Les hva trygde-eksperten svarte dere

Advokat Snorre Førli svarte på spørsmål angående trygd.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En stor del av oss har en gang i løpet av livet behov for å søke ytelser fra Folketrygden. Det være seg sykepenger, attføring, rehabilitering eller uførepensjon.

Torsdag klokken 12-14 var advokat Snorre Førli på nettmøte for å svare på deres spørsmål.

Vi understreker at dette er et nettmøte, og lange spørsmål med komplisert saksgang er vanskelig å besvare i et slikt nettmøte.

Advokat Snorre Førli arbeider til daglig ved et advokatkontor i Oslo, og har bred erfaring innenfor trygdespørsmål. Snorre Førli er også tilknyttet ekspert i ekspertpanelet eksperthjelp.no.

Nettmøtet er avsluttet:

 • Hei! Jeg gikk til behandling i to år for kneplager før jeg ble sykemeldt. Er nå på attføring. Er uføretidspunktet det samme som sykemeldingstidspunktet, eller når sykdommen oppstod?
  mvh Gunnar

SVAR:

Hei !
Uføretidspunktet er det tidspunkt man fikk sin inntektsevne/arbeidsevne
varig nedsatt med minst 50 %, og vil normalt være sammenfallende med det tidspunkt man fallt ut av arbeidslivet.
Mvh
Snorre Førli

 • heia hvordan støtte får man når man går skole å blir gravid.og når man har hus med lån? hilsen siv fra hitra

SVAR:
Hei !
Ut i fra gitte opplysninger er det vanskelig å svare konkret på dette.
Mvh Snorre Førli

 • Hei.
  Spørsmål.. hvorfor skal man tape penger på å være sykemeldt i mer en 48 dager.. Hvis man er syk i en periode på ca. 8 - 9 måneder, har man allerede tapt mye penger. Trygdekontoret utbetaler kun til arbeidstakere som mottar sykepenger får feriepenger for inntil 48 dager per. opptjeningsår. Feriepengene blir utbetalt i slutten av mai neste år. Så hvis arbeidsgiver betaler kun i sin periode, har men nesten ikke råd å ta ferie neste år. Hvorfor ?
  Hilsen Per i Bergen

SVAR:
Hei !
Kan dessverre ikke gi noe godt svar på dette, og hvorfor mottakere av
sykepenger kun får beregnet feriepenger av de første 48 sykedagene, annet enn at fulle feriepengerettigheter til langtidssykemeldt ville utgjort en betydelig utgiftspost for staten.
Mvh
Snorre Førli

 • Har selvstendig nærings drivende krav på fødselspermisjon med (lønn) trygd fra trygde kontor?

SVAR:

Hei !
Trygdesystemet skiller ikke mellom selvstendig næringsdrivende og
lønnsmottaker med hensyn til rett til fødselspermisjon, men beregningen av fødselspenger er annerledes for selvstendige enn før lønnsmottakere ettersom man følger reglene for beregning av sykepenger.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei.
  Jeg mener min uføretrygd er for lav i forhold til tidligere inntekt, men har vanskeligheter med å få trygdekontoret til å gå gjennom beregningen på nytt. Kan jeg henvende meg andre steder om
  saken?
  Hilsen Per

SVAR:

Hei !
Du vil kunne få bistand til dette ved å henvende deg til advokat.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei.
  Kjæresten min er 25 år og ferdig utdannet førskolelærer til våren Hun har cerebral parese, og kommer til å jobbe i 50% dersom hun får jobb. Slik situasjonen er for førskolelærere i Midt-Norge, vil det sannsynligvis ta tid før hun kommer i arbeid.

  1. Vil hun kunne kombinere attføring og halv uføretrygd mens hun søker jobb? Hvordan vil det evt. slå ut økonomisk?

  Jeg er selv varig uføretrygdet som ung ufør.

  2. Vil det bli snakk om avkortning/samordning av våre ytelser dersom vi ønsker å flytte sammen? Hvordan vil det påvirke våre ytelser i kroner?

  Ingen av oss har barn eller annet forsørgeransvar.
  Mvh. Frank

SVAR:
Hei !
Ettersom det er opplyst at den kjæreste er ferdig utdannet vil hun ikke
kunne kombinere 50 % uføretrygd og attføring. Dersom hun har mottatt
yrkesrettet attføring under utdanningen vil imidlertid kunne ha krav på
attføring i en begrenset periode etter endt utdanning og frem til hun får
arbeid.

Dersom dere flytter sammen vil det bli foretatt en samordning av ytelsene, slik at dere til sammen vil få noe reduksjon.
Mvh
Snorre Førli

 • hei jeg har invilget attføring og går på mrk senteret i mosjøen
  (voksenopplæring) på rørfag. er det slik att vi som motar atføringspenger eller arbeidsledighetstrygd ikke har rett til å bruke egenmelding men må til lege hvis man er syk eller har sykt barn?

SVAR:
Hei !
Det er en forutsetning for rett til bruk av egenmelding at man er i et ordinært arbeidsforhold som arbeidstaker. Dette innebærer at personer som er under yrkesrettet attføring eller mottar dagpenger ikke har rett til å bruke egenmelding.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei!
  Hvordan beregner trygdekontoret ytelsen til tidsbegrenset ung uførestønad?
  Mvh Kamilla

SVAR:

Hei !
Ved innvilgelse av uførestønad med ung uføre - fordel, fastsettes et
garantert pensjonstall på 3,30 ( hvilket vil si ca. kr. 200.000) i beregnet
årsinntekt.
Mvh
Snorre Førli

 • har gått sykemeldt i en 6mnd periode p.g.a utbrenthet,angst og
  depresjoner,og det ser ut som at jeg ikke klarer å gå tilbake til det yrket jeg har.hvordan er reglene for feks hvis man må ta en helt ny utdannelse.får man støtte,hvor lenge,?

SVAR:

Hei !
Dersom man av helsemessige årsaker ikke kan vende tilbake til tidligere
arbeid, vil man i utgangspunktet kunne søke yrkesrettet attføring slik at
man kan kvalifisere seg til annet yrke. Kan dessverre ikke si konkret om du oppfyller vilkårene for attføring, og ber deg ta dette opp med ditt lokale trygedekontor/Aetat.
Mvh
Snorre Førli

 • hei, jeg sliter med vond rygg hofte problemer ukjente bryst smerter og psykiske lidelser. psykologen vil søke meg på midlertidig uføre, men aetat sier jeg ikke har krav på set. Stemmer det?

Hei !
Vanskelig å gi noen konkret svar, men det er et vilkår også for
tidsbegrenset at arbeids-/inntektsevnen er redusert med minst 50 % pga. sykdom, og at man har gjennomført hensiktsmessig behandling og attføring. Jeg antar at Aetat er av den oppfatning at du ikke oppfyller vilkåret om å ha gjennomført hensiktsmessig attføring.
Mvh
Snorre Førli

 • Hva skjer om man etter å ha mottatt rehabiliteringspenger i halvannet år (som er maxtid såvidt jeg vet)
  enda ikke er klar for å gå over på attføring?
  Anne

SVAR:

Hei !
Rehabiliteringspenger kan som hovedregel ytes i 52 uker, men kan i visse
tilfelle ytes i ytterligere 52 uker, avhengig av sykdom og behandlingsutsikter. Dersom vilkårene for rehabiliteringspenger ikke lenger er oppfylt skal man vurderes i forhold til yrkesrettet attføring, eventuelt uføreytelser.

Mvh
Snorre Førli

 • Hei Snorre.
  Jeg går rett på sak: Jeg har en sønn på 15 år som har fått diagnosen sosial angst. Han sliter veldig i situasjoner der det er store folkemengder. Skolen har han kuttet nesten helt ut.
  Han får god hjelp fra BUP.

  Det jeg lurer på er om jeg har krav på noe stønad fra trygdekontoret? Jeg er for tiden sykemeldt, har vært sykemeldt i 3 mnd, på grunn av min sønn. Jeg får jo sykepenger, men jeg taper jo en del tillegg som jeg ville ha fått om jeg var i jobb, men slik situasjonen er nå, er det umulig for meg å begynne å jobbe igjen ennå.(jeg er helt frisk) Lurer på om jeg har krav på noen stønad? Hører at det er forskjell fra kommune til kommune, noen får å noen får ikke. Takknemmelig for svar. Hilsen K.E.

SVAR:

Hei !
I og med at ditt barn er over 12 år er det dessverre ikke stønad som du kan gjøre krav på i trygdesystemet, men det er mulig at du kan ha krav på supplerende økonomisk sosialhjelp.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei!

  Jeg er uføre trygdet mann,har vært det siden jeg var 22 år,nå er eg 50. Jeg har 6 barn.Da har jeg fått noe som heter barnetillegg,i tillegg til trygden.Det er jo noe ikke jeg har søkt om,det bare var der. Men en dag så får eg et brev fra trygdekontoret ,om at eg hadde fått 10000,-for mye utbet barnetillegg.Jeg klaget på det,og sa at ikke hadde søkt om det ,og at eg ikke har mulighet å følge med, hva jeg får og hva di trekker fra trygden min.Senere fikk jeg svar,da mente di at siden dem hadde en del av skylden,at jeg fikk for.mye .ut.bet,så måtte eg bare betale 5000.- tilbake.Spørsmålet mitt er.Skulle jeg betale tilbake?

SVAR:

Hei !
Kan dessverre ikke gi deg noe konkret svar, uten nærmer opplysninger og innsyn i saksdokumentene, men jeg vil anta du burde kunne ha blitt fritatt for tilbakebetaling.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei, har nå gått 50% sykmeldt i 39 uker og mister sykepengene. Var i kontakt med trygdekontoret som ba meg få lege og rbeidsgiver til å sende dem oppfølgingsplan/legeerklæring for å søke om rehabiliteringspenger. Sliter med Fibromyalgi og føler jeg ikke har mulighet til å komme tilbake i 100% stilling igjen. Spørsmålet er: Må jeg først søke om Rehabiliteringspenger eller kan jeg søke direkte om 50% Uførepensjon?
  Vennlig hilsen
  S.S

SVAR:

Hei !
Det er en forutsetning for innvilgelse av rehabiliteringspenger at man er under behandling med utsikt til bedring. Dersom slike utsikter ikke foreligger kan det imidlertid være aktuelt å søke
uførepensjon. Det forutsettes imidlertid da at din fastlege, og eventuelle spesialister, er av den oppfatning at din arbeids-/inntektsevne er varig redusert med minst 50 % pga. sykdom i forhold til ethvert yrke. Hvis ikke vil yrkesrettet attføring også kunne være en alternativ ytelse.

Mvh
Snorre Førli

 • Hallo!
  Jeg er ei jente som ar 50 % uføretrygdet, og som jobber 50 %. På mintrygdeutbetaling i januar så jeg at jeg hadde blitt trukket 36 % skatt. Ringte tkontoret og fikk beskjed om at de så på seg som "bi arbeidsgiver"siden jeg også hadde en annen arbeidsgiver. Er det virkelig riktig at jeg må trekke så mye skatt? Jeg har jo bare en vanlig 100 % inntekt til sammen - og derfor skal jeg da kunne benytte tabeltrekk? Er enslig forsørger og har vanligvis lav skatt, så dette ble mye forskjell for meg.

SVAR:
Hei !
Dette er et skatterettslig spørsmål som jeg dessverre ikke kan besvare her. Du rådes til å kontakte ditt lokale likningskontor.
Mvh
Snorre Førli

 • Jeg går på tidsbegrenset uføretrygd (tre år), her får jeg 60 % av min siste lønn i ytelser. Vil jeg gå ned , hvis det blir så at jeg blir fast uføretrygdet?

  Gunnar

SVAR:

Hei !
Tidsbegrenset uførestønad beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger, hvilket vil si at man legger til grunn inntekten de siste 3 år før uførheten oppstod, mens man ved varig uførepensjon beregner trygden ut i fra de totale antall pensjonspoeng man har opptjent før uførhet. Jeg kan derfor vanskelig svare på om de vil få mindre utbetalt ved overgang til varig uførepensjon, på bakgrunn av de gitte opplysninger.
Mvh
Snorre Førli

 • Hei,
  Lurte på om de som er uføretrygdet har lov å oppholde, bosette seg i lengre perioder i utlandet (utenfor EØS)?
  Espen

SVAR:

Hei !
Det er intet til hinder for uføretrygdede bosetter seg i utlandet for lengre perioder, heller ikke utenfor EØS, men dette har betydning i forhold medlemskap i folketrygden, utbetaling og skatt. Det anbefales å kontakte Folketrygdkontoret for utenlandssaker.
Mvh
Snorre Førli

 • Heisann der.
  Lurte på om jeg som alenepappa,100 % uføretrygdet med samværsrett til et 15 mndr gammelt barn, har rett til noen form for stønad ifra staten til kjøp av bolig. Har litt egenkapital.
  Mvh meg

SVAR:
Hei !
Oppfatter dette ikke som et trygderettslig spørsmål, da det ikke finnes noen slike stønadsformer innenfor trygdesystemet.
Mvh
Snorre Førli

 • Har vært gjennom en lang periode med attføring/yrkesrettet attføring, regner med å søke om 50 % ufør. Er det noen minimums utbetaling på 50 % ufør? Hilsen sørlending.

SVAR:

Hei !
På lik linje med 100 % pensjon vil man som 50 % ufør være garantert en
minstepensjon på ca. kr. 108.000,- pr. år dersom man er enslig.

Mvh Snorre Førli

 • Hei
  Jeg er gift med en som er uføretrygdet, og vi venter et barn 22 Mars 06 Jeg er annsatt i et selskap som bygger stillas offshore.
  Jeg har til min fortvilelse oppdaget at jeg ikke har rett til pappa perm med lønn? Er det noen form gjennom trygde etaten jeg har rett på betalt pappa perm? Jeg har hvert i kontakt med trygde kontoret hvor jeg bor med dårlig resultat. Kan du hjelpe meg med dette å finne ut av det. Har jeg ikke rett på noe er det et hull i den flotte pappa praten fra regjeringen.
  MVH. A

SVAR:

Hei !
Jeg må dessverre meddele deg at du dessverre ikke har krav på fødselspenger ut i fra de gitt opplysninger.
Mvh Snorre Førli

 • Hei, jeg sliter med vond rygg hofte problemer ukjente bryst smerter og psykiske lidelser. psykologen vil søke meg på midlertidig uføre, men aetat sier jeg ikke har krav på set.
  Stemmer det?

SVAR:
Hei !
Vanskelig å gi noen konkret svar, men det er et vilkår også for
tidsbegrenset at arbeids-/inntektsevnen er redusert med minst 50 %pga. sykdom, og at man har gjennomført hensiktsmessig behandling og attføring. Jeg antar at Aetat er av den oppfatning at du ikke oppfyller vilkåret om å ha gjennomført hensiktsmessig attføring.
Mvh
Snorre Førli

 • Har søkt om midlertidig uførepensjon den 03. novemner 2005. Nå er det gått 4 måneder uten at jeg fått noe svar. De bare viser til at behandlingstid er 6 mnd. På mitt spørsmål om hvordan skal jeg klare meg for husleien, strøm og andre utgifter i 6 måneder ble jeg henvist til min bank eller sosialkontor fordi trygdetat kjenner ikke noe forskudd. Er dette rimelig?
  Mvh P

SVAR:

Hei !
Jeg har forståelse for at den som søker uføretrygd finner det urimelig å
vente i 6 måneder for en avklaring, og at man i denne tiden står uten annen inntekt.

Dersom det er sannsynlig at man vil få innvilget uføretrygd, kan man
imidlertid få innvilget foreløpig uførestønad i ventetiden. Jeg er
imidlertid kjent med at dette praktiseres relativt strengt i trygdeetaten.

I øvrige tilfelle er man dessverre henvist til å søke sosialhjelp.

Mvh
Snorre Førli

 • Heisan!
  Et spørsmål: Et ektepar er lignet i skatteklasse 1, når så den ene dør har da den andre rett til å komme i skatteklasse 2da? Eller er det regler for dette? Vedkommende blir jo da alene om alle forpliktelsene (har ikke rett på enkepensjon)!!!!
  Vennlig hilsen En som undrer :-)

SVAR:

Hei !
Dette er skatte-/ligningsrettslig spørsmål som jeg dessverre ikke kan
besvare her. Spørsmålet bes tatt opp med lokale likningskontor.

Mvh
Snorre Førli

 • Vår eldste sønn har kronisk nyresvikt og er i dialyse og medisinering. Nyresvikten kom plutselig i september 2005, like etter at han startet opp Masterstudier.

  Etter å ha vært til behandling ved sykehus viser det seg at transplantasjon er eneste mulighet for at han skal bli frisk igjen og leve et normalt liv. Han har prøvd å følge studiene etter han ble utskrevet fra sykehuset, men fraværet i fjor høst og helsesituasjonen med dialyse og medisinering gjør dette umulig.

  Han søker nå om rehabiliteringspenger For at han skal kunne ta opp igjen studiene til høsten 2006 (forutsatt at transplantasjon er gjennomført) er det viktig at han holder kontakten med studiemiljøet. Han bor på hybel like ved skolen og lever i dag av studielån. Mottar litt sosialhjelp for å dekke forhøyede boutgifter. Setter trygden noen begrensninger med hensyn til studiesituasjonen for å kunne utbetale rehabiliteringspenger?

  Dersom han ikke har fått informasjon om muligheten til å søke rehabiliteringspenger, vil kravet kunne settes med tilbakevirkende kraft, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om forvaltningens plikt til å gi informasjon?

SVAR:

Hei!
Vilkårene for rehabiliteringspenger vil dessverre ikke være oppfylt dersom
deres sønn faktisk studerer, men han vil da muligens ha krav på yrkesrettet attføring. Dersom sykdommen derimot hindrer ham i å studere vil han kunne ha krav på rehabiliteringspenger. En trygdeytelse kan som hovedregel innvilges med inntil 3 måneder tilbakevirkning regnet fra tidspunkt for fremsettelse av krav. Dersom man ikke har satt frem krav på et tidligere tidspunkt fordi trygdeetaten har gitt misvisende opplysninger, kan en ytelse gis for opptil 3 år før kravet ble fremsatt.

Det gjøres her imidlertid oppmerksom på at mangelfull og misvisende
opplysning ikke er det samme.

Mvh

Snorre Førli

 • Jeg har slitte tenner grunnet rusmisbruk. Nå har jeg vært nykter i flere år og er i jobb. Er det mulig å få dekket tannlegeregninger av trygdekontoret?
  -T

SVAR:

Hei !
Det er en forutsetning for trygdeytelse at tannplagene defineres som sykdom, eventuelt at tyggeapparatet er i en slik forfatning at man ikke er i stand til å innta næring. Dette vil du kunne få avklart nærmer ved å kontakte tannlege/trygdekontor.
Mvh
Snorre

 • Er de medisinske kriterier for rehabiliteringspenger lik eller nesten lik uføretrygd?
  med hilsen
  Vidar Vollund

SVAR:

Hei !
Når det gjelder rehabiliteringspenger er det en forutsetning at
sykdom/helseplager kan behandles og dermed også at arbeidsevnen bedres, mens når det gjelder uførepensjon er det en forutsetning at sykdom/helseplager er varige og at arbeidsevnen ikke vil bedres ved behandling.
Mvh
Snorre

 • Må mottatt sosialhjelp betales tilbake når man kommer i jobb.

SVAR:

Hei !
Dersom sosialhjelpen er gitt som lån, må man normalt betale denne tilbake. Er den gitt uten betingelser kan det ikke kreves tilbakebetaling.

Mvh

Snorre

 • Hei!

  har vært ufør siden jeg var 58 år, vil det bli forandring i utbetalingen når jeg blir 67, altsa går over på vanlig folketrygd?
  mvh 1940-modell

SVAR:

Hei !
I utgangspunktet vil utbetalingen utgjøre det samme ved overgang fra
uførepensjon til alderspensjon. Det tas imidlertid forbehold om eventuelle
særbestemmelser i de enkelte tilfelle.
Mvh
Snorre

 • Hei.
  Jeg har en bror som har sukkersyke og har fått beskjed om transplantasjon av nyre, har vært veldig syk, men på jobb skal han. Han jobber nå 100%, men ser at dette ikke går i lengden. Er det mulig for han å søke uføretrygd? i så fall, tar det lang tid? hvor mye %?
  Takk
  En beskymret søster

SVAR:
Hei !
Det er en forutsetning for uføretrygd at arbeidsevnen er redusert med
minimum 50 % pga. sykdommen, og man er da avhengig av å få dette dokumentert av lege/spesialister.

I tillegg er det et vilkår for uførepensjon at man har gjennomført
hensiktsmessig behandling og attføring.
Mvh
Snorre

 • hei....
  Er en mann som har blitt separert, lurer på om jeg har rettigheter til noe stønad når jeg har barna halvparten av tiden, delt foreldrerett og sitter igjen med huslån på 1200000,- er i tillegg til separert uten min vilje arb ledig og eneste stønad/penger er arb ledighetstrygd... Er det eller finnes det noen form for støtte til far i en slik situasjon eller er det bare mor som får støtte??
  Håper spendt på svar....

  Med vennlig hilsen
  R P

SVAR:

Hei !
Det er en forutsetning for eventuell støtte gjennom trygdesystemet at man har aleneomsorgen for barn. Jeg oppfatter det slik at du deler omsorgen med din fraseparerte ektefelle, og du dermed ikke har krav på stønad. Det tas imidlertid forbehold om de gitte opplysninger er korrekte.
Mvh
Snorre

 • Jeg lurer på hvordan sykelønnsordingen fungerer når man har sykt barn Kan man få sykemelding i en slik situasjon? Er det slik at arbeidsgiver er forpliktet til å betale sykepenger når man er borte fra jobb utover egenmeldingsperioden og har sykemelding grunnet sykt barn?

  Maja

SVAR:

Hei !
Dersom man må være borte far arbeid grunnet sykt barn, vil man ha karv på omsorgspenger. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger, og utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget.

Mvh
Snorre

 • Kan man få dekket vei avgift eller forsikring hvis man går på dagpenger

SVAR:

Hei
Dette er dessverre kostnader man selv må påregne å dekke.
Mvh
Snorre

 • Hei!

  Spm 1: Overgangsstønad
  Mitt barn blir 6 år til høsten. Jeg har hadd stønad til barnetilsyn i 2 år og fikk derfor kun 1 år med overgangsstønad,som stopper til høsten. Jeg er utdannet og er nå under videreutdannelse til våren -07. Er det mulig å få forlenget overgangsstønaden? Har hadd attføring tidligere. Er det eventuelt noen annen stønad/ytelse jeg kan ha krav på?

  Spm 2: Uføretrygd
  Hvis jeg søker uføretrygd når jeg nå er under videreutdanning, vil da en eventuel trygd bli utregnet i forhold til min utdannelse og at jeg måtte bryte løpet? Eller blir det minstetrygd? Har vært under utdannelse de siste 6 år med attføring i deler av løpet.

SVAR:

Hei !
Til Spm. 1 :
Overgangsstønad kan gis frem til det yngste barnet fyller 8 år, men ikke mer en sammenlagt 3 år.

Dersom man er under nødvendig utdanning og fyller vilkårene for rett til
utdanningsstønad, vil man også kunne få utvidet stønadstiden med opptil 2 år frem til barnet fyller år.

Endelig kan stønadstiden forlenges med ytterligere 6 måneder i påvente av skolestart, et konkret arbeid eller barnetilsyn.

Jeg kan dessverre ikke gi noe mer konkret svar ut i fra de opplysningene som er gitt. Det vil være nødvendig å gjennomgå vedtak om innvilgelse av overgangsstønad og begrunnelsen for dette.

De rådes til å kontakte advokat for dette. Det gjøres oppmerksom på at De kan få dekket advokatbistanden under fri rettshjelp.

Til spm. 2 :
En eventuell uføretrygd vil i utgangspunktet beregnes ut i fra de
pensjonspoeng man har opptjent. Dersom man ikke har hatt inntektsgivende arbeid av betydning vil det måtte påregnes minstepensjon, men derom man blir ufør før fylte 26 år pga. alvorlig sykdom vil man kunne få særtillegg som "ung ufør". Dette innebærer at man er garantert et gjennomsnittlig pensjonstall på 3,30. Ut i fra gjeldende grunnbeløp vil dette si at man legger til grunn en tenkt årsinntekt på ca. kr. 200.000,-.

 • Hei, jeg er en jente på 24år som har fått 4 års tidsbegrensetung ufør i 4år p.g.a mine personlighetsforstyrrelser som unnvikende og engstlig og masse angst som kroppen også kjenner stærkt... er det lett og få vanlig ung ufør etter de 4 åra da tror du?
  vennlighilsen jente24

SVAR:

Hei !
Vanskelig å gi et konkret svar på dette, men min erfaring er at trygdeetaten velger i første omgang å gi tidsbegrenset uførestønad, dersom man er ung med den begrunnelse at man da ikke kan utelukke en bedring av arbeidsevnen i fremtiden.
Mvh
SnorreVÆR OPPMERKSOM:

Vær oppmerksomme på at alle spørsmål vil bli publisert i denne artikkel. Det vil ikke være mulig å få svar privat på mail eller telefon. Vil du av hensyn til sensitiv informasjon være anonym så merk dette i mailen.

Av hensyn til personvern vil ingen mailadresser bli publisert i denne artikkelen.

Spørsmål av svært privat karakter bes rettes direkte til advokaten gjennom eksperthjelp.no.

Har du spørsmål som du, grunnet omfang eller privat karakter, ikke ønsker å ta via våre nettmøter?

Dagens nett-ekspert er tilknyttet

eksperthjelp.no


Har du flere spørsmål du ønsker å stille direkte? Trykk her.

Personvernpolicy