM), der 2-6 % var endret til 1-5 %.

Høyeste innhold tillatte kadmiuminnhold i fiskefõr er satt til 1 mg per kg. Høyeste tillatte innhold av kadmium i laks er satt til 0,05 mg per kg.

Dersom laks akkumulerer 6 % av 1 mg vil det si at laks inneholder 0,06 mg kadmium per kg. Det vil si at laksen inneholder mer kadmium enn tillatt.

- Dette ble oppdaget etter hvert, og for å komme innenfor EU-grensene, publiserte VKM rapportene der det fremkommer at oppdrettet laks tar opp 1-5 % av kadmiumen fra fiskefôret.

- Problemet med dette tallet, er at det er hentet fra løse luften. Det er ikke vitenskapelig begrunnet eller dokumentert. De nye tallene ble lansert for at vi skulle komme innenfor EUs grenseverdier, hevder Bethune.

Videre påpeker hun at det er de samme forskerne som står bak rapportene fra 2003 og 2005, som altså henholdsvis anslår opp mot 6% og 5 % maksimal akkumulering av kadmium fra fôr.

Bekreftes av andre forskere


- Jeg kan ikke se at utsagnene om hvor mye av kadmium i fôret som blir tatt opp av laksen er forskningsmessig veldokumentert. Konklusjonene om at 1-5 % eller 2-6 % av kadmium i fôr blir tatt opp av fisken synes å være «best guess»-anslag, uten konkret dokumentasjon. Tallene vil derfor ikke være eksakte, sier professor Henrik Huitfeldt ved Universitetet i Oslo etter å ha gjennomgått dokumentasjonen fra NIFES.

- Den ene rapporten som skal ligge til grunn for disse tallene, omhandler ikke laks overhodet, men karpe. Hvis utsagnene ikke kan dokumenteres, og har gitt grunnlag for å øke EUs grense for maksimum tillatt innhold av kadmium i fiskefor er det selvsagt uheldig, konkluderer Huitfeldt.

En annen kilde, som ikke ønsker å stå frem ved navn, bekrefter Claudette Bethunes påstander. - Tallene for kadmiuminnhold er rett og slett oppdiktet, sier denne personen til Neste Klikk.

NIFES avviser påstandene


Forskningssjef ved NIFES, Anne-Kathrine Lundebye Haldorsen, avviser påstandene fra forsker Claudette Bethune. Haldorsen er forøvrig forfatter av fire av rapportene som kritiseres av Bethune.

- Intervallene på 2-6 % og 1-5 % er teoretiske anslag på hvor mye kadmium som opptas i fisk, og vil derfor ikke være eksakte, svarer Lundebye Haldorsen på spørsmål fra Neste Klikk om gyldigheten i de nevnte tallene.

- Estimatet er utarbeidet på bakgrunn av en totalvurdering av den kunnskap vi hadde om kadmium i laks på det tidspunktet, fortsetter hun.

Anne-Kathrine Lundebye Haldorsen viser videre til flere studier, blant annet av en Handy foretatt i 1992, samt et studium utført av en forsker som heter Chowdhury i 2004. Disse skal utgjøre grunnlaget for anslagene til NIFES.

Lundebye Haldorsen hevder videre at kadmiumopptaket ligger godt innenfor grensene fastsatt av EU. NIFES har ikke svart på hvorfor tallene ble endret fra 2-6 % til 1-5 %.

NIFES møter motstand


- Det ser det ut som at rapportene fra NIFES fremstiller datagrunnlaget som sikrere enn det er. Denne usikkerheten bør anvendes til fordel for sikkerhetsmarginene, slik at en heller overestimerer enn underestimerer risikoen, sier professor Henrik Huitfeldt til Neste Klikk.

Dr. Bethune avviser dokumentasjonen fra Dr. Haldorsen, blant annet fordi det i 1992 ble utgitt en publikasjon av forskerne Harrison og Curtis, der det fremkommer at oppdrettsørret (som er en laks) akkumulerer 15 % av kadmiumen fra fôr. Dette tallet ble bekreftet i en ny rapport i 2005, av forsker Hattink med flere. - Disse publikasjonene tar ikke NIFES eller Vitenskapskomiteen for mattrygghet hensyn til. Derfor blir det ikke riktig å si at det ble foretatt en totalvurdering, som Dr. Haldorsen sier, avslutter Claudette Bethune.

Bethunes påstander bekreftes igjen av den tidligere nevnte anonyme kilden, som hevder at det ikke finnes belegg for det NIFES påstår. Denne kilden sier videre at: - Så lenge det ikke finnes data for atlantisk laks så vet vi faktisk ikke hvem som har rett.

Tidligere kommentar om emnet: Norsk fiskerinæring forhindrer objektiv forskning


Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:29 Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:10 Svært glatte veier - flere trailere i grøfta04:06 21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54 Labours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08 LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53 Asias børser solid opp etter britisk valg02:31 EU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21 Polen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13 Forskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06 Labour-politiker ber Corbyn om å gå01:53 EU-topper avventer britisk valgresultat01:50 Seks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35 DUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20 Dom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51 Adresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48 Pundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44 Nigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41 Michael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22 Frankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18 Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11 Svensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02 Utenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59 Labour-topp: – Nedslående resultat23:50 Valgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37 Sturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34 Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29 Britisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22 Storbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17 Solskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11 Tre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37 Fretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører
Siste nytt
04:29VerdenJeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:10NorgeSvært glatte veier - flere trailere i grøfta04:06Norge21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54VerdenLabours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08NorgeLO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53VerdenAsias børser solid opp etter britisk valg02:31VerdenEU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21VerdenPolen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13NorgeForskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06VerdenLabour-politiker ber Corbyn om å gå01:53VerdenEU-topper avventer britisk valgresultat01:50VerdenSeks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35VerdenDUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20NorgeDom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51NorgeAdresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48VerdenPundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44VerdenNigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41VerdenMichael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22VerdenFrankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18VerdenTory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11VerdenSvensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02VerdenUtenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59VerdenLabour-topp: – Nedslående resultat23:50VerdenValgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39VerdenLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37VerdenSturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34SportSjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29VerdenBritisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22VerdenStorbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17SportSolskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11NorgeTre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37NorgeFretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus