Når de voksne sliter med alkohol:

Morens alkoholisme tok barndommen fra Elisabeth

<p>MOR GJORDE OPPVEKSTEN VANSKELIG: Elisabeth er ikke bitter på moren sin, selv om hun ble utsatt for omsorgssvikt. Barndommen hennes gikk tapt, men nå hjelper hun andre.</p>
MOR GJORDE OPPVEKSTEN VANSKELIG: Elisabeth er ikke bitter på moren sin, selv om hun ble utsatt for omsorgssvikt. Barndommen hennes gikk tapt, men nå hjelper hun andre. Foto: Privat

Da Elisabeth var liten, gikk hun og var redd hele tiden. Slik opplevde barnet at mor drakk:

– Når mor drakk, mer­ket jeg det først på at hun snøv­let. Blik­ket ble uty­de­lig, og hun kun­ne bli in­ne­slut­tet og stil­le, eller vel­dig sint. Jeg gikk og var redd hele ti­den da jeg var li­ten. Hun var ikke vol­de­lig eller sa styg­ge ting til meg, men hu­mø­ret hennes sving­te vel­dig, min­nes Eli­sa­beth Gjetøy (28) fra Averøy.

Så lenge Eli­sa­beth kan hus­ke, drakk mo­ren.

Prøvde å glatte over

- Da jeg var fem-seks år, for­sto jeg at det var fordi mam­ma drakk, at hun end­ret seg. Det var omtrent sam­ti­dig med at jeg be­gyn­te å ryd­de tom­flas­ker, for jeg skjøn­te at far ikke bur­de se det når han var hjemme. Far had­de et helt van­lig for­hold til al­ko­hol, men han var ofte på sjø­en. Jeg had­de vel opp­fat­tet at han ble lei seg, og at de krang­let om det, selv om de for­søk­te å skju­le det for meg.

- Men det var ikke bare jeg som for­søk­te å glat­te over. Hele fa­mi­li­en ryd­det fak­tisk etter henne. Det be­tyr jo også at alle for­sto at hun drakk for mye. Men hverken far eller res­ten av fa­mi­li­en viss­te hva han skul­le gjø­re, sier Eli­sa­beth.

I dag er hun sam­bo­er med Es­pen og mor til tre år gam­le Sel­ma. Hun snak­ker om opp­veks­ten uten de sto­re fakte­ne eller ord. Stem­men er lav og ro­lig. Det vir­ker som om hun be­trak­ter sin barn­dom med en viss trist­het, sam­ti­dig på en vur­de­ren­de av­stand.

Godteri gjorde enda mer skade

- Når mor var edru, var hun smi­len­de, op­pe­gå­en­de, re­flek­tert og smart. Hun ga mye om­sorg. Hun had­de mange ven­ner. Hun var flink til å pra­te. Men det var ikke mange slike øye­blikk. Hun var edru når hun var på jobb, og hvis hun var med meg på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Det var på kvelds­tid at hun be­gyn­te å drik­ke. Utad så alt bra ut. Jeg had­de nok mat og fine klær. Det var hun opp­tatt av. Hun var vel­dig for­fen­ge­lig, for­kla­rer Eli­sa­beth.

Det var altså ingen åpen­ba­re tegn på om­sorgs­svikt. Fa­sa­den var fin: mor og far og ene­bar­net Eli­sa­beth, som bod­de i det fine, sto­re hu­set ved sjø­kan­ten. Fa­mi­li­en had­de et re­de­ri med fle­re an­sat­te. De var ikke hvem som helst. Men hver kveld satt Eli­sa­beth alene i stuen og så på TV. Foran seg had­de hun en stor bol­le god­te­ri­er. På kjøk­ke­net satt mo­ren og drakk.

- God­te­ri­et var nok et bil­de på hennes dår­li­ge sam­vit­tig­het.

– Når hun var full, var hun vel­dig opp­tatt av at jeg skul­le kose meg og se så mye TV jeg vil­le. Hun or­ket ikke å ta opp kam­pen og set­te gren­ser for meg. Jeg ble så tykk. På sko­len ble jeg er­tet for det.

Les også: - Du ser på meg som en junkie som står og henger på gata, men jeg føler meg som mye mer enn det

En kar­tong om da­gen

- Hvorfor hun drakk? Hun had­de opp­levd mye i barn­dom­men og ung­doms­ti­den, og i en pe­ri­ode slut­tet hun nes­ten å spi­se. Hun had­de ano­rek­si og ble fak­tisk inn­lagt på grunn av un­der­vekt. Mor had­de et kom­pli­sert for­hold til egen kropp. Hun viss­te ikke hvordan hun skul­le hånd­te­re fø­lel­se­ne sine, så hun re­gu­ler­te dem med al­ko­hol.

«Det er mye du ikke for­står, Eli­sa­beth», sa hun da jeg for­søk­te å spør­re hvorfor hun drakk. I dag, som vok­sen, og som te­ra­peut for rus­mis­bru­ke­re, ten­ker jeg at det ikke nødvendigvis tren­ger å lig­ge en slik år­sak til grunn for at man ru­ser seg. – Jeg tror at det også kan være til­fel­dig­he­ter. Men jeg tror at de fles­te har en sår­bar­het med seg som gjør at de er mer ut­satt for å ut­vik­le et rus­pro­blem. Ge­ne­relt vil jeg si at de ikke kla­rer å stå i van­ske­li­ge si­tua­sjo­ner og fø­lel­ser, og tar i bruk noe for å kom­me seg vekk.

Les også: - Jeg levde med følelsen av at hver dag var den siste, og trodde det var vanlig

Solgte til og med bundaden hennes

Da Eli­sa­beth ble eld­re, og ikke lenger lot seg av­spi­se med god­te­ri­er, kon­fron­ter­te hun mo­ren.

- Men hun for­nek­tet det helt. Hun kun­ne si: «Jeg drik­ker meg jo ikke full». Med det men­te hun at hun ikke falt be­visst­løs om på gul­vet, så da var det greit liksom. Men hun drakk fra hun kom hjem fra jobb og fort­sat­te utover kvel­den til hun sov­net. Hun drakk en kar­tong vin - altså mellom to og tre li­ter - hver dag i vis­se pe­ri­oder.

Eli­sa­beth er ikke bit­ter på mo­ren sin. Og det er utro­lig når hun for­tel­ler hvordan hun had­de det år ut og år inn. Mo­ren solg­te til og med bu­na­den hennes og tok kon­fir­ma­sjons­pen­ge­ne for å kjø­pe seg al­ko­hol. Da var for­eld­re­ne blitt skilt, og pen­ge­ne strakk ikke like langt lenger.

- Da jeg kon­fron­ter­te henne med det at bu­na­den min var borte, rett­fer­dig­gjor­de hun det med at det var trangt etter skils­mis­sen, og at hun had­de gjort det for oss begge. Men hun be­holdt bu­nads­søl­vet, fordi hun had­de et håp om å kun­ne kjø­pe en ny bu­nad til meg.

Etter over­spi­sin­gen be­slut­tet Eli­sa­beth seg for å ta av noen kilo, men hun mis­tet kon­trol­len over slan­kin­gen og ras­te plut­se­lig ned i vekt. Det ble lagt mer­ke til, og hel­se­søs­ter ga henne en bok om kropp og selv­bil­de. Men hvordan det sto til hjemme, var det ingen som spur­te om.

En­de­lig hjelp

Da Eli­sa­beth var 16 år, kom hun på sy­ke­hus.

- Jeg våk­net opp og så min mor ved sen­gen, og hun drakk. Hun had­de tatt med seg vin­kar­ton­gen i ves­ken. Det had­de hun tenkt på! Jeg ble så for­tvi­let og sint at jeg rop­te og skrek til henne.

Nå var det noen hos BUP (Barne- og ung­doms­psy­kia­trisk po­li­kli­nikk) som be­gyn­te å tit­te nær­me­re på Eli­sa­beth. En­de­lig fikk hun hjelp.

- Jeg fikk kon­takt med en psy­ko­log som var helt fan­tas­tisk. Hun fulg­te meg opp tett, og det had­de ingen gjort før. Hun fikk meg til å skjøn­ne at det var nor­malt at jeg had­de de re­ak­sjo­ne­ne jeg had­de, og hvilke gren­ser jeg skul­le set­te. Jeg had­de aldri før satt gren­ser for mam­ma, det lær­te jeg nå. Å flyt­te til pap­pa var egent­lig ikke noe al­ter­na­tiv for meg. Han var mye borte, og jeg var redd for at mam­ma kun­ne drik­ke mer hvis jeg flyt­tet fra henne.

Den an­ta­gel­sen stem­te. Da Eli­sa­beth dro til Trondheim for å stu­de­re etter vi­de­re­gå­en­de, be­gyn­te mo­ren å drik­ke om nat­ten også. Det end­te som det måt­te. En mor­gen på vei til jobb ble hun stop­pet i en pro­mil­le­kon­troll. Hun ble dømt og måt­te på av­ven­ning.

Det endte med døden

- Det var i 2006 at hun kom un­der be­hand­ling for før­s­te gang. Uten at det hjalp så mye. Allerede på bus­sen hjem be­gyn­te hun å drik­ke igjen. Hun men­te at nå had­de hun lært å drik­ke, så det var bare å fort­set­te. Da kik­ket jeg vekk. Jeg ga ikke opp, og had­de hele ti­den et håp, men det var tøft å inn­se at hun kanskje aldri vil­le kla­re å slut­te, sier Eli­sa­beth.

Og det ble slik. Elisabeths mor var fle­re gan­ger inne for av­ven­ning, uten at hun klar­te å slut­te å drik­ke. Men etter hvert klarte hun å være åpen om sin al­ko­ho­lis­me, og det var vik­tig for Eli­sa­beth: At de kun­ne snak­ke om det som var så van­ske­lig.

Men år med mis­bruk krev­de sitt av krop­pen. Vå­ren 2013 døde Elisabeths mor av le­ver­svikt. Hun ble 54 år.

- Det å vokse opp med alkoholmisbruk hos en eller flere foreldre innebærer en oppvekst preget av uforutsigbarhet, frykt, avmakt og ansvar. For de fleste innebærer det svikt i omsorgen, både fysisk og psykisk. For mange innebærer det også å være utsatt for vold, sier Ingvil Øiestad Løvik, Leder for Kompasset i Trondheim.

Konsekvensene det kan få for den enkelte kan være store og det dreier seg om doblet risiko for utvikling av egne alkoholproblemer, økt risiko for utvikling av psykiske lidelser, somatiske lidelser, forkortet levealder, drop-out fra skole og jobb og økt risiko for ung uførhet.

- De som kommer til oss ønsker seg et bedre liv for seg selv, selv om foreldrene ikke slutter å ruse seg. Mange trenger da å bearbeide vonde barndomsopplevelserog få hjelp til ta hensyn til egne behov og finne nye gode mestringsstrategier. Noe som har fullt mulig. Denne hjelpen kan de få gjennom å gå i terapi eller rådgivning, understreker Løvik.

Også gode min­ner

- Mor og jeg var nære hverandre. Vi lo mye sammen. Vi var på jen­te­tur til Kre­ta da jeg var 16. Da var hun edru, og vi had­de det så ar­tig. På en måte had­de det vært let­te­re for meg om hun had­de vært en heks. Da kun­ne jeg tatt av­stand til henne, men jeg fikk vel­dig mye av henne også. Jeg var vel­dig glad i henne. Det var jeg aldri i tvil om. Jeg sav­ner henne vel­dig, og jeg syns det er sårt at dat­te­ren min, Sel­ma, aldri vil bli kjent med mor­mo­ren sin.

Eli­sa­beth er ut­dan­net sy­ke­plei­er, og i de fire før­s­te åre­ne etter endt ut­dan­nel­se job­bet hun på hjer­te- og lun­ge­kir­ur­gisk av­de­ling ved St. Olavs hospital i Trondheim. Men da hun fikk Sel­ma, ble det vel­dig tøft for Eli­sa­beth.

- Med an­sva­ret for et lite barn skjøn­te jeg at jeg måt­te gjø­re noe. Det ble for hardt å ta vare på mam­ma, som fort­satt lev­de, i til­legg til en baby. Es­pen had­de lest om «Kom­pas­set» og sa at det­te var noe for meg, for­kla­rer Eli­sa­beth.

Her lærte hun det

«Kom­pas­set» er Blå Kors’ til­bud til barn av rus­av­hen­gi­ge. Der fikk hun lære å set­te gren­ser, og om hvorfor hun tenk­te og føl­te som hun gjor­de; at det var nor­ma­le re­ak­sjo­ner på en unor­mal livs­si­tua­sjon.

- Jeg er så glad for all den gode hjel­pen jeg fikk hos dem. Men at jeg voks­te opp med en mor som drakk, vil jo alltid pre­ge meg. Mine min­ner og opp­le­vel­ser fra barn­dom­men blir jo hele ti­den sett i lys av mam­mas al­ko­ho­lis­me, sier hun.

Etter hvert voks­te det frem en tan­ke i Eli­sa­beth, nær­mest et be­hov, om å få bru­ke seg selv ved å hjel­pe men­nes­ker med rus­pro­ble­mer og deres nær­mes­te. Hun slut­tet i job­ben, og ar­bei­der i dag som mil­jø­te­ra­peut på en rus­kli­nikk ved St. Olavs Hospital.

- Med det jeg har vært igjennom, kla­rer jeg mye bed­re å set­te meg inn i hvordan pa­si­en­te­ne og på­rø­ren­de har det. Så det er nok ikke så rart at jeg i dag job­ber spe­si­elt mye mot på­rø­ren­de. Det­te gir meg mye. Her får jeg brukt mitt per­son­li­ge en­ga­sje­ment og min egen er­fa­ring, sier Eli­sa­beth. – Jeg fø­ler jeg har kom­met på rett plass.

Les også:

- Jeg velger å ta med meg det gode

- Du blir grenseløst glad i andres barn også

- Mamma og pappa ante ingenting

I

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:54 Minst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:23 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen
Siste nytt
06:54VerdenMinst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:23NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42NorgeForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus