Gi barnet en god start på barnehagekarrieren

<p>- Det er en god idé å sette hjemmelivets aktiviteter på lavt bluss når den lille begynner i barnehagen, forteller Cathrine Ask, førskolelærer og forfatter til boken, Hverdagslæring i barnehagen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix</p>
- Det er en god idé å sette hjemmelivets aktiviteter på lavt bluss når den lille begynner i barnehagen, forteller Cathrine Ask, førskolelærer og forfatter til boken, Hverdagslæring i barnehagen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Et rolig og trygt hjemmeliv er ett av tipsene.

Tall og fakta

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­by­rå sine tall for 2015, går 283 608 nors­ke barn i bar­ne­ha­ge. Det er en ned­gang på 2 806 fra året før, og skyl­des at fød­sels­kul­le­ne er mind­re, ikke dek­nings­gra­den av bar­ne­ha­ger.

Ser du på tal­le­ne i lø­pet av en fem­års­pe­ri­ode, ser du en øk­ning på 6 469 barn. Det be­tyr at ca 80 pro­sent av alle 1–2 år­in­ger og 90 pro­sent av alle barn i al­de­ren 1–5 år går i bar­ne­ha­ge.

Barnehagedekningen va­ri­e­rer et­ter hvor du bor i lan­det. Høy­est dek­nings­grad fin­ner du i Sør-Trøn­de­lag, Nord-Trøn­de­lag og Troms med 93 pro­sent. Oslo og Østfold har la­vest dek­nings­grad med 87 og 89 pro­sent.

_____________________________________

Klar, ferdig ... start!

Basisutstyr

• To sett skiftetøy med bodyer, strømpebukser, bukser og strømper

• Innesko som sandaler eller tøfler

• Bleier

• Zinksalve eller annen bleiesalve

• Sekk, matboks og termos

• Smokk, kosebamse, klut, teppe

• Vogn til å sove i, pose ev. pledd

Varme årstider

• Solkrem, solhatt, caps etc.

• Gummistøvler og regntøy, gjerne todelt da buksene brukes mer enn jakken.

Kalde årstider

• Ullundertøy og fleece/ulldress

• Lammeskinn og sovepose

• Høstdress eller vindtett jakke er praktisk før det blir for kaldt

• Vinterdress. Kan med fordel kjøpes litt stor, så passer den gjennom hele høsten og vinteren.

• Lue, hals (kjøper du en baklavahette, får du begge deler i ett)

• Votter, som er enkle å få på, med ullfleece inni.

• Kuldekrem ved behov

Kilde: Tilknytningspedagogene.no

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det fin­nes ikke en klar opp­skrift på hvor­dan hjem­me­li­vet bør le­ves i den pe­ri­oden bar­na be­gyn­ner i bar­ne­ha­gen. Men det kan på mange måter sam­men­lig­nes med når vi voks­ne skif­ter ar­beids­plass, for ikke å snakke om når vi be­gyn­ner i vår al­ler før­s­te jobb.

De fles­te blir slit­ne av å for­hol­de seg til nye men­nes­ker, frem­me­de reg­ler, ru­ti­ner og nye ar­beids­opp­ga­ver. Be­ho­vet for fred og ro når vi kom­mer hjem blir stør­re enn el­lers. For noen va­rer dette behovet en uke el­ler to, mens and­re tren­ger leng­re tid.

Det gjelder også for de nye barnehagebarna.

For man­ge av barna kan sor­gen og frust­ra­sjo­nen over ad­skil­lel­sen fra for­eld­re­ne kom­me som en ut­mat­ten­de til­leggs­be­last­ning, sier Cath­rine Ask som er før­sko­le­læ­rer og for­fat­ter til bo­ken «Hver­dags­læ­ring i bar­ne­ha­gen».

In­gen bar­ne­vakt

– Det er en god idé å set­te hjem­me­li­vets ak­ti­vi­te­ter på lavt bluss når den lil­le be­gyn­ner i bar­ne­ha­gen. Timene i barnehagen tar det mes­te av kref­ter og over­skudd. Res­ten av den våk­ne tid bør der­for være vel­dig ro­lig og for­ut­sig­bar. Vær hjem­me så mye som over­ho­det mu­lig. Dropp fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, by­tu­rer i hel­ga og alt som kre­ver bar­ne­vakt. Må dere til byen el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter, sørg for at en av dere er hjem­me sam­men med bar­net res­ten av da­gen, råder Ask.

– Å hol­de på de fas­te ru­ti­ne­ne er sær­lig vik­tig i denne fa­sen, da dis­se re­pre­sen­te­rer den tryg­ge kjen­te hver­da­gen til bar­net. I lik­het med oss voks­ne, blir også barn amp­re el­ler sin­te når de er slit­ne. Da må for­eld­re­ne være til ste­de der og da, og ikke på far­ten til noe an­net. På dem måten kan de møte «klen­ging», gråt, frust­ra­sjon el­ler hva det måt­te være, med for­stå­el­se. Å føle seg av­vist av for­eld­re­ne et­ter en dag med frem­me­de voks­ne, er noe av det vers­te bar­na kan opp­le­ve i den­ne pe­ri­oden, sier Ask.

Les også: Vil oppsøke foreldre som ikke velger barnehage

(Saken fortsetter under)

- Dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen de første ukene. Ikke in­vi­ter gjes­ter el­ler dra på be­søk om et­ter­mid­da­gen el­ler i hel­ge­ne, er rådet fra barnepsykolog. Foto: Getty Images
- Dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen de første ukene. Ikke in­vi­ter gjes­ter el­ler dra på be­søk om et­ter­mid­da­gen el­ler i hel­ge­ne, er rådet fra barnepsykolog. Foto: Getty Images

Søvn og mat

– Over­gan­gen fra det ro­li­ge livet i bar­sel­ti­den til li­vet i bar­ne­ha­gen er stort for bar­net. Å sør­ge for at den lille får nok søvn er noe av det vik­tig­ste du kan gjø­re for ferske barnehagebarn. Legg der­for opp til kjen­te og ro­li­ge ak­ti­vi­te­ter før leg­ge­tid, slik at det blir lett for barnet å sov­ne, sier psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen.

«Uten mat og drikke du­ger hel­ten ikke», he­ter det i et gam­melt ord­tak, og det gjel­der i høy­es­te grad også små hel­ter. Sørg for at det er tid til å spi­se en god fro­kost hjem­me. Uten fro­kost star­ter bar­net ditt bak­på, og vil lett bli sli­tent og ir­ri­ta­belt, noe som ikke bare er kje­de­lig for hen­ne selv, men det gjør henne også mind­re at­trak­tiv som le­ke­ka­me­rat. Det vik­tig­ste er likevel å prøve å unngå at det blir dår­lig stem­ning.

– Å kom­me grå­ten­de i bar­ne­ha­gen gir en dår­lig start, og øker sjan­sen for at bar­net kom­mer skjevt ut, sier bar­ne­psy­ko­lo­gen.

Les også: I Sverige er dette et uvanlig syn

Dropp gjes­ter

Dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen de første ukene. Ikke in­vi­ter gjes­ter el­ler dra på be­søk om et­ter­mid­da­gen el­ler i hel­ge­ne. Bar­net har fått mer enn sin dose so­si­al kon­takt i ti­me­ne i bar­ne­ha­gen.

Det er der­for av stor be­tyd­ning for bar­nets mu­lig­het til å hen­te seg inn, at hjem­me­li­vet er stil­le og ro­lig den første tiden. Kan­skje hø­res det­te ra­di­kalt ut, men det vil bi­dra til at bar­net ven­ner seg til bar­ne­ha­ge­li­vet uten å hun blir altfor ut­slitt.

– Det bar­net tren­ger hjem­me er å få roe seg ned og hen­te seg inn. Ta gjer­ne kor­te ar­beids­da­ger de før­s­te uke­ne et­ter opp­start, slik at bar­net kan hen­tes tid­lig. Noen barn har fort­satt mye ener­gi et­ter en bar­ne­ha­ge­dag, men de kan sam­ti­dig være «opp som en løve og ned som en skinn­fell». Da er det greit at dere ikke er fle­re ki­lo­me­ter hjem­me­fra, opp­ford­rer Gerhardsen.

Les også: – God barneoppdragelse er et overskuddsfenomen

Bor­te bra, men hjem­me best

• Sørg for å hand­le før du hen­ter bar­net sånn at dere kan dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen.

• Vær for­be­redt på at bar­net grå­ter og blir lei seg når du hen­ter det. Det er som re­gel ikke tegn på an­net enn at bar­net er vel­dig sli­tent.

• Når dere kom­mer hjem, så sett deg ned på gul­vet og vær sam­men med bar­net, og vær tett på bar­net sånn at det lett kan kom­me til deg hvis det har bruk for det.

• Sørg for at bar­net blir lagt til sam­me tid hver kveld og at kvelds­ru­ti­ne­ne er de sam­me hver kveld.

• Vekk bar­net på sam­me tid hver mor­gen. Sørg for å ha eks­tra god tid. Å stå opp i sis­te li­ten stres­ser både sto­re og små.

• Lev et ro­lig liv uten for man­ge gjes­ter el­ler sto­re begiventer og fes­ter den før­s­te må­ne­den et­ter bar­ne­ha­ge­start.

• In­gen bar­ne­vakt den før­s­te må­ne­den. Mor el­ler far bør være hjem­me med bar­net et­ter bar­ne­ha­gen og frem til

leg­ge­tid.

• Sørg for at hel­ge­ne er ro­li­ge. Dropp am­bi­si­ø­se ka­fé­be­søk og sto­re hand­le­run­der.

Kilde: Psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen

Les også:

«Pappa, legg bort telefonen»

Da Herman og Anton skulle begynne i barnehagen, dukket det opp et vanlig dilemma

Alt du må vite om barnehagestart

Saken ble opprinnelig publisert på Klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus