Meny

Barn som krangler:

Slik hjelper du kranglete barn

KRANGLER: Noen barn krangler mer enn andre, men ofte er det en grunn til at det er slik. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
KRANGLER: Noen barn krangler mer enn andre, men ofte er det en grunn til at det er slik. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er ikke bare voksne som kan være kranglete.

Slik kan voksne hjelpe barn som krangler mye:
 • Lag lekegrupper
 • Vær tilstede i leken
 • Gi veiledning og støtte
 • Kom med tips slik at barnet får flere mestringsopplevelser
 • Følg med på barn som raskt tyr til for eksempel biting og forsøk å avverge det så ofte som mulig
 • Forsøk å bruke mye tid på å rose og fremelske ønskede situasjoner
 • Finn ut om det har medisinske grunner til adferden
 • Kontakt PP-tjenesten eller BUP ved behov
 • Gjør en språkkartlegging

(Kilde: Pedagog Camilla Hagstrøm)Tips til foreldre

 • Vær tilstede - uten telefon og nettbrett
 • Inviter venner hjem
 • Oppsøk miljøer med flere barn
 • La barnet delta på organiserte aktiviteter
 • Hold barna oppdatert på det som er «in»

(Kilde: Pedagog Camilla Hagstrøm)

– En av barnehagens viktigste oppgaver er etter min mening å gi barn god trening i sosial kompetanse. Dette finner man også mye om i rammeplan for barnehager, og det er et stort tema innen faglitteraturen for vårt felt, sier styrer i Espira Kløverenga barnehage på Årnes, Camilla Hagstrøm.

Hun forteller at de i hennes barnehage i flere år har hatt egne vennskapskampanjer.

Da trener blant annet barna på å sette grenser for seg selv og respektere andre grenser.

– Vi jobber også mye med hva det betyr å være en god venn og opplever at disse periodene har ført med seg mye positivt. Vi blir aldri helt ferdige selv om temaarbeidet blir avsluttet, og har derfor dette som et evig, underliggende tema som vi jobber systematisk og grundig med, sier hun.

Les også: Slik slutter du å rope til barna

God med voksne til stede

Selv om det finnes mye materiell som kan brukes som grunnlag for temaarbeidet, mener hun det viktigste er at man har voksne som er bevisst hvilke utfordringer som ligger i barnegruppen og hos hvert enkelt barn.

– Og disse voksne må sørge for å gi den rette støtten og veiledningen underveis i hverdagen, sier hun.

Noen barn trenger kanskje trening i lekekoder, og andre barn trenger trening i å håndtere sinnet sitt.

Uansett er det godt å ha en voksen til stede, som kan hjelpe og kanskje finne andre alternativer enn å bruke hånden til å løse problemene.

Les også: Blir barna bortskjemt av at familien har vaskehjelp?

Vanskelig å se sin egen rolle

– Hos oss bruker vi et program som heter Steg for steg. Dette er tilrettelagt for alle aldre og gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Barna trenes opp i følelsesregulering ved hjelp av hånddukker, rollespill og samtaler rundt bilder de lett kan kjenne igjen fra hverdagen, sier hun.

For barna oppleves dette som lek og moro, men de voksne ser at det også gjør dem mer bevisst sine egne handlinger.

– Det vil si, det kan fortsatt være litt vanskelig å se sin egen rolle i den alderen, men det er gjerne veldig lett å se når venner lykkes eller mislykkes, sier Hagstrøm.

Les også: Advarer mot kjønnsdelt oppdragelse

Observerer på avstand

Hun legger til at det naturligvis er et stort sprik mellom de yngste og de eldste i barnehagene, og at det derfor må stilles krav tilpasset den enkeltes utvikling.

– Blant to-treåringer er det både normalt og vanlig å ty til vold. De slår, klyper, biter og dytter. Når barna blir fire-fem år begynner vi imidlertid å forvente at de også bruker det verbale språket mer, og at de fysiske reaksjonene minker kraftig, sier hun.

Forventningene rundt dette påvirker også hvordan de voksne jobber.

Mens de gjerne er fysisk til stede i leken med de små, vil de som regel observere på avstand blant de større barna.

– Barna leker tilsynelatende uten tilsyn, og de voksne vil gjerne se an konflikten en stund mens de fortløpende vurdere behovet for å bryte inn, sier hun.

Les også: – Strenge foreldre får oftere fete barn

Skummelt med merkelapper

Noe barn krangler mer enn andre, men Hagstrøm ønsker ikke å sette merkelapper som «A4» eller «normalen» på barna ut fra oppførselen deres.

– Dette er noen av de skumleste uttrykkene jeg vet om i barnehagealder, og når man jobber med mennesker generelt. Likevel er det viktig å tenke over hva som regnes for å være allment akseptert når det gjelder sosialt samspill sier hun.

Når et barn på fem år for eksempel lett tyr til vold i en konflikt med andre barn, mener hun det vil være greit å tenke at det bør settes inn noen tiltak.

– Ofte også før den alderen, men dette avhenger veldig av barnet og situasjonen, sier hun.

Les også: Smådjevler eller englebarn?

Ikke alle vil samarbeide

Det første som må til er ifølge Hagstrøm at de voksne gjør seg noen gode observasjoner og tanker.

– Det neste som må skje, er at vi setter i gang et samarbeid med foreldrene. I noen tilfeller kan vi jo oppleve at foreldrene ikke ønsker dette samarbeidet, og det kan hende at årsakene til enkelte barn vansker ligger i miljøet de lever i utenfor barnehagen. Da kan det være snakk om foreldre som har behov for veiledning, og dermed kan det være en sak for barnevernstjenesten, sier hun.

I andre tilfeller opplever barnehagen at foreldrene deler deres bekymring og ser tilsvarende utfordringer hjemme.

Les også: Foreldre gjør for mye for barna

Leter etter en grunn

– Når dette er tilfellet, kan man i samarbeid finne tiltak som kan prøves ut både hjemme og i barnehagen. Det er nemlig som oftest en fordel at barna opplever en viss likhet i de voksnes reaksjonsmønster hjemme og i barnehagen, sier hun.

Dersom tiltakene likevel ikke fører frem, vil man gjerne i samarbeid med foreldrene begynne å lete etter andre instanser som kan hjelpe.

Kanskje kan PP-tjenesten komme inn for å kartlegge videre, eller kanskje er BUP rette veien å gå.

– Da kan man finne ut om det ligger medisinske grunner bak barnas adferd, sier hun.

Les også: Lær barna å takke

Grundig språkkartlegging

Hagstrøm forteller at det tidlig i prosessen er vanlig å starte med en grundig språkkartlegging internt i barnehagen for å finne ut om barnets vansker kan komme av dårlig språkforståelse.

Dette er ifølge pedagogen en ganske vanlig årsak til adferdsproblemer.

– Her er vi avhengig av godt samarbeid med hjemmet, og det vil også være rutine for oss å anbefale en grundig hørselstest hos spesialist. Det kan være både kompliserte og sammensatte årsaker til at et barn har adferdsvansker, men i mange tilfeller opplever vi også at barnets adferd endrer seg raskt etter at vi som voksne blir mer bevisste på de vanskene han eller hun har, sier hun.

Dette forteller hvor viktig det faktisk er å oppdage de ulike barnas behov og tilpasse arbeidsmetoden deretter.

– Tilstedeværende voksne er uten tvil vår største ressurs, legger hun til.

Les også: Dette bør barnet kunne før skolestart

Viktig med venner

Det videre arbeidet vil gjerne bestå i å knytte nye, gode bånd for barnet.

Det å få venner er viktig, og mye lettere når man ikke tyr til små knyttnever eller biting i konflikter.

– Det kan for eksempel være smart å bruke planlagte lekegrupper, der personalet setter sammen barn etter nøye observasjoner, og der de jobber i grupper med få barn slik at de kan veilede mer grundig, sier hun.

Les også: Disse foreldrene får de lykkeligste barna

Hever statusen

Fra egen barnehage har hun god erfaring med å la barn som sliter med adferden få hevde seg innen sine interesseområder eller sterke sider.

– Dette kan være med på å heve barnets status i barnegruppen, sier hun.

Så hvis barnet er sterkt fysisk, kan man kanskje bruke tid i skogen eller lage hinderløyper inne der de andre barna får se han eller henne briljere.

– Ofte kan dette barnet da ta en veilederrolle og bli opptatt av å hjelpe andre, sier hun.

Les også: Får sinte foreldre sinte barn?

Vær nysgjerrig

Litt krangling skal man likevel ikke reagere på.

Det er en del av det å vokse opp.

– Krangling eller meningsutveksling kan være viktig for å finne sin plass i gruppen, finne ut hvem man er og hvor egne grenser går, sier pedagog Heidi Aabrekk.

Hun mener krangleepisoder blant barna, gir voksne en mulighet til å være litt nysgjerrige.

– Still barna spørsmål sik at de lettere ser hva som er årsaken til kranglingen, og kom med eksempler på hvordan de kan løse konflikten. Ved å lytte til barna og anerkjenne at de har egne meninger, utvikler vi barnas selvverdi og opplevelsen av å bli hørt, sier hun.

Aabrekk mener dette kan redusere forekomsten av krangling dersom den i utgangspunktet oppstår fordi barna trenger å bli sett.

Les også: Slik gir du barna god selvfølelse

La dem bruke sansene

– En forutsetning for å kunne komme til enighet med hverandre er kommunikasjonskompetanse. Grunnaget for den legges de tre første årene i barnas liv, blant annet gjennom utvikling av ordforrådet, begrepsforståelse og den språklige bevisstheten, sier hun.

En måte å hjelpe barna til enklere å kunne sette ord på sine meninger, følelser og kunne løse konflikter, er ifølge Aabrekk å allerede fra første dag stimulere barnets begrepsforståelse.

– Dette kan gjøres ved å bruke sansene, øke ordforrådet ved å fortelle dem hva de ser, gjør og opplever og ved å bedre barnets språklige bevissthet gjennom lek som eksponerer dem for bokstaver, lyder, rim og stavelser, sier hun.

Dette kan gjøres i samlingsstunden i barnehagen, men også hjemme i permisjonstiden.

Les også: Seks irriterende ting barna sier

Vær til stede

For det er ikke bare barnehagen som har ansvar for å se barna og hjelpe dem.

Også foreldre må bidra, og da er tilstedeværelse et viktig stikkord.

– Jeg vil komme med et ekstra stikk til alle som bruker for mye tid med nesa i en skjerm, og som overser barnas behov for å bli sett. Det er til tider vondt å sitte som tilskuende forelder på dans, turn eller andre aktiviteter når man ser at barna til stadighet titter opp for å få et anerkjennende blikk, sier Hagstrøm.

Stort sett får de imidlertid bare se midtskillen til mor eller far som har fokus på nettbrett, PC eller smarttelefon.

– Jeg går stadig i den fellen selv, og må aktivt jobbe for å skjerpe meg i perioder, og det er jeg 110 prosent sikker på at gjelder mange med meg, sier hun.

Les også: Ti tips til god oppdragelse

Invitér barn hjem

Hagstrøm har også flere tips til de som har barn som sliter sosialt i forhold til andre barn.

For selv om du kanskje føler deg hjelpesløs, og tenker at du må overlate dette til fagfolk, er det mye du kan gjøre selv.

– Oppsøk miljøer der det er andre barn på fritiden, og delta aktivt med barnet ditt slik at du kan gi hjelp og støtte underveis. Hjemme har man ofte en 1-til-1-situasjon, og der med kan man få mye mengdetrening. I barnehagen skal derimot oppmerksomheten per voksen fordeles på mellom fire og syv barn, sier hun.

Les også: Derfor får du trassige, sutrete unger

Inviter andre barn hjem, og vær til stede for dem i leken.

La også ditt barn være med andre hjem.

Da blir du kjent med lekekameratene, og du gir barna nye arenaer de kan lykkes på.

– Dette vil de ta med seg videre i hverdagen i barnehagen og deretter på skolen, sier hun.

Les også: Disse foreldrene får de lykkeligste barna

Hjelp barnet ditt

La også barnet ditt delta på organiserte aktiviteter, men ha en god dialog med trenere, oppmenn eller instruktører angående ditt barna vansker.

Dette vil gjerne skape større forståelse.

– Og ikke vær en av dem som benytter den ukentlige dansetimen til å gå en tur selv, men vær til stede og hjelp barnet ditt underveis hvis du ser at det trengs, sier hun.

Hvis du ikke gjør det, setter du ifølge Hagstrøm barnet ditt i en situasjon som du egentlig vet at det vil mislykkes i.

Les også: Disse åtte tingene former personligheten

Gi barnet grunnlag for lek

– Og til slutt den kommersielle og banale delen. Ikke la barnet ditt være den eneste som ikke har sett på Disney junior, julekalenderen, den nye Sabeltann-filmen eller noe annet som er in i barnegruppen. De trenger ofte et felles grunnlag i leken sin, og mange barn leker disse opplevelsene videre på egenhånd, sier hun.

Da blir det vanskelig hvis man ikke aner hva leken dreier seg om.

Spør gjerne personalet i barnehagen hva som gjelder for tiden og se om du kan utforske det videre sammen med barnet ditt.

Les også: Krangler dere om oppdragelsen?

Gå på biblioteket

Du tenke kanskje at dette fort kan bli dyrt, men det behøver det ikke bli.

– Man må ikke nødvendigvis bruke mye penger på alle lekene og kinobesøk. Enkle google-søk, et besøk på biblioteket og fargeleggingsbøker kan også gi barna nok kunnskap til å bli en god leker på dette området, sier hun.

Og sist, men ikke minst, må du huske at barn trenger gode forbilder, og at det er nettopp det du bør være.

– Tenk derfor gjennom hvordan du omtaler de andre barna i barnehagen, de voksne, dine egne kollegaer og mennesker du har i din krets. Viser du vei på en måte som du er stolt av, spør Hagstrøm.

Les også:

Det er opp til deg å få et barn alle vil være venn med

Ikke hold sammen for barnas skyld

Lege og helsesøster advarer mot stadig kortere liggetider

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:12 Enken gravla amerikansk stjerne i Oslo – nå vil datteren grave ham opp19:00 Dale i bompengedebatt: – Dette er en bra dag18:58 Trump samlet inn 25 millioner dollar på 24 timer18:22 Stortinget vedtar innkreving av 15 nye bommilliarder18:21 Telenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner18:20 Aktor om påstått sexkultleder: – En kriminell, et rovdyr og en forbryterboss18:12 Mattilsynet skal granskes etter skandale17:53 Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene17:50 Tre menn kjent skyldige etter terrorangrepet i Kenya i 201517:49 Mata signerte ny United-kontrakt, hylles av Solskjær17:40 Kaketradisjonen er på vei ut17:18 Enrique ferdig som spansk landslagssjef16:51 Vincent van Goghs revolver solgt på auksjon16:50 Bred enighet om Oslopakke 316:25 Johan Golden vil kaste Alliansen-leder Lysglimt16:03 Byggesaksbehandler dømt til fengsel for grov korrupsjon15:56 Hovefestivalen er konkurs ni dager før festivalstart15:47 Nortura politianmelder leverandør etter TV-dokumentar15:46 Ludvigsen førte opp møter med det som kan ha vært fornærmede15:22 Russland kritiserer MH17-etterforskning15:10 RBK-spillere slått ut av sykdom15:09 Sarkozy må møte i retten for korrupsjon14:44 Göran Persson blir styreleder i Swedbank14:43 Haugesund kan møte østerriksk toppklubb14:31 Hagen-forsvinningen: – Dette er en hovedteori14:19 Ber om drapsetterforskning av Saudi-Arabias kronprins14:18 United-legende bøtelagt for ulovlig gambling14:02 Kvinne alvorlig skadd etter kollisjon mellom tankbil og personbil12:55 Ber Kallmyr redegjøre i Stortinget for Abbasi-saken12:53 Sør-Norge værvinneren til helga12:51 SAS-ansatte med krass kritikk av ledelsen12:25 Abbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt12:22 Tyske høyreekstremister i søkelyset etter politikerdrap12:20 Nesten tre millioner nordmenn har skatt til gode11:24 Folkerik delstat åpner for aktiv dødshjelp i Australia11:15 Støre: – Det er ikke jeg som er på valg11:11 Stor skepsis til vaksiner i Europa11:08 Sykehusstreiken trappes opp på nytt11:07 E. coli påvist i drikkevannet i Utsira10:44 – Sterke beviser for at Michael Jackson ble drept10:06 Fire personer siktet for MH17-nedskytingen i 201409:59 Kraftig økning i lakseprisen09:41 Platini: – Alt dette er fremmed for meg09:39 Human-Etisk Forbund tror ny troslov blir dyr09:21 Trump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet09:20 Skepsis til Facebooks nye valuta09:05 Nye tall: Over 90.000 drept i krigen i Jemen08:25 Herlovsen vil be om fødselsdagsgave på forskudd08:18 Vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner07:41 1. divisjon: Hard straff etter stempling07:32 Optimisme på Asias børser etter dialog mellom USA og Kina07:26 Måling avslører: Nordmenn misforstår om EØS07:21 Rakettangrep mot utenlandske oljeselskaper i Basra07:16 Dyrhaug var sikker på at han måtte legge opp07:05 Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder07:00 Hver eneste dag i fjor ble 37.000 drevet på flukt fra sine hjem06:42 Kristoffersen følte seg alene i kampen mot eget forbund06:15 Abbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varslet06:07 Dette skjer i dag05:47 Kina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43 Dette skjedde i natt05:35 Poengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21 Trikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19 Stort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52 Tilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30 Euronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30 Donald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19 Brasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42 FNB størst i Bergen i ny måling03:08 Virke ber om mer konkurranse på Nordkapp02:37 Frps stortingsgruppe bruker fortsatt mest på fest og moro02:35 Strømleverandør inngår forlik på 9 milliarder etter skogbranner i California01:54 Flere Ap-ordførere mener Støre ikke når ut til velgere01:50 Platini løslatt etter avhør i korrupsjonssak01:30 Trump sier USA er forberedt i Iran-konflikten01:27 Mann tiltalt for overgrep i Bergen etter 20 år00:31 SV åpner for forpliktende samarbeid med Rødt00:15 Canadas statsminister sier ja til omstridt oljeprosjekt00:01 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen23:54 Ingen enighet om Oslo-budsjettet23:02 Shanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister22:59 Sykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54 Australia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41 Abbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36 Over 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36 Antonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21 Bompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14 Semenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07 Vindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06 USA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12 Lysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01 Bergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04 Gerrard henter Liverpool-ving på lån19:52 Trumps forsvarsminister trekker seg19:45 Støre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24 Kongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59 Brannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20 Eli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18 Filmregissør Knut Andersen er død18:10 Abbasi-familien ønsker ro
Siste nytt
19:12VerdenEnken gravla amerikansk stjerne i Oslo – nå vil datteren grave ham opp19:00PengerDale i bompengedebatt: – Dette er en bra dag18:58PolitikkTrump samlet inn 25 millioner dollar på 24 timer18:22PolitikkStortinget vedtar innkreving av 15 nye bommilliarder18:21NæringslivTelenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner18:20VerdenAktor om påstått sexkultleder: – En kriminell, et rovdyr og en forbryterboss18:12NorgeMattilsynet skal granskes etter skandale17:53PolitikkDale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene17:50VerdenTre menn kjent skyldige etter terrorangrepet i Kenya i 201517:49SportMata signerte ny United-kontrakt, hylles av Solskjær17:40Mat og drikkeKaketradisjonen er på vei ut17:18SportEnrique ferdig som spansk landslagssjef16:51KulturVincent van Goghs revolver solgt på auksjon16:50NorgeBred enighet om Oslopakke 316:25PolitikkJohan Golden vil kaste Alliansen-leder Lysglimt16:03NorgeByggesaksbehandler dømt til fengsel for grov korrupsjon15:56PengerHovefestivalen er konkurs ni dager før festivalstart15:47NorgeNortura politianmelder leverandør etter TV-dokumentar15:46NorgeLudvigsen førte opp møter med det som kan ha vært fornærmede15:22VerdenRussland kritiserer MH17-etterforskning15:10SportRBK-spillere slått ut av sykdom15:09PolitikkSarkozy må møte i retten for korrupsjon14:44PengerGöran Persson blir styreleder i Swedbank14:43SportHaugesund kan møte østerriksk toppklubb14:31NorgeHagen-forsvinningen: – Dette er en hovedteori14:19VerdenBer om drapsetterforskning av Saudi-Arabias kronprins14:18SportUnited-legende bøtelagt for ulovlig gambling14:02NorgeKvinne alvorlig skadd etter kollisjon mellom tankbil og personbil12:55PolitikkBer Kallmyr redegjøre i Stortinget for Abbasi-saken12:53NorgeSør-Norge værvinneren til helga12:51PengerSAS-ansatte med krass kritikk av ledelsen12:25NorgeAbbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt12:22VerdenTyske høyreekstremister i søkelyset etter politikerdrap12:20PengerNesten tre millioner nordmenn har skatt til gode11:24Helse og livsstilFolkerik delstat åpner for aktiv dødshjelp i Australia11:15PolitikkStøre: – Det er ikke jeg som er på valg11:11Helse og livsstilStor skepsis til vaksiner i Europa11:08NorgeSykehusstreiken trappes opp på nytt11:07NorgeE. coli påvist i drikkevannet i Utsira10:44Kultur– Sterke beviser for at Michael Jackson ble drept10:06VerdenFire personer siktet for MH17-nedskytingen i 201409:59PengerKraftig økning i lakseprisen09:41SportPlatini: – Alt dette er fremmed for meg09:39NorgeHuman-Etisk Forbund tror ny troslov blir dyr09:21VerdenTrump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet09:20PengerSkepsis til Facebooks nye valuta09:05VerdenNye tall: Over 90.000 drept i krigen i Jemen08:25SportHerlovsen vil be om fødselsdagsgave på forskudd08:18MotorVil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner07:41Sport1. divisjon: Hard straff etter stempling07:32PengerOptimisme på Asias børser etter dialog mellom USA og Kina07:26PengerMåling avslører: Nordmenn misforstår om EØS07:21VerdenRakettangrep mot utenlandske oljeselskaper i Basra07:16SportDyrhaug var sikker på at han måtte legge opp07:05NorgeAnsatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder07:00VerdenHver eneste dag i fjor ble 37.000 drevet på flukt fra sine hjem06:42SportKristoffersen følte seg alene i kampen mot eget forbund06:15NorgeAbbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varslet06:07NorgeDette skjer i dag05:47VerdenKina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43NorgeDette skjedde i natt05:35SportPoengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21NorgeTrikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19NorgeStort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52SportTilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30PengerEuronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30PolitikkDonald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19SportBrasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42PolitikkFNB størst i Bergen i ny måling03:08ReiseVirke ber om mer konkurranse på Nordkapp02:37PolitikkFrps stortingsgruppe bruker fortsatt mest på fest og moro02:35VerdenStrømleverandør inngår forlik på 9 milliarder etter skogbranner i California01:54PolitikkFlere Ap-ordførere mener Støre ikke når ut til velgere01:50SportPlatini løslatt etter avhør i korrupsjonssak01:30VerdenTrump sier USA er forberedt i Iran-konflikten01:27NorgeMann tiltalt for overgrep i Bergen etter 20 år00:31PolitikkSV åpner for forpliktende samarbeid med Rødt00:15VerdenCanadas statsminister sier ja til omstridt oljeprosjekt00:01SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen23:54NorgeIngen enighet om Oslo-budsjettet23:02VerdenShanahan ute av Trump-administrasjonen før Senatet fikk godkjent ham som forsvarsminister22:59NorgeSykehusansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder22:54SportAustralia blir Norges motstander i VM-åttedelsfinalen22:41PolitikkAbbasi-søsknene gjenforent med moren i Norge22:36VerdenOver 16 tonn kokain beslaglagt på skip i USA22:36SportAntonsen fløyet til sykehus etter ulykke på Momarken22:21PolitikkBompengepartiet nesten dobbelt så stort som Frp i Stavanger22:14SportSemenya slakter IAAF: – De brukte meg som en menneskelig forsøkskanin22:07NorgeVindkraft-motstandere klager på Frøya-vedtak22:06PolitikkUSA gir Ukraina militærhjelp for 250 millioner dollar21:12PolitikkLysbakken foreslår innstramming i privatskoleloven etter bok om skoleprofitører21:01NorgeBergen dropper anmeldelse av 13-åring som avslørte datasvikt20:04SportGerrard henter Liverpool-ving på lån19:52PolitikkTrumps forsvarsminister trekker seg19:45PolitikkStøre: Aps asylpolitikk ligger fast19:24KulturKongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning18:59VerdenBrannen ryster kjendisverden – nå kommer erstatningskravene18:20Helse og livsstilEli (15) overlevde: – Helt mirakuløst18:18KulturFilmregissør Knut Andersen er død18:10PolitikkAbbasi-familien ønsker ro

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus