Vi kan takke disse kvinnene for velferdsstaten

Nanna Broch (t.v.) og Katti Anker Møller er to av de fremste forkjemperne for velferdsstaten vi nyter godt av i dag. Foto: Ukjent/Norsk Folkemuseum
Nanna Broch (t.v.) og Katti Anker Møller er to av de fremste forkjemperne for velferdsstaten vi nyter godt av i dag. Foto: Ukjent/Norsk Folkemuseum

«Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, før alle råtne rønner og elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser opp i gode hjem».

(Vi.no): Vi har det godt i Norge, og har flere å takke for at vi har kommet dit.

De norske kvinnene Nanna Broch og Katti Anker Møller er to av dem.

Kjempet mot elendige boforhold

«Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser opp i gode hjem.»

Nanna Brochs sitat er hentet fra boken hun senere ble hedret med: «Nanna Broch - For boligsak og hjemmets trivsel», utgitt i 1959.

Nanna Broch ble ansatt som boliginspektør ved Oslo helseråd i 1919 - en stilling hun hadde i 26 år.

Gjennom denne jobben avdekket Broch de elendige boforholdene på Oslos østkant, og dette ble bakgrunnen for hennes sterke engasjement i boligsaken, og i arbeidet for å bedre folks levekår.

Nanna Broch (1879-1971)
 • Boliginspektør ved Oslo helseråd.
 • Hun ble født i Horten, og det sosiale engasjementet var en del av hennes oppvekstmiljø og familiearv.
 • Utdanning var høyt prioritert i familien. Nanna ble en av de første jentene som tok middelskolen i Horten.
 • Hun ble student 1901 og gikk videre på en skole for sosialt arbeid i Berlin.
 • På et tidspunkt jobbet hun for fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg, og under den første verdenskrig for Provianteringsrådet. Da det ble lagt ned, begynte hun ved Kristiania Helseråd som boliginspektør. Fra da, viet hun livet sitt til boligsaken.
 • Hun satset særlig på arbeiderkvinnene, og jobbet ivrig for å få dem til å stille krav til sine boliger.
 • På 80-årsdagen ble hun hedret med boken Nanna Broch – For boligsak og hjemmets trivsel.
 • Hun levde ugift og døde i januar 1971, 91 år gammel.

Kilde: Store Norske leksikon / Arkivportalen

– Elendigheten var i stor grad knyttet til tuberkulosen som var et stort problem i Nanna Brochs tid. Overbefolkede rom, flere personer i samme seng og manglende tilgang til rent vann, ren melk, og nok og riktig mat, sier Elisabeth Haavet, professor og historiker ved Universitetet i Bergen.

– Mange barnerike familier bodde i kjellerleiligheter med veldig dårlige fasiliteter. De færreste eide egen bolig og mange ble kastet ut hvis de ikke klarte husleien, legger hun til.

Les også: Bjørn Harald ble lenket fast til sykehussengen som 2-åring. Der lå han i 10 år

En rekke sosiale problemer i hovedstaden hang sammen med bolignøden: helse, familieliv, skolegang og lekemiljø, sykepleie og eldreomsorg, rusproblemer og kvinnemishandling.

Slik konstaterte Broch bolignøden i Oslo på 1920- og 30-tallet.

Ifølge folketellingen 1920, bodde over 20 prosent av Oslos innbyggere i overbefolkede leiligheter.

En fjerdedel av Oslos innbyggerne bodde i ettromsleiligheter, der det var gjennomsnittlig 3,5 personer i hver.

1200 kjellere var bebodd, halvparten erklært ubeboelige.

(Saken fortsetter under)

Nanna Broch avdekket elendige boligforhold i små, overbefolkede leiligheter. Her fra en småbarnsfamilies leilighet i Oslo. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum
Nanna Broch avdekket elendige boligforhold i små, overbefolkede leiligheter. Her fra en småbarnsfamilies leilighet i Oslo. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum

Haavet forteller at Oslo Helseråd var en viktig aktør i arbeidet for å bedre forholdene i arbeiderhjemmene.

– Hygienespørsmålet var veldig viktig, og det ble gjort en boligkartlegging på denne tiden som blant annet målte tilgangen til frisk luft i leilighetene målt i kubikkmeter per person som bodde der. Frykten for tuberkulosen var knyttet både til tilgangen på frisk luft og god ernæring, forteller historikeren.

Les også: De grusomme «englemakerskene»

Østkant versus vestkant

Velferdstat
 • En stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt.
 • En stat som legger til rette for gode utdanningsinstitusjoner.
 • En stat som sikrer familiepolitiske ordninger som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager.

Kilde: Store Norske Leksikon

På sine lange turer til fots rundt i kjeller- og kvistleiligheter, fotograferte Nanna Broch grelle boligforhold for arbeiderklassen.

På denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt.

Hun avdekket samtidig vesentlige forskjeller mellom Oslos bydeler på øst- og vestkanten.

– Det var i det store og hele mangelvare på østkanten, mens leiligheter og hus på vestkanten ble bygget med stor takhøyde for å få god tilgang på luft, forteller Haavet videre.

Nanna Broch var en veldig viktig brikke i arbeidet for bedre og sunnere hjem for folk flest, understreker Haavet.

Les også: Svartedauden lever fortsatt

(Saken fortsetter under)

Nanna Broch fotograferte grelle boligforhold for arbeiderklassen, på denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt. Her har hun tatt bilde av et skur som tilsynelatende fungerer som et hjem i 1920-årene. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum
Nanna Broch fotograferte grelle boligforhold for arbeiderklassen, på denne måten gav hun mellomkrigstidens bolignød et ansikt. Her har hun tatt bilde av et skur som tilsynelatende fungerer som et hjem i 1920-årene. Foto: Nanna Broch / Norsk Folkemuseum

Stilte ut virkeligheten

Resultatene av Brochs arbeid var en rystende sosial dokumentasjon som hun la frem i 1920-årene, både i form av fotoutstillinger, statistikk, en rekke artikler, foredrag og kurs om sosiale og politiske spørsmål.

Hun opprettet utstillingsplattformen Østkantutstillingen på Ankertorget i Oslo i 1928, hvor hun blant annet viste frem bildene sine.

Østkantutstillingen ble arbeiderhjemmenes eget kultursenter.

Østkantutstillingens hus rommet en toværelses leilighet som i skiftende utstillinger ble møblert for forskjellige familietyper.

Til sammen arrangerte hun 90 ulike utstillinger her, og blant de mest kjente var «Flaskeberget» fra 1936 om alkoholisme.

En daglig ølflaske kostet like mye som et ekstra rom, beregnet hun.

«Vasshølet» fra 1939 tok opp slitet med kvinnenes vannbæring til hjemmene.

– I utstillingene viste hun for eksempel hvordan boforholdene kunne bli bedre hvis folk fikk bedre lys og luft, sier Hilde Sandvik, historiker og professor ved Universitetet i Oslo.

Nanna Broch lærte arbeiderne hvordan de skulle skape pene, praktiske hjem med godt kosthold og mindre sykdom.

Ved å fokusere på hjemmenes vilkår viste hun dem at politikk og arbeiderbevegelse ikke bare var noe som gjaldt menn og forholdene på arbeidsplassene, men også for kvinner og barn hjemme.

Professor Sandvik mener at Nanna Broch er en av de viktigste kvinnene som har jobbet for et bedre velferdssamfunn i Norge.

– Hun viste blant annet hvor viktig materielle vilkår er for å kunne dra nytte av samfunnets formelle likhet - for eksempel hvor vanskelig det var å gjøre lekser og bli flink på skolen i små leiligheter eller skur der klesvasken hang til tørk, forteller Sandvik.

Haavet er enig:

– Broch er en viktig brikke i utbyggingen av den velferdsstaten kvinner i dag nyter godt av, og bør forsvare, sier hun.

Les også: Derfor klatret man i kjole og dress før i tiden

Mødrenes forkjemper

Ved å demonstrere at noen brydde seg om de fattigste og deres leveforhold, mener Haavet også at Broch skapte større selvtillit og kampvilje hos arbeiderklassens kvinner.

Katti Anker Møller (1868-1945)
 • Kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker.
 • Født på Hamar. Moren hennes døde 50 år gammel, etter å ha født 10 barn. Livet hennes var de siste årene preget av angst for nye graviditeter, og dette ble en viktig bakgrunn for Kattis engasjement for seksualopplysning og prevensjon.
 • Hun var opptatt av vilkårene for mødre i Norge. Hun gikk inn for å heve status for morsarbeidet, bedre leveforhold og rettigheter for mor og barn og gi mødre mulighet til personlig utvikling.
 • Sammen med sin svoger og Venstremann Johan Castberg arbeidet hun for en revisjon av lovverket på området, noe som resulterte i De Castbergske barnelover i 1915.
 • I 1919 holdt hun foredraget «Kvindernes fødselspolitik», der hun fremmet forslag om at kvinner med barn skulle få mødrelønn fra Staten.
 • Hun mottok krass kritikk for dette fra flere hold. Forslaget om mødrelønn fikk likevel oppslutning fra flere andre hold, og Det norske Arbeiderpartiet nedsatte i 1923 en mødrelønkomité for å utrede spørsmålet.
 • Møllers forslag om mødrelønn var et initiativ som noen tiår senere ble realisert som barnetrygden.
 • En annen hjertesak var prevensjonsveiledning, og hun sto bak opprettelsen av det første mødrehygienekontoret i 1924.
 • Møller arbeidet sterkt for å få abort avkriminalisert. Hun fikk støtte fra arbeiderkvinnene, men ikke fra Arbeiderpartiet, og det kom ingen lovendring i hennes levetid.
 • Ikke før i 1964 kom en lov som gjorde legal abort mulig under visse betingelser.
 • I 1969 ble det fremmet forslag om at loven om svangerskapsavbrudd måtte endres slik at kvinner selv fikk fatte avgjørelse om abort.
 • I 1978 ble loven om selvbestemt abort vedtatt av Stortinget.

Kilde: Store Norske leksikon / Wikipedia

Hun engasjerte seg sterkt for kvinnenes stilling i samfunnet.

– Broch tilhørte en kvinnesaks-bevisst familie, og kvinners vilkår var nok en av hennes motivasjonsfaktorer, sier Haavet.

– Hun jobbet på dette feltet med samme målsetting og motivasjon som Katti Anker Møller gjorde for fattige mødre, legger historikeren til.

Katti Anker Møller er gått inn i historien som en av Norges store kvinnesaksforkjempere.

Hun arbeidet som sosial- og helsepolitiker, og for henne var kvinners og barns levekår viktig.

Hun omtales blant annet som mødrenes forkjemper.

– I 1916 arrangerte hun Barselhjemutstillingen der det såkalte «elendighetsrommet» viste eksempel på fødeforholdene i arbeiderklassen, forteller Haavet.

I utstillingen ble det satt opp en rekonstruksjon av en fødsel i et «elendighetsrom» og i en topp moderne fødestue.

Hensikten med utstillingen var å formidle kunnskap om ernæring, hygiene, fødsler og barnestell.

Målet var også å få opprettet kommunale føde- og barselhjem.

Møller mente at alle fødsler burde skje på klinikk.

Barselhjemsutstillingen var en publikumssuksess.

Med bidrag fra staten ble den senere sendt på turné til byer over hele landet.

Møller var med som leder, foredragsholder og inspirator.

– Østkantutstillingen fortsatte med dette dokumentasjonsarbeidet, og utstillingene ble viktige sosialpolitiske vekkere, opplyser Haavet.

Les også: Dette var de mest trendy måtene å feriere på

Fra mødreforsikring til barnetrygd

Møller fikk også åpnet mødrehjem for ugifte kvinner og barselhjem for fattige gifte, med bakgrunn i de elendige boforholdene.

– I 1924 stiftet hun sammen med arbeiderkvinnene Oslo mødrehygienekontor, som skulle hjelpe familiene med å unngå for mange barn, og dermed overbefolkning, forteller Haavet videre.

– Sosialt arbeid tidlig på 1900-tallet var ofte et samarbeid mellom ulike filantropiske foreninger som for eksempel avholdsforeningene Hvite baand og Blå kors, og aktive ildsjeler som Katti Anker Møller og Nanna Broch. Elendighetsbeskrivelser var en metode for å vekke politikerne, sier professoren.

(Saken fortsetter under)

Her er Barselhjemsutstillingen i 1916 fotografert. Kvinnen oppe på podiet er en barnepleier som demonstrerer moderne barnestell. Foto: Norsk Teknisk Museum
Her er Barselhjemsutstillingen i 1916 fotografert. Kvinnen oppe på podiet er en barnepleier som demonstrerer moderne barnestell. Foto: Norsk Teknisk Museum

Møller drev et utstrakt opplysningsarbeid og tok initiativ til en rekke sosialpolitiske reformer.

En av de viktigste var de Castbergske barnelovene som ble vedtatt i 1915.

Målet var å likestille barn født utenfor ekteskap med de ektefødte, opplyser Haavet.

– Dette skapte stor oppmerksomhet og debatt, og førte blant annet til at Oslo kommune vedtok kommunal trygd til enslige mødre i 1919. Omkring 1920 var kommunene og til dels staten kommet inn som aktører i sosialt arbeid i større grad, særlig i hovedstaden, forteller Haavet.

De Castbergske barnelover var i alt seks lover vedtatt av Stortinget. Lovene sikret barn født utenfor ekteskap arverett til sine fedre.

Fedrene fikk også plikt til å vedkjenne seg farskap og betale barnebidrag.

En form for mødrelønn på statlig nivå ble realisert i form av barnetrygden, som ble innført i 1946. Denne trygden gikk til alle barn, og ble utbetalt til mødrene.

Katti Anker Møller (f.h.) var med på stiftelsen av Norske kvinners nasjonalråd. Bildet er fra stiftelsen i 1904. De andre kvinnene på bildet er Karen Grude Koht (f.v.), Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Betzy Kjelsberg. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket
Katti Anker Møller (f.h.) var med på stiftelsen av Norske kvinners nasjonalråd. Bildet er fra stiftelsen i 1904. De andre kvinnene på bildet er Karen Grude Koht (f.v.), Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Betzy Kjelsberg. Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Kilder: Arkivportalen ,Store Norske leksikon: Nanna Broch / Katti Anker Møller , Digitalt Museum , Norsk folkemuseum , Wikipedia

Les også: Graver du i slekten, er sjansen stor for at du finner en bråkmaker

Saken er først publisert på Vi.no - ny nettavis for godt voksne

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale
Siste nytt
20:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale
Populært