- Det brenner, det er som å ta i et sår og er ordentlig vondt

HAR VESTIBULITT: "Mette" har hatt sykdommen i fem år. Det startet med en soppinfeksjon. © FOTO: Marte Glanville
HAR VESTIBULITT: "Mette" har hatt sykdommen i fem år. Det startet med en soppinfeksjon. © FOTO: Marte Glanville

«Mette» har vestibulitt. Hvordan fortelle en ny kjæreste at samleie er uaktuelt?

«Har hatt mange for­hold, men alle har tatt slutt fordi kjæ­res­ten fant ut at jeg ikke klar­te å ha sex.»

«Jeg er liv­redd for at de skal stik­ke noe inn i un­der­li­vet mitt.»

«Kom­mer jeg aldri til å bli nor­mal? Aldri få et liv uten inn­ven­dig eller ut­ven­dig smer­te?»

Sitatene over er hen­tet fra en av fle­re trå­der om ves­ti­bu­litt på Kvin­ne­guidens fo­rum.

Det svir og er til for­veks­ling lik symp­to­me­ne ved en sopp­in­fek­sjon. Men vent litt før du smø­rer på Canesten. Kan hen­de har du ves­ti­bu­litt. En sopp­kur vil bare gjø­re vondt ver­re.

Ves­ti­bu­litt er en litt ul­len kvin­ne­syk­dom. Van­ske­lig å set­te fin­ge­ren på, lett å for­veks­les med noe annet, og eks­per­te­ne er usik­re på hvorfor noen får det.

Opp mot hver femte kvinne får ves­ti­bu­litt. Mange går i årevis uten å bli be­hand­let. Av dem som rammes er det en viss over­hyp­pig­het blant kvin­ner som har tatt mange antibiotikakurer. I tillegg viste en svensk un­der­sø­kel­se at de had­de fle­re ner­ver enn nor­malt i un­der­li­vet.

Å leve med vestibulitt

La oss kal­le henne «Mette», kvin­nen på bil­det. Bare hennes aller nær­mes­te vet at hun har syk­dom­men. På grunn av kon­se­kven­se­ne for sex­li­vet hennes, vel­ger vi å la henne være ano­nym. Hun er i be­gyn­nel­sen av 20-åre­ne og for ti­den stu­dent. Det hele be­gyn­te med en sopp­in­fek­sjon. En kur løs­te tilsynelatende pro­ble­met, men svi­en kom tilbake, verre denne gang. Slik fortsatte det til hun fikk konstatert vestibulitt.

- Det bren­ner, det er som å ta i et sår og er or­dent­lig vondt. Tenk deg hvordan det er å være skik­ke­lig sol­brent, sånn fø­les det. Og noen punk­ter er von­de­re enn andre, for­tel­ler «Mette» til Kvin­ne­guiden.

Hun had­de kjæ­res­te da smer­te­ne star­tet for fem år si­den. Syk­dom­men var ikke ho­ved­grunn til at det ble slutt, men var nok en med­vir­ken­de år­sak.

- Sex er en såpass stor del av det å være kjæ­res­ter. Når det ikke går, blir det van­ske­lig. Det hendte at jeg latet som om alt var greit og pres­set meg ofte til å gjen­nom­fø­re samleie. Det gjorde det bare ver­re, for­tel­ler «Mette».

Ingen quick fix

Hver uke mø­ter sexo­log og fysioterapeut Jenny Toftner og kol­le­ga­ene på Storo og Nydalen Mensendieck-Fy­sio­te­ra­pi minst 30 kvin­ner med ves­ti­bu­litt. Noen sli­ter før­s­t og fremst med fy­sis­ke smer­ter, andre med man­gel på lyst.

Lig­ger du i hel­spenn fordi det gjør vondt eller av frykt for at det skal gjø­re vondt, er det van­ske­lig å bli kåt. Og fordi du spen­ner deg, gjør du vondt ver­re.

- Kvin­ne­ne har lyst til å ha lyst. Mange er lei seg, frust­rer­t og sy­nes dette er leit. De fø­ler at de ikke er kjæ­res­ten de bør være, sier Toftner til Kvin­ne­guiden.

Sexo­lo­gen for­tel­ler at mange strek­ker seg for langt og hel­ler ikke for­tel­ler kjæ­res­ten hvor vondt det egent­lig gjør. Hun un­der­stre­ker at det å be­hand­le redusert sex­lyst er et team­ar­beid.

- De fær­res­te part­ne­re er kji­pe. De jeg mø­ter her på kon­to­ret er ofte ver­dens snil­les­te menn. Men jen­te­ne legger ofte så stort press på seg selv at de ikke hø­rer etter når part­ne­ren sier at de ikke kom­mer til å gå fra dem.

Toftner for­tel­ler hva en kjæ­res­te sa til kjæresten da de var til behandling: «Det er ikke et problem at vi ikke har sam­leie nå. Det som er slit­somt, er at du ikke tror på meg når jeg sier det.»

Toftner gir pa­ret uli­ke sekualterapeutiske-tek­nik­ker for å vek­ke lys­ten.

- Men det­te tar tid og kre­ver ar­beid. Det er ingen quickfix, understreker hun.

JENNY TOFTNER: Sexolog og fysioterapeut. © FOTO: Marte Glanville JENNY TOFTNER: Sexolog og fysioterapeut. © FOTO: Marte Glanville

Vestibulitt kan behandles

«Mette» kvi­er seg for å inn­le­de et nytt for­hold. For hvordan for­tel­le en po­ten­si­ell kjæ­res­te at sam­leie er et problem?

- Jeg øns­ker jo å tref­fe noen, men det stop­per litt opp. Jeg tør nes­ten ikke. Det er van­ske­lig å åpne seg opp for akkurat dette med noen du ikke kjen­ner vel­dig godt. Jeg ten­ker mye på det og når jeg er skikkelig ned­for lu­rer jeg på om jeg alltid kom­mer til å sli­te med det­te.

Mange kvin­ner med vestibulitt sli­ter med de­pre­sjon. Vi lever i en tid hvor det er lett å tro at vi skal ha oss som ka­ni­ner da­gen lang. Det å ikke kla­re å ha sam­leie i det hele tatt, er van­ske­lig for mange.

Fy­sio­te­ra­peut Ingrid Næss’ er­fa­ring er at kvin­ner i lang­va­ri­ge for­hold ofte er mind­re usik­re enn de som er sing­le eller ny­etab­ler­te.

- Det er vik­tig å få fram at de aller, aller fles­te blir fris­ke. Og så poengterer jeg alltid at de ikke er alene om å ha det­te pro­ble­met, un­der­stre­ker Næss til Kvin­ne­guiden.

Hun job­ber nes­ten eks­klu­sivt med kvin­ner med ves­ti­bu­litt. Hun lærer dem teknikker for avspenning og kontroll av bek­ken­bun­nen.

Det kan sy­nes rart at dette kan hjel­pe noe når hovedsymptomet er svie.

- Flere stu­di­er vi­ser gode resultater for å redusere ­­­­spenning med ulike teknikker. Vi tror at økt blod­gjen­nomstrøm­ming gjør ve­vet fris­ke­re, for­kla­rer Næss.

Av­læ­rer ner­ve­ne

I til­legg til fy­sio­te­ra­pi hos spesialtrente bekkenbunns-fysioterapeuter har mange god ef­fekt av å bru­ke en smerte­dem­pen­de krem som Xylocain. Le­ge Liv Rimstad ved Vul­va­kli­nik­ken på Rikshospitalet er ekspert på sykdommen.

- I før­s­te om­gang be­hand­les kvin­ne­ne med Xylocain sal­ve 5 % for å for­sø­ke å «av­læ­re» ner­ve­ne smer­te­re­ak­sjo­ner. Etter en pe­ri­ode med det­te, for­sø­ker pa­si­en­ten for­sik­tig å mas­se­re om­rå­det ved skje­de­inn­gan­gen for å til­ven­ne seg ufar­lig be­rø­ring. Tab­let­ter som he­ver smer­te­ters­ke­len blir også brukt, sier Ramstad.

Hvor lang tid be­hand­lin­gen varer varierer. Rimstad an­slår at de fles­te tren­ger minst tre til seks må­ne­der for å bli bed­re, men at be­hand­lin­gen kan vare i leng­re tid. Legen gir også følgende råd:

Fast­le­ge­ne vet ikke nok

Noen kvin­ner får kun smer­ter ved sam­leie, andre mer­ker svi­en kon­stant og sli­ter for eks­em­pel med å syk­le. «Mette» får ube­hag av tran­ge buk­ser og når hun set­ter seg inn og ut biler. Hun ir­ri­te­rer seg over dem som me­ner at ves­ti­bu­litt sit­ter i ho­det.

- Det er frust­re­ren­de når du bare blir for­talt av le­gen at in­gen­ting er galt – når du selv vet og kjen­ner at det ikke stem­mer.

- Dis­se kvin­ne­ne har fy­sisk vondt. De be­skri­ver det som en bren­nen­de, svi­en­de smer­te. Som pigg­tråd eller kniver i un­der­li­vet. Som at det rev­ner. Det er ganske dra­ma­tis­ke be­skri­vel­ser, be­mer­ker Næss.

Sexo­lo­gen er enig:

- Jeg tror ikke det­te er psy­kisk. Det er en år­sak til at de får dis­se smer­te­ne. Men det er tro, ikke vi­ten. Og så tror jeg at når du har vondt over tid, så gjør det noe med erfaringene dine og der igjen adferdsmønsteret.

Toftner kun­ne øns­ke at fast­le­ger flest var mer obs og had­de mer kunn­skap om ves­ti­bu­litt. Forsk­ning og årelang be­hand­ler­er­fa­ring vi­ser at det er lurt å opp­sø­ke hjelp fort.

- Vår er­fa­ring er at mange fast­le­ger ikke vet nok om ves­ti­bu­litt. Vi an­be­fa­ler at de gjør en dyrkingstest for å sjek­ke om det fak­tisk er sopp enn å au­to­ma­tisk skri­ve ut en sopp­kur. Du skal ikke tro, du skal vite, me­ner vi.

«Mette» har fått mye støt­te fra andre i Kvin­ne­guidens fo­rum.

- Det har hatt alt å si. Det har hjul­pet mye, sær­lig på det psy­kis­ke plan, for de vet akkurat hva jeg sli­ter med. Jeg hø­rer om andre som blir fris­ke, så tror på at det skal skje meg også.

"METTE" FORTELLER: - Jeg har hatt det i hvert fall i fem år og synes at det ødelegger veldig mye. Har du kjæreste er det fryktelig håpløst.

Les også:

Sykdommene som ikke krever antibiotika

Er du sikker på at tannlegen din gjør en god jobb?

- Jeg er høysensitiv, ikke innadvendt

Denne saken er opprinnelig publisert hos Klikk.no


Personvernpolicy