Dette kan få deg til å havne i nabokrangel

NYE REGLER: Ifølge den nye loven som trådte i kraft 1. juli 2015, kan man oppføre frittstående bod, garasje og uthus i én etasje uten kjeller, med bruttoareal under 50 m², mønehøyde under 4 meter og med avstand minst 1 meter fra nabogrensen. Ekspertene spekulerer i om det nye regelverket vil gi flere nabotvister. © FOTO: Getty Images.
NYE REGLER: Ifølge den nye loven som trådte i kraft 1. juli 2015, kan man oppføre frittstående bod, garasje og uthus i én etasje uten kjeller, med bruttoareal under 50 m², mønehøyde under 4 meter og med avstand minst 1 meter fra nabogrensen. Ekspertene spekulerer i om det nye regelverket vil gi flere nabotvister. © FOTO: Getty Images.

Nytt regelverk kan øke antall nabokrangler.

Gjengangere i nabotvister er uenighet om grenser, beskjæring av trær og hekker som står i grensen mellom eiendommene, støy, samt ødelagte solforhold og utsikt.

- Ut over de tvistene som følger av etablerte forhold, det vil si grenser, veier og stier, samt høyde på hekker og trær, ser vi også at byggesaker ofte er grobunn for alvorlige motsetningsforhold, sier Bendik Holstad, advokat i dinboligadvokat.no.

- Dette er gjerne knyttet til at en av naboene ønsker å bygge nytt hus, garasje, påbygg eller lignende, og at en eller flere naboer protesterer mot tiltaket både direkte mot naboen og mot offentlige myndigheter.

Les også: – Et ryddig kjøkken kan redusere kaloriinntaket

Uten søknad og nabovarsel

Han tror at forenklingen av byggereglene med virkning fra og med 1. juli 2015 kan gi grunnlag for mange nabotvister.

Flere tiltak som før var søknadspliktige med krav til nabovarsel, kan nå gjennomføres uten søknad og uten krav om varsel.

- Det er nok særlig åpningen for å bygge opptil 50 kvadratmeter inntil én meter fra naboens grense, som kan skape dårlig stemning, mener Holstad.

Misfornøyde naboer kan da undersøke om alle vilkår for å bygge uten søknad er oppfylt, eller om tiltaket faller inn under reglene i naboloven § 2 om «urimeleg eller uturvande til skade eller ulempe på naboeeigedom».

Gjengjeldelsesmotiv

Felles for slike saker virker å være et «gjengjeldelsesmotiv» i etterkant, altså at kranglingen gjerne tar seg opp igjen etter at den først omstridte byggesaken er godkjent.

- Et typisk eksempel vil være naboen som først måtte krangle i årevis med naboer og kommune for å få oppført et nytt hus eller påbygg. Når en av naboene som protesterte på byggingen søker om å få gjøre noe lignende, er første nabo gjerne klar for å returnere behandlingen han selv fikk i første runde.

Advokaten tror at dette ofte fører til at tvister mellom naboer eller internt i nabolag kan dra ut over flere år og omhandle flere forskjellige saker.

Les også: Slik ser en Happy Meal ut etter seks år

Økonomisk erstatning

Ifølge Holstad er det mange eksempler på at naboer må betale økonomisk erstatning som følge av måten de takler selve tvisten på.

- Jeg mistenker også at en del naboer som krangler, undervurderer hvor stor kostnad det er i tid og psykisk påkjenning å føre en slik kamp mot naboen. Ut over tap av tid og penger vil noen nabokonflikter også eskalere i den grad at en av naboene til slutt ikke holder ut og velger å flytte bort fra den kranglete naboen, forklarer han.

Det vil alltids være ekstreme eksempel på hvor langt en slik konflikt kan eskalere, men det store flertallet begrenser seg til dårlig naboforhold, tap av tid og penger og eventuelt en runde eller to i domstolene.

Ta vår quiz og sjekk hvor mye du har fått med deg av de nye byggereglene.

Opplever økning

Den første perioden etter at regelen trådte i kraft, var det nesten helt stille.

- Nå opplever vi en økning, og har to-tre henvendelser i uken vedrørende bygging av garasjer på naboeiendommen, sier Per Christian Nordal, advokat i Huseierens landsforbund.

Ifølge den nye loven som trådte i kraft 1. juli i fjor, kan du på nærmere vilkår oppføre frittstående bod, garasje og uthus i én etasje uten kjeller, med bruttoareal under 50 m², mønehøyde under 4 meter og med avstand minst 1 meter fra nabogrensen.

- De nye reglene omfatter både en rekke tiltak, men det er først og fremst garasje som er tema når folk kontakter oss. Dette har nok sammenheng med at disse er relativt store, og kan plasseres nær nabogrensen, påpeker Nordal.

Tidligere var disse tiltakene søknadspliktig og kommunen sto for saksbehandlingen. Dersom tiltaket er i henhold til regelverket, skal ikke kommunen lenger saksbehandle en søknad eller gi tillatelse. Det er derfor heller ikke adgang til å klage til kommunen. Det er likevel ikke «fritt frem».

Les også: Drakk halvannen liter rødvin om dagen - ble 107 år gammel

Dette krangler vi om

Skog, trær og hekk (høye trær og blader om høsten).

Støy (trampoliner, gressklipping og høy musikk).

Sjenerende hundehold (luktplager, støy og at unger er redd for hunden som går løs på naboeiendommen).

Verbale trusler, beskyldninger og ryktespredning.

Fellesrom (snømåking, vedlikehold, parkering og steinkasting på biler fra unger som leker).

Bruksrett av areal til utvidelse og oppretting av adkomstvei – og hvem som skal betale.

Hærverk.

Oppsetting av gjerder (høyde, kostnader og farge).

Kilde: Gro Jørgensen/ Konfliktrådet

Snakk med naboen før du bygger

Gro Jørgensen, informasjonssjef i Konfliktrådet, er opptatt av at du bør snakke med naboen før du setter i gang byggeprosjekter.

- Dette er noe vi i Konfliktrådet alltid prediker. Det er viktig å ta en tur over til naboen og fortelle om planer du har lyst til å gjennomføre. Mye kan forebygges ved informasjon og det å holde en rolig tone. Tar du naboen med på råd så kanskje alt blir bedre til slutt, sier Gro Jørgensen.

- Dette er noe vi i konfliktrådet alltid prediker. Uansett rettigheter så er det viktig å ta en tur over til naboen og fortelle om planer du har lyst til å gjennomføre. Mye kan forebygges ved informasjon og det å holde en rolig tone. Tar du naboen med på råd så kanskje alt blir bedre til slutt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

EKSPERTER PÅ NABOTVISTER (f.v): Bendik Holstad, advokat i dinboligadvokat.no, Gro Jørgensen, informasjonssjef i Konfliktrådet og Per Christian Nordal, advokat i Huseierens landsforbund. © FOTO: Sandanger Advokatfirma.
EKSPERTER PÅ NABOTVISTER (f.v): Bendik Holstad, advokat i dinboligadvokat.no, Gro Jørgensen, informasjonssjef i Konfliktrådet og Per Christian Nordal, advokat i Huseierens landsforbund. © FOTO: Sandanger Advokatfirma.

Sjekk om garasjen er bygget i henhold til forskriftene

Mange er ikke klar over at også tiltak unntatt søknadsplikt kan være varslingspliktige etter naboloven § 6, som bestemmer at «Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt.»

Naboen som får varselet kan da kreve spørsmålet om et tiltak er i strid med naboloven avgjort ved skjønn.

Er garasjen allerede oppført og du plages av naboens nye garasje, bør du undersøke om den er bygget i henhold til forskriftene.

Om tiltaket ikke omfattes, kan du henvende seg til kommunen og be om at den følger opp som en ulovlighetssak.

Selv om garasjen er oppført i hht. plan- og bygningsloven kan du fremdeles få prøvd lovligheten gjennom et søksmål for domstolene. Naboloven § 2 bestemmer i første ledd at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.» Om tålegrensen er overskredet er imidlertid en mer omfattende og usikker vurdering, og det skal nok en del til før du får retten med på at det er tilfelle.

- Etter det vi erfarer er det mange som har spørsmål rundt regelverket og hvordan de eventuelt kan gå frem i nabokonflikter om garasjer. Regelverker er imidlertid relativt nytt, slik at det nok er litt tidlig å si noe om hvordan byggsereglene vil slå ut på nabotvister enda, opplyser advokaten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BYGGESAKER: Om naboen bygger ut hus, garasje, påbygg eller lignende, kan det fort oppstå nabokonflikter. © FOTO: Getty Images.
BYGGESAKER: Om naboen bygger ut hus, garasje, påbygg eller lignende, kan det fort oppstå nabokonflikter. © FOTO: Getty Images.

Økning i antall nabokonflikter

I fjor hadde Konfliktrådet 723 nabokonflikter. Til vanlig ligger tallet på drøye 500 i året.

Tilsammen finnes det 22 konfliktråd i Norge.

- Det har vært en økning i tradisjonelle nabokonflikter de siste par årene, uten at vi helt vet hvorfor. Om det er på grunn av de nye byggereglene eller bare det at flere har hørt om oss, vet jeg ikke, opplyser Gro Jørgensen, informasjonssjef i Konfliktrådet.

- Snakk sammen i forkant

Om de nye byggereglene skulle føre til flere nabokonflikter, oppfordrer Konfliktrådet sterkere enn noen gang til å ha en dialog med naboen. Med de nye reglene er det enda viktigere at naboer snakker sammen i forkant av byggeplanene.

Klikk Bolig har vært i kontakt med Norges Domstoler/Oslo tingrett. De har ingen muligheter for å hente ut statistikk på nabotvister da nabotvister kun blir registrert som alminnelige tvistesaker i deres saksbehandlingssystem.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Les også:

- Unødvendig mange trær fjernes

Tar naboens hekk mye plass?

Du kan varsle naboen om byggeprosjekter på e-post

Saken er opprinnelig publisert på Klikk.no


Personvernpolicy