Meny

Dette må du vite om hydrogen

SINTEFs Steffen Møller-Holst under prøvekjøring av hydrogendrevne brenselcellebiler i Berlin høsten 2010. Foto: Svein Tønseth/SINTEF
SINTEFs Steffen Møller-Holst under prøvekjøring av hydrogendrevne brenselcellebiler i Berlin høsten 2010. Foto: Svein Tønseth/SINTEF

Hydrogen blir stadig mer aktuelt som en del av framtidas energimiks. Her svarer to av Norges fremste eksperter på hvorfor og hvordan.

Hydrogen løftes stadig oftere fram som en viktig del av framtidas energiløsning, og tas nå etter hvert i bruk i kraft-, varme- og transportsystemer over hele verden – også i Norge. Årsaken er at hydrogen kan framstilles og anvendes helt uten direkte utslipp av CO 2.

Her svarer to av Norges fremste hydrogenforskere på det du lurer på om hydrogen.

Hvordan framstilles hydrogen?

Det er i hovedsak to framstillingsmåter:

Hydrogen produseres i dag hovedsakelig ved reformering av naturgass, men kan også fremstilles ved vannelektrolyse.

Vannelektrolyse er en velkjent teknologi som har vært benyttet i Norge i industriell skala, fra oppstarten av Norsk Hydros anlegg på Rjukan (1940) og i Glomfjord (1953). Ved vannelektrolyse spaltes vann ved hjelp av elektrisitet til hydrogen og oksygen.

Seniorforsker Kyrre Sundseth ved Hvams og Norges nyeste hydrogenstasjon. Bilen er en Toyota Mirai som går på hydrogen. I dag koster denne bilen mindre enn en Tesla. Foto: SINTEF
Seniorforsker Kyrre Sundseth ved Hvams og Norges nyeste hydrogenstasjon. Bilen er en Toyota Mirai som går på hydrogen. I dag koster denne bilen mindre enn en Tesla. Foto: SINTEF

Dersom hydrogen framstilles på denne måten med strøm fra vannkraft, solceller eller vindturbiner, er dette helt CO 2-fritt.

Å produsere hydrogen fra overskuddskraft fra for eksempel vind eller uregulert småkraft er derfor en smart måte å lagre energi som ellers ville gått tapt. SINTEF jobber blant annet med dette ved vindparken på Raggovidda i Finnmark. Les mer om det i disse to artiklene:

Her er to andre EU-prosjekter som SINTEF koordinerer:

Den andre hovedmetoden for hydrogenproduksjon er å reformere naturgass. I praksis betyr det å gjøre om metangass – den verdifulle hovedbestanddelen i naturgass – til hydrogen og CO 2 ved hjelp av varme og vanndamp.

I denne metoden spiller membraner en viktig rolle, noe det forskes mye på fordi separasjon ved hjelp av membranteknologi reduserer energiforbruket i prosessen.

Les mer om dette her: Naturgass gir grønt hydrogen

Såkalt reformering av metan krever imidlertid at man samler opp og lagrer CO 2-en, slik at løsningen blir klimavennlig. Forskere viser at Norges naturgassreserver har et enormt potensial dersom vi lykkes med fangst og lagring av CO 2-en. I Norge har vi mer naturgass enn olje. Lykkes vi med det skaper vi også nye arbeidsplasser både innenfor fangst og lagring av CO 2.

Les mer om det i denne kronikken: La CO 2-jegerne gjøre gassen utslippsfri

Er hydrogen farlig?

Nei. Hydrogen er en fargeløs og luktfri gass og er i seg selv ikke farlig. Men når den trykksettes foreligger det en risiko slik det også gjør for andre energirike gasser. Hydrogen er ikke farligere enn andre drivstoff, som for eksempel bensin, men vi må håndtere hydrogenet ut fra dets egenskaper, svarer hydrogenforsker Kyrre Sundseth i SINTEF.

– I Norge har vi snart 100 års erfaring med å håndtere hydrogen i stor skala. Hydrogen er en gass som er lettere enn luft og stiger opp. I kjøretøy er dette tatt hensyn til: Det er installert sensorer som svært tidlig varsler om en eventuell lekkasje, og hydrogentankene er plassert slik at det er minst mulig risiko ved kollisjon. Drivstofftankene er forsterket med karbonfiber og er svært robuste. De er i tillegg konstruert sånn at en temperaturfølsom sikkerhetsventil vil slippe ut hydrogenet på en kontrollert måte dersom det skulle oppstå en brann.

Er brenselceller en umoden teknologi?

– Nei, brenselceller finnes i dag kommersielt tilgjengelig i flere tusen hydrogendrevne personbiler (Hyundai, Toyota og Honda). Disse brenselcellebilene har gjennomgått langtidstester og er teknologisk sett svært modne. Toyota kjørte 100 000 km med sin hydrogenbil Mirai i 2015, helt uten tekniske problemer. Toyota reduserte kostnaden for brenselceller med 95 % mellom 2008 og 2014. Kostnadene for brenselceller er stadig på vei ned, men videre reduksjon avhenger sterkt av masseproduksjon. Med dagens produksjonsvolum på noen tusen per år er brenselceller fremdeles dyrere enn forbrenningsmotorer, svarer Sundseth.

Ny rapport om hydrogen i framtida:

Nylig slapp SINTEF, NTNU og IFE rapporten "Hydrogen i framtidens lavkarbonsamfunn", som tar for seg produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, hydrogen i transportsektoren, hydrogen i industrien, hydrogen og oppvarming av bygg, og hydrogen i kraftsektoren.

Forskerne konkluderer med at hydrogen kan bidra til at Norge når sine klimamål og bli en nøkkelfaktor i Norges ambisjon om å skape grønn industrivekst og i omstillingen av norsk prosessindustri.

Her finner du hydrogenrapporten i sin helhet.

Et eksempel på at teknologien er i daglig bruk i Norge er Asko, grossistselskapet til NorgesGruppen. De har gjort elektriske og hydrogendrevne biler til et satsingsområde. Hydrogendrevne gaffeltrucker er allerede i bruk i grossistens lager i Trondheim, og i løpet av høsten ruller Askos første hydrogendrevne lastebiler fra Scania på norske veier.

– Årsaken er at hydrogenteknologi har et stort potensial som nullutslippsalternativ for lastebiler med høy last på lengre distanser. Mens elektriske lastebiler som henter energi fra batterier, egner seg mer for bynær distribusjon, sier seniorforskeren.

Hydrogenet Asko bruker produseres fra solceller montert på taket til distribusjonslageret deres i Trondheim og lagres i tanker på anlegget. Pilotprosjektet (2017-2019) innebærer bruk av fire hydrogenlastebiler og ti gaffeltrucker i selskapets kjøle- og fryselager.

I tillegg har blant andre Felleskjøpet, TINE og Posten forhåndsbestilt Nikola Tre-lastebiler, som også går på hydrogen.

Er hydrogen først og fremst egnet til bruk i kjøretøy?

Nei. Et godt eksempel har vi i Japan. Der er 250 000 brenselceller installert i hus for å produsere strøm og varme. I USA kjører mer enn 18 000 hydrogendrevne gaffeltrucker rundt i distribusjonssentre og varehus, forteller Steffen Møller-Holst i SINTEF.

Elektrolyseanlegg benyttes i stadig flere land for å balansere kraftnettet i regioner der det er stort innslag av sol- og vindkraft. Det er nemlig gunstig å produsere hydrogen i perioder med overskuddskraft fra fornybare kilder når prisene på elektrisitet er lav. SINTEF koordinerer EU-prosjektet Refhyne, der verdens største PEM-elektrolyseanlegg (10 MW) settes i drift i Tyskland i løpet av høsten.

– I Europa er det faktisk stadig oftere eksempler på negative el-priser i perioder. Da er det smart å lage hydrogen og bruke denne som drivstoff eller til å lage elektrisitet igjen i perioder man får godt betalt for strømmen, utdyper Møller-Holst.

(Saken fortsetter under)

Snart skal nullutslipps-tvillinger av tungbilen i bakgrunnen fylle grønt hydrogen her, hos grossistselskapet ASKO i Trondheim. Samarbeidspartnerne Jørn Arvid Endresen (ASKO Midt-Norge) (til venstre), Anders Ødegård og Steffen Møller-Holst (begge fra SINTEF) gleder seg til det. Foto: Thor Nielsen / SINTEF
Snart skal nullutslipps-tvillinger av tungbilen i bakgrunnen fylle grønt hydrogen her, hos grossistselskapet ASKO i Trondheim. Samarbeidspartnerne Jørn Arvid Endresen (ASKO Midt-Norge) (til venstre), Anders Ødegård og Steffen Møller-Holst (begge fra SINTEF) gleder seg til det. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

Det utvikles også konsepter for hydrogendrevne skip, fra små fiskebåter til store cruiseskip. SINTEF samarbeider med Fiskarstrand Verft om utviklingen av en hydrogenferge i HybridSkip-prosjektet. Norled vant nylig kontrakten på å bygge en hydrogenferge på oppdrag fra Statens Vegvesen.

Prosessindustrien bruker i dag kull som reduksjonsmiddel. Dette karbonet kan byttes ut med hydrogen og det kan eliminere CO 2-utslippet fra prosessen. Selskapet TiZir Titanium & Iron AS i Tyssedal planlegger nå å erstatte kull med hydrogen, mens flere aluminiumprodusenter utenfor Norge vurderer bruk av hydrogen som brensel til kraftproduksjon og varme i sine prosesser.

Samtidig ser aktører innen norsk olje- og gassnæring på mulighetene for å kutte CO 2-utslipp ved økt bruk av hydrogen i prosessene sine eller til kraftproduksjon offshore.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

Hydrogen (H) har atomnummer 1 i det periodiske systemet og er det letteste grunnstoffet av alle. Ved standard temperatur og trykk opptrer hydrogen som en gass bestående av to atomer (H2 ). Hydrogen er det elementet det er mest av i universet og antas å utgjøre hele 75 prosent av universets totale masse. På jorden opptrer vanligvis hydrogen i kombinasjon med oksygen ogdanner vann. Illustrasjon: Thinkstock.
Hydrogen (H) har atomnummer 1 i det periodiske systemet og er det letteste grunnstoffet av alle. Ved standard temperatur og trykk opptrer hydrogen som en gass bestående av to atomer (H2 ). Hydrogen er det elementet det er mest av i universet og antas å utgjøre hele 75 prosent av universets totale masse. På jorden opptrer vanligvis hydrogen i kombinasjon med oksygen ogdanner vann. Illustrasjon: Thinkstock.

Vil vi snart se hydrogenfly i rute?

Det vil nok ta fem til ti år før vi ser hydrogenfly i ordinær rutetrafikk. En rekke prototyper av hydrogenfly har vært testet ut de siste 10 årene. I 2017 ble en fireseter demonstrert i Tyskland med en rekkevidde på 750 km. Et tolv-seters og et 40-seters hydrogenfly som kan fly mellom 400 og 1000 km er under planlegging.

For alt som skal opp i luften, er vekten av drivstoffet og motorene avgjørende. For lengre distanser, er hydrogen og brenselceller mye lettere enn batterier. Begge løsninger benytter elmotorer, som er kompakte og veier lite, men vil i overskuelig fremtid forbli adskillig tyngre enn flytende drivstoff og gassturbiner som brukes i dag. Alle tre løsninger vil likevel spille en viktig rolle med hensyn til å redusere utslippene fra luftfarten.

I et 2030-perspektiv, vil mindre batterielektriske fly med opptil 20 passasjerer kunne betjene ruter med inntil en halv times flytid, som for eksempel Widerøes melkerute mellom Tromsø og Kirkenes, forutsatt at batteriene hurtiglades ved hver mellomlanding i Sørkjosen, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg og Vadsø. Hydrogen vil egne for seg for noe større fly både på korte og mellomlange distanser inntil 2500 km. For de største flyene og virkelig lange distanser (for eksempel fra Europa til Asia eller USA), vil vi trolig fremdeles i 2030 benytte konvensjonelle flymotorer (gassturbiner), men da fyrt med biodrivstoff basert på bærekraftige kilder.

Er hydrogendrevne brenselceller en teknologi som «hvermannsen» vil ta i bruk i overskuelig framtid?

– Vi kommer til å se en betydelig økning i bruken av hydrogen- og brenselcelleteknologi framover, svarer Kyrre Sundseth.

Hyundais hydrogenbil Nexo koster 580 000 kr i dag. Det er mindre enn en Tesla, og rekkevidden for hydrogenbilen er 700 km. Den norske infrastrukturen for hydrogenbiler er imidlertid svært begrenset – i dag er det kun mulig å fylle hydrogen i Oslo-området, i Bergen og i Trondheim, men dette vil endre seg etter som det vil bli tøffere krav til 0-utslipp. Her vil hydrogenkjøretøy bli en viktig del av transportløsningen sammen med batterielektriske kjøretøy.

Hydrogen er som nevnt fordelaktig ved store kjøretøy som skal langt og som har mye last. Askos nye hydrogenlastebiler har faktisk litt høyere lastekapasitet enn dieselutgaven, og en rekkevidde på 400 km. En tilsvarende batterielektrisk lastebil har redusert lastekapasitet og en rekkevidde på 100-150 km.

(Saken fortsetter etter illustrasjonen)

Slik virker en brenselcelle – minikraftverket i hydrogenbiler: Brenselcella omdanner hydrogen og oksygen (fra lufta) til elektrisk strøm, vann og varme. Hydrogen gir fra seg elektroner (e-) og blir til protoner (H+) på anoden. Protonene vandrer gjennom membranen, mens elektronene strømmer gjennom bilens elektromotor til katoden. Der slår elektronene seg sammen med protonene og ett oksygenatom og danner vann. Illustrasjon: Raymond Nilsson/SINTEF
Slik virker en brenselcelle – minikraftverket i hydrogenbiler: Brenselcella omdanner hydrogen og oksygen (fra lufta) til elektrisk strøm, vann og varme. Hydrogen gir fra seg elektroner (e-) og blir til protoner (H+) på anoden. Protonene vandrer gjennom membranen, mens elektronene strømmer gjennom bilens elektromotor til katoden. Der slår elektronene seg sammen med protonene og ett oksygenatom og danner vann. Illustrasjon: Raymond Nilsson/SINTEF

Krever hydrogen dyr infrastruktur?

Infrastruktur for hydrogenkjøretøyer er noe billigere enn for ladbare kjøretøyer, hvis begge har høy utnyttelsesgrad. Lønnsomhet i hydrogenverdikjeder krever altså volum, fastslår Sundseth, og tilføyer:

– Vi bør se på utviklingen av etterspørselen for hydrogen i det store bildet: vegtransport, maritim transport og industri må sees i sammenheng. Da kan produksjon og distribusjon gradvis og kostnadseffektivt skaleres opp og til enhver tid dekke etterspørselen.

For at en hydrogenstasjon skal være lønnsom, er man avhengig av at denne benyttes mye, omtrent 75 prosent kapasitetsbenyttelse, ifølge forskning fra SINTEF og NTNU.

– Men dette er utfordrende å få til fordi det fremdeles er få biler «der ute». Her har vi fremdeles høna-og-egget problemstilling.

En av fordelene med hydrogen er at den kan produseres i distriktene, fra for eksempel lokale småkraftverk. På denne måten slipper vi å transportere hydrogenet over lange avstander. Det kan bidra til lokal og regional verdiskaping i grisgrendte strøk.

Les mer om lokal hydrogenproduksjon fra småkraftverk

Hvor høyt er energitapet i framstilling av hydrogen?

Energitapet i fremstilling av hydrogen er rundt 30 prosent, både basert på elektrisitet og fra naturgass. Energitapet frigis i form av varme fra elektrolysøren og dette kan med fordel utnyttes. Batteridrevne elbiler utnytter mellom 70 og 90 prosent av elektrisiteten de lades med under optimale forhold, mens en hydrogenbil vil utnytte 30-40 prosent. Men sammenlikner vi med en dieselmotor har hydrogendrevne brenselceller en høyere virkningsgrad. Tallene er 40-65 prosent for hydrogen i brenselcelle, mot 25 – 45 prosent for diesel, avhengig av motorens størrelse.

Å benytte elektrisitet direkte eller i batteri er derfor den mest energieffektive løsningen for framdrift av et kjøretøy, men behovet for å lagre mer energi enn hva som er mulig i ett batteri og muligheten til å fylle tanken raskt, er gode grunner til å satse på hydrogen. I tillegg er det viktig å huske at dersom man bruker overskuddskraft fra for eksempel vind for å produsere hydrogen, er dette energi som ellers ville gått tapt.

Kan man få «hybridbiler» som både går på el (batteri) og hydrogendrevne brenselceller?

Hvorfor nevnes hydrogen som en løsning for å forlenge det norske olje- og gass-eventyret?

Å produsere hydrogen fra naturgass kan gi Norge store verdier dersom CO 2-en som kommer fra prosessen på norsk sokkel. Lykkes vi med det kan Norge eksportere rent hydrogen til Europa, og samtidig generere nye arbeidsplasser både innenfor CO 2-fangst og lagring. Les mer om dette i denne kronikken fra SINTEFs bærekraftdirektør Nils Røkke, som også sto i Dagens Næringsliv.

Produsenten av Mercedes (Daimler) har allerede demonstrert en slik ladbar hybrid-hydrogenbil, GLC. Den har en elektrisk rekkevidde på 50 km, og kjører ca 500 km til på hydrogen. Alle hydrogenbiler er faktisk hybrider, fordi de har en liten batteripakke som lades ved oppbremsing. Strømmen fra batteriet benyttes til akselerasjon og dermed sparer man drivstoff (hydrogen), svarer Steffen Møller-Holst i SINTEF.

Man kan også benytte hydrogen som en rekkevidde-forlenger på el-kjøretøy. SINTEF samarbeider med Bosch om å utvikle en slik løsning for busser, i EU- prosjektet GiantLeap.

– I SINTEF forsker vi som nevnt på hybride systemer for hydrogenferger, dette er en løsning som vi tror kommer i skipsfarten først. SINTEF har utviklet matematiske modeller for å dimensjonere slike systemer. Noe av det vi ser på her er størrelsesforholdet mellom brenselceller og batterier. Valget avhenger av hva som er optimalt i forhold til båtenes driftsprofil: altså hvor langt båten skal seile, hvilket effektbehov den har og mulighetene for lading av batterier, tilføyer Kyrre Sundseth.

Er hydrogenet løsningen på «alt»?

Nei. Men det er ingen tvil om at hydrogen blir en svært viktig del av energimiksen i fremtidens bærekraftige energisystem.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ga ut en rapport i juni i år , der de bekrefter dette. Hydrogen er også blant bærebjelkene som må på plass for at Europa skal kunne bli klimanøytralt i 2050. Norge har naturgitte forutsetninger for å bli en storprodusent og -eksportør av hydrogen, basert på våre store naturgass- og fornybare energiressurser.

Hydrogen har vist seg å ha spesielt gode forutsetninger for å redusere utslipp fra industrien, men også innen langtransport. Elbiler vil forbli den beste løsningen i bynære strøk og mindre kjøretøyer og fartøyer.

– Som forskere vil vi til sist understreke at det vil være behov for både batteriteknologi, hydrogen og brenselceller, pluss biodrivstoff, for å nå de ambisiøse klimamålene i transportsektoren, sier Steffen Møller-Holst.

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:07 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40 Lexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40 Norges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27 Trump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse23:22 To personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte22:54 Europeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39 Fastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23 Beredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21 Strålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13 Bohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48 49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34 United-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50 FBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17 Russisk proffbokser døde etter kamp20:16 USA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11 25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48 Frankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45 Fant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27 Hvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11 Norsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38 Senatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27 Se og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27 Tre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24 Puerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23 Båt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04 Ny etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00 Hydro-hopp på positiv børsdag17:58 Stoltenberg gratulerer Johnson17:43 To fengslet for tolv branner i Sverige17:19 Skaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15 Skogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05 Strømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03 Warholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30 NRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26 Krekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21 UDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12 Forsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05 Full stopp for torskefisket i Østersjøen16:03 NRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59 Kvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37 Svak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30 Brudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26 Tap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24 Storbrann under kontroll i Portugal14:57 Her fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39 Russisk LGBT-aktivist funnet drept14:25 Tidligere kinesisk statsminister er død14:23 Klagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01 EUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28 Nordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22 Gilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21 NRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01 Bergensskole stengt etter asbestfunn13:00 Britisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38 Chloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24 Fengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18 Boris Johnson blir ny britisk statsminister11:56 Kollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46 Børge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34 Storbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21 Funnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13 Rekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10 Trygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04 Demokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50 Politiet frigir navn på omkommet basehopper10:48 Solskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22 Sykehusene bryter tidsfrister oftere10:09 Norovirus påvist i Madlaleiren10:08 Aker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57 Ni uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52 Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51 Maria Ressa for retten på Filippinene09:29 Narko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42 Trump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20 Oppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48 Fakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37 Johnson og Hunt venter på resultatet07:00 Aper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45 Kaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30 Wiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25 Sør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07 Henrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52 Sverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:17 Studie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40 Elsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28 Tony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48 Flere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27 Venezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26 Norsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03 Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51 Utøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39 Rødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26 Valgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17 Budsjettenighet i USA01:03 Studie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37 Politiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50 Bare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11 Kontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord
Siste nytt
00:07Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak23:40SportLexerød gir seg som trener for J19-landslaget i fotball23:40NorgeNorges sjømatråd frykter hard brexit med Johnson23:27VerdenTrump saksøker kongresskomité for å hindre utlevering av selvangivelse23:22NorgeTo personer skadd i sammenstøt mellom båt og redningsskøyte22:54VerdenEuropeiske land samler seg bak britisk eskorteplan for Persiabukta22:39NorgeFastlimte klimaaktivister må møte i retten22:23NorgeBeredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge22:21SportStrålende utgangspunkt for Solbakken og FCK i mesterligaen22:13KulturBohemian Rhapsody når 1 milliard på YouTube21:48Norge49 har kontaktet advokat om mobbing i Drangedal – kan bli norgeshistoriens største mobbesak21:34SportUnited-kamp i Oslo nesten utsolgt20:50VerdenFBI-sjefen: Russere prøver fortsatt å påvirke amerikanske valg20:17SportRussisk proffbokser døde etter kamp20:16VerdenUSA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer20:11Verden25 turister skadd i bussulykke i Tyrkia – flere norske turister skal være om bord19:48VerdenFrankrike svetter seg gjennom ny rekord-hetebølge19:45VerdenFant unikt og intakt skipsvrak fra 1500-tallet utenfor Stockholm19:27Helse og livsstilHvert år havner 4,5 billioner sigarettsneiper i naturen, nå tror forskere at de skader plantene våre19:11NorgeNorsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia18:38VerdenSenatet gir grønt lys til Esper som USAs nye forsvarsminister18:27KulturSe og hør Metallica spille «Forelska i lærer'n»!18:27NorgeTre personer hoppet i sjøen da båt begynte å synke i Karmøy18:24VerdenPuerto Rico: Politiet skal granske kontroversielle tekstmeldinger18:23NorgeBåt i ferd med å synke i Åkra i Rogaland – alle tatt opp fra sjøen18:04SportNy etappeseier for Ewan – Kristoff parkert i spurten18:00PengerHydro-hopp på positiv børsdag17:58PolitikkStoltenberg gratulerer Johnson17:43VerdenTo fengslet for tolv branner i Sverige17:19VerdenSkaper frykt: Her er Nord-Koreas nye gigant-ubåt17:15VerdenSkogbrann i samme område som fjorårets katastrofebrann i Hellas17:05VerdenStrømmen begynner å vende tilbake i Venezuela17:03SportWarholm tar over etter Bolt i Puma: – Det er dritkult, jeg kunne ikke vært mer fornøyd16:30NorgeNRK: Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse16:26NorgeKrekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap16:21NorgeUDI sier at de ikke hadde kjennskap til terroretterforskning i Italia16:12PolitikkForsvarsdepartementet: Norge kontaktet av Storbritannia om eskorteplaner i Persiabukta16:05VerdenFull stopp for torskefisket i Østersjøen16:03NorgeNRK: Svein Jemtland anker ikke dommen på 17 års fengsel til Høyesterett15:59NorgeKvinne skadd i fallulykke ved Lindesnes fyr15:37ReiseSvak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn15:30NorgeBrudd i fiberkabel rammer 1.500 personer i Mo i Rana15:26NorgeTap for Griezmann i Barcelona-debuten mot Chelsea15:24VerdenStorbrann under kontroll i Portugal14:57VerdenHer fyller paret bensin før drømmereisen – få timer senere var de brutalt drept14:39VerdenRussisk LGBT-aktivist funnet drept14:25VerdenTidligere kinesisk statsminister er død14:23NorgeKlagestorm mot NRK etter Scrabble-vits14:01PolitikkEUs brexit-sjef: – Ser fram til å samarbeide med Johnson13:28NorgeNordmann omkom i trafikkulykke i Thailand13:22NorgeGilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar13:21NorgeNRK: PST sier det kan bli aktuelt å opprette saker mot Krekars meddømte13:01NorgeBergensskole stengt etter asbestfunn13:00PolitikkBritisk statssekretær i utdanningsdepartementet trekker seg12:38VerdenChloe (1) falt i døden fra bestefarens hender12:24NorgeFengslingsmøte torsdag for 18-åring som er pågrepet for drapsforsøk i Hellas12:18VerdenBoris Johnson blir ny britisk statsminister11:56NorgeKollegaer hedret brannmann som omkom i trafikkulykke i Kvinesdal11:46PengerBørge ble 2,5 milliarder rikere på én dag11:34VerdenStorbeslag av elfenben og skjelldyr i Singapore11:21VerdenFunnet bak fryseren ti år etter at han forsvant11:13NorgeRekordmange har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak11:10NorgeTrygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler11:04VerdenDemokratene vil ha svar fra motvillig Mueller10:50NorgePolitiet frigir navn på omkommet basehopper10:48SportSolskjær tok grep for å bedre United-spillernes form10:22NorgeSykehusene bryter tidsfrister oftere10:09NorgeNorovirus påvist i Madlaleiren10:08PengerAker BP-brønn avdekket opptil 200 millioner fat olje i Nordsjøen09:57NorgeNi uker satt av til straffesak mot voldtektstiltalt kulturprofil09:52NorgeJehovas vitner må betale erstatning til ekskludert medlem09:51VerdenMaria Ressa for retten på Filippinene09:29VerdenNarko-bil med milliard-last krasjet med parkerte politibiler08:42VerdenTrump ønsker raskere utsending av folk uten lovlig opphold08:20VerdenOppfinner skal krysse Den engelske kanal med jetdrevet flygebrett07:48NorgeFakturasvindel på 97 millioner kroner ble til to års soning07:37VerdenJohnson og Hunt venter på resultatet07:00VerdenAper, fisk og trær nærmere utryddelse06:45SportKaggestad tror Bernal vinner Tour de France06:30NorgeWiborg: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjering06:25VerdenSør-Korea avfyrte varselskudd mot russisk militærfly06:07SportHenrik Christiansen videre til finalen på 800 meter fri i svømme-VM05:52NorgeSverige mener norsk politihelikopter krenket deres territorium05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:17VerdenStudie: Multiresistent malaria sprer seg i Sørøst-Asia03:40NorgeElsparkesykkel tok fyr i leilighet i Lillestrøm03:28VerdenTony Blair vil ikke bekrefte at han vil stemme på eget parti02:48NorgeFlere organisasjoner vil ha nye utredninger av vindkraft02:27VerdenVenezuela hevder seg utsatt for «elektromagnetisk angrep» etter strømbrudd02:26NorgeNorsk kart til topps i verdensmesterskapet02:03VerdenIrans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon01:51NorgeUtøya-naboer reagerer på minnested – varsler søksmål01:39NorgeRødt og Sp varsler nei til EUs fjerde energipakke01:26NorgeValgekspert: – KrFs situasjon er ­overraskende bra01:17VerdenBudsjettenighet i USA01:03VerdenStudie: Unødvendig for friske å forebygge hjerteinfarkt med aspirin00:37NorgePolitiet: – Avpass farten ved våt veibane23:50VerdenBare gutter og ingen jenter født på tre måneder i 132 indiske byer23:11NorgeKontroll på to kvinner som var savnet etter brann i Sandefjord
Populært