– Skrikende behov for mer kunnskap om eldres helse

KREVENDE: Omtrent halvparten av pasientene som er 70 år eller eldre og legges inn ved indremedisinske avdelinger i Norge, har et sykdomsbilde som er preget av flere forskjellige helseproblemer, bruk av flere ulike medisiner, med funksjonsproblemer og kognitive problemer i tillegg til det akutte som forårsaket innleggelsen, forklarer daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse. Foto: Colourbox.com
KREVENDE: Omtrent halvparten av pasientene som er 70 år eller eldre og legges inn ved indremedisinske avdelinger i Norge, har et sykdomsbilde som er preget av flere forskjellige helseproblemer, bruk av flere ulike medisiner, med funksjonsproblemer og kognitive problemer i tillegg til det akutte som forårsaket innleggelsen, forklarer daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse. Foto: Colourbox.com

Riktig oppfølging av eldre gir lavere dødelighet og fører til at pasienten klarer seg lengre i eget hjem, viser forskning. Behovet for flere spesialister og økt kompetanse er stort, mener eksperter.

Befolkningen i Norge blir som kjent, stadig eldre. Statistisk sentralbyrå antar at andelen eldre som er 70 år eller mer, vil øke fra knapt 11 prosent i 2015 til 19 prosent i 2060. I den samme perioden vil antallet av de aller eldste, som er 90 år eller mer, nær firedobles, forklarer daglig leder Kari Midtbø Kristiansen ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

I lys av denne utviklingen er det behov for økt kompetanse blant dem som jobber ansikt til ansikt med eldre, på alle nivåer, mener hun.

– De demografiske endringene, og spesielt økningen i antall gamle over 80 år de neste 30-40 årene, vil gjøre det nødvendig at alt helsepersonell, uavhengig av arbeidsarena, har best mulig kompetanse om eldres helse- og omsorgsbehov, sier daglig leder av Aldring og helse Kari Midtbø Kristiansen.
– De demografiske endringene, og spesielt økningen i antall gamle over 80 år de neste 30-40 årene, vil gjøre det nødvendig at alt helsepersonell, uavhengig av arbeidsarena, har best mulig kompetanse om eldres helse- og omsorgsbehov, sier daglig leder av Aldring og helse Kari Midtbø Kristiansen.

– De eldre pasientenes helseproblemer er faglig utfordrende, og kompetansen til å ta hånd om dem er variabel både i spesialist- og primærhelsetjenesten, sier Midtbø Kristiansen til ABC Nyheter.

Hun viser til at omtrent halvparten av pasientene som er 70 år eller eldre og legges inn ved indremedisinske avdelinger i Norge, har et sykdomsbilde som er preget av flere forskjellige helseproblemer, bruk av flere ulike medisiner, med funksjonsproblemer og kognitive problemer i tillegg til den akutte sykdommen eller tilstanden som forårsaket innleggelsen.

– Dokumentert best for pasienten

Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om alle helseforandringer som skjer i alderdommen, særlig fra alderen 65 år og oppover. I Norge er det per i dag vel 90 geriatrispesialister.

– Samtidig vet vi at cirka 60 prosent av dem som er innlagt på en vanlig indremedisinsk avdeling på sykehus, er geriatriske pasienter, sier geriatriprofessor og overlege Börje Bjelke til ABC Nyheter.

– Når du som pasient, kommer inn med et aldersrelatert problem, skal du treffe en spesialist. Får du ikke det kan man, satt på spissen, si at det er som å gå til en smykkehandler, når det er bilen det er et problem med, mener Bjelke.

tatistisk sentralbyrå antar at andelen eldre som er 70 år eller mer, vil øke fra knapt 11 prosent i 2015 til 19 prosent i 2060. Foto: Scanpix / NTB scanpix
tatistisk sentralbyrå antar at andelen eldre som er 70 år eller mer, vil øke fra knapt 11 prosent i 2015 til 19 prosent i 2060. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Leder i Norsk geriatrisk forening Nils Holand forklarer at det er godt dokumentert at oppfølging på geriatrisk avdeling er det beste for denne pasientgruppen.

– Det er godt dokumentert både gjennom internasjonal og norsk forskning at behandling ved geriatrisk sengeavdeling gir lavere dødelighet, lavere sykelighet og fører til at pasienten klarer seg lengre i eget hjem, sier Holand til ABC Nyheter.

Les også: – Kort liggetid på sykehus ved hoftebrudd kan gi flere dødsfall

– Geografisk diskriminering

– Det er godt dokumentert både gjennom internasjonal og norsk forskning at behandling ved geriatrisk sengeavdeling gir lavere dødelighet, lavere sykelighet og fører til at pasienten klarer seg lengre i eget hjem, forklarer leder Nils Holand i Norsk geriatrisk forening. Foto: Privat
– Det er godt dokumentert både gjennom internasjonal og norsk forskning at behandling ved geriatrisk sengeavdeling gir lavere dødelighet, lavere sykelighet og fører til at pasienten klarer seg lengre i eget hjem, forklarer leder Nils Holand i Norsk geriatrisk forening. Foto: Privat

Stortinget vedtok tidligere i år at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse.

Men det hjelper lite om dette ikke følges opp ved at beslutningstagerne tar i bruk de virkemidlene de har for å bedre situasjonen. Det nytter ikke å overlate det til helseforetakene selv, mener Holand.

Han har gjort beregninger på hvor mange flere geriatristillinger som er nødvendig for å dekke opp det Stortinget har vedtatt.

– Man trenger minst 60 nye geriatristillinger for å dekke et minimum for å komme i gang der de ikke har geriatrisk enhet i dag, sier Holand.

Han understreker at faktisk behov er betydelig høyere.

– Men det viktigste er at det blir geriatri slik at publikum blir kjent med hva geriatrien tilbyr som de ikke får i dag.

Holand mener det slik situasjonen er i dag, er en geografisk diskriminering når det gjelder geriatritilbudet til befolkningen.

– Det som er viktig er at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet går ut og sier at de jobber for en likeverdig helsetjeneste uavhengig av for eksempel hvor du bor i landet og hvor stor inntekt du har. Men når det gjelder geriatri er det veldig skjevt fordelt geografisk, sier han og fortsetter:

– De som bor på feil sted får et dårligere tilbud enn det som er dokumentert at har best effekt.

Det er tydeligst i Bergen hvor den tredjedelen som sogner til Haraldsplass Diakonale Sykehus, får utmerket utredning og oppfølging, mens de to tredjedelene som sogner til Haukeland universitetssykehus, hvor de ikke har geriatrisk avdeling, ikke får det, mener Holand.

Han forteller at det er stor interesse blant yngre leger som ønsker å spesialisere seg innen geriatri, men fordi det er få stillinger på sykehusene er de redde for å stå uten jobb etter at den lange utdannelsen som kreves, er gjennomført.

– Hvis det opprettes flere stillinger, er det mitt inntrykk at mange yngre leger vil satse på geriatri, sier Holand.

Les også: – Eldres psykiske helsetilbud er ikke-eksisterende

– Utfordrer samhandlingen

De eldre pasientene har gjerne hyppig kontakt med helsetjenesten over tid, og flytter mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, i form av fastlege og hjemmetjenesten eller sykehjem, noe som gjør at denne gruppen utfordrer samhandlingen mellom disse nivåene i stor grad, forklarer Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

– Den klart største delen av tiden behandles disse pasientene likevel i primærhelsetjenesten - enten i sykehjem eller av fastlege og hjemmetjenesten i samarbeid.

Aldring og helse jobber med å øke kompetansen gjennom mange ulike kurs og opplæringsmodeller. For eksempel har om lag 23.000 ansatte i kommunal pleie- og omsorgstjenesten fra 2007 frem til i dag deltatt opplæringsprogrammet Demensomsorgens og Eldreomsorgens ABC, forklarer Midtbø Kristiansen.

– De demografiske endringene, og spesielt økningen i antall gamle over 80 år de neste 30-40 årene, vil gjøre det nødvendig at alt helsepersonell, uavhengig av arbeidsarena, har best mulig kompetanse om eldres helse- og omsorgsbehov slik at samhandlingen mellom de ulike aktørene fungerer optimalt, sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen.

Les også: – Sykehjemspasienter med demens lider unødig

– Forstår ikke symptomer uten kunnskap

Geriatriprofessor Börje Bjelke forteller at han i møte med pasienter og pårørende på Hukommelsesklinikken på Ahus opplever et skrikende behov for økt kunnskap om hva som er frisk aldring og hva som ikke er frisk aldring. Foto: Privat
Geriatriprofessor Börje Bjelke forteller at han i møte med pasienter og pårørende på Hukommelsesklinikken på Ahus opplever et skrikende behov for økt kunnskap om hva som er frisk aldring og hva som ikke er frisk aldring. Foto: Privat

Overlege Bjelke forklarer at han i det daglige arbeidet møter på stor kunnskapsmangel innen geriatri.

– Når jeg jobber med å ta imot pasienter på Hukommelsesklinikken på Ahus, møter jeg på et skrikende behov for mer kunnskap. Dette uttrykker både pårørende og pasienter og helsepersonell, sier han.

Ifølge professoren vil økt kunnskap for eksempel kunne føre til at man plukker opp små, enkle ting, som kan bety en stor endring i hverdagen for pasientene det gjelder.

– Har man ikke kunnskap innen geriatri forstår man ikke alltid hva som ligger bak symptomer man støter på. Det kan være endringer i atferd som kan være første tegn på infeksjon. Det kan være smerter som ikke egentlig er smerter, men kan være tegn på ensomhet eller depresjon. Og for eksempel vil mangel på appetitt gi høy risiko for fall, depresjon og kognitiv svikt, som kan være dødens første steg, sier Bjelke.

Holand er enig i at det er viktig med økt kunnskap også blant folk flest.

– Det som er stor utfordring i geriatri er at folk ikke skjønner at pasienten kan ha nytte av en geriatrisk vurdering. Ofte tror pasienten selv og pårørende at plagene skyldes alderen, derfor får de ikke den spesialistundersøkelsen som de etter min mening, har krav på. Derfor trengs det mer kunnskap blant publikum om at det er en fordel å ha blitt vurdert ved en geriatrisk avdeling. For eksempel kan for mange eller feil medisiner gi problemer som pasienter og pårørende tror skyldes alder, sier han.

ABC Nyheter har tidligere snakket med overlege Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk som har forklart at bivirkninger av medisiner kan oppfattes som demens.

Les også: – Positivt at befolkningen blir eldre

Private kurs og folkemøter

Geriatriprofessor Bjelke har nå gått sammen med de private utdanningstilbyderne Campus Moss og Global Learning Larvik om et initiativ for å gjøre noe med kunnskapsmangelen, gjennom å tilby intensive kurs blant annet til de som jobber i hjemmetjenesten, på sykehjem og på sykehus.

På kurset, som skal kunne gjennomføres i løpet av en dag, vil det blant annet være gjennomgang av vanlige myter om eldres helse. Mysteriet hjernen, med særlig fokus på kognitiv svekkelse, demens og atferdsendringer, samt ernæring, smerter og legemiddelbruk er andre temaer som vil dekkes.

– Spesielt de som jobber ansikt til ansikt med eldre, men som ikke har utdanning på geriatrifeltet, vil ha stor nytte av kurset, mener Bjelke.

– Ved å lære mer kan de forbedre kvaliteten på det de yter mot pasienten, og samtidig er det mer givende å jobbe med eldre når man har mer kunnskap på feltet, sier han.

I tillegg til å tilby kurs til folk som jobber med eldre mennesker, vil Bjelke og kollegene bruke folkemøter for å øke kunnskapsnivået om eldres helse blant vanlige folk.

Denne uka gjennomfører de et folkemøte i Moss, der de vil snakke om en del av de samme temaene som dekkes av kurset.

– Folkemøtet er første steget for å få ut informasjon og gjøre noe med kunnskapsmangelen der ute om geriatri. Det er viktig å få folk til å forstå hva som er frisk aldring og hva som ikke er frisk aldring. Dette blir vårt første folkemøte, men jeg håper det blir mange flere i tiden fremover, sier Bjelke.

Les også: – Livsstilsendringer er uglamorøst men har en utrolig effekt

– Viktig å markedsføre geriatri

Verken leder i Norsk geriatrisk forening Nils Holand eller daglig leder i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Kari Midtbø Kristiansen vil mene noe om det private tilbudet som Bjelke og samarbeidspartnerne lanserer.

– Det er viktig med kompetanse om eldres helse, men dette konkrete tilbudet kjenner jeg for lite til, til å kunne uttale meg, sier Midtbø Kristiansen.

– Alle tiltak som fører til bedre forståelse for geriatri er positivt. Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere dette prosjektet, men det er positivt med økt kunnskap om geriatri, sier Holand.

– Det er viktig å markedsføre hva geriatri er for noe. Mange politikere snakker om geriatri, det har blitt et moteord, som ikke alle politikere vet hva det er, fortsetter han.

Les også: – Sykehjemspasienter med demens lider unødig

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00 Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58 Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44 200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33 Kolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57 Tybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21 Raserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02 Drama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48 Passasjerer satt to timer i mørkt tog18:42 EØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31 Trump mener riksrettsrapporten er en vits18:21 Fourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18 Julie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57 Blodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53 Person funnet med stikkskader på Grorud i Oslo
Siste nytt
22:23VerdenFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00NorgeStor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58VerdenMann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44Penger200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33PengerKolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på19:57NorgeTybring-Gjedde om pølseservering: – Første gang jeg har fått gjennomslag i norsk politikk19:21NorgeRaserte dugnadsprosjekt på togstasjon: – Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe hyggelig og morsomt19:02VerdenDrama på Grønland: På fem timer forsvant to tredjedeler av innsjøen18:48NorgePassasjerer satt to timer i mørkt tog18:42PolitikkEØS stoppet palmeolje-forbud: – Viktig at vi går videre18:31VerdenTrump mener riksrettsrapporten er en vits18:21SportFourcade knuste Bø-brødrene på normaldistansen i Östersund18:18NorgeJulie (20) vil ikke skifte med gutta – nå skal hun få slippe16:57VerdenBlodig skikk sjokkerer verden: – Det er ingen medfølelse16:53NorgePerson funnet med stikkskader på Grorud i Oslo