Ny ordning kan gi flere reseptfrie medisiner

<p>Legemiddelverket foreslår en ordning der farmasøytutlevering etableres som et tiltak for å minimere risiko knyttet til medisiner som i dag er reseptfrie og medisiner som kan gå fra å være reseptbelagte til å bli reseptfrie.</p>
Legemiddelverket foreslår en ordning der farmasøytutlevering etableres som et tiltak for å minimere risiko knyttet til medisiner som i dag er reseptfrie og medisiner som kan gå fra å være reseptbelagte til å bli reseptfrie. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Legemidler som i dag er på resept, kan bli reseptfrie dersom apotekene gjennomfører ulike sikkerhetstiltak, som for eksempel å gi mer informasjon til pasienter.

Det er Statens legemiddelverk som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har utredet farmasøytutlevering av legemidler som enten er eller kan gjøres reseptfrie.

«Farmasøytutlevering kan defineres som en tilleggstjeneste i apotek, hovedsakelig en strukturert informasjonstjeneste som skal gjennomføres ved utlevering av enkelte reseptfrie legemidler. Legemiddelverket har med bakgrunn i denne definisjonen utredet hvordan farmasøytutlevering kan reguleres», heter det i et notat fra Legemiddelverket.

Legemiddelverket foreslår en ordning der farmasøytutlevering etableres som et tiltak for å minimere risiko, melder Dagens Medisin.

– Farmasøytene har allerede et ansvar om farmasøytlevering. Vårt forslag innebærer tjenester utover det som gjøres i dag. Vi foreslår å se på farmasøytutlevering som risikominimeringstiltak. Dette vil gjøre at flere legemidler kan være tilgjengelig uten resept, sier Karen Marie Ulshagen ved Legemiddelverkets Seksjon for legemiddelovervåking til Dagens Medisin.

Les også: Hva er reglene for egenbetaling av medisin?

Fungerte godt under svineinfluensapandemien

Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening har jobbet for å få på plass en ordning med farmasøytutlevering i en årrekke.

Under svineinfluensa-pandemien i 2009 og 2010 fikk farmasøyter gjennom særskilt forskrift en tidsbegrenset rett til å rekvirere influensamedisinene Tamiflu og Relenza. En evaluering i etterkant viste at ordningen hadde fungert godt.

Og i forbindelse med Stortingets behandling av Legemiddelmeldingen i fjor, var helse- og omsorgskomiteen positiv til at ordningen med farmasøytutlevering i apotek skulle utredes.

Les også: Hva er reglene for egenbetaling av medisin?

«Aktuelle legemidler for utlevering kan være legemidler som er unntatt reseptplikt i dag, eller reseptpliktige legemidler som er egnet til slik utlevering etter nærmere fastsatte regler. Således kan en ordning med farmasøytutlevering benyttes både som et innstrammende og liberaliserende tiltak for enkeltlegemidler», het det i innstillingen.

Migrenemedisin og kolesterolsenkende middel

Ulshagen i Legemiddelverket forklarer at ordningen vil kunne brukes dersom det oppstår sikkerhetsproblematikk rundt medisiner som i dag er reseptfrie.

Hun sier videre til Dagens Medisin at et eksempel på legemiddel som kan gå fra å være reseptbelagt til å bli reseptfritt i en slik ordning, er det kolesterolsenkende legemiddelet simvastatin. Et annet eksempel er triptaner mot migrene.

For at disse skal bli reseptfrie vil det kreves at det er et spesielt informasjonsopplegg rundt utlevering for blant annet å sjekke at visse kriterier er oppfylt før pasienten kan få legemiddelet uten resept, forklarer Ulshagen til nettstedet.

Les også: Stikkprøve: – For lett for unge å kjøpe legemidler

Detaljene i ordningen må utredes nærmere.

«For eksempel må det tas stilling til hvem ved apoteket som har anledning til å gjennomføre farmasøytutlevering, hvem som kan få utlevert legemiddel og om kunden har rettskrav på å få utlevert legemidlet. Det må videre besluttes om legemidler som er gjenstand for farmasøytutlevering skal være tilgjengelig i selvvalg og om hvordan farmasøytutlevering kan gjennomføres ved salg i nettapotek», skriver Legemiddelverket i notatet.

– Et viktig skritt nærmere

– Vi har foreslått varianter av en slik ordning helt siden apotekene bidro aktivt med utlevering av legemidler mot influensa under pandemien i 2009. Nå er jeg glad for at vi har kommet et skritt videre gjennom denne utredningen fra Legemiddelverket. Dette er en ordning som kan gjøre hverdagen litt enklere for mange mennesker, på en trygg og god måte, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han etterlyser en tydeligere statlig styring av farmasøytutlevering og mener ordningen slik den nå er foreslått, i for stor grad legges i hendene på legemiddelindustrien.

Lund tror likevel det er mulig å få til en god ordning med noen presiseringer til det opplegget Legemiddelverket foreslår.

– Med en aktiv dialog mellom legemiddelprodusenter, Legemiddelverket og apotekbransjen, kan ordningen få et omfang som er stort nok til at publikum oppfatter farmasøytutlevering som et gode, sier han.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden