Foreldre avgjer med utdanning

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utdanninga til foreldra avgjer karakterane til barna. Ein ny rapport slår fast det mange har hatt mistanke om lenge: Kjønnet og den sosiale bakgrunnen til elevane avgjer kor godt dei gjer det på skule

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ingen enkle tiltak kan rette opp dette. Men systematisk og langsiktig arbeid for å auke kvaliteten i skulen vil på sikt føre til at det blir mindre ujamt, seier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Petter Skarheim, direktør i UtdanningsdirektoratetPetter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet

Rapporten «Utdanningsspeilet 2004 - Analyse av grunnskole og vidaregående opplæring i Norge» påviser kor stor innverknad utdanninga til foreldra og familiesituasjon har på karakterane til barna.

- Foreldre som sjølv har høgare utdanning medverkar til at barna er motiverte for utdanning, meiner forskar Eifred Markussen i NIFU STEP.

Jentene betre enn gutane


Som gruppe har minoritetselevar eit noko lågare karaktergjennomsnitt enn majoritetselevane. Desse skilnadene kan kome av at mange innvandrarbarn veks opp i familiar med dårlegare økonomi, foreldre med lite utdanning og mindre tilgang på bøker og PC-ar enn gjennomsnittseleven.

Kjønn gjev og stort utslag, ettersom jentene framleis gjer det betre enn gutane i dei fleste fag. Tradisjonelle kjønnsroller bestemmer og kva for studieretning elevane vel på vidaregåande skule.

Dette er særleg tydeleg i yrkesfaga. Jentene vel studieretningar som leier dei inn i tradisjonelle kvinneyrke, og gutane vel retningar som fører til yrke dominert av menn. Og desse tendensane har blitt forsterka dei siste åra. Jentedelen i helse- og sosialfag nådde toppen med 90 prosent for tre år sidan.

Mykje av læringsresultata i skulen kjem av utgangspunktet til elevane. Men det er ikkje nødvendigvis dei skulane med høgast gjennomsnitt i karakterane som yter elevane den beste hjelpa til læring.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Noreg har ambisjonar om å tilby eit av verdas beste skulesystem.Noreg har ambisjonar om å tilby eit av verdas beste skulesystem.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har fått jobben med å utarbeide andre indikatorar enn karakterar for å måle læringa til elevane, såkalla «skolebidragsindikatorar». Desse skal vise kor mykje den enkelte skule bidreg til læringa for elevane.

- «Skolebidragsindikatorene» er eit verktøy vi kan bruke for å måle skulane på eit meir likt grunnlag enn ved reine karaktersamanlikningar. Det gjer vi ved å ta omsyn til at skulane har ulikt elevgrunnlag, seier forskingsleiar i SSB, Torbjørn Hægeland.

Høgt utdanningsnivå


Samanlikna med andre land har Noreg eit høgt utdanningsnivå. I 2003 hadde 56 prosent av befolkninga gjennomførd vidaregåande utdanning, og 24 prosent hadde høgare utdanning frå høgskule eller universitet.

I ei OECD-måling står Noreg oppførd med eit gjennomsnittleg utdanningsnivå på nærmare 14 år. I heile OECD-området er gjennomsnittet 12 år.

Island har same utdanningsnivå som oss, medan nivået ligg mellom eitt og to år lågare i Danmark, Sverige og Finland. Utdanningsspeilet skal vere ein årleg rapport frå Utdanningsdirektoratet. Den skal gje eit bilete av grunnopplæringa i Noreg, ved å presentere sentral statistikk og forsking. (NPK)

Fleire nynorsk-artiklar:

Nynorsk