Barneforsikring

Velg riktig barneforsikring

BARNEFORSIKRINGER: Over en halv million norske barn og unge er sikret gjennom private barneforsikringer. © Illustrasjonsfoto: Istockphoto
BARNEFORSIKRINGER: Over en halv million norske barn og unge er sikret gjennom private barneforsikringer. © Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Spiller forsikringsselskapene på foreldres frykt, eller gjør vi lurt i å forsikre barna våre mot uførhet og invaliditet?

FAKTA

Utvalgte sykdommer

I barneforsikringene opererer selskapene med noe de kaller utvalgte sykdommer. Dette er alvorlige sykdommer som gir enhetsutbetalinger, for å hjelpe i en vanskelig situasjon.

Det varierer fra selskap til selskap hva man definerer som en utvalgt sykdom. Kreft går igjen hos alle, samt MS og diabetes 1.

Tenk gjennom dette før du kjøper barneforsikring:

1. Hva er allerede dekket gjennom det offentlige og foreldrenes eventuelle reise- og/eller ulykkesforsikring?

2. Er barnet ditt medlem av en forening eller et idrettslag som har forsikring?

3. Hvor lenge ønsker jeg at barnet mitt skal være forsikret?

4. Hvilke behov har vi, og hva bør vi forsikre oss mot? Egne inntektstap som foreldre, barnets økonomiske fremtid eller kanskje begge deler? Tilpassing av huset til rullestol?

5. Hvilke unntak gjelder for de ulike barneforsikringene?

6. Hva er støttesatsene, og hvor stor er den maksimale erstatningen til et barn eller en ungdom som blir 100 prosent medisinsk invalid eller 100 prosent ufør?

7. Hvor mye bør – og kan – jeg betale for en barneforsikring? Er det mer lønnsomt å sette penger i fond?

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utbetalt til overformynderiet

Utbetalinger av barneforsikring vil tilfalle barnet eller foreldrene. Utbetalinger som foreldrene mottar, vil uavkortet gå til dem. Men utbetalinger som barnet skal ha, kan i noen tilfeller havne hos Overformynderiet – som råder over midlene fram til barnet fyller 18 år. Dette gjelder først og fremst de store engangsutbetalingene ved medisinsk invaliditet. Den nedre grensen for når Overformynderiet går inn og forvalter barns midler, er for tiden 75 000 kroner.

Disse ytelsene får du gjennom det offentlige:

  • Omsorgspenger er det vi kjenner som sykefravær ved barns sykdom. Avhengig av antall barn, om du er alene om omsorgen eller om barnet har spesielle behov, vil man få fra 10 til 40 dager betalt fravær.
  • Pleiepenger skal kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med pleie av blant annet sykt barn.
  • Opplæringspenger er en kompensasjon for foreldrene som er nødt til å gjennomføre opplæring for å kunne ta seg av barnet.
  • Grunnstønad gis blant annet til drift av tekniske hjelpemidler, transport og førerhund.
  • Hjelpestønad gis til personer med et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.
  • Forhøyet hjelpestønad gis til barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.
  • Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemning eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem.

Kilde: Nav

Ekspertene svarer ja til begge deler – og råder oss til ikke å undertegne før vi har lest nøye gjennom alle vilkår.

Redselen for at våre egne barn skal skade seg, sitter dypt i alle foreldre. Mange er også bekymret for at alvorlig sykdom eller skade skal koste dem dyrt. Alt som kan skape forutsigbarhet, blir derfor interessant. Over en halv million norske barn og unge er sikret gjennom private barneforsikringer, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Både rene forsikringsselskaper og en del banker tilbyr i dag barneforsikringer. Foreldre & Barn har gjort en sammenstilling av selskapenes produkter, basert på både generelle forsikringstilfeller og særtilfeller.

Klarer du full pott på denne quizen er du trolig lege.

Store prisforskjeller

Oversikten viser at det er store variasjoner mellom selskapene. Dekningen ved hundre prosent invaliditet varierer for eksempel fra drøye 1,5 millioner til 2,3 millioner.

Alle selskapene tilbyr en eller annen form for uføreutbetaling.

– Det er de store beløpene, som invaliditet- og uføreutbetaling, som må være de viktigste beløpene når en forsikring skal vurderes, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder av Finansportalen.

– De mindre utbetalingene, som ved dødsfall, er ikke like interessante.

Les vilkårene nøye

Ifølge Dag Jørgen Hveem – studierektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert i privatøkonomi – bør alle barnefamilier tenke igjennom sitt forsikringsbehov.

– For barn generelt er risikoen for sykdom og ulykke liten, derfor er også premiene lave. Men dersom ulykke eller sykdom først rammer, er det etter min mening, særdeles viktig å ha forsikring, fordi økonomiske problemer på toppen av alt annet kan være tungt å bære, sier Hveem.

– Når du vurderer hvilken forsikring du skal velge: Start med å spørre hvorfor du vil forsikre barnet ditt og sjekk hvilke dekninger barnet allerede er omfattet av, råder Elisabeth Realfsen.

– Og når du får tilbudene fra selskapene, les nøye gjennom vilkårene som er knyttet til de enkelte utbetalingene. Ofte er vilkårene strenge – og nåløyet trangt – for å få de utbetalingene det lokkes med i markedsføringen, understreker hun.

Hveem supplerer:

– Ikke minst bør man sjekke hvilke unntak som gjelder.

Les også: Nå blir det enklere å bytte forsikring

Minst én million

Barneforsikringene som tilbys, er bygd opp slik at de kan tilpasses etter den enkeltes behov og den dekningen man vil føle seg mest komfortabel med.

– Hvor høy forsikringssummen bør være, er individuelt. Men en engangsutbetaling på minimum én million ved over 50 prosent invaliditet, bør være et minimum, mener Dag Jørgen Hveem.

Han råder også til å vurdere de dyrere variantene som dekker både ulykke og sykdom.

– I tillegg til uførekapitaldekning bør man ha en uførerente, som er månedlige utbetalinger som kan gå fram til fylte 67 år. Disse vil komme i tillegg til folketrygdens uførepensjon.

Hveem påpeker at dobbeltdekninger kan forekomme:

  • Medlemskap i idrettslag dekker idrettsrelaterte skader opp til en viss alder.
  • Alle barn i kommunale barnehager og skoler er dekket av en ulykkesforsikring for ulykker som inntreffer i barnehageeller skoletid.

Merk at flere forsikringsselskaper praktiserer avkorting dersom barnet er forsikret flere steder.

Pensjon eller kapital

Dersom barnet påføres en skade eller sykdom som gjør at det blir minimum 50 prosent arbeidsufør, vil ytelsene fra det offentlige være begrenset, fordi barnet ikke har hatt pensjonsgivende inntekt. Ifølge Hveem vil ytelsen ligge på snaue 200 000 kroner i året.

– Uføreutbetalinger gjennom private barneforsikringer kan derfor være hensiktsmessige. De vil gi barnet en fremtidig økonomisk trygghet og reduserer risikoen for en tilværelse som minstepensjonist, sier Elisabeth Realfsen.

Selskapene tilbyr hovedsakelig to former for uføredekning: årlig pensjonsutbetalinger eller såkalt uførekapital. Det siste er engangsutbetalinger, som kun gis dersom barnet er erklært varig og mer enn 50 prosent arbeidsufør. Først og fremst er det skadeselskapene som tilbyr slike utbetalinger, fordi de ikke har konsesjon til å selge pensjonsforsikringer.

I vurderingen om man skal gå for uførepensjon eller uførekapital, er det viktig å være klar over at uførekapital krever en medisinsk utredning (avklaringsperiode) som kan ta tid, og at uførheten skal ha hatt en varighet på minimum to år.

Uførepensjon, på sin side, kan sikre utbetalinger i avklaringsperioden, men uten at uførheten er varig. Regjeringen har signalisert at den ønsker færrest mulig unge diagnostisert som varig uføre.

Prisoversikt, del 1

GJENSIDIGE

TRYG

KLP

STOREBRAND

DANICA

Forsikringsnavn

Barn og ung

Barneulykke og Barn og ungdom ekstra

Barn og barn maks

Standard, Utvidet og Super

Barn mini, Pluss og Ungdom pluss

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom

20 G

Invaliditet: Kr 2.000.000. Utvides med kr 500.000 eller kr 1.000.000 ved Barn og ungdom ekstra.

Kr 1.700.000

Kr 687 360 (gjelder kun varig arbeidsuførhet uansett årsak)

Barn mini: ingen. Barn pluss: kr 1.500.000. Ungdom pluss: kr 400.000. Ikke uførhet.

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke

20 G

Invaliditet: kr 2.000.000. Utvides med kr 500.000 eller 1.000.000 ved Barn og ungdom ekstra.

Kr 1.700.000

27 G

Barn mini: 1.200.000. Barn pluss: kr 1.500.000. Ungdom pluss: kr 400.000. Ikke uførhet

Uførepensjon med utbetaling i inntil 10 år.

1 G *

Kr 500.000 (engangsutbetaling, krever tegning av tilleggsdekning).

Kr 750.000 (engangsutbetaling)

Kr 51 876/år (Utvidet og Super fram til 67 år)

Ingen

Ombygging av bolig

2 G

Kr 160.000

Kr 200.000

Ingen

Inntil kr 200.000 (kun Barn pluss).

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 300

Kr 400 f.o.m. dag 10

Kr 400 fra 1. dag, forutsatt

min. 10 dager behandling.

Kr 519

Barn Mini: 0. Barn Pluss: kr 300/dag. Ungdom pluss: Ingen.

Behandlingsutgifter ved ulykke

1 G

Dekker rimelige og nødvendige utgifter.

Kr 75.000

Kr 64.845 (Standard og Utvidet). Super: ingen øvre grense.

Barn pluss: Inntil kr 100 000 (gjelder også sykdom).

Rådgivningstelefon

Ja

Info om dekninger og offentlige ytelser.

Nei

Nei

Ingen

Pris pr. år

Kr 1965

B. U. ekstra: kr 1744. Barneulykke: avhengig av dekning.

Kr 1905 (medlem), kr 2009 (ikke medlem).

Kr 1195, 1785 eller 2989.

Mini: kr 600. Pluss: kr 1380. Ungdom: kr 1080.

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 0,5 G

Kr 651 *

Kr 629 (bare Maks)

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 1 G

Kr 1302 *

Kr 1257 (bare Maks)

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 1,5 G

Kr 1886 (bare Maks)

Behandlingsforsikring

Ja (Barn og ung. ekstra)

Ikke inkl.

Ja, kun Super

Ikke inkl.

Utvidet hjelpestønad

Inntil kr 130.000

Utvalgte sykdommer

2 G

Kr 300.000

Kr 200.000

Kr 250 000 (kun kreft)

Merknader

Alle dekningene kan tegnes inntil 16 år, men gjelder fram til 26 år, bortsett fra rådgivningstelefonen, som gjelder fram til 18 år.

* Kan videreføres etter fylte 26 år

Forsikringene kan tegnes fram til 18 år og gjelder fram til 26 år.

Alle dekningene kan tegnes inntil 16 år, men gjelder fram til 26 år, bortsett fra bolig, utvalgte sykd. og dagpenger (hhv. 18 og 20 år). Forsikrer primært ansatte i kom.sektor og helseforetak.

Forsikringene kan tegnes fram til 17 år.

1 G = kr 79 216. Tabellene (over og under) viser selskapenes dekningstilbud. Alle beløpene er maksimumsbeløp. De faktiske utbetalingene vil avhenge av selskapenes og de medisinske spesialistenes vurderinger.

Prisoversikt, del 2

FRENDE

TERRA

IF

CODAN

SPAREBANK 1

Forsikringsnavn

Barne-og ungdomsforsikring

Basis, Standard og Super

Barn standard og Barn pluss

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet ved sykdom.

Inntil 30 G (t.o.m. 20 år)

Inntil 25 G (til fylte 18 år). Inntil 15 G (fra fylte 18 år og kun ulykke.

1, 1,5 og 2 millioner, avhengig av dekning. Dobbelt beløp ved invaliditet over 50 %.

Standard: kr 1.500.000. Pluss: kr 2.000.000.

30 G + 7 G dersom tilknyt. uførekap.

Engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet ved ulykke.

Inntil 30 G (t.o.m. 20 år). Inntil 10 G fra 21 til 26 år.

Inntil 25 G (til fylte 18 år). Inntil 15 G (fra fylte 18 år og kun ulykke).

1, 1,5 og 2 millioner, avhengig av dekning. Dobbelt beløp ved invaliditet over 50 %.

Kr 1.500.000. Kr 2. 000.000.

30 G + 7 G dersom tilknyt. uførekap.

Uførepensjon med utbetaling i inntil 10 år.

1 G/år (fram til 67 år)

Inntil 7 G (engangsbeløp og fra fylte 18 år).

Engangsutbet.: 500. 000 eller 1 million (bare Standard og Super). I tillegg 3000 eller 6000 i mnd. utbet. (bare Super).

Kr 600.000, kun Barn pluss (engangsutbet. vedmin 50 % uførhet).

0,5 eller 1 G/år (avhengig av dekning og fram til 67 år).

Ombygging av bolig

Inntil 3 G

Inntil 4 G (til fylte 18 år).

Ingen

Kr 100.000. Kr 200.000.

3 G

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 396/dag (inntil ett år)

Kr 300/dag, forutsatt sykehusopph. i min 14 dager. Maks 180 dager.

Kr 450 pr. dag dersom minst 10 netter på sykehus. Utbet. fra dag én.

F.o.m 4. t.o.m. 6. dag kr 600 tot., 7.-9. dag + kr 600, 10.-29. dag + kr 1200, 30.-59. dag + kr 3000/mnd. Tot. 59 dager kr 5400. Over 60 dager + kr 7500/mnd.

Kr 594, min. 14 dager innleggelse. Utbet. inntil 1 år.

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil 1 G

Inntil 1 G/ulykkestilfelle

Maks 5 % av forsikringssum ved invaliditet.

Inntil kr 60.000

1 G

Rådgivningstelefon

Ingen

Ingen

Helsetelefon 24 timer.

Ingen

Kun for LO-medlemmer.

Pris pr. år

Kr 2148

Kr 1800

Fra kr 1130 til 1840 avhengig av dekning, men ikke uføreforsikring.

Kr 1311 (1180). Kr 2067 (1860).

Kr 2124

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 0,5 G

Inkl.

Kr 220 (gjelder uførekap kr 500.000)

Kr 864

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 1 G

Inkl.

Kr 440 (gjelder uførekap kr 500.000)

Kr 1728

Pris tilleggsdekning uførepensjon (til 67 år) – 1,5 G

Behandlingsforsikring

Ikke inkl.

Ikke inkl.

Ikke inkl.

Ikke Inkl.

Utvidet hjelpestønad

Inntil 2 G (maks 5 år)

Inntil 1 G/år i 5 år.

Inntil 1 G/år

Utvalgte sykdommer

3 G

Kr 150.000

Kr 200.000

4 G (kreft)

Merknader

Alle dekninger kan tegnes inntil fylte 18 år, men gjelder fram til 26 år.

Kan tegnes fram til fylte 18 år.

Øk. førstehjelp på 150. 000 ved bl.a kreft, diabetes 1, MS og alvorlig hjerneskade. Forsikringene kan tegnes fram til 15 år.

Merkostnader ved ulykke (kr 30. 000). Premiefritak hvis en med foreldreansvar dør.

Forsikringene kan tegnes inntil 16 år.

Kan gi avslag

Alle forsikringene i Foreldre & Barns undersøkelse kan tegnes fra barnet er 3 måneder, mens den øvre aldersgrensen varierer. Noen setter grensen det året barnet fyller 15 år, mens andre tillater tegning helt fram til barnet fyller 18 år. For alle selskapene kan forsikringen i hovedsak fornyes helt fram til barnet fyller 26 år, men merk at noen forsikringer har en øvre fornyelsesgrense på 20 år.

Kravet til dokumentasjon varierer. Kravet til helseattest ved tegning er gjennomgående. Noen aksepterer tegning over telefon for de enkleste dekningene.

Ved et oppstått skade- eller sykdomstilfelle er det gjennomgående kravet fra selskapene at tilfellet meldes inn til selskapet, som i den videre saksgangen vil innhente nødvendig informasjon og spesialisterklæringer.

Selskapene opererer også med en såkalt karensperiode. Dette innebærer at sykdom eller symptomer som oppstår i løpet av 90 dager etter tegning, ikke vil bli dekket.

– Vær oppmerksom på at det kan være problematisk å tegne barneforsikringer dersom barnet har skadet seg tidligere eller vært alvorlig syk, sier Lars Grue, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova).

– Hvis barnet har en medfødt eller arvelig sykdom eller skade kan man få problemer med å få tegnet livsforsikringer og helseforsikringer for barnet i private forsikringsselskaper. Her kan praksis variere, så foreldre bør ta en ringerunde til ulike selskaper, råder Grue.

Ifølge Forsikringsavtaleloven kan selskapene kun nekte tegning dersom det finnes en saklig grunn. Ifølge lovens paragraf 12–12 regnes forhold som medfører særlig risiko for selskapet, som saklig grunn, forutsatt at det er en rimelig sammenheng mellom den særlige risikoen og avslaget.

Spiller på frykt?

Barneforsikringer har vært kritisert for å spille på foreldres frykt for at barnet deres ikke skal få den nødvendige hjelpen ved sykdom eller skade.

– De rene ulykkesdekningene for barn er generelt akseptable, fordi de gir en økonomisk trygghet utover det offentlige dersom man kommer i et uføre. Men når selskapene begynner å trekke inn behandlingsforsikringer, blir det problematisk, mener Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU.

– Dette skaper en holdning om at det offentlige ikke hjelper. Jeg har ikke opplevd at barn ikke er blitt tatt vare på i det offentlige helsesystemet. Selskapene selger angst for noe man ikke bør ha angst for, sier Westin.

Barneforsikringer kritiseres også for at de ikke gir de utbetalingene selskapene reklamerer med.

– Annonsene lokker med millionutbetalinger. Men sannheten er at det skal veldig mye til for å få slike utbetalinger, hevder Elisabeth Realfsen.

– Selskapenes utbetalinger ved alle grader av invaliditet bygger på invaliditetstabellen i Forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Mange er ikke klar over denne tabellen. Derfor bør man, ved vurdering av en barneforsikring, være særlig oppmerksom på om beløpet som oppgis ved medisinsk invaliditet gjelder ved 100 prosent invaliditet, som er en svært vanskelig invaliditetsgrad å oppnå, påpeker Realfsen.

– Gå derfor igjennom tabellen og sjekk hvilken invaliditetsgrad som er knyttet til de enkelt skadetilfellene og hva som i så fall vil være realistisk å få utbetalt, fremhever hun.

Uføredelen i forsikringene gir ingen utbetaling før barnet erklæres mer enn 50 prosent ufør ved fylte 18 år.

TENKT FORSIKRINGS- TILFELLE

GJENSIDIGE

TRYG

KLP

STOREBRAND

DANICA

Foreldre tegner barneforsikring på barnet da det var 5 år. I en alder av 8 år utvikler barnet barneleddgikt.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer, dagpenger, ombyggingsstønad, uførepensjon (inntil 10 år) og uførepensjon (til 67 år).

Ménerstatning, utvalgte sykdommer, dagpenger og merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn.

Medisinsk invaliditet,uførekapital, uførepensjon, dagpenger og utvalgte sykdommer.

Utvalgte sykdommer, dagpenger, uførepensjon og uførekapital. Ved superforsikring dekkes også privat behandling.

Årlig uføre-pensjon og uførekapital. Medisinsk invaliditet og dagpenger.

Foreldrene tegner barneforsikring på barnet når det er 3 år. I løpet av sitt 9. leveår utvikler barnet leukemi og må ha omfattende behandling

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer og dagpenger.

Utvalgte sykdommer, dagpenger, utvidet hjelpestønad og ménerstatning.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer, dagpenger og uførekapital.

Utvalgte sykdommer og dagpenger.

Utvalgte sykdommer, dekning behandlings-utgifter med inntil kr 100.000 og dagpenger.

Under en organisert fotballkamp får en gutt på 8 år hjernerystelse. Når han er 10 år, tegner foreldrene barneforsikring på ham, men det opplyses ikke om hjernerystelsen. Ved 14 års alder får han konstatert epilepsi, og det antydes en sammenheng mellom hoderystelsen og epilepsien.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer, dagpenger, uførepensjon (inntil 10 år) og uførepensjon (til 67 år). En eventuell sammenheng mellom hoderystelsen og epilepsien vil ikke bli tillagt vekt ved vurdering av selskapets ansvar.

Vi har ikke noe generelt unntak for erstatning for epilepsi, imidlertid vil det være problematisk dersom denne tilstanden skyldes en ulykke som inntraff før forsikring ble tegnet. Vil likevel kunne utløse merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn og dagpenger.

Forutsatt at det ikke gis avslag grunnet manglende opplysninger eller at det ikke er årsakssammenheng mellom tidligere skade og sykdommen: Dagpenger og medisinsk invaliditet, uførekapital og uførepensjon.

Dersom ingen funn ved observasjon etter skaden eller på CT/MR og ingen følger, er det neppe noe selskapet ville vurdert til å være et grovt brudd på opplysningsplikten. Eventuell arbeidsuførhet gir årlig uførepensjon, varig uførhet gir uførekapital.

Forsikringen dekker ikke fremtidig ervervsuførhet, men medisinsk invaliditet.

Det tegnes barneforsikring på ei jente på 3 måneder. I en alder av 3 år påvises det forsinket psykomotorisk utvikling.

Dagpenger, ombyggingsstønad, uførepensjon (inntil 10 år) og uførepensjon (til 67 år).

Vil kunne utløse merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn, eventuelt dagpenger og eventuet ménerstatning (hvis varig funksjonsnedsettelse og med unntak av ADHD, Autisme, Asberger, Tourettes syndrom, ME).

Uførekapital, uførepensjon og dagpenger ved barnets sykehusopphold.

Årlig uførepensjon og uførekapital.

Dersom den forsinkedes psykomotoriske utvikling er arvelig eller medfødt og symptomer har oppstått før barnet er fylt 3 år, vil det ikke medføre utbetaling. I motsatt fall utbetales det i henhold til fastsatt varig medisinsk invaliditetsgrad.

Se flere eksempler i tabellen under!

Tabellene (over og under) viser tenkte forsikringstilfeller og de dekningene som KAN bli utbetalt. Den faktiske utbetalingen vil være avhengig av selskapenes og de medisinske spesialistenes vurderinger.

TENKT FORSIKRINGSTILFELLE

FRENDE

TERRA

IF

CODAN

SPAREBANK 1

Foreldre tegner barneforsikring på barnet da det var 5 år. I en alder av 8 år utvikler barnet barneleddgikt.

Ethvert erstatningskrav vurderes konkret i forhold til den aktuelle sykdom/skade, derfor er det vanskelig å svare konkret på de enkelte kasusene.

Alle varige diagnoser gir rett på invaliditetserstatning. Øvrige dekninger kan også være aktuelle avhengige av sakens natur.

Medisinsk invaliditet, uførekapital og dagpenger.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer og uførekapital.

Medisinsk invaliditet, uførekapital, uførepensjon, utvidet hjelpestønad og dagpenger.

Foreldrene tegner barneforsikring på barnet når det er 3 år. I løpet av sitt 9. leveår utvikler barnet leukemi og må ha omfattende behandling

Se ovenfor.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer, dagpenger, uførekapital, dekning av behandlingsutgifter og tilskudd hjelpemidler.

Utvalgte sykdommer og dagpenger.

Medisinsk invaliditet, utvalgte sykdommer, uførekapital og dekning av sykehusopphold med inntil kr 27. 900.

Utvalgte sykdommer, dagpenger, utvidet hjelpestønad, medisinsk invaliditet, uførepensjon og uførekapital.

Under en organisert fotballkamp får en gutt på 8 år hjernerystelse. Når han er 10 år, tegner foreldrene barneforsikring på ham, men det opplyses ikke om hjernerystelsen. Ved 14 års alder får han konstatert epilepsi, og det antydes en sammenheng mellom hoderystelsen og epilepsien.

Se ovenfor.

Hjernerystelsen vil neppe ha innvirkning på erstatningskravet, forutsatt at det kun var snakk om en enkelt episode med en lett hjernerystelse.

Medisinsk invaliditet, dagpenger og uførekapital.

Epilepsi er objektivt unntatt fra forsikringsdekning.

Utvalgte sykdommer, dagpenger, utvidet hjelpestønad, medisinsk invaliditet, uførepensjon og uførekapital. Dersom det har vært en skade som har gitt en erstatningsutbetaling på grunn av varig medisinsk invaliditet fra en forsikring, vil det være noe foresatte skal opplyse om i helseerklæringen. Hvis det da er unnlatt å gi opplysninger om det, vil det også kunne medføre at det ikke gis noen erstatning for epilepsien.

Det tegnes barneforsikring på ei jente på 3 måneder. I en alder av 3 år påvises det forsinket psykomotorisk utvikling.

Se ovenfor.

Individuell vurdering av invaliditetsgrad av uavhengig spesialist. Erstatning = Invaliditetsgrad x forsikringssum.

Så lenge diagnosen ikke er en del av de diagnosene som det er unntak for, vil sykdommen være dekket med medisinsk invaliditet, uførepensjon og dagpenger

Forsinket utvikling som har sin årsak i sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, vil gi erstatning for prosenten for medisinsk invaliditet og engangserstatning ved minst 50 % ervervsuførhet

Utvidet hjelpestønad, tilpasning av bolig og tilskudd til hjelpemidler, dagpenger ved sykehusopphold eller liknende institusjon, uførepensjon og uførekapital.

Nav-hjelp sitter langt inne

Markedet for private barneforsikringer bygger på foreldres mistanke om at ytelsene fra det offentlige er utilstrekkelige. Ikke uten grunn.

– Selv om Nav tilbyr gode støtteordninger og praktiske tiltak, er det vanskelig for folk å finne fram til dem og skaffe seg kunnskap, sier Nova-forsker Lars Grue.

– Foreldre forteller at de er fornøyde med utbetalingene – når de først kommer – men at veien for å finne støtteordningene, har vært lang.

Dette underbygges av den erfaringen Foreldre & Barn hadde med Nav i arbeidet med denne artikkelen. Da vi første gang tok kontakt, spurte vi om de kunne fylle ut et skjema lignende det vi hadde sendt til forsikringsselskapene, for å vise hva det offentlige dekket. Vi fikk følgende svar:

«Vi har mye informasjon på våre nettsider, nav.no, om hvilke ytelser og stønader vi har.»

Stilt overfor en nettside som ikke ga oss umiddelbare svar, gikk vi mer spesifikt til verks og stilte Nav følgende spørsmål:

«Vi opplever at det er vanskelig å danne oss en tilfredsstillende oversikt over de ytelser det offentlige gir. Blant annet er det vanskelig å finne fram til satsene for de ulike støtteordningene. I denne sammenheng gjelder det...»

Så listet vi opp de åtte stønadene vi mente var mest relevante. To dager etterpå kom følgende svar:

«Vi skal få noen til å se på det.»

Venter på Nav-svar...

Dagen etter dette igjen svarte de: «Vi har dessverre ingen som kan hjelpe deg nærmere denne uken. Alle stønader utmåles etter ulike regler og følger dels av egen opptjening (pleiepenger) og dels av faste satser (grunnstønad).»

Sammen med svaret kom en lenke til en nettside som het «Satser og datoer». Den ga ikke særlig mer klarhet i hvilke beløp det kunne dreie seg om. Dette var en torsdag, så vi håpet at den følgende uken skulle frembringe et mer detaljert svar fra Nav, slik de hadde antydet.

Men vi hørte aldri noe mer fra Nav. Til sammenligning: Svarene fra forsikringsselskapene kom uten særlig opphold. Og de var utfyllende.

Les også:

Det er sunt å være skitten.

Dette tåler babyen din.

10 bekymringer du kan droppe.

9 ting du sverget på aldri å gjøre til du selv fikk barn.


Les flere nyheter fra ABC Nyheter

Personvernpolicy