«Eg er ansiktsblind. Det er difor eg plutseleg trur du er ein heilt annan»

21-år gamle Vigdis Evang forklarar at ho må pugge spesifikke ansiktstrekk for å læra seg nye andlet.
21-år gamle Vigdis Evang forklarar at ho må pugge spesifikke ansiktstrekk for å læra seg nye andlet. Foto: Andrea Rygg Nøttveit / Framtida.no

Då Vigdis Evang (21) las ei sak om ansiktsblindheit fekk ho endeleg ei forklaring.

– Eg beklagar, men du er ho med store briller og halvlangt blondt hår.

Det er slike hugsereglar Vigdis Evang bruker for å kjenne att nye personar.

Ho kjenner vanlegvis att folk om ho ser heile skikkelsen med hår, klede og positur.

Om jenter skifter hårfrisyre og sminke, kan det skapa problem.

Når folk har på seg sminke, parykk og kostyme på Halloween vert det verkeleg vanskeleg. Då veit ikkje Vigdis kven nokon er.

– Eg har lese historier om folk som aldri lærer ansikt, men for meg er det slik at eg lærer dei litt etter kvart. Det er nesten som om eg ser alle ansikt på lågare oppløysing enn folk flest. Om nokon liknar ganske mykje, så er det identisk for meg. Det er slik at eg kan sjå at det MÅ vere tante Anne på gata i Roma, sjølv om eg veit at det ikkje er ho, forklarar Vigdis.

LES OGSÅ: Slik vel du det perfekte profilbiletet

Ansiktsdysleksi

Lektor i nevropsykologi Randi Starrfelt er oppteken av å spreia kunnskap om ansiktsblindheit, slik at ikkje dei som har det vert misforstått og får andre diagnosar. Foto: Privat
Lektor i nevropsykologi Randi Starrfelt er oppteken av å spreia kunnskap om ansiktsblindheit, slik at ikkje dei som har det vert misforstått og får andre diagnosar. Foto: Privat

– Folk spør om ting som: «Kan eg ta på meg denne lua, eller gløymer du kven eg er då?» Men så lenge du sit der går det jo greitt, ler Vigdis.

Ikkje overraskande får ho ofte spørsmålet: «Ansiktsblindheit, kva er det?»

Forskarar reknar med at kring to prosent av befolkninga er ansiktsblinde.

Randi Starrfelt er lektor i nevropsykologi ved Københavns Universitet, der ho forskar på ansiktsblindheit.

– Ansiktsblindheit er ikkje ein medisinsk diagnose, men noko me kallar ei utviklingsforstyrring, som er til stades frå fødselen av. Ein kan samanlikna det med dysleksi, som er ein meir kjent diagnose. Ansiktsblinde utviklar aldri den medfødde evna til å kjenna att andlet, noko som kan vera veldig forvirrande i ei verd der det er viktig å kjenne att menneske, forklarar Starrfelt.

Ho fortel at det etter alt sannsyn er ein forskjell i hjernen mellom dei som er ansiktsblinde og dei som ikkje er det.

Det grunnleggjande synet er intakt, men ansiktsblinde har problem med å kopla synsinntrykket til kunnskapen om folk dei kjenner.

Starrfelt er ikkje komfortabel med å fjerndiagnostisere, men stadfestar at fleire av skildringane til Vigdis høyrest ut som ansiktsblindheit, og difor kan vere gode eksempel.

Ifølgje forskaren er Cambridge Face Memory Test ein god indikator på ansiktsblindheit.

Vigdis prøver seg og får 53 prosent riktige. Dei fleste klarar kring 80 prosent riktig, medan 60 prosent er så dårleg at ein kan vera ansiktsblind.

LES OGSÅ: Ansiktet til Hallgeir vart knust

Kjente ikkje att Obama

– I ein test eg tok tidlegare kjente eg ikkje igjen Obama og då merkar eg at dette er eit problem for meg, seier 21-åringen, litt spøkefullt.

Seinast dagen i førevegen tok ho ein amerikansk test med kjendisar som Margareth Thatcher, Brad Pitt, Robert De Niro, Nixon og W. Bush.

Medan romkameraten fekk 27 av 30 riktige, klarte Vigdis berre 4 av 30.

Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er òg kliss like i Vigdis sine auge. Men ho har lært seg at han med dei blåaste augo er Jens.

Ho understreker likevel at ho ikkje ser på det å vere ansiktsblind som noko problem.

Vigdis har redusert evne til å kjenne att andlet og ser til dømes ikkje forskjell på seg sjølv og kusina si på bilete, men klarar utan problem å kjenne att familien.

God forklaring

Allereie på 1800-talet skildra nevrologar folk som hadde vanskeleg for å hugse andlet. Men det var først i 1947 at tyske Joachim Bodamer innførte omgrepet prosopagnosia, som på folkemunne vert kalla ansiktsblindheit.

Då Vigdis først las ei sak om ansiktblindheit i ei nettavis for om lag to år sidan tenkte ho; «jasså». Etter å ha lese meir på Internett og teke ein del testar kom ho fram til at ho mest sannsynleg er ansiktsblind.

– Det verkar jo som ei god forklaring. Eller i alle fall noko eg kan seie til folk når eg møter ei ny gruppe. «Eg er ansiktsblind. Det er difor eg plutseleg trur du er ein heilt annan,» smiler Vigdis, som fleire gonger har innleia samtalar med framande.

Ho har tatt feil av folk så ofte, at ho ikkje lenger vågar å helse på folk på gata.

– Eg las at det er mange ansiktsblinde som har problem med å kjenne att folk utanfor den settingen dei vanlegvis er i, noko eg trur gjeld litt for alle folk. Eg må passe på fordi eg trur eg kjenner att folk, så må eg anta at dei berre liknar.

Misforstått

I oppveksten på Oppsal merka ikkje Vigdis noko særleg til at det var vanskeleg å læra ansikt. Ho hadde ein liten krets av folk ho kjente godt.

Men ho kunne ta feil. Som den gongen ho følgde etter ei dame ho trudde var mor hennar – så lenge at det vart rart.

Utfordringane vart større på ungdomsskulen, då fleire nye kom til. Då Vigdis ikkje kjente att folk vart ho kalla distré.

At ansiktsblinde vert misforstått som anten distré eller i sosialt uinteresserte er ikkje uvanleg, ifølgje Starrfelt.

– Det viktigaste å forstå er at det det ikkje er fordi dei ikkje vil. Det handlar ikkje om at dei er uinteresserte, men at dei ikkje kan. Ein del vert sosialt tilbaketrekte, fordi dei merkar at dei gjer feil i sosiale situasjonar, noko som er ubehageleg. Ein kan førestilla seg at det kan føra til sosiale problem og angst, men dette finst det ingen undersøkingar om, forklarar forskaren.

Ho er oppteken av å spreie kunnskap om ansiktsblindheit. Det er spesielt viktig i skule- og helsevesenet, sidan så mange som ein elev i annakvar klasse kan ha det.

Enkle tiltak, som til dømes namneskilt, kan gjere kvardagen lettare for dei som vert råka.

Det kan hindra at born vert misforstått og i alvorlege tilfelle feildiagnostisert med meir alvorlege ting som angst, åtferdsforstyrringar eller autisme.

LES OGSÅ: Flest barn med ADHD i Telemark

Svært arveleg

– Er det noko meir? Jo, babyar og småborn er heilt umoglege å sjå forskjell på, men det er kanskje slik for alle?

Folk som er fødd ansiktsblinde tenkjer på det som normalen, og trur gjerne at andre er spesielt flinke til å kjenne att andlet.

Ein lærte først om tilstanden gjennom unntakstilfella der personar er vorte ansiktsblinde etter ulukker eller å ha fått slag. Det er berre om lag ti prosent av slagpasientane som får slag i dei delane av hjernen som har med synsinntrykk å gjere, og ei lita undergruppe av desse får prosopagnosia.

Dei seinare åra har tilstanden vorte meir kjent.

Kjendisar som Brad Pitt , svenske kronprinsesse Victoria og apeforskaren Jane Goodall og systera hennar har fortalt at dei har store problem med å kjenne att ansikt.

Ansiktsblindheit er så arveleg at dersom ein av foreldra har det, er det 50 prosent sjans for at barnet også blir ansiktsblind.

Tv-mangfald

Ansiktsblinde lærer seg gjerne teknikkarar for å kompensere, der dei bruker klede, gangelag, stemme eller andre kjenneteikn for å identifisere folk.

– Er det noko som gjer det lettare for deg å kjenne att folk?

– Eg prøver å hugsa sirka frisyre, om dei har briller eller ikkje. Det som er lett. Eller om nokon har noko heilt unikt. Det hjelper om ein har ei gruppe som er blanda med hudfarge, hårfarge og klede. Mange tv-seriar er jo flinke på det. Men viss det berre er jenter i alderen 18-19 år med langt blondt hår – det blir ei utfordring. Typisk nok er eg vikar på ein vidaregåande skule, men der må eg jo ikkje kunna nokon namn, smilar Vigdis, som ikkje let seg skremma frå å velje læraryrket i framtida.

Å blanda karakterar i film og tv-seriar er eit typisk trekk for ansiktsblinde.

Vigdis dreg fram spionfilmen «Tinker, tailor, soldier, spy».

– Eg måtte heile tida dulte i broren min og spør: «Kven var det?». Alle karakterane var eldre, britiske, skodespelar i dress, så det var jo heilt umogleg å følje med på.

Mykje uvisst

Om ansiktsblindheit faktisk eksisterer har vore omdiskutert.

Og det er framleis mykje me ikkje veit.

Forskarar er til dømes ikkje einige i om ansiktsblinde har dårlegare visuell hukommelse på andre ting enn andlet.

– Eg har veldig god hukommelse, men eg har ganske dårleg retningssans faktisk. Det kan jo hende det heng saman? Så har eg veldig dårleg visuell iq, både når det gjeld å kjenne att mønster, kople saman og visualisere, forklarar Vigdis, som overraskande nok er flink til å teikna portrett.

Starrfelt stadfestar at det ser ut til at mange ansiktsblinde har dårleg retningssans, men det finst òg unntak som er så flinke å orientere seg at dei vert kalla «ein menneskeleg GPS».

– Det verkar som dei fleste har ein eller anna «quirk» i tillegg, men ein har ikkje funne nokon fellesnemnar. Nokon seier dei er håplause med tal, medan andre er mattegeni. Nokre er dyslektikarar, men det me høyrer mest er at dei har dårleg retningssans.

Korleis me kjenner att ansikt skjer så raskt og instinktivt at det er vanskeleg å studere.

Gjennom å bruka manipulerte andlet har ein funne at forma, og plassering av auge nase og munn er viktige for å kjenna att eit andlet. Ser me desse tinga og hårfeste er det lett for dei fleste å kjenna att ein andlet.

Testar viser òg at ansiktsblinde ser meir på andre ting, som øyrer og hårfeste. Rett og slett fordi dei sentrale ansiktstrekka seier dei mindre.

«Ahh, ikkje no igjen»

Starrfelt har høyrt mange triste historier om folk som trur dei sjølv er uinteresserte i andre menneske, slit med å knytte seg til folk og i ekstreme tilfelle ikkje klarar å kjenne att sine næraste.

Det kan med andre ord vere ei alvorleg sosial utfordring, som er viktig at folk får kunnskap om.

– Det som er skummelt er folk eg føler eg burde kjenne, som eg antakeleg ikkje kjem til å kjenne att, forklarar Vigdis.

Ho trekk fram ein nyare episode der ho ikkje helste på ei jente ho kjente, fordi ho hadde sminka seg og fiksa håret. Heldigvis var ho blitt åtvara på førehand.

– Det er ein veldig stor forskjell om ein har kunne sagt det på førehand. Reaksjonen min er: «Ahh, ikkje no igjen.» Men eg håpar det går an å forklare at det verkeleg ikkje er meininga å gå gjennom livet utan å hugse korleis folk ser ut.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er fornøyde med barnehagene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå, men prøver å ikke tenke på at jeg er sliten06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus i Gjesdal etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05 Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:57 Vanskelige kjøreforhold og stengte fjelloverganger i Sør-Norge23:53 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44 Depay frelste Lyon i mesterligadrama23:33 Fati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31 Drapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01 Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40 Over 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38 Studenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31 Tak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57 Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52 Milik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39 Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23 Grønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16 Nesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58 Flere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49 Fløibanen kjørte på et tre20:47 Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44 Ny skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39 Nav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35 Zuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22 Pompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16 33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10 Ap om forskjellsbehandling av endometriosepasienter: – Ulogisk19:35 Mann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18 Aftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07 Protester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59 Triste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43 Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01 Elever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37 Opprørere til angrep mot presidentpalass og hotell i Somalia17:27 Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24 Nye målinger av sola overrasker forskerne17:09 Rosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08 Seks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07 Hurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50 Karmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27 Mattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27 Politiet etterlyser bil - mann funnet død på strand16:08 10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42 Karlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35 Spørsmålene trenger seg på etter vulkanutbruddet15:34 Finland har fått verdens yngste regjeringssjef15:33 Luftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn15:22 Demokratene anklager Trump for maktmisbruk15:19 Letingen fortsetter etter savnet fly på vei til Antarktis14:42 Forsker: Våpenhvilen i Øst-Ukraina kan bli kortvarig14:40 Norsk toppsyklist hjem fra samling med hjerteflimmer14:20 Ny kraftkabel kan gi fire milliarder i økt strømregning – hvert år14:13 Uværet stopper helikoptertrafikken i Nordsjøen13:58 Ny skade for City-forsvarer13:46 USA: Kraftig snøvær førte til massekollisjon13:28 Deschamps gjør som Lagerbäck12:50 Vanessa Baird bak årets Nobel-diplom12:49 Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død12:48 Abiy Ahmed mottok Nobels fredspris12:48 Y-blokken vurdert som ett av Europas viktigste truede kulturminner12:31 Lånekassen øker fastrenten12:06 Slik går Norge videre i håndball-VM: Selv tap kan gi semifinale11:30 32-åring tiltalt for voldtekt av to 15-åringer i Bergen11:26 Politiet etterlyser bil etter mann ble funnet død ved strand11:20 Britenes ensomme framtid11:05 Mistenkelig dødsfall etterforskes i Finnmark11:04 Historisk høy gjeldsbelastning10:54 Forsker om overgrep: – Nobelprisvinneren må kjenne til hva som pågår der10:36 Tykk røyk innhyller hele Sydney by10:33 Aung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord10:04 Åpner for Østberg-deltakelse i Tour de Ski10:03 Nilsson tilbake i Davos, Halfvarsson står over igjen09:08 Vi krasjer for over 750 millioner i desember08:59 Det Norges Bank følger med på når den skal sette renta
Siste nytt
08:07VerdenKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er fornøyde med barnehagene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Norge«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41VerdenBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå, men prøver å ikke tenke på at jeg er sliten06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06NorgeNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12NorgeVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus i Gjesdal etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03VerdenTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05SportAncelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:57NorgeVanskelige kjøreforhold og stengte fjelloverganger i Sør-Norge23:53SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44SportDepay frelste Lyon i mesterligadrama23:33SportFati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31NorgeDrapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01SportLukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40VerdenOver 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38NorgeStudenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31NorgeTak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57NorgeMystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52SportMilik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39NorgeRiksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23PengerGrønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16Helse og livsstilNesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58VerdenFlere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49NorgeFløibanen kjørte på et tre20:47SportMesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44SportNy skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39PengerNav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35SportZuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22VerdenPompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16Norge33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10Helse og livsstilAp om forskjellsbehandling av endometriosepasienter: – Ulogisk19:35NorgeMann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18SportAftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07NorgeProtester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59ReiseTriste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43PolitikkSolberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01NorgeElever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37VerdenOpprørere til angrep mot presidentpalass og hotell i Somalia17:27VerdenStudie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24NyheterNye målinger av sola overrasker forskerne17:09SportRosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08VerdenSeks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07PengerHurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50NorgeKarmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27NorgeMattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27NorgePolitiet etterlyser bil - mann funnet død på strand16:08Kultur10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42SportKarlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35VerdenSpørsmålene trenger seg på etter vulkanutbruddet15:34PolitikkFinland har fått verdens yngste regjeringssjef15:33NorgeLuftambulanse-saken: Fem ekstra fly settes inn15:22PolitikkDemokratene anklager Trump for maktmisbruk15:19VerdenLetingen fortsetter etter savnet fly på vei til Antarktis14:42VerdenForsker: Våpenhvilen i Øst-Ukraina kan bli kortvarig14:40SportNorsk toppsyklist hjem fra samling med hjerteflimmer14:20PolitikkNy kraftkabel kan gi fire milliarder i økt strømregning – hvert år14:13NorgeUværet stopper helikoptertrafikken i Nordsjøen13:58SportNy skade for City-forsvarer13:46VerdenUSA: Kraftig snøvær førte til massekollisjon13:28SportDeschamps gjør som Lagerbäck12:50KulturVanessa Baird bak årets Nobel-diplom12:49KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson er død12:48NorgeAbiy Ahmed mottok Nobels fredspris12:48KulturY-blokken vurdert som ett av Europas viktigste truede kulturminner12:31PengerLånekassen øker fastrenten12:06SportSlik går Norge videre i håndball-VM: Selv tap kan gi semifinale11:30Norge32-åring tiltalt for voldtekt av to 15-åringer i Bergen11:26NorgePolitiet etterlyser bil etter mann ble funnet død ved strand11:20StemmerBritenes ensomme framtid11:05NorgeMistenkelig dødsfall etterforskes i Finnmark11:04PengerHistorisk høy gjeldsbelastning10:54VerdenForsker om overgrep: – Nobelprisvinneren må kjenne til hva som pågår der10:36VerdenTykk røyk innhyller hele Sydney by10:33VerdenAung San Suu Kyi svarer på anklager om folkemord10:04SportÅpner for Østberg-deltakelse i Tour de Ski10:03SportNilsson tilbake i Davos, Halfvarsson står over igjen09:08MotorVi krasjer for over 750 millioner i desember08:59PengerDet Norges Bank følger med på når den skal sette renta

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus