– Immunterapi kommer til å få stadig større betydning i kreftbehandlingen

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Behandlingen kommer til å bli mer og mer skreddersydd, og på sikt vil også prisene gå ned, mener norsk ekspert.

Hvorfor har ikke immunterapi effekt på alle pasientene?

Man vet per i dag ikke nok om hvorfor immunterapi virker svært godt på noen pasienter, så dette er er noe mange forsker på, blant annet Johanna Olweus' forskergruppe.

– Ved checkpoint-hemming ser det ut som det er en sammenheng mellom antall mutasjoner i pasientens kreftsvulst og effekten av medisinen; jo flere mutasjoner som finnes, jo bedre virker denne medisinen, sier Olweus.

Hun forklarer at skade på DNAet gir mutasjoner, og DNA-mutasjoner gir endrede proteiner, altså proteiner som er annerledes enn normalt.

– Immuncellene kan gjenkjenne muterte proteinfragmenter som fremmede, så jo flere mutasjoner, jo flere fremmedelementer er det sjanse for at immunsystemet kan reagere på. Problemet er bare at man ikke kan påvise at immunsystemet gjenkjenner mange av disse mutasjonene i kreftsvulsten. For eksempel er det i en føflekksvulst gjennomsnittlig 400 mutasjoner, men man har bare kunnet påvise at immuncellene gjenkjenner 2-3 av disse, sier Olweus og fortsetter:

– Her foregår det mye aktiv forskning, blant annet i vår forskningsgruppe. Vi prøver å finne svar på dette. Hvis det er slik at immuncellene bare kan gjenkjenne noen få mutasjoner, hvordan kan vi finne løsninger som gjør at de får gått til angrep på svulstene likevel?

Olweus og kollegene har tatt immunceller fra friske individer som de har vist kan gjenkjenne flere av kreftsvulstens mutasjoner enn pasientens egne immunceller. Resultatene ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Science i mai.

– Det vi tenker oss er at vi fra friske immunceller kan isolere gener som koder for «missiler» og overføre disse til pasientens immunceller ved genterapi. Slike genmodifiserte immunceller kan drepe pasientens kreftceller. Vi har vist det at det er mulig i laboratoriet, nå gjenstår det å vise at det er mulig i pasienter

– Immunterapi er det største som har skjedd innen kreftfeltet de siste ti årene, sier professor Johanna Olweus ved Institutt for klinisk medisin UiO og leder for K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft til ABC Nyheter.

Hun forklarer at immunterapi innen onkologi er at man bruker løselige eller cellebundne komponenter fra immunsystemet for å behandle kreft.

I Norge i dag brukes ulike former for immunterapi som behandling mot:

  • Leukemi (blodkreft)
  • Lymfekreft
  • Føflekkreft
  • Ikke-småcellet lungekreft
  • Nyrekreft

Fra gjennombrudd til skuffelse

Immunterapi som kreftbehandling er i vinden, men tanken om at man skal stimulere kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftceller er ikke helt ny.

Den første formen for immunterapi som ble en del av standardbehandling, var benmargstransplantasjon, som man i dag kaller stamcelletransplantasjon, forklarer Olweus:

– Denne behandlingen ble gjennomført for første gang i 1959 og er fremdeles en del av standardbehandling ved leukemi.

Man forsøkte så i mange år å behandle kreft med ulike former for kreftvaksiner. I forsøkene fikk pasientene vaksine først etter at de hadde blitt syke, i motsetning til vaksinasjon mot infeksjonssykdommer der gir man vaksinen før man har fått sykdom, forklarer Olweus.

– Den største forskjellen er at man ved vaksinering mot infeksjonssykdommer gir personen deler av et virus eller en bakterie, som immunsystemet oppfatter som fremmed og dermed bygger opp et forsvar mot. Det man gjorde med kreftpasienter var at man vaksinerte med proteiner som det er mye av i kreftceller, men som også finnes i normale celler. Dermed ga det ikke en kraftig immunreaksjon fordi immunsystemet tolererer slike proteiner, sier hun.

Slike forsøk holdt man på med i 20 års tid, men det ga altså skuffende resultater.

– Da mistet mange troen på immunterapi, sier professor Olweus.

Les også: – Hjelper immunforsvaret med å angripe de farligste kreftcellene

Revolusjonerte behandlingen

Så kom behandling med terapeutiske antistoffer som revolusjonerte lymfekreftbehandlingen.

Professor Johanna Olweus ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo leder K.G. Jensen senter for immunterapi mot kreft. Foto: UiO
Professor Johanna Olweus ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo leder K.G. Jensen senter for immunterapi mot kreft. Foto: UiO

– Da bruker man immunglobuliner (antistoffer) som er målrettet mot kreftcellene. Ved lymfekreft gjenkjenner antistoffene molekyler som finnes bare på B-celler. Lymfekreft utgår fra ondartede B-celler, forklarer hun.

Og de siste ti årene har det kommet nye gjennombrudd. Det har blant annet kommet to nye former for immunterapi: medisiner som hindrer kreftcellene fra å bremse immunforsvaret, såkalte checkpoint-hemmere, og immun-genterapi.

– Kliniske resultater fra disse nye formene for immunterapi var revolusjonen som gjorde at tidsskriftet Science i 2013 kalte immunterapi det største gjennombruddet det året, sier Olweus.

– Hvor viktig mener du immunterapi vil bli for kreftbehandling fremover?

– Ulike former for immunterapi har effekt på ulike typer kreft. Jeg tror vi kommer til å få stadig mer immunterapi som er skreddersydd for enkelte kreftformer, og til dels skreddersydd for den enkelte pasient, svarer hun og fortsetter:

– Immunterapi er allerede blitt en del av etablert kreftbehandling. Det er helt klart at det i kombinasjon med andre kreftbehandlinger kommer til å få stor betydning og stadig større betydning fremover.

Les også: Kreftleger frykter todelt helsevesen

– Kilovis av kreftsvulster har forsvunnet i løpet av kort tid

– Er det noen som blir helt friske av slik behandling eller handler immunterapi først og fremst om å forlenge livet til pasienten?

– Checkpoint-hemmere kan kurere kreft, men hvor stor prosent varierer fra kreftform til kreftform. For eksempel er det ved ikke-småcellet lungekreft sjelden at behandlingen kurerer pasienten. Det kan også være at man i fremtiden vil se at immunterapi i kombinasjon med andre behandlinger oftere vil kurere pasientene enn det man ser i dag, svarer Olweus og fortsetter:

– For eksempel har man vist at kombinasjon av to forskjellige slike checkpoint-hemmere gir en klart bedre effekt enn hver av dem alene ved behandling av føflekk-kreft.

Når det gjelder genterapi er det svært effektiv behandling, som ofte gjør pasientene helt friske. Olweus tror vi vil se mye mer av slik behandling i fremtiden.

– Men det er en mer ressurskrevende behandling, og den må i hovedsak skreddersys for hver kreftform. I dag har man bare lykkes med leukemi og lymfekreft, men man vil trolig utvikle genterapi for mange flere kreftformer enn de to, sier forskeren.

– Det å målstyre immuncellene mot kreftcellene er det sannsynlig at vi kommer til å se mye mer av fremover. Det kan være utrolig effektivt ved leukemi og lymfekreft, og man ser at folk blir helt friske, selv der det ellers ikke har vært noe håp. Kilovis av kreftsvulster har i en del tilfeller forsvunnet i løpet av kort tid, fortsetter hun.

Les også: – Etter to måneder kjente jeg at kreften begynte å smuldre bort

– Kan bli forebyggende behandling

Så langt er immunterapi i hovedsak forsøkt på pasienter som har fremskreden kreft, hvor man ikke ser effekt av standardbehandlingen. Det er fordi det er slik man tester ut ny behandling, forklarer Olweus.

– Hvis man ser en god effekt av behandlingen og det ikke er kraftige bivirkninger kan man bevege seg mot grupper som har mindre fremskreden kreft.

Men immunterapi er likevel mest aktuelt når kreften enten har kommet tilbake eller har spredd seg.

– Hvis man oppdager kreft tidlig kan man ofte kurere pasienten ved standardbehandling, som kirurgi, cellegift eller stråling. For eksempel vil føflekkreft som oppdages før den har spredd seg, opereres bort. Da er behandlingen ikke en utfordring, fordi kirurgi er den enkleste og beste måten å fjerne svulsten på. Når kreften har spredd seg, eller man ikke har klart å fjerne alt slik at den kommer tilbake, vil immunterapi kunne være nyttig.

Olweus ser også for seg at man i fremtiden kan bruke immunterapi som en slags forebyggende behandling for at visse typer kreft ikke skal komme tilbake.

– Ved noen kreftformer vet at man at selv om man operert bort synlig kreft så kommer kreften ofte tilbake. Da kan kanskje immunterapi bli en forebyggende behandling for å angripe gjenværende kreftceller som man i dag ikke klarer å oppdage. Sannsynligheten for at dette kan bli aktuelt øker fordi en del immunterapi gir lite bivirkninger.

Les også: – Immunterapi vil få store konsekvenser for behandlingen av kreft

Virker ikke på alle

Selv om immunterapi kan ha svært god effekt på en del pasienter, er det mange som ikke har en effekt av behandlingen i det hele tatt.

– Det er cirka 20-40 prosent av pasientene som i dag behandles med checkpoint-hemming som har større eller mindre effekt av behandlingen, forklarer Olweus.

En stor utfordring er at man kun i begrenset grad kan forutsi om om pasienten vil ha nytte av behandlingen eller ikke.

– Det finnes indikatorer på at enkelte biomarkører kan forutsi behandlingseffekt. Men dette er det et stort behov for å forske mer på.

– Hvorfor er det slik at immunterapi ikke har effekt på alle pasienter?

– Det vet man heller ikke nok om. Det er et veldig viktig forskningsspørsmål som mange jobber med, svarer Olweus. (Se faktaboks.)

Les også: Kreftlege raser mot prioriteringer i Helse-Norge

– Medisinene fjerner hindringen for immuncellene

Olweus forklarer at checkpoint-hemmerne som i dag brukes med god effekt mot blant annet føflekkreft, lungekreft og nyrekreft, har det til felles at de blokkerer bremsene til immuncellene. Navnet har de fått fordi disse bremsene også kalles «check points».

– Kreftcellene har molekyler på overflaten som kan skru på bremser på kroppens immunceller, behandlingen går da ut på å blokkere denne prosessen og dermed oppheve hindringen for immuncellene.

Slike medisiner omtales gjerne med to ulike navn, der det ene er virkestoffet, for eksempel ipilimumab, og det andre er merkenavnet, som i dette tilfellet er Yervoy. Tilsvarende er nivolumab virkestoff og Opdivo merkenavn, mens pembrolizumab er virkestoffet og Keytruda er merkenavn. Disse tre immunterapimedisinene er de mest brukte checkpoint-hemmerne i behandling eller under utprøvende behandling i dag.

Har effekt på flere kreftformer

Norske helsemyndigheter besluttet nylig at pembrolizumab kan tas i bruk ved norske sykehus som behandling til pasienter med fremskreden ikke-småcellet lungekreft. Fra før er både pembrolizumab og nivolumab tatt i bruk til pasienter som har fremskreden føflekkreft.

Men denne formen for immunterapi har også vist seg å ha effekt på noen andre kreftformer, forklarer Olweus.

Og det gjennomføres mange studier som ser på effekten ved ulike kreftformer. Forrige uke kom en internasjonal studie, som viser at immunterapi kan forlenge livet til pasienter med hode- og halskreft.

– Checkpoint-hemmere forsøkes i dag på mange kreftformer, så gjenstår det å se hvor effektive de er. At slike medisiner har en effekt på andre kreftformer enn dem de er godkjent for i dag, er svært sannsynlig.

– Men det er også noen kreftformer der de ikke ser ut til å ha en effekt. For eksempel har man så langt sett begrenset effekt på tykktarmskreft. Det er kun ved én undergruppe de ser ut til å ha en god effekt, og disse pasientene kan man plukke ut, sier forskeren.

Med checkpoint-hemmere er man avhengig av pasientens eget immunsystem, forklarer Olweus.

– Behandlingen ser ut til å være avhengig av at det har vært en immunrespons tidligere som man kan vekke til live igjen, sier hun.

– Fungerer som varmesøkende missiler

Den andre nye formen for immunterapi er genterapi. Der setter man inn gener i pasientens egne immunceller, som gjør at immuncellene gjenkjenner mål på kreftcellene og dreper dem.

– Genene som settes inn, gir opphav til proteiner som fungerer som varmesøkende missiler, som man altså utstyrer immunforsvaret med, forklarer Olweus.

Genene er hentet fra kilder utenfor pasienten selv, enten en mus eller en frisk giver, som har hatt en immunrespons mot målmolekylet på kreftcellen.

– Det er altså en donor som låner komponenter til pasientens egne immunceller, som gjør at de kan oppsøke og drepe kreftcellene, sier forskeren.

Genterapi kan ha effekt selv om pasientens eget immunsystem er helt hemmet.

– Med genterapi er begrensningen at du må skreddersy behandlingen for hver kreftform. Så langt har det vært vanskelig å skreddersy behandlingen for annet enn leukemi og lymfekreft, sier Olweus.

Les også: Flere studier viser at immunterapi er effektivt mot aggressive kreftformer

– Sannsynlig at behandlingen blir billigere

Prisene på immunterapimedisin er veldig høye, noe som gjør at det kan ta lang tid før ny behandling når ut til norske pasienter. Helseminister Bent Høie har tidligere uttalt til ABC Nyheter at helsemyndighetene ikke kan la seg presse til å betale urimelig mye for nye kreftmedisiner.

En del pasienter går til det steget at de velger å betale fra egen lomme for å få behandlingen på privatsykehus.

– Kan man forvente at prisene vil gå ned når medisinene har vært i bruk en stund?

– Det tror jeg er sannsynlig. Konkurransen vil jo øke når mange aktører kommer på banen og noen av de opprinnelige patentene går ut. Teknologiske forbedringer vil jo også være avgjørende; et godt eksempel er utviklingen vi har sett for sekvensering av DNA, der hastigheten på tjenesten har gått dramatisk opp samtidig som prisene har gått tilsvarende ned, svarer professor og forskningsleder Johanna Olweus.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:02 Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28 Trump: Iran planlegger angrep18:59 Coronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50 Ung gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43 Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28 Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25 Sjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24 Tre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18 Stor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14 Virusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30 «Star Wars»-stjerne døde av corona16:25 Inntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09 Sverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52 Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18 Kaldeste mars på Svalbard siden 201015:17 To siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16 UD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47 Alle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34 – Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17 Ny ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14 Legeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42 Mann omkom under trefelling i Ås13:35 Røde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33 Værmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19 Over 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18 Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12 Generaladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12 Kjølig helg i vente over hele landet13:05 Panikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53 Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18 Munnbind til alle som handler i Østerrike12:17 Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14 Ernas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09 En hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54 Kina raser mot Aftenposten11:53 Obos-prisene falt i mars11:48 Mattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46 Abe: Japan kan ikke stenges ned11:03 60 australske papiraviser legges ned11:02 Putin sender nødhjelp til USA10:56 Krekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41 Butikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41 Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40 E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37 Riksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37 Forbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 – Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 De av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53 Fortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53 PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51 Lurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33 Laveste strømpris på 27 år08:23 Norge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58 Sterkt press for å åpne skolene igjen07:49 Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45 Dyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35 Åtte av ti vil få igjen på skatten07:19 Trump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10 FHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03 Dokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41 Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30 Solskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30 Over 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20 Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:14 Dette skjer i dag06:00 NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00 Påska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37 Dette skjedde i natt05:30 Coronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20 Norwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00 Kraftige utslippsfall under koronakrisen04:45 4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09 Rødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08 Kolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01 Foreløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24 Bred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27 Russen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35 Tidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10 Nakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29 Latterliggjør Solbergs «gladnyhet»: – Er dette en tidlig aprilsnarr?22:05 Politiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37 Tidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28 Barna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17 Høie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16 Mann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16 Polaris Media dropper utbytte21:14 Kommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14 Snart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12 Fagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52 Patrick McEnroe coronasmittet20:46 Syrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45 Norske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14 Coronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11 Både ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09 Dødstallet i Frankrike stiger
Siste nytt
20:02Helse og livsstilHøie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28VerdenTrump: Iran planlegger angrep18:59NorgeCoronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50VerdenUng gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43PengerCoronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28Helse og livsstilAfrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25PengerSjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24NorgeTre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18VerdenStor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14VerdenVirusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30Kultur«Star Wars»-stjerne døde av corona16:25Helse og livsstilInntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09VerdenSverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52PengerForskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18NorgeKaldeste mars på Svalbard siden 201015:17NorgeTo siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16ReiseUD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47SportAlle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34Sport– Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17PengerNy ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14Helse og livsstilLegeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42NorgeMann omkom under trefelling i Ås13:35NorgeRøde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33NorgeVærmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19VerdenOver 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18NorgeFylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12NorgeGeneraladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12NorgeKjølig helg i vente over hele landet13:05VerdenPanikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53SportHelsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18Helse og livsstilMunnbind til alle som handler i Østerrike12:17SportBø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14Helse og livsstilErnas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09VerdenEn hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54KulturKina raser mot Aftenposten11:53PengerObos-prisene falt i mars11:48Helse og livsstilMattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46PengerAbe: Japan kan ikke stenges ned11:03Kultur60 australske papiraviser legges ned11:02VerdenPutin sender nødhjelp til USA10:56NorgeKrekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41PengerButikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41MotorForsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40NorgeE6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37PolitikkRiksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37PengerForbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstil– Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerDe av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53SportFortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53SportPSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51VerdenLurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33PengerLaveste strømpris på 27 år08:23SportNorge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58NorgeSterkt press for å åpne skolene igjen07:49VerdenNy dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45PolitikkDyster rekord i USA: 865 døde på ett døgn07:35PengerÅtte av ti vil få igjen på skatten07:19ReiseTrump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10Helse og livsstilFHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03SportDokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41NorgeNær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30SportSolskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30NorgeOver 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20NorgeRegjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:14NorgeDette skjer i dag06:00SportNFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming06:00NorgePåska blir annerledes – både til lands og til vanns05:37NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstilCoronaepidemien har endret preg i Norge: Flere kvinner tester positivt05:20NorgeNorwegian-grunnleggerne selger seg ned05:00VerdenKraftige utslippsfall under koronakrisen04:45Norge4.656 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 21003:09NorgeRødt og MDG fikk ikke være med på krisepakkeforhandlingene03:08VerdenKolleger demonstrerte etter nok et journalistdrap i Mexico03:01NorgeForeløpig ikke store endringer i alkoholkonsumet02:24NorgeBred kritikk av regjeringens nødrespiratorbestilling00:27NorgeRussen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken23:35SportTidligere Marseille-president Diouf er død, var koronasmittet23:10Helse og livsstilNakstad: Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet22:29Helse og livsstilLatterliggjør Solbergs «gladnyhet»: – Er dette en tidlig aprilsnarr?22:05NorgePolitiet tror de kan oppklare Birgitte Tengs-saken21:37NorgeTidligere fylkesordfører Ragnar Kristoffersen er død21:28VerdenBarna er sporløst borte: – Hun sa de var blitt «zombier»21:17Helse og livsstilHøie: Ikke akutt mangel på smittevernutstyr i Norge nå21:16NorgeMann fikk strafferabatt for å ha deltatt i rettssaken via videolink21:16PengerPolaris Media dropper utbytte21:14Helse og livsstilKommunene sliter med å nå ut til sårbare barn under coronakrisen21:14Helse og livsstilSnart 3.000 til tjeneste som helsepersonell21:12SportFagermo om fotballåret: Sesongstart uten publikum, NM-walkover og tre kamper i uka20:52SportPatrick McEnroe coronasmittet20:46VerdenSyrisk TV melder om israelsk luftangrep20:45Helse og livsstilNorske sykepleiere forteller: Inngripende endringer, lange vakter og utrygghet20:14Helse og livsstilCoronautbrudd på amerikansk hangarskip20:11Helse og livsstilBåde ordfører og varaordfører i Nes smittet20:09Helse og livsstilDødstallet i Frankrike stiger