Dette må du vite om hydrogen

SINTEFs Steffen Møller-Holst under prøvekjøring av hydrogendrevne brenselcellebiler i Berlin høsten 2010. Foto: Svein Tønseth/SINTEF
SINTEFs Steffen Møller-Holst under prøvekjøring av hydrogendrevne brenselcellebiler i Berlin høsten 2010. Foto: Svein Tønseth/SINTEF

Hydrogen blir stadig mer aktuelt som en del av framtidas energimiks. Her svarer to av Norges fremste eksperter på hvorfor og hvordan.

Hydrogen løftes stadig oftere fram som en viktig del av framtidas energiløsning, og tas nå etter hvert i bruk i kraft-, varme- og transportsystemer over hele verden – også i Norge. Årsaken er at hydrogen kan framstilles og anvendes helt uten direkte utslipp av CO 2.

Her svarer to av Norges fremste hydrogenforskere på det du lurer på om hydrogen.

Hvordan framstilles hydrogen?

Det er i hovedsak to framstillingsmåter:

Hydrogen produseres i dag hovedsakelig ved reformering av naturgass, men kan også fremstilles ved vannelektrolyse.

Vannelektrolyse er en velkjent teknologi som har vært benyttet i Norge i industriell skala, fra oppstarten av Norsk Hydros anlegg på Rjukan (1940) og i Glomfjord (1953). Ved vannelektrolyse spaltes vann ved hjelp av elektrisitet til hydrogen og oksygen.

Seniorforsker Kyrre Sundseth ved Hvams og Norges nyeste hydrogenstasjon. Bilen er en Toyota Mirai som går på hydrogen. I dag koster denne bilen mindre enn en Tesla. Foto: SINTEF
Seniorforsker Kyrre Sundseth ved Hvams og Norges nyeste hydrogenstasjon. Bilen er en Toyota Mirai som går på hydrogen. I dag koster denne bilen mindre enn en Tesla. Foto: SINTEF

Dersom hydrogen framstilles på denne måten med strøm fra vannkraft, solceller eller vindturbiner, er dette helt CO 2-fritt.

Å produsere hydrogen fra overskuddskraft fra for eksempel vind eller uregulert småkraft er derfor en smart måte å lagre energi som ellers ville gått tapt. SINTEF jobber blant annet med dette ved vindparken på Raggovidda i Finnmark. Les mer om det i disse to artiklene:

Her er to andre EU-prosjekter som SINTEF koordinerer:

Den andre hovedmetoden for hydrogenproduksjon er å reformere naturgass. I praksis betyr det å gjøre om metangass – den verdifulle hovedbestanddelen i naturgass – til hydrogen og CO 2 ved hjelp av varme og vanndamp.

I denne metoden spiller membraner en viktig rolle, noe det forskes mye på fordi separasjon ved hjelp av membranteknologi reduserer energiforbruket i prosessen.

Les mer om dette her: Naturgass gir grønt hydrogen

Såkalt reformering av metan krever imidlertid at man samler opp og lagrer CO 2-en, slik at løsningen blir klimavennlig. Forskere viser at Norges naturgassreserver har et enormt potensial dersom vi lykkes med fangst og lagring av CO 2-en. I Norge har vi mer naturgass enn olje. Lykkes vi med det skaper vi også nye arbeidsplasser både innenfor fangst og lagring av CO 2.

Les mer om det i denne kronikken: La CO 2-jegerne gjøre gassen utslippsfri

Er hydrogen farlig?

Nei. Hydrogen er en fargeløs og luktfri gass og er i seg selv ikke farlig. Men når den trykksettes foreligger det en risiko slik det også gjør for andre energirike gasser. Hydrogen er ikke farligere enn andre drivstoff, som for eksempel bensin, men vi må håndtere hydrogenet ut fra dets egenskaper, svarer hydrogenforsker Kyrre Sundseth i SINTEF.

– I Norge har vi snart 100 års erfaring med å håndtere hydrogen i stor skala. Hydrogen er en gass som er lettere enn luft og stiger opp. I kjøretøy er dette tatt hensyn til: Det er installert sensorer som svært tidlig varsler om en eventuell lekkasje, og hydrogentankene er plassert slik at det er minst mulig risiko ved kollisjon. Drivstofftankene er forsterket med karbonfiber og er svært robuste. De er i tillegg konstruert sånn at en temperaturfølsom sikkerhetsventil vil slippe ut hydrogenet på en kontrollert måte dersom det skulle oppstå en brann.

Er brenselceller en umoden teknologi?

– Nei, brenselceller finnes i dag kommersielt tilgjengelig i flere tusen hydrogendrevne personbiler (Hyundai, Toyota og Honda). Disse brenselcellebilene har gjennomgått langtidstester og er teknologisk sett svært modne. Toyota kjørte 100 000 km med sin hydrogenbil Mirai i 2015, helt uten tekniske problemer. Toyota reduserte kostnaden for brenselceller med 95 % mellom 2008 og 2014. Kostnadene for brenselceller er stadig på vei ned, men videre reduksjon avhenger sterkt av masseproduksjon. Med dagens produksjonsvolum på noen tusen per år er brenselceller fremdeles dyrere enn forbrenningsmotorer, svarer Sundseth.

Ny rapport om hydrogen i framtida:

Nylig slapp SINTEF, NTNU og IFE rapporten "Hydrogen i framtidens lavkarbonsamfunn", som tar for seg produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, hydrogen i transportsektoren, hydrogen i industrien, hydrogen og oppvarming av bygg, og hydrogen i kraftsektoren.

Forskerne konkluderer med at hydrogen kan bidra til at Norge når sine klimamål og bli en nøkkelfaktor i Norges ambisjon om å skape grønn industrivekst og i omstillingen av norsk prosessindustri.

Her finner du hydrogenrapporten i sin helhet.

Et eksempel på at teknologien er i daglig bruk i Norge er Asko, grossistselskapet til NorgesGruppen. De har gjort elektriske og hydrogendrevne biler til et satsingsområde. Hydrogendrevne gaffeltrucker er allerede i bruk i grossistens lager i Trondheim, og i løpet av høsten ruller Askos første hydrogendrevne lastebiler fra Scania på norske veier.

– Årsaken er at hydrogenteknologi har et stort potensial som nullutslippsalternativ for lastebiler med høy last på lengre distanser. Mens elektriske lastebiler som henter energi fra batterier, egner seg mer for bynær distribusjon, sier seniorforskeren.

Hydrogenet Asko bruker produseres fra solceller montert på taket til distribusjonslageret deres i Trondheim og lagres i tanker på anlegget. Pilotprosjektet (2017-2019) innebærer bruk av fire hydrogenlastebiler og ti gaffeltrucker i selskapets kjøle- og fryselager.

I tillegg har blant andre Felleskjøpet, TINE og Posten forhåndsbestilt Nikola Tre-lastebiler, som også går på hydrogen.

Er hydrogen først og fremst egnet til bruk i kjøretøy?

Nei. Et godt eksempel har vi i Japan. Der er 250 000 brenselceller installert i hus for å produsere strøm og varme. I USA kjører mer enn 18 000 hydrogendrevne gaffeltrucker rundt i distribusjonssentre og varehus, forteller Steffen Møller-Holst i SINTEF.

Elektrolyseanlegg benyttes i stadig flere land for å balansere kraftnettet i regioner der det er stort innslag av sol- og vindkraft. Det er nemlig gunstig å produsere hydrogen i perioder med overskuddskraft fra fornybare kilder når prisene på elektrisitet er lav. SINTEF koordinerer EU-prosjektet Refhyne, der verdens største PEM-elektrolyseanlegg (10 MW) settes i drift i Tyskland i løpet av høsten.

– I Europa er det faktisk stadig oftere eksempler på negative el-priser i perioder. Da er det smart å lage hydrogen og bruke denne som drivstoff eller til å lage elektrisitet igjen i perioder man får godt betalt for strømmen, utdyper Møller-Holst.

(Saken fortsetter under)

Snart skal nullutslipps-tvillinger av tungbilen i bakgrunnen fylle grønt hydrogen her, hos grossistselskapet ASKO i Trondheim. Samarbeidspartnerne Jørn Arvid Endresen (ASKO Midt-Norge) (til venstre), Anders Ødegård og Steffen Møller-Holst (begge fra SINTEF) gleder seg til det. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Snart skal nullutslipps-tvillinger av tungbilen i bakgrunnen fylle grønt hydrogen her, hos grossistselskapet ASKO i Trondheim. Samarbeidspartnerne Jørn Arvid Endresen (ASKO Midt-Norge) (til venstre), Anders Ødegård og Steffen Møller-Holst (begge fra SINTEF) gleder seg til det. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Det utvikles også konsepter for hydrogendrevne skip, fra små fiskebåter til store cruiseskip. SINTEF samarbeider med Fiskarstrand Verft om utviklingen av en hydrogenferge i HybridSkip-prosjektet. Norled vant nylig kontrakten på å bygge en hydrogenferge på oppdrag fra Statens Vegvesen.

Prosessindustrien bruker i dag kull som reduksjonsmiddel. Dette karbonet kan byttes ut med hydrogen og det kan eliminere CO 2-utslippet fra prosessen. Selskapet TiZir Titanium & Iron AS i Tyssedal planlegger nå å erstatte kull med hydrogen, mens flere aluminiumprodusenter utenfor Norge vurderer bruk av hydrogen som brensel til kraftproduksjon og varme i sine prosesser.

Samtidig ser aktører innen norsk olje- og gassnæring på mulighetene for å kutte CO 2-utslipp ved økt bruk av hydrogen i prosessene sine eller til kraftproduksjon offshore.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

Hydrogen (H) har atomnummer 1 i det periodiske systemet og er det letteste grunnstoffet av alle. Ved standard temperatur og trykk opptrer hydrogen som en gass bestående av to atomer (H2 ). Hydrogen er det elementet det er mest av i universet og antas å utgjøre hele 75 prosent av universets totale masse. På jorden opptrer vanligvis hydrogen i kombinasjon med oksygen ogdanner vann. Illustrasjon: Thinkstock.
Hydrogen (H) har atomnummer 1 i det periodiske systemet og er det letteste grunnstoffet av alle. Ved standard temperatur og trykk opptrer hydrogen som en gass bestående av to atomer (H2 ). Hydrogen er det elementet det er mest av i universet og antas å utgjøre hele 75 prosent av universets totale masse. På jorden opptrer vanligvis hydrogen i kombinasjon med oksygen ogdanner vann. Illustrasjon: Thinkstock.

Vil vi snart se hydrogenfly i rute?

Det vil nok ta fem til ti år før vi ser hydrogenfly i ordinær rutetrafikk. En rekke prototyper av hydrogenfly har vært testet ut de siste 10 årene. I 2017 ble en fireseter demonstrert i Tyskland med en rekkevidde på 750 km. Et tolv-seters og et 40-seters hydrogenfly som kan fly mellom 400 og 1000 km er under planlegging.

For alt som skal opp i luften, er vekten av drivstoffet og motorene avgjørende. For lengre distanser, er hydrogen og brenselceller mye lettere enn batterier. Begge løsninger benytter elmotorer, som er kompakte og veier lite, men vil i overskuelig fremtid forbli adskillig tyngre enn flytende drivstoff og gassturbiner som brukes i dag. Alle tre løsninger vil likevel spille en viktig rolle med hensyn til å redusere utslippene fra luftfarten.

I et 2030-perspektiv, vil mindre batterielektriske fly med opptil 20 passasjerer kunne betjene ruter med inntil en halv times flytid, som for eksempel Widerøes melkerute mellom Tromsø og Kirkenes, forutsatt at batteriene hurtiglades ved hver mellomlanding i Sørkjosen, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg og Vadsø. Hydrogen vil egne for seg for noe større fly både på korte og mellomlange distanser inntil 2500 km. For de største flyene og virkelig lange distanser (for eksempel fra Europa til Asia eller USA), vil vi trolig fremdeles i 2030 benytte konvensjonelle flymotorer (gassturbiner), men da fyrt med biodrivstoff basert på bærekraftige kilder.

Er hydrogendrevne brenselceller en teknologi som «hvermannsen» vil ta i bruk i overskuelig framtid?

– Vi kommer til å se en betydelig økning i bruken av hydrogen- og brenselcelleteknologi framover, svarer Kyrre Sundseth.

Hyundais hydrogenbil Nexo koster 580 000 kr i dag. Det er mindre enn en Tesla, og rekkevidden for hydrogenbilen er 700 km. Den norske infrastrukturen for hydrogenbiler er imidlertid svært begrenset – i dag er det kun mulig å fylle hydrogen i Oslo-området, i Bergen og i Trondheim, men dette vil endre seg etter som det vil bli tøffere krav til 0-utslipp. Her vil hydrogenkjøretøy bli en viktig del av transportløsningen sammen med batterielektriske kjøretøy.

Hydrogen er som nevnt fordelaktig ved store kjøretøy som skal langt og som har mye last. Askos nye hydrogenlastebiler har faktisk litt høyere lastekapasitet enn dieselutgaven, og en rekkevidde på 400 km. En tilsvarende batterielektrisk lastebil har redusert lastekapasitet og en rekkevidde på 100-150 km.

(Saken fortsetter etter illustrasjonen)

Slik virker en brenselcelle – minikraftverket i hydrogenbiler: Brenselcella omdanner hydrogen og oksygen (fra lufta) til elektrisk strøm, vann og varme. Hydrogen gir fra seg elektroner (e-) og blir til protoner (H+) på anoden. Protonene vandrer gjennom membranen, mens elektronene strømmer gjennom bilens elektromotor til katoden. Der slår elektronene seg sammen med protonene og ett oksygenatom og danner vann. Illustrasjon: Raymond Nilsson/SINTEF
Slik virker en brenselcelle – minikraftverket i hydrogenbiler: Brenselcella omdanner hydrogen og oksygen (fra lufta) til elektrisk strøm, vann og varme. Hydrogen gir fra seg elektroner (e-) og blir til protoner (H+) på anoden. Protonene vandrer gjennom membranen, mens elektronene strømmer gjennom bilens elektromotor til katoden. Der slår elektronene seg sammen med protonene og ett oksygenatom og danner vann. Illustrasjon: Raymond Nilsson/SINTEF

Krever hydrogen dyr infrastruktur?

Infrastruktur for hydrogenkjøretøyer er noe billigere enn for ladbare kjøretøyer, hvis begge har høy utnyttelsesgrad. Lønnsomhet i hydrogenverdikjeder krever altså volum, fastslår Sundseth, og tilføyer:

– Vi bør se på utviklingen av etterspørselen for hydrogen i det store bildet: vegtransport, maritim transport og industri må sees i sammenheng. Da kan produksjon og distribusjon gradvis og kostnadseffektivt skaleres opp og til enhver tid dekke etterspørselen.

For at en hydrogenstasjon skal være lønnsom, er man avhengig av at denne benyttes mye, omtrent 75 prosent kapasitetsbenyttelse, ifølge forskning fra SINTEF og NTNU.

– Men dette er utfordrende å få til fordi det fremdeles er få biler «der ute». Her har vi fremdeles høna-og-egget problemstilling.

En av fordelene med hydrogen er at den kan produseres i distriktene, fra for eksempel lokale småkraftverk. På denne måten slipper vi å transportere hydrogenet over lange avstander. Det kan bidra til lokal og regional verdiskaping i grisgrendte strøk.

Les mer om lokal hydrogenproduksjon fra småkraftverk

Hvor høyt er energitapet i framstilling av hydrogen?

Energitapet i fremstilling av hydrogen er rundt 30 prosent, både basert på elektrisitet og fra naturgass. Energitapet frigis i form av varme fra elektrolysøren og dette kan med fordel utnyttes. Batteridrevne elbiler utnytter mellom 70 og 90 prosent av elektrisiteten de lades med under optimale forhold, mens en hydrogenbil vil utnytte 30-40 prosent. Men sammenlikner vi med en dieselmotor har hydrogendrevne brenselceller en høyere virkningsgrad. Tallene er 40-65 prosent for hydrogen i brenselcelle, mot 25 – 45 prosent for diesel, avhengig av motorens størrelse.

Å benytte elektrisitet direkte eller i batteri er derfor den mest energieffektive løsningen for framdrift av et kjøretøy, men behovet for å lagre mer energi enn hva som er mulig i ett batteri og muligheten til å fylle tanken raskt, er gode grunner til å satse på hydrogen. I tillegg er det viktig å huske at dersom man bruker overskuddskraft fra for eksempel vind for å produsere hydrogen, er dette energi som ellers ville gått tapt.

Kan man få «hybridbiler» som både går på el (batteri) og hydrogendrevne brenselceller?

Hvorfor nevnes hydrogen som en løsning for å forlenge det norske olje- og gass-eventyret?

Å produsere hydrogen fra naturgass kan gi Norge store verdier dersom CO 2-en som kommer fra prosessen på norsk sokkel. Lykkes vi med det kan Norge eksportere rent hydrogen til Europa, og samtidig generere nye arbeidsplasser både innenfor CO 2-fangst og lagring. Les mer om dette i denne kronikken fra SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke, som også sto i Dagens Næringsliv.

Produsenten av Mercedes (Daimler) har allerede demonstrert en slik ladbar hybrid-hydrogenbil, GLC. Den har en elektrisk rekkevidde på 50 km, og kjører ca 500 km til på hydrogen. Alle hydrogenbiler er faktisk hybrider, fordi de har en liten batteripakke som lades ved oppbremsing. Strømmen fra batteriet benyttes til akselerasjon og dermed sparer man drivstoff (hydrogen), svarer Steffen Møller-Holst i SINTEF.

Man kan også benytte hydrogen som en rekkevidde-forlenger på el-kjøretøy. SINTEF samarbeider med Bosch om å utvikle en slik løsning for busser, i EU- prosjektet GiantLeap.

– I SINTEF forsker vi som nevnt på hybride systemer for hydrogenferger, dette er en løsning som vi tror kommer i skipsfarten først. SINTEF har utviklet matematiske modeller for å dimensjonere slike systemer. Noe av det vi ser på her er størrelsesforholdet mellom brenselceller og batterier. Valget avhenger av hva som er optimalt i forhold til båtenes driftsprofil: altså hvor langt båten skal seile, hvilket effektbehov den har og mulighetene for lading av batterier, tilføyer Kyrre Sundseth.

Er hydrogenet løsningen på «alt»?

Nei. Men det er ingen tvil om at hydrogen blir en svært viktig del av energimiksen i fremtidens bærekraftige energisystem.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ga ut en rapport i juni i år , der de bekrefter dette. Hydrogen er også blant bærebjelkene som må på plass for at Europa skal kunne bli klimanøytralt i 2050. Norge har naturgitte forutsetninger for å bli en storprodusent og -eksportør av hydrogen, basert på våre store naturgass- og fornybare energiressurser.

Hydrogen har vist seg å ha spesielt gode forutsetninger for å redusere utslipp fra industrien, men også innen langtransport. Elbiler vil forbli den beste løsningen i bynære strøk og mindre kjøretøyer og fartøyer.

– Som forskere vil vi til sist understreke at det vil være behov for både batteriteknologi, hydrogen og brenselceller, pluss biodrivstoff, for å nå de ambisiøse klimamålene i transportsektoren, sier Steffen Møller-Holst.

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:29 Ensomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21 Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19 Mann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18 Fiskeriavtalen med EU i havn18:05 Enden på visa for Bergen Frp16:20 Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13 Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12 Corbyn går av etter nyttår16:05 Norge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56 Ine Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48 – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43 Cruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40 Thingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21 Nilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19 Spotify stenger kontoret i Norge15:13 Tande skadd av løpsk ski15:00 Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50 13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10 Lars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09 Ny redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01 Norge ydmyket i VM-semifinalen14:00 Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46 Leipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45 India stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38 ARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20 Stortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19 Solskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42 Klopp forlenget med Liverpool12:37 Fransk politi drepte truende mann i Paris12:36 Vil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28 Letingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28 Flere terrorsiktede løslates i Danmark12:23 33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06 Lanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41 Labour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38 Kvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32 Rösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr11:23 Rekordmange svenske bokser pantes i Norge11:22 Favorittfall i håndball-VM, Nederland slo Russland11:05 Equinor dropper oljeterminal i Finnmark11:03 Sola-drapet: Navnet på drapsofferet er frigitt10:45 Tusenvis av penisfisk skylte opp på strand i USA10:42 Tiden renner ut for 9000 nordmenn – førerkortet blir ugyldig til nyttår10:21 Eksplosjon i boligblokk i Tyskland10:10 Mann frifunnet for å ha skutt hund09:59 Skotske nasjonalister står sterkt – det kan gå mot løsrivelse09:58 Ericsson skal levere Telenors nye 5G-nett09:57 Klart for avstemning over riksrettstiltale mot Trump09:49 Flyselskap serverer kaffe i spiselige kopper09:27 Mann pågrepet for vold mot kvinne i Trondheim09:20 Tror på ny rekord i julehandelen09:15 Håndball-VM: Sverige utklasset Tyskland09:06 Over 2.000 elever i Hordaland går på skoler som ikke ansetter homofile lærere08:39 Johnson: Vi skal gjennomføre brexit08:38 Venteliste hos Røde Kors i julen08:03 Pundet styrker seg etter britisk valg07:51 Ødegaard før Messi-møte: – På et annet nivå enn meg07:23 Undersøkelse: Nordmenn og svensker undervurderer hverandre07:08 Togreisende må betale mer fra neste uke. Sjekk om du er berørt!06:54 Boris Johnson etter valgskredet: – Vi klarte det!06:51 Wild vant over Oilers i et tett og målrikt oppgjør06:37 «VM-krigingen» fortsetter for Norge: – Få hadde tro på oss06:25 De konservative sikrer rent flertall i Parlamentet06:22 Dette skjer i dag06:05 Full jubel for toryene, Labour-lederen varsler at han vil gå av06:02 Svært glatte veier – flere trailere i grøfta06:00 Interne Nav-krav om trygdesvindel: – Viser parodisk mistenkeliggjøring06:00 Over tusen antikviteter tilbake på museum etter IS-krig i Syria05:59 Skjebnedag for Bergen Frp – kan være kroken på døra05:35 Dette skjedde i natt05:35 Mange tusen passasjerer må betale mer på toget fra søndag05:05 Mystisk syn på kirkegården skapte frykt i engelsk landsby05:03 Liberaldemokratenes leder er ute av Parlamentet04:46 Labour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06 21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54 Labours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08 LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53 Børsoppgang i Asia etter britisk valg02:31 EU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21 Polen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13 Forskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06 Labour-politiker ber Corbyn om å gå01:53 EU-topper avventer britisk valgresultat01:50 Seks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35 DUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20 Dom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51 Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48 Pundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44 Nigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41 Michael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22 Frankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18 Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11 Svensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02 Utenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59 Labour-topp: – Nedslående resultat23:50 Valgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37 Sturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34 Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29 Britisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken
Siste nytt
18:29PengerEnsomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21NorgePerson funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19NorgeMann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18NorgeFiskeriavtalen med EU i havn18:05PolitikkEnden på visa for Bergen Frp16:20VerdenJustiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13VerdenRussland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12PolitikkCorbyn går av etter nyttår16:05NorgeNorge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56NorgeIne Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48Helse og livsstil– Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43NorgeCruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40SportThingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21SportNilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19KulturSpotify stenger kontoret i Norge15:13SportTande skadd av løpsk ski15:00NorgeHåper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50Kultur13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10KulturLars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09KulturNy redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01SportNorge ydmyket i VM-semifinalen14:00NorgePolitimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46SportLeipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland13:45VerdenIndia stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter13:38SportARD: Russland kan ha skjult positive dopingprøver13:20MotorStortinget utsetter biodrivstoff-avgiften13:19SportSolskjær om Uniteds milepæl: – Det ligger i vårt DNA12:42SportKlopp forlenget med Liverpool12:37VerdenFransk politi drepte truende mann i Paris12:36Helse og livsstilVil sette øvre aldersgrense ved assistert befruktning12:28NorgeLetingen fortsetter etter norsk gutt på Island12:28NorgeFlere terrorsiktede løslates i Danmark12:23Norge33 barn forsvunnet fra Hammerfest: – Frykter kjønnslemlestelse12:06PolitikkLanserer nytt parti og utfordrer Erdogan11:41PolitikkLabour slikker sårene etter historisk dårlig valg11:38VerdenKvinner og barn drept av veibombe i Afghanistan11:32SportRösler ferdig i Malmö tross Europa-eventyr11:23NorgeRekordmange svenske bokser pantes i Norge11:22SportFavorittfall i håndball-VM, Nederland slo Russland11:05PengerEquinor dropper oljeterminal i Finnmark11:03NorgeSola-drapet: Navnet på drapsofferet er frigitt10:45VerdenTusenvis av penisfisk skylte opp på strand i USA10:42MotorTiden renner ut for 9000 nordmenn – førerkortet blir ugyldig til nyttår10:21VerdenEksplosjon i boligblokk i Tyskland10:10NorgeMann frifunnet for å ha skutt hund09:59PolitikkSkotske nasjonalister står sterkt – det kan gå mot løsrivelse09:58NorgeEricsson skal levere Telenors nye 5G-nett09:57PolitikkKlart for avstemning over riksrettstiltale mot Trump09:49ReiseFlyselskap serverer kaffe i spiselige kopper09:27NorgeMann pågrepet for vold mot kvinne i Trondheim09:20PengerTror på ny rekord i julehandelen09:15SportHåndball-VM: Sverige utklasset Tyskland09:06NorgeOver 2.000 elever i Hordaland går på skoler som ikke ansetter homofile lærere08:39VerdenJohnson: Vi skal gjennomføre brexit08:38NorgeVenteliste hos Røde Kors i julen08:03PengerPundet styrker seg etter britisk valg07:51SportØdegaard før Messi-møte: – På et annet nivå enn meg07:23NorgeUndersøkelse: Nordmenn og svensker undervurderer hverandre07:08NorgeTogreisende må betale mer fra neste uke. Sjekk om du er berørt!06:54PolitikkBoris Johnson etter valgskredet: – Vi klarte det!06:51SportWild vant over Oilers i et tett og målrikt oppgjør06:37Sport«VM-krigingen» fortsetter for Norge: – Få hadde tro på oss06:25VerdenDe konservative sikrer rent flertall i Parlamentet06:22NorgeDette skjer i dag06:05VerdenFull jubel for toryene, Labour-lederen varsler at han vil gå av06:02NorgeSvært glatte veier – flere trailere i grøfta06:00PengerInterne Nav-krav om trygdesvindel: – Viser parodisk mistenkeliggjøring06:00VerdenOver tusen antikviteter tilbake på museum etter IS-krig i Syria05:59PolitikkSkjebnedag for Bergen Frp – kan være kroken på døra05:35NorgeDette skjedde i natt05:35NorgeMange tusen passasjerer må betale mer på toget fra søndag05:05VerdenMystisk syn på kirkegården skapte frykt i engelsk landsby05:03VerdenLiberaldemokratenes leder er ute av Parlamentet04:46VerdenLabour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06Norge21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54VerdenLabours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08PolitikkLO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53PengerBørsoppgang i Asia etter britisk valg02:31VerdenEU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21VerdenPolen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13NorgeForskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06VerdenLabour-politiker ber Corbyn om å gå01:53VerdenEU-topper avventer britisk valgresultat01:50VerdenSeks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35VerdenDUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20NorgeDom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51PolitikkGiske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48VerdenPundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44VerdenNigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41VerdenMichael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22VerdenFrankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18VerdenTory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11VerdenSvensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02VerdenUtenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59VerdenLabour-topp: – Nedslående resultat23:50VerdenValgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39VerdenLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37VerdenSturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34SportSjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29VerdenBritisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken
Populært