Dom: Slik skal en parkeringsplass være

Utbygger av dette boligbygget må betale erstatning etter at retten mener de har levert parkeringsplasser som ikke oppfyller krav i TEK.
Utbygger av dette boligbygget må betale erstatning etter at retten mener de har levert parkeringsplasser som ikke oppfyller krav i TEK. Foto: SINTEF

I en fersk dom i Eidsivating lagmannsrett ble en utbygger dømt til å betale erstatning på 12 millioner kroner til et boligsameie for mangler ved parkeringsplasser.

– Dommen gir klare føringer for hvor brede parkeringsplasser må være for å oppfylle kravene i teknisk forskrift, konkluderer SINTEF i en pressemelding.

I en artikkel i Finansavisen skriver advokatene til saksøker følgende: «Lagmannsretten fastslo, i tråd med gjeldende rettspraksis, at SINTEF Byggforsks anvisninger er en autoritativ kilde ved prosjektering av parkeringsplasser», og «at man normalt må ta utgangspunkt i det aktuelle Byggforsk detaljblad eller lignende for å oppfylle funksjonskravet i TEK10 §§ 8-9 og 8-1 for parkering i parkeringskjeller.»

Krav til P-plass

Retten har i denne dommen vist til Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra 2015.

TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygging med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede.

TEK17 stiller videre krav til at parkeringsplassene "skal ha en planløsning tilpasset [sin] funksjon", i tillegg til krav om konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Garasjer skal ha tilstrekkelig ventilasjon, og eksosgasser skal ikke kunne trenge inn i andre deler av bygningen. Belysning og fuktsikring skal være tilfredsstillende. En parkeringskjeller kan i tillegg være tilstrekkelig sikring mot at radongass trenger inn i øvrige deler av bygningen.

Anvisningen i Byggforskserien har samlet alle krav som kan ha innvirkning på garasjeanlegg, og presenterer dem på en oversiktlig måte.

Anbefalte mål for parkeringsplasser. Bruttoareal per parkert bil er arealet av parkeringsplassen pluss andel av manøvreringsfelt (inn-/utkjøring til plassen), men ikke interne veier eller ut- og innkjøringsområder. Figuren viser hvordan størrelsen på manøvreringsfeltet, og dermed bruttoarealet per bil, varierer med parkeringsvinkelen. Ved skråparkering må man rygge ut av parkeringsplassen. Det kan være en sikkerhetsmessig utfordring, særlig ved stor trafikk i manøvreringsarealet og ved industrianlegg der evakuering må foregå med bil. Foto: SINTEF
Anbefalte mål for parkeringsplasser. Bruttoareal per parkert bil er arealet av parkeringsplassen pluss andel av manøvreringsfelt (inn-/utkjøring til plassen), men ikke interne veier eller ut- og innkjøringsområder. Figuren viser hvordan størrelsen på manøvreringsfeltet, og dermed bruttoarealet per bil, varierer med parkeringsvinkelen. Ved skråparkering må man rygge ut av parkeringsplassen. Det kan være en sikkerhetsmessig utfordring, særlig ved stor trafikk i manøvreringsarealet og ved industrianlegg der evakuering må foregå med bil. Foto: SINTEF

Mål for vanlige parkeringsplasser

Dimensjonerende størrelse for personbiler er 4,8 m × 1,8 m. Større personbiler kan ha lengde på 5,7 m og bredde på 2,0 m. Høyden kan være 1,85–1,95 m, noe man må ta hensyn til ved dimensjonering av høyden på garasjeporter.

Parkeringsplassens lengde må være minst 5,0 m. Bredden bør være minst 2,5 m, forutsatt at bredden ikke er begrenset av vegger eller søyler. Med vegg på den ene siden må bredden på plassen være minst 2,8 m, og med vegg på begge sider bør bredden på plassen være minst 3,0 m.

Innvendig høyde i garasjer for personbiler bør ikke være mindre enn 2,3 m. I større garasjeanlegg bør høyden være minst 2,5 m. Fri høyde (lysåpning) under åpen port bør være minst 2,1 m, helst mer i større garasjeanlegg.

Også mindre bygninger har ofte behov for garasjeanlegg

Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder. Med knappere størrelse på eiendommer, er det ofte behov for garasjeanlegg også for mindre bolig- og næringsprosjekter.

I små garasjeanlegg må parkerings- og manøvreringsarealene dimensjoneres som for større anlegg. Port og atkomst kan imidlertid ha én kjørebane for toveistrafikk, men trafikksituasjonen bør i så fall være oversiktlig.

Personvernpolicy