– Internett og Ipad ødelegger hjernen til ungene dine

ØDELEGGER HJERNEN: Hjerneforsker Manfred Spitzer mener digitale medier ødelegger hjernen til barn, spesielt de aller minste. Foto: Thinkstock.com
ØDELEGGER HJERNEN: Hjerneforsker Manfred Spitzer mener digitale medier ødelegger hjernen til barn, spesielt de aller minste. Foto: Thinkstock.com

Unngå digitale medier. De gjør deg og barna dine tykke, dumme, aggressive, ensomme, syke og ulykkelige. Det mener tysk hjerneforsker.

Manfred Spitzer

Manfred Spitzer er en tysk psykiater, psykolog og hjerneforsker, som har vært direktør for den psykiatriske universitetsklinikken i Ulm siden 1998.

Spitzer har gjennom flere bøker som har vært bestselgere i Tyskland markert seg som en kritiker av bruk av digitale medier.

Han hevder at de fører til at læringsevnen reduseres ved stadige fokuset på skjermbruk og at de kan føre til at vi får dobbelt så mange demsnssyke i 2050 som i dag.

Digital Demens er oversatt til norsk og kommer nå ut i pocketutgave.

Hvis barn fortsetter å bruke digitale medier som nå vil vi i fremtiden se flere demente, og livet deres vil bli drastisk forkortet, mener den tyske nevrologen Manfred Spitzer.

– Innskrenk bruken hos barn, det er det eneste som beviselig har en positiv effekt. Hver dag et barn tilbringer uten digitale medier, er vunnet tid, sier han.

Barn blir avhengig av digitale medier som nettbrett i stadig yngre alder, og bruken bare øker.

Spitzer mener at innføringen av dette i barnehager og skoler heller må begrenses kraftig, og at svært små barn ikke kan bruke digitale medier og uten å bli skadet av det.

Blir avhengige

Vi bruker stadig mer digitale medier og er pålogget konstant. Samtidig innfører vi bruk av internett og digitale «dingser» i barnas liv fra de er veldig små.

– Det er farlig, fordi barn lærer mye fortere enn voksne, og dermed tar til seg alle de negative sidene ved digitale medier fortere, mener Spitzer.

I fjor høst ga han ut boka «Digital Demens – alt om hvordan digitale medier virker på deg og barna dine», der han tar et oppgjør med digitale medier.

Han mener barn og unge mister evnen til å tenke selv og blir tidligere demente, fordi hjernen deres svekkes ved å bruke internett, smarttelefoner og nettbrett.

– Hjernen skrumper inn fordi den ikke lenger blir fullt utnyttet, stresset man utsettes for ødelegger nervecellene, og nydannede celler overlever ikke fordi de ikke blir tatt i bruk. Digital demens viser seg vesentlig gjennom sviktende evne til å utnytte og kontrollere mentale evner fullt ut, kunnskapen om hva som nettopp er skjedd, hvor man er, og til syvende og sist også hvem man er, sier han.

Lærer mye nytt

Han forteller at hjernen forandrer seg permanent etter hvordan den brukes, og at der barn tidligere lærte å telle, lese og skrive på papir, vil en stadig økende bruk av data for å lære dem dette svekke kunnskapene.

Ikke alle ser like svart på bruk av digitale hjelpemidler. Fire barnehager i Asker, som ligger i Borgensonen, er med på et skandinavisk prosjekt, Ilek, der de bruker nettbrett aktivt. Her ser de klare fordeler av å introdusere de minste til digitale hjelpemidler.

– Barn lærer på forskjellige måter, og det må vi ivareta bedre i hverdagen. Barna i barnehagen får møte digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap, sier Fredrik Ekren, mellomleder i Borgensonen barnehager.

– Vi ser at nettbrettet inspirerer og vekker nysgjerrigheten hos barna på en ny måte. Det er et konkret, visuelt og et dynamisk medium som barna kommuniserer med og gjennom og gleder seg mye over.

– Å bruke nettbrett som et språkverktøy ser vi gir en ny dimensjon ved utvikling av språk og kunnskap. Nettbrettet gir oss bedre muligheter til å la barna beskrive egen hverdag. Det lærer vi voksne mye av som vi kan bruke videre i det daglige samværet med barna, sier han.

Bruker apper aktivt

Barnehagene bruker flere applikasjoner som de mener styrker barnas læring.

– Den ene heter «Book Creator», det er en digital bok. Barna tar bilder fra turer, eventyr og annet spennende fra barnehagen og setter ord på egne opplevelser i boken. Den gir oss mulighet til å se barns språkutvikling fra uttale til setningsoppbygging. Pedagogene og foresatte kan følge barnas progresjon ved å se i den digitale boken, forteller Ekren.

Spitzer mener imidlertid at språklæringen blir svekket ved bruk av digitale medier.

– De er skadelige for læring, og dermed også for små barns mentale utvikling. Å lære bokstaver ved å trykke på et tastatur fører til dårligere evne til å gjenkjenne bokstaver sammenlignet med skrivetrening med blyant. Det har man sett i mange studier. Manuell skriving gjør at vi lærer bedre, sier Spitzer.

Spitzer forteller hvordan sansning, tanker, opplevelser, følelser og handlinger etterlater seg såkalte hukommelsesspor.

– Bruk av datamaskiner i tidlig barnehagealder kan føre til oppmerksomhetsforstyrrelser. I førskolealder kan det føre til leseforstyrrelser. I skolealderen ser man tegn til økende sosialisolasjon, og man er mindre fysisk aktiv. Dette går frem av amerikanske og senere også tyske studier, sier han.

Teller med fingrene

– I praktisk talt alle kulturer lærer barn å telle ved hjelp av fingrene: De er alltid synlige og tilgjengelige, og kan derfor alltid forbindes med antallet ting som skal telles, sier Spitzer.

Han understreker at denne metoden har stor betydning for hvordan vi håndterer tall.

– Studier har vist at de barna i barnehagen som er flinke med hendene, senere blir flinke i matematikk. Det er altså trening av fingrene som forbedrer matematiske ferdigheter.

Hånden spiller også en rolle når man lærer seg konkrete enkeltting, allmennkunnskap og tall.

– Den som vil at barna skal bli matematikere eller spesialister innen informasjonsteknologi, bør heller sørge for fingerregler enn laptoper i barnehagen. Og den som tar skriftspråket på alvor, burde heller gå inn for blyanter enn for tastaturer, sier han.

– Hvis du gir barn lommekalkulatorer, vil de glemme hvordan de regner i hodet. Det gjelder også skriving. En kinesisk studie viste at når tredjeklassinger lærte hvordan de skulle skrive kinesiske tegn på et tastatur, hadde de glemt mer enn femti prosent bare to år senere, forteller han.

Snakker høyt sammen

Barna i Asker bruker også en applikasjon som heter «Puppet pals». Her får de erfaring med å snakke høyt gjennom å styre figurer og lage eget eventyr knyttet opp mot tematikken de tar opp i barnehagen.

– De lytter, ser på hverandre, ler, venter på tur og er kreative i samspill. Og til slutt ser de hva de har laget, noe som er både morsomt og utviklende på flere områder, slik vi ser det, sier Fredrik Ekren.

Han understreker at det er viktig å kvalitetssikre applikasjoner og ha voksne som deltar aktivt sammen med barna for å oppnå suksess med nettbrett i barnehagen.

– Det er viktig å finne en god balanse mellom tradisjonelle arbeidsmetoder, og å bruke teknologien som et supplement i opplæringen.

Blir dårligere på skolen

Spitzer forteller at forskning man ser i mediene gjerne viser at elever med datamaskin har bedre resultater i matematikk og lesing enn en elev uten datamaskin.

– Gransker man derimot disse tallene nøyere, kommer et annet bilde til syne. Hvis man tar i betraktning innflytelsen hjemmefra, som inntekt, utdanningsnivå, foreldrenes yrke og antall bøker i husholdningen, og skole, som klassestørrelse, lærerutdanning, og penger til lære- og undervisningsmateriell viser det seg faktisk at en datamaskin i huset fører til dårligere skoleresultater, og datamaskiner på skolen har ingen innflytelse på skoleresultatene.

Han forteller at slike studier har eksistert i mer enn femten år.

– Men ingen tar dem til etterretning. Nettopp de som alltid forteller oss at man bør lære av historien – politikere og pedagoger – følger ikke sine egne oppfordringer.

Hjernen til en voksen er grunnleggende forskjellig fra en barnehjerne i utvikling. Denne enkle kjensgjerningen blir oversett av så å si alle «eksperter» som ytrer seg om temaet digitale medier i utdanningssektoren. Det er rett og slett ingen som tar hensyn til det.

Like skadelig som alkohol

Forskeren forteller at man blir avhengig av internett på samme måte av alkohol og nikotin.

– Ikke-narkotikarelatert avhengighet påvirker de samme områdene i hjernen som narkotikaavhengighet. Avhengigheten vises ved at man lengter etter det man er avhengig av, ikke har kontroll over oppførselen sin, får abstinenser og har stor sannsynlighet for å falle tilbake til den samme oppførselen igjen.

Han mener at digitale medier motvirker evnen til selvkontroll og derfor er stressutløsende. Stress kan i sin tur føre til tilleggslidelser som overspising, overvekt, aggresjon og ensomhet.

– Den som går inn for at slike medier skal inn i barnehager eller grunnskole, må ta dette med i beregningen.

Meningene hans blir ofte sett på som radikale.

– Det er alltid vanskelig å godta ukomfortable fakta. I middelalderen fikk foreldre barna til å roe seg ned med å gi dem en klut som var dynket i en blanding av alkohol og opiater. Dette produserte avhengighet og dårlig mental utvikling. Digitale medier gjør det samme. Så om noen få år håper jeg folk vil si «du gjorde hva for noe?» når en mor plasserer barnet sitt med en Ipad.

Tendensiøs forskningsformidling

Spitzer mener det ikke finnes noen forskning som entydig viser at digitale medier er bra, men at mange som viser at det er skadelig.

– Det handler om lobbyvirksomhet. De største og rikeste selskapene i verden, Apple, Google, Microsoft, Facebook ønsker å bli rikere ved å gjøre barna våre avhengige av produktene deres. På samme måte som tobakkindustriens lobbyvirksomhet klarte å så tvil om de skadelige effektene tobakk hadde i flere tiår, gjør informasjonstekonologiselskapene det samme, bare enda mer effektivt.

Han minner om at du nesten aldri vil finne objektiv informasjon om data og utdanning.

– Studie etter studier viser at e-læring ikke virker. Smarttelefoner er en stor distraksjon, de forhindrer læring, men det er det ingen som snakker om.

Ikke alle mener Spitzer har rett i sin svartmaling av digitale medier.

– Spitzer presenterer i sin bok hva som fremstår som en svært tendensiøs forskningsformidling, hvor kun studier som hevdes underbygge hans mening og politiserte ståsted blir trukket frem. Hele fagfelt og store studier som ser på barn og unges bruk av nye medier er fullstendig fraværende, sier Elisabeth Staksrud, undervisningsleder og førsteamanuensis ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Det synses aktivt om årsakssammenhenger mellom barns bruk av Internett og dataspill, i en sterkt politisert ramme. Slik blir boken en meningsytring fra en som hverken er ekspert på barn eller på mediebruk, heller enn et interessant vitenskapelig bidrag, slår hun fast.

Smart å logge av

Spitzer har lagt merke til at flere velger å koble av. Det har blitt mer vanlig å skru av telefonen og faktisk være til stede i øyeblikket, og man kan se en endring der folk faktisk er bevisste på sin egen mobil- og internettbruk.

– Det er definitivt en god start. Det er beroligende å se at folk ikke blir fullstendig rundlurt, selv av den største lobbyvirksomheten i verden, når det gjelder hva som er bra for dem og ikke.

Han innrømmer at det finnes noe positivt med digitale medier, men mener at bruken må begrenses og kontrolleres, og barn bør holde seg unna i langt større grad enn i dag.

– Voksne bruker informasjonstekonologi for å få jobbet mer effektivt ved å overføre mer mental aktivitet – hjernearbeid – til en maskin. Når barn overfører den mentale aktiviteten lærer de mindre. Og når det skjer i stor skala, noen steder opp til sju og en halv time per dag, vil den mentale utviklingen lide. Og hvis dette fortsetter over en lang tidsperiode og over stor utstrekning, må vi virkelig bekymre oss, sier hjerneforskeren.

Les også:

Kjære foreldrespion: Hvorfor stoler du ikke på barnet ditt?

Ole Vidar lager Instagram-variant for barn

- Hvordan hadde vi reagert om alle mellom 25 og 30 år skulle ha like regler?

Denne saken ble først publisert på klikk.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Bergs kone: – En stor lettelse10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34 Fylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06 Haaland uaktuell til Malta-kampen11:20 EM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10 Dansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09 En drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04 Eckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49 Gressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02 Høy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00 35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40 Serbias president innlagt på sykehus09:30 Verdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17 Ni år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08 27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43 Hitlers eiendeler auksjoneres bort08:21 Mistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56 Israelske luftangrep mot Gazastripen06:50 Frode Berg et steg nærmere hjemreise06:20 Krimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19 Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01 Fortsatt mange branner i Australia06:00 Dette skjer i dag05:39 Dette skjedde i natt05:17 Ni år gammel gutt savnet i Oslo04:28 Tenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22 Lovende start for Hovland og Ventura i Mexico
Siste nytt
13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Bergs kone: – En stor lettelse10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring fremstilles for fengsling06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29VerdenNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet12:34NorgeFylkeslegen åpner tilsynssak mot Helse Bergen etter drapet i Nattlandsveien12:07VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter12:06SportHaaland uaktuell til Malta-kampen11:20SportEM-klare England uten Gómez og Henderson i siste kvalifiseringskamp11:10VerdenDansk mann som ble pågrepet etter drap i Malmö, er funnet død i fengsel11:09VerdenEn drept i demonstrasjoner i Iran etter økte bensinpriser11:04SportEckhoff gledet seg over «halvt norsk» overraskelse på tung dag10:49SportGressteppet i Parken slaktes: – Flaut hvis den er sånn under EM10:02PolitikkHøy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser10:00Sport35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge09:40VerdenSerbias president innlagt på sykehus09:30SportVerdenscupfinalen i hopp avsluttes i Vikersund i 202009:17NorgeNi år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette09:08Norge27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø08:43VerdenHitlers eiendeler auksjoneres bort08:21NorgeMistenkt for bibliotekbrann i Larvik ble ved en feil løslatt i forrige uke06:56VerdenIsraelske luftangrep mot Gazastripen06:50NorgeFrode Berg et steg nærmere hjemreise06:20NorgeKrimkommentator kritisk til politiets informasjonsflyt06:19VerdenFem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia06:01VerdenFortsatt mange branner i Australia06:00NorgeDette skjer i dag05:39NorgeDette skjedde i natt05:17NorgeNi år gammel gutt savnet i Oslo04:28NorgeTenåringer til sykehus etter trafikkulykke i Bergen04:22SportLovende start for Hovland og Ventura i Mexico