Psykisk sykdom og lidelse:

– Symptomer på angst og depresjon er normalt å ha

PSYKISK LIDELSE: Det høye antallet av psykiske lidelser kan skyldes opplevd forventningspress, tidsklemme, negativt stress, samt oppløsning av beskyttende sosiale relasjoner slik som storfamilie og ivaretakende nærmiljø, mener Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi. Foto: Colourbox. com
PSYKISK LIDELSE: Det høye antallet av psykiske lidelser kan skyldes opplevd forventningspress, tidsklemme, negativt stress, samt oppløsning av beskyttende sosiale relasjoner slik som storfamilie og ivaretakende nærmiljø, mener Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi. Foto: Colourbox. com

Professor: – Psykisk sykdom er like vanlig som fysisk sykdom.

Dyr folkesykdom:

– Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe og koster Norge rundt 185 milliarder kroner per år.

– Det er like mye som våre samlete investeringer i olje og gass i fjor, like mye som det står inne på Folketrygdfondet, tre ganger Oslo bys samlete budsjett, en tredjedel mer enn kostnadene for alle kreftsykdommer til sammen, en tredjedel mer enn kostnadene for alle hjertekarlidelser til sammen.

– For hver person som uføretrygdes i Norge på grunn av en psykisk lidelse, taper Norge 21 arbeidsår (gitt pensjonsalder på 67 år).

– Det er ingen sykdomsgruppe som påfører landet større helsetap. Bare 13 prosent av kostnadene er behandlingskostnader. Resten er såkalte indirekte kostnader, nedsatt produktivitet, nedsatt livsfunksjon og trygdeutgifter.

– Det paradoksale er at halvparten av kostnadene skyldes lidelser som vi i stor grad kunne forebygget, nemlig angstlidelser og depresjoner, som vi også har ganske gode behandlingsmetoder for.

(Kilde: Arne Holte, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo)

____

100.000 flere kvinner enn menn lider:

I SSBs undersøkelser viser tall fra 2014 at vesentlig flere kvinner enn menn ble diagnostisert med en eller annen form for psykisk sykdom eller lidelse:

  • Kvinner mellom 20-29 år: 121.532 diagnostisert.
  • Menn mellom 20-29 år: 80.492 diagnostisert.
  • Kvinner mellom 30-49 år: 337.439 diagnostisert.
  • Menn mellom 30-49 år: 221.648 diagnostisert.

____

Kjønnsforskjeller:

Selv om flere kvinner enn menn rammes av psykisk sykdom varierer kjønnsforskjellene mellom de ulike typene lidelser, ifølge Folkehelseinstituttet:

  • Spiseforstyrrelser forekommer nesten bare blant kvinner, og det er også langt høyere forekomst av angst og depresjon blant kvinner enn blant menn.
  • For personlighetsforstyrrelser og schizofreni varierer resultatene noe mellom ulike undersøkelser. Enkelte studier viser ingen klare kjønnsforskjeller, andre tyder på en overvekt blant menn. Rusrelaterte lidelser og ADHD er langt vanligere blant menn enn blant kvinner.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 30 til 50 prosent av den norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet.

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, mener at det er et stort paradoks at vi lever i verdens rikeste land og samtidig har en såpass høy forekomst av psykiske plager og lidelser.

– Årsakene er nok sammensatte, men en viktig forklaring på de høye tallene kan være økt kartlegging og diagnostisering av psykiske symptomer og lidelser. Befolkningen er nok også blitt mer villig til å rapportere om psykiske plager ettersom det er blitt mindre fordommer rundt psykiske lidelser, sier Wang.

Professoren tror likevel at det er mange forhold ved velferdssamfunnet som kan føre til økt forekomst av psykiske symptomer og lidelser:

– For eksempel opplevd forventningspress, tidsklemme, negativt stress, samt oppløsning av beskyttende sosiale relasjoner slik som storfamilie og ivaretakende nærmiljø, sier hun.

Les også: – Angst kan komme av sinne eller sorg

Angst og depresjon er viktige symptomer

Wang tror samtidig at vi har begynt å sykeliggjøre livssmerter:

– Angst og depresjon er normalt å ha, det er viktige symptomer for å regulere individet. Jeg mener at man har sykeliggjort det å føle seg litt tung til sinns og kjedelig. Det kan bli fokus som at «Oi! jeg er ikke lykkelig, hva er galt?» Man gjør seg selv syk, og det blir en slags selvoppfyllende profeti, sier hun.

Fremfor flere utfordringer, mener heller Wang at det foreligger andre typer utfordringer for unge i dag.

– Fra naturens side er symptomer på angst og depresjon signaler på at man strever med livssituasjonen sin.

Professoren mener at man må spørre hva det er som kjennetegner dagens samfunn.

– Viktige kjennetegn er sterke forventninger om å lykkes på alle måter; skole, utdanning, yrkeskarriere, sport, friluftsliv, kropp, utseende, klær og så videre. Og gjennom sosiale medier sammenligner vi oss med de beste og det sier seg jo selv at alle ikke kan være best i alt. Dermed blir det en uoverensstemmelse mellom egne forventninger og hva som er mulig å oppnå, noe som kan føre til depresjon, angst og utmattelse, mener Wang.

Les også: – Endelig har jeg kommet ut av skallet

Like vanlig som fysisk sykdom

Arne Holte, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, mener at de høye tallene reflekterer at psykisk sykdom er like vanlig som fysisk sykdom.

– Og slik må vi forholde oss til det – som noe som er vanlig og som mange av oss vil bli berørt av en eller annen gang i løpet av livet. Noen vil dø av det, noen vil måtte leve med det hele livet, noen vil trenge behandling, og for noen går det over av seg selv, sier Holte.

Noen av de viktigste risikofaktorene når det gjelder psykisk lidelse, er ifølge Holte:

Genetisk og annen biologisk sårbarhet, som alkohol, tobakk, depresjon eller toksisk stress i svangerskapet.

Vedvarende belastninger i livet, som utenforskap og sosial isolasjon, alvorlige livshendelser, vansker i barnehage og skole, mobbing, konfliktfylte familieforhold og skilsmisse.

Alvorlig psykisk lidelse og eller rusproblemer hos mor eller far, mishandling og overgrep.

Det å komme som flyktning eller asylsøker til dårlige levekår i mottakslandet.

I tillegg ser økende sosial ulikhet i seg selv ut til å være en viktig driver for dårligere helse generelt.

Les også: De ni vanligste årsakene til svimmelhet

Flertall av unge

Resultater fra Helse- og levekårsundersøkelsen 2008 viste at det var flest unge i aldersgruppen 25-44 år med psykiske lidelser, i alt 10,4 prosent.

Ifølge Knudsen stemmer resultatet overens med andre studier som viser at psykiske lidelser ofte debuterer i ungdomstiden eller ung voksen alder. Dette er også aldersgruppen hvor forekomsten er høyest, både i Norge og andre vestlige land.

– Pubertet, ungdomstid og tiden som ung voksen er en tid med store forandringer i livet. Man skal bli mer selvstendig og uavhengig av foreldrene, finne sin egen identitet, flytte hjemmefra og etablere seg på egenhånd, vennenettverk blir viktigere, grunnlaget for videre skolegang og karriere legges ofte i denne tiden. Mange eksperimenterer med rus, og hormoner og følelser raser, forklarer forskeren.

Les også: Dette er bipolar lidelse

Hun mener at man da er ekstra sårbar for å utvikle en psykisk lidelse.

– Mange unge rapporterer om høyt press, og nye utfordringer som sosiale medier, og fokus på prestasjon både på skole og helsemessig, kan kanskje bidra til at flere kommer i risiko for å utvikle en psykisk lidelse, sier Knudsen.

Ifølge forskeren ser det ut til at flere unge nå enn tidligere bruker medisiner mot psykiske lidelser, for eksempel antidepressiva, men dette kan også være et resultat av økt åpenhet eller endring i foreskrivningspraksis blant legene fremfor en reell økning i forekomst av psykiske lidelser.

Wang mener at det ikke er noen tvil om at det handler om forventninger til seg selv, tidsklemme og redusert tilgang til sosiale, støttende familie- og nabonettverk.

– Generasjonen mellom 25-44 år har det veldig hektisk og er gjerne dobbeltarbeidende. Jeg synes det er bra at kvinner har begynt å jobbe, men det legger trykk på familiesituasjonen i og med at man har barn og skal mestre både familie og jobb på en gang, sier professoren.

Les også: – Jeg vil gjerne vise at du kan leve et godt liv med en bipolar lidelse

Dette vil redusere psykiske lidelser

Holte mener at de fleste tror at det viktigste for å redusere antall psykisk lidende i Norge er å finne de enkeltpersonene som er i ferd med å utvikle psykiske lidelser.

– Det er bra, men en slik strategi vil aldri kunne redusere den belastningen psykiske lidelser er for samfunnet. Her er det bare de brede befolkningsrettete tiltakene som hjelper, sier professoren.

Holte mener følgende tiltak bør prioriteres:

  • Holde folk i arbeid: Slik at flest mulig mennesker kan leve et vanlig liv med inntekt som man kan leve av, og en meningsfylt aktivitet og et sosialt fellesskap som man kan leve med.
  • Sosiale ordninger: Som gir trygghet og utviklingsmuligheter for familien – det er i familien, enten man er to, tre eller mange, at grunnlaget for en god og dårlig psykisk helse legges. Merkelig at vi ikke har fått på plass et befolkningsrettet kurstilbud utenfor barnevern og helsetjenester om kompetanse i familieliv til alle nybakte foreldre!
  • Høykvalitetsbarnehager for alle: Høykvalitetsbarnehager beskytter utsatte barn mot psykiske plager når det skrubber hjemme. Og så må barnehager, skoler, nabolag, arbeidsplasser, kultur- og idrettsorganisasjoner bli psykisk helsefremmende organisasjoner. La oss begynne å måle dem på om de er psykisk helsefremmende eller ikke!

Les også: Symptomene på depresjon

Wang mener at politikerne må innhente kunnskap om hva som fremmer psykisk helse i et samfunnsperspektiv.

– Når såpass store deler av befolkningen strever psykisk, så er svaret å finne på samfunns- og ikke på individnivå. Vi må bygge et samfunn der alle føler seg inkludert, trygge og verdsatt, samt opplever mestring uavhengig av evner og ferdigheter. Vi må styrke småbarnsfamilier sosialt ved å danne flere familie- og helsesentre, og styrke sosial ivaretakelse på skole og i arbeidslivet.

Les også: Forskning: Fysisk aktive takler hjerteinfarkt bedre

Kortvarig psykisk lidelse

Ann Kristin Knudsen er forsker ved Avdeling for samfunn og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, og er blant annet en av bidragsyterne i forskningsrapporten Psykiske Lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv.

– Med så høye tall som 30 til 50 prosent kan man kanskje snakke om at erfaring med en psykisk lidelse er så vanlig at det er del av et normalt liv. For de fleste vil dette gå over av seg selv. Det oppleves allikevel som vondt og vanskelig for de som rammes, og for de rundt, sier Knudsen.

Forskeren mener at det er vanskelig å si hva som er hovedårsaken til disse høye tallene, men støtter Wangs teori om åpenhet:

– Noe av grunnen kan være en større åpenhet omkring disse lidelsene, slik at flere vil rapportere at de kjenner seg igjen i symptomene som beskrives.

Les også: Her er tegnene på depresjon

Knudsen understreker samtidig at disse tallene er veldig usikre siden det ikke er gjennomført en god omfangsundersøkelse av psykiske lidelser i den norske befolkningen siden 1990-tallet.

– Gitt at tallene er noenlunde treffende, er det også viktig å huske på at de fleste som rammes av en psykisk lidelse, vil ha relativt milde og kortvarige utgaver av lidelsene, sier Knudsen.

Forskeren nevner at den vanligste lidelsen er spesifikk fobi, for eksempel for hunder, sprøyter, høyder og liknende.

– Mange vil også oppleve en kortere periode i livet med mild depresjon, eller med en ruslidelse, for eksempel en kort periode hvor alkohol brukes på en uheldig måte. For noen vil imidlertid lidelsene være langvarige og kroniske, de vil hyppig komme tilbake og de vil ha stor påvirkning på vedkommendes funksjon, for eksempel på skolen, arbeidsplassen eller med de nærmeste, sier Knudsen.

Les også:

Slik vet du om du er usunt besatt av partneren

Slik vurderer legen om du er syk eller "bare" sliten

Marianne Storli (44) trodde hun var frisk

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 To personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo01:19 Albaner tiltalt for 56 innbrudd på Østlandet00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10 Ny Sørloth-scoring i Tyrkia19:04 Brann i enebolig i Klepp18:41 KrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39 Erdogan truer med å «knuse hoder»18:26 Elyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26 Tottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02 Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01 FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35 NHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54 Syriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20 Amerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15 Barcelonas borgermester maner til ro14:21 Gutt siktet for Dagbladet-hacking14:17 Jakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03 Innbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31 Kampene fortsetter nordøst i Syria13:09 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07 Helseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54 Fem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17 Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49 NRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46 Hva er det med diktatorer og hester?11:01 Politiet advarer mot utpressingsmail10:02 Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52 USA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45 Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34 Europris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22 LO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02 Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02 Broren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00 Tarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53 Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31 Mange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20 Trump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05 Rapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35 Unntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13 Nytt Brexit-nederlag for Johnson06:07 Dette skjer i dag05:40 Kvinne slått og ranet i Oslo05:30 Dette skjedde i natt04:40 Arbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14 Fellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29 Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15 Demokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11 Mann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43 Biden gjør byks på måling02:11 Perry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53 Vestland må kutte en halv milliard01:38 Fire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30 FN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03 Trump har nominert ny energiminister22:28 Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47 Kina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45 Kvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen
Siste nytt
09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeTo personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo01:19NorgeAlbaner tiltalt for 56 innbrudd på Østlandet00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10SportNy Sørloth-scoring i Tyrkia19:04NorgeBrann i enebolig i Klepp18:41PolitikkKrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39VerdenErdogan truer med å «knuse hoder»18:26SportElyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26SportTottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02PengerFrankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01PengerFN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert17:35PengerNHO: Svært beklagelig at det ikke ble noen avklaring rundt brexit16:54VerdenSyriske kurdere sier kampen mot IS er gjenopptatt16:20NorgeAmerikanske demokrater vil ha norske nynazister på terrorliste15:15VerdenBarcelonas borgermester maner til ro14:21NorgeGutt siktet for Dagbladet-hacking14:17SportJakob Ingebrigtsen satte ny norgesrekord14:03NorgeInnbruddstyv med eget knep herjet i Norge i 19 dager – nå er han tatt13:31VerdenKampene fortsetter nordøst i Syria13:09VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland13:07NorgeHelseminister Høie kraftig ut mot homohets12:54NorgeFem barn involvert i frontkollisjon i Tromsø12:17NorgeRedningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn11:49NorgeNRK: Over 9.000 brudd på arbeidsmiljøloven i helseetaten i Oslo de fire siste årene11:46PolitikkHva er det med diktatorer og hester?11:01NorgePolitiet advarer mot utpressingsmail10:02VerdenBevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring09:52VerdenUSA skjerper sanksjonene mot Cuba09:45PolitikkEdel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU09:34NorgeEuropris tilbakekaller tyggebein til hund etter plastfunn08:22NorgeLO slår alarm: Piloter jobber halve døgnet08:02NorgeSolberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer08:02VerdenBroren til Honduras' president dømt for narkotikasmugling08:00SportTarik i intens svensk gullkamp: – Det er helt åpent07:53NorgePolitiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud07:31VerdenMange omkom da demning brøt sammen i Russland07:20VerdenTrump håper å få i havn handelsavtale med Kina i november07:05NorgeRapport: Sivilforsvaret vil ikke kunne gjennomføre evakuering ved krig06:35VerdenUnntakstilstand i Santiago etter voldsomme demonstrasjoner06:13VerdenNytt Brexit-nederlag for Johnson06:07NorgeDette skjer i dag05:40NorgeKvinne slått og ranet i Oslo05:30NorgeDette skjedde i natt04:40NorgeArbeidstilsynet skal møte Espresso House04:14NorgeFellesforbundet vil trekke støtten til Tankesmien Agenda03:29NorgePolitiet: Mye uprovosert vold i Oslo03:15VerdenDemokratene vil stoppe Trumps G7-planer på privat golfklubb03:11NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Eidsvoll02:43VerdenBiden gjør byks på måling02:11VerdenPerry vil ikke overlevere dokumenter i riksrettssaken01:53NorgeVestland må kutte en halv milliard01:38NorgeFire menn skadd i trafikkulykke i Bergen01:29VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner00:30VerdenFN fordømmer angrep under fredagsbønn i Afghanistan00:29NorgeFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis00:03VerdenTrump har nominert ny energiminister22:28PolitikkFlere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis21:47PolitikkKina kritiserer Venstre-topp for å ha nominert Hongkong-demonstranter til fredsprisen21:45NorgeKvinne dømt for drapsforsøk på datterens kjæreste21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus