Meny

Stor kjøpeguide:

Dette skal du se etter når du kjøper dagstursekk

KJØP AV DAGSTURSEKK: Tenk god over hva du skal bruke sekken til før du kjøper ny dagstursekk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skal du kjøpe tursekk for dagsturer?

Skal du kjøpe dagstursekk, gjelder det å ten­ke gjen­nom hva som er vik­tig for deg.

Hvor mye plass tren­ger du? Har du mye ut­styr som må være lett til­gjen­ge­lig? Skal sek­ken bru­kes på jakt? Hvor tungt skal du bære? Og hvor vik­tig er sta­bi­li­tet og bæ­re­sy­stem?

Hvor stor dagstursekk?

Å gi en­ty­di­ge råd om hvor stor en dags­tur­sekk bør være, er av sam­me grunn svært van­ske­lig.

Rundt 30 li­ter er ofte et greit ut­gangs­punkt, men skal du være ute en hel dag og ha med mat, klær og ut­styr for jakt, fis­ke el­ler fo­to­gra­fe­ring, kan det fort bli i tran­ges­te la­get.

Det er også mye let­te­re å fin­ne tin­ge­ne om sek­ken ikke bare er ak­ku­rat stor nok. Tenk gjen­nom hva du tren­ger å ha med, og test gjer­ne at det er plass til det i sek­ken i bu­tik­ken. Jeg vel­ger ofte dags­tur­sekk på rundt 50 li­ter, si­den jeg nor­malt har med både fo­to­ut­styr og ut­styr for jakt el­ler fis­ke.

Stør­rel­se og egen­vekt er til en viss grad av­hen­gig av hver­and­re, men også ma­te­ri­al­valg, kon­struk­sjon og de­tal­jer vil på­vir­ke vek­ten. De let­tes­te sek­ke­ne er gjer­ne gan­ske spar­tansk ut­rus­tet og har stoff som kan være mer ut­satt for sli­ta­sje. Du må selv gjø­re vur­de­rin­ger på hva som er vik­tigs t for deg.

Kjøpe brukt dagstursekk?

Dags­tur­sekk kan du trygt kjø­pe brukt. Sjekk at spen­ner og hem­per er hele, at gli­de­lå­ser går godt og at det ikke er syn­lig sli­ta­sje. Hull kan for­res­ten uan­sett re­pa­re­res og knek­te spen­ner kan er­stat­tes en­kelt og ri­me­lig. Her kan du sann­syn­lig­vis få pro­duk­ter med stor bruks­ver­di til en ri­me­lig pen­ge.

Sjekkliste for kjøp av dagstursekk

Lom­mer

Hvor man­ge lom­mer i og uten­på sek­ken tren­ger du? Det av­hen­ger en del av hva du bru­ker sek­ken til. Flue­fis­ke­ren vil gjer­ne ha man­ge mind­re rom for å hol­de or­den i flue­bok­ser, fly­te­mid­del, fortomsmateriale etc. Tenk gjen­nom hva du øns­ker å ha lett til­gang til, men husk at man­ge lom­mer gir eks­tra egen­vekt.

Åp­nings­sy­stem

Noen sek­ker har klas­sisk luk­king med snor­lås og lokk som klip­ses over. Det er en en­kel og trygg løs­ning, men det kan være tung­vint å få tak i ut­sty­ret som lig­ger ne­derst i ho­ved­rom­met. And­re har fol­de­luk­king til­sva­ren­de vann­tet­te pakk­sek­ker. And­re igjen har gli­de­lås­luk­king. Stor gli­de­lås­åp­ning som går langt ned­over si­den av sek­ken gir en­kel til­gang til alt ut­styr, men kan gi sto­re pro­ble­mer om gli­de­lå­sen ry­ker.

Saken fortsetter under

ANBEFALINGER: Exped Lightning (tv): Lett og enkel tursekk på 45 eller 60 liter. Finnes i både dame- og herreutgave. Bergans Helium (th): Lett og minimalistisk dagstursekk med godt bæresystem. Finnes i 40 og 55 liter i både herre. og dameversjon.

Drik­ke­sy­stem

Li­ker du å ha til­gang til drik­ke un­der­veis? Da er det fint om sek­ken er lagd for å huse vann­po­se og har gjen­nom­fø­ring for slan­ge. Ut­ven­di­ge fes­ter: I ut­gangs­punk­tet er det for­del­ak­tig å ha så mye som mu­lig av ut­sty­ret inne i sek­ken – ikke strop­pet fast på ut­si­den. Like fullt har man ofte bruk for å fes­te ut­styr på ut­si­den av sek­ken, for eks­em­pel lig­ge­un­der­lag el­ler stang­tube. Topp­tur­sek­ken bør ha ut­ven­di­ge fes­te­mu­lig­he­ter for ski, spa­de og is­øks.

Bæ­re­sy­stem

Kra­vet til sek­kens bæ­re­sy­stem va­ri­e­rer med vekt og bruks­om­rå­de. Skal du ha en sekk å ha fis­ke­ut­sty­ret i på ut­fluk­ter fra telt­lei­ren er det ofte vik­ti­ge­re at sek­ken er lett og tar li­ten plass i stor­sek­ken på vei inn, enn at den er kom­for­ta­bel og sta­bil på ryg­gen. Skal du der­imot klat­re, løpe el­ler trene på ski, er det vik­tig at sek­ken sit­ter godt på ryg­gen. Sta­bi­li­tet og kom­fort kre­ver et mer for­seg­gjort bæresystem som ofte fø­rer til økt vekt. Uan­sett er det godt om sek­ken har bryst­reim, og skal du gå en del med sek­ken, vil hof­te­bel­te også være å fore­trek­ke.

Jakt­sekk

EKSTRA KRAV: En dagstursekk til jakt stiller ekstra krav, som at den ikke må komme i konflikt med geværkolben.

Skal sek­ken bru­kes på jakt, bør skul­der­strop­pe­ne være så fla­te som mu­lig. Pass også på at bryst­rei­ma ikke kom­mer i kon­flikt med ge­vær­kol­ben.

EKSTRA KRAV: En dagstursekk til jakt stiller ekstra krav, som at den ikke må komme i konflikt med geværkolben.

Les også:

Nesten som senga hjemme

Dette er bobilen for en hel familie

Det billigste regntøyet er en testvinner

Saken er først publisert på Klikk.no

Helse og livsstil
Populært