Kjønnsforskjeller:

Gutter og jenter er like omsorgsfulle

OMSORG: Storesøster og lillebror har like stor evne til å vise omsorg. Illustrasjonsfoto: Colourbox
OMSORG: Storesøster og lillebror har like stor evne til å vise omsorg. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Men det er mange andre forskjeller.

Gutter og jenter har like gode forutsetninger for å:
 • Være omsorgsfulle
 • Bli faglig sterke
 • Mestre innen interessefeltene

Tips til bekymrede foreldre – uansett kjønn:

Negativ adferd:

 • Hjelp barnet å regulere sinnet sitt
 • Lær ham eller henne at den som går vinner, mens den som slår alltid taper
 • Fokuser på barnets positive adferd og få den til å bli ”større”
 • Vær konsekvent i forhold til negativ adferd og ignorer forsøk på å få oppmerksomhet gjennom negativ adferd

Språk:

 • Språkutviklingen fra 3-6 år er svært sentral. Barnet er da i en språksensitiv fase.
 • Be om hjelp dersom du er bekymret for barnets språkutvikling. Barnet kan da få støtte i språkutviklingen allerede i førskolealder

Motorikk:

 • Barn utvikler fin- og grovmotorikk helt fra spedbarnsalder med øye-hånd koordinasjon og gange som milepæler
 • Gi barnet mulighet til å kunne se og gripe fargesterke leker og gi det trygghet til å kunne utforske verden rundt seg
 • Ta det opp med helsestasjonen hvis du er bekymret for den motoriske utviklingen

(Kilde: Barnepsykolog ved Follo BUP og Akershus universitetssykehus, Belinda Ekornås)Vanlige oppfatninger om forskjell på jente- og guttebarn:

 • Jenter slutter tidligere med bleie enn gutter
 • Jenter lærer å gå før gutter
 • Jenter lærer å snakke først
 • Gutter bråker mer enn jenter
 • Gutter liker best actionleker
 • Gutter er bedre med tall enn jenter
 • Jenter er mer omsorgsfulle
 • Gutter er mer voldelige

Dette former oss:

 • Biologisk modning
 • Forutsetninger
 • Miljø og hvordan vi behandles

Flere gutter enn jenter har:

 • Språkvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Autisme
 • ADHD
 • Angst
 • Depresjon
 • Aggressive tendenser

(Kilder: Belinda Ekornås og Linda Helen Knudsen)

– I forskning finner man tydelige forskjeller mellom gutter og jenter når man sammenligner store grupper. Det er imidlertid større forskjeller innen en gruppe jenter og en gruppe gutter, enn det er mellom kjønnene, sier barnepsykolog ved Follo BUP og Akershus universitetssykehus, Belinda Ekornås.

Er det greit å ønske kjønn på barnet?

Ikke alle kjenner seg igjen

Ekornås understreker at dette ikke betyr at studier av forskjeller mellom gutter og jenter ikke har betydning.

De kan likevel ikke brukes til å si noe om enkeltbarn.

– Mange foreldre vil for eksempel ikke kjenne seg igjen i forskning som sier at gutter er mer sårbare i forhold til språkutvikling. Deres sønn har jo svært god språkutvikling. Det en ny studie av språk viser, er imidlertid at gutter har større utbytte språklig av å begynne i barnehage enn jenter, og dette er jo viktig informasjon for de som jobber med språkinnlæring hos gutter, sier hun.

Les også: Menn vakler på høye hæler for kvinnene

Gutter og jenter like engstelige

Ifølge Ekornås vil forskjellene mellom kjønnene være mindre jo mindre barna er.

– Barn i Bergen-undersøkelsen viser for eksempel at det i småskolen er like mange gutter som jenter som er engstelige, mens antallet jenter øker kraftig i puberteten. Da blir det mange flere jenter enn gutter som strever med dette, sier hun.

Når det gjelder språklig utvikling videre i barneårene, vet man at gutter er mer sårbare for å arve lese- og skrivevansker enn jenter.

– Og hos voksne kan man se at kvinner ofte kommer seg raskere og har bedre prognoser enn menn dersom de får skader eller hjerneslag som rammer språksenteret i hjernen, sier hun.

Les også: Nå gir Facebook deg over 50 nye kjønnsmuligheter

Snakk med fagfolk

Språksenteret til kvinner synes rett og slett å være mer robust, og mange mener dette skyldes den sterke forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene hos kvinner.

– Det er likevel svært viktig å forstå at all utvikling hos barn foregår i rykk og napp, så man trenger ikke å bekymre seg selv om barnet ikke sier så mange ord som toåring. Hvis barnet fortsatt har få ord som fireåring, ville jeg imidlertid fått undersøkt dette, sier Ekornås.

Barn er svært mottagelige for læring, og de vil som regel ha godt utbytte av tilrettelagt opplæring enten det gjelder språk, motorikk eller sosiale ferdigheter.

– Ta dette opp i barnehagen eller på helsestasjonen dersom du er bekymret for utviklingen til barnet sitt, sier hun.

Ikke alle gutter er slåsskjemper

Språk er likevel ikke det eneste som gjerne trekkes frem som forskjeller mellom guttebarn og jentebarn.

– Mange er opptatt av at gutter slåss mer og har mer negativ adferd enn jenter. Sett i sammenheng med hvem som får så store vansker med slik adferd at de trenger hjelp, stemmer denne myten. Det er langt flere gutter enn jenter som får behandling for adferdsvansker ved BUP og PPT, sier Ekornås.

Hun understreker at dette likevel ikke betyr at alle gutter er slåsskjemper.

Les også: Ikke bare mann og kvinne - skal Norge åpne for det tredje kjønn?

Flere gutter med problemer

Psykologspesialist og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Linda Helen Knudsen, bekrefter dette.

– Generelt er gutter overrepresentert når det gjelder utviklingsavvik som for eksempel lese – og skrivevansker, autisme, ADHD og angst og depresjon frem til 10-15-års alderen, sier Knudsen.

Forskjellene blir imidlertid synlige lenge før puberteten.

Fysisk aggressive gutter

Gutter viser allerede i toårsalderen mer fysisk aggresjon enn jenter.

– De er også i stort flertall blant dem som utvikler alvorlige adferdsvansker og kriminell atferd i ungdomstiden og senere i voksen alder. Andelen kvinner i fengsel har lenge holdt seg stabil på fem prosent, og studier kan derfor tyde på at det er riktig at flere gutter enn jenter bråker og er fysisk aggressive, sier hun.

Les også: Nei, det trenger ikke å bety at han er homo

Like omsorgsfulle

Når det gjelder egenskaper som omsorgsevne og ulike former for intelligens, mener Knudsen jenter og gutter er mer like hverandre enn de er forskjellige.

Ser man forbi leken i dukkestuen og sandkassen, ser man nemlig at forskjellene ikke er så store som man kanskje skulle tro.

– Jenter kan viser større preferanse for å leke med dukker, men i forhold til omsorg for kjæledyr ser man ingen kjønnsforskjeller, sier hun.

De utadvendte forblir gjerne det

Ser man på personlighet, vil tendensene man ser på de små som regel si mye om hvordan de blir når de vokser opp også.

– Flere studier som har fulgt barn fra de var små og frem til voksen alder, konkluderer med at temperamentet er noe som er ganske stabilt hos gutter og jenter fra de er barn til de blir voksne, sier Ekornås.

Les også: Derfor blir kvinner raskere alkoholikere

Det å være tilbaketrukket og stille som liten, gir ofte en pekepinn i forhold til om dette er et barn som vil være mer sjenert og tilbaketrukket videre i livet.

Det samme gjelder barn som er utadvendte, aktive eller har kort lunte.

Andre reaksjoner

Omgivelsene vil likevel forme oss.

Jenter som er svært temperamentsfulle, vil for eksempel kanskje møte andre reaksjoner enn gutter som har vansker med temperamentet sitt.

– Det er lite som tyder på at den temperamentsfulle jenta eller gutten vil endre seg og bli veldig rolige og tilbaketrukne, men de vil kanskje lære seg andre måter å uttrykke seg på. Kanskje er jenter flinkere til å finne sosialt aksepterte måter å uttrykke temperamentet sitt på, sier Ekornås.

Les også: Disse navnene velger unge foreldre

Fysiske reaksjoner mot gutter

– Det skal også sies at en rekke studier tyder på at voksne automatisk behandler jenter og gutter ulikt, sier Knudsen.

Når jenter viser aggresjon, vil voksne i større grad bruke verbale strategier og appellere til empati og ansvarsfølelse hos jenta.

Mot gutter har voksne en større tendens til å reagere aggressivt tilbake for eksempel ved å kjefte eller bruke fysiske virkemidler.

– Vi vet at gutter i mye større grad enn jenter blir utsatt for såkalt ”harsh parenting”, som innebærer bruk at fysisk avstraffelse. Dette antas å være en av faktorene som forklarer de store forskjellene i adferdsvansker hos gutter og jenter. Gutter blir rett og slett eksponert for flere risikofaktorer enn jenter, sier hun.

Les også: Tjener rått på kjønnsbestemte leker

Også gutter hevder seg

At jenter modnes tidligere enn gutter, stemmer ifølge Knudsen.

Dette ser man for eksempel ved at jenter ofte kommer i puberteten før guttene.

Gutter har imidlertid også områder der de oftere hevder seg.

– Mange har ment at gutter er flinkere grovmotorisk, for eksempel til å sykle og gå på ski, mens jenter er flinkere finmotorisk for eksempel med perler og annet håndarbeid. Mitt inntrykk er imidlertid at temperamentsfaktorer og interesser er viktigere enn kjønn i forhold til motorikk, sier Ekornås.

Forskjeller på gutter og jenterKJÆLEDYR: Gutter leker ikke like mye med dukker som jenter, men steller like gjerne med kjæledyrene sine. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Viktig å tro på seg selv

Selvfølelse spiller også en viktig rolle.

I en studie Ekornås gjorde med barn som var engstelige, viste det seg at gutter med angst hadde motoriske vansker.

Jenter med angst rapporterte gjerne selv at de strevde motorisk selv om de var like gode som jenter uten angst.

– Selvfølelse og mestringsfølelse er viktige faktorer for hva en tror en kan mestre og for hvilke aktiviteter en prøver seg på. Mange barn kan derfor velge motoriske aktiviteter ut fra hva andre gjør og hva de tror de kan klare, og ikke ut fra hva de faktisk mestrer selv, sier hun.

Les også: Når tegninger blir kosedyr

Biologi og miljø

Så hva er egentlig årsaken til disse forskjellene?

– Årsaken til at det er slik, handler nok både om biologisk modning og forventninger. Her er det imidlertid fremdeles mye vi ikke vet om spesifikke årsaksforhold, sier Knudsen.

Hun tror noe handler om biologi. Testosteron spiller for eksempel en viktig rolle i forhold til aggresjon, men miljø er slettes ikke uten betydning.

– En del ting kan handle om miljøpåvirkning. Gutter har for eksempel tidligere vært overlegne jenter i matematikk, men slik er det ikke lenger. Siden dette har forandret seg de siste tiårene, er det rimelig å anta at det skyldes miljøfaktorer, sier hun.

Les også: – Foreldre er lykkeligst

Kjønn ingen forutsetning

Når alt kommer til alt, ser det ifølge Ekornås likevel ut til at vi alle har samme forutsetninger – uansett kjønn.

– Sosial, motorisk og språklig utvikling vil for alle barn gå i rykk og napp – til glede og fortvilelse for dem selv og de som er rundt dem. Det er ingenting som tyder på at det å være jente eller gutt i seg selv er verken en risikofaktor eller en positiv faktor for utvikling generelt, sier hun.

Det er faktisk ikke om du er gutt eller jente som avgjør hva du kan og ikke kan få til.

– Barns utvikling er et fint samspill mellom de forutsetningene barnet er født med, de ressursene som er tilgjengelig for barnet, slik som god nok foreldreomsorg og ernæring, samt gode venner og et trygt oppvekstmiljø, sier Ekornås.

Les også:

Søvnmangel gjør barn aggressive

Tegnene du bør være obs på

Musikk gjør det lettere å lære språk

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus