Meny

Lesbiske mødre mister foreldrepenger

Arbeiderpartiet ber Helleland ringe Nav umiddelbart

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) under trontaledebatten 2018 på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) lover at hun vil se på regelverket, men det holder ikke for Arbeiderpartiet.

– Dette bør hun ordne med en gang.

Det sier Arbeiderpartiets familiepolitiske talsperson Anette Trettebergstuen, som er opprørt.

Folketrygdlovens bestemmelser om at foreldrepengeperioden ikke kan overlappe hverandre gjør at lesbiske par som begge blir gravide med kort mellomrom, og er medmødre til hverandres barn, mister foreldrepengene.

Når kvinnen som føder sist får barn, mister kvinnen som fødte først sine foreldrepenger.

Det forteller Maria de Michelis Sperre fra Juridisk rådgigvning for kvinner (JURK) til ABC Nyheter. Hun fører en sak for et lesbisk par som fødte hvert sitt barn med tre måneders mellomrom.

– Folketrygdloven har en regel om at foreldrepenger ikke kan overlappe, og i et heterofilt forhold vil det ikke være et problem, men i denne saken er det bare tre måneder mellom de to fødselen, og den ene kvinnen mister foreldrepengene, sier Sperre til ABC Nyheter.

OPPGITT: Maria de Michelis Sperre i JURK og Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

Saken er nå klaget til Trygderetten etter at NAV har avslått to klager.

– Nav har begrunnet det med at de ikke kan ta stilling til diskrimineringsloven i denne saken, bare forholde seg til trygdelovens regler.

– Kvinnene fikk dette vedtaket rett før den siste skulle føde, forteller JURK-rådgiveren.

– Lovverket er ikke laget for nåtidens familiekonstellasjoner

– Dette er situasjoner vi vil få oftere og oftere fremover. Saken er et bevis for at dagens lovverk ikke er laget for nåtidens familiekonstellasjoner, sier Trettebergstuen til ABC Nyheter.

Hun har forståelse for at Nav må forholde seg til regelverket, men ber nå Hofstad Helleland om å ta grep umiddelbart.

– Dette er enkelt å løse. Hadde statsråden villet kunne hun fikse dettte med en forskrift umiddelbart. Dagens lovverk er innrettet på den tradisjonelle kjernefamilien, og ikke for eksempel to kvinner som er medmødre til sine barn.

Helleland: – Viser et utslag som er lite ønskelig

Helleland opplyser til ABC Nyheter at hun avventer behandlingen i Trygderetten.

– Jeg registrerer at saken er anket inn for Trygderetten, og jeg avventer deres vurdering. Jeg mener at foreldrepengeregelverket ikke er i strid med diskrimineringslovgivningen. Likevel er jeg enig i at denne saken viser et utslag av regelverket som kan framstå som lite ønskelig. Derfor har jeg varslet at jeg vil se nærmere på omfanget av slike utslag og vurdere behovet for eventuelle endringer, sier Høyre-statsråden.

Det svaret holder ikke for Trettebergstuen.

– Barne- og likestillingsministeren har sagt hun skal se på det, men dette burde hun bare ha ordnet med en gang. Statsråden burde ringt Nav umiddelbart og fått dette ordnet, og sagt hva som er lovgivers intensjon.

– Hadde jeg vært likestillingsminister hadde jeg tatt denne telefonen på flekken, fordi dette kan vi ikke være bekjent av. Helleland burde fikse opp i dette i løpet av et par uker.

I en epost til ABC Nyheter skriver seniorrådgiver i Nav, Marianne Pedersen, at det kreves en politisk beslutning for å gjøre endringer.

– Nav sier det selv, skal dette endres trengs det en politisk beslutning. Så da skjønner jeg ikke hva Helleland venter på. Her kan hun bare vise handlekraft med en gang og endre regelverket. De barna JURK forteller om har ingen tid og miste, de er her nå og trenger mammaene sine nå, sier Trettebergstuen.

Ap-politikeren har stilt Helleland spørsmål i Stortinget om saken, der svarer Helleland følgende:

Dette svarer Helleland i Stortinget:

Innledningsvis vil jeg vise til at etter barneloven § 4 a er det slik at regler i lov eller forskrift som gjelder for en far, på samme vis gjelder for en medmor. Medmor har dermed samme rett som en far til uttak av foreldrepenger etter folketrygdloven.

For de fleste foreldre gir foreldrepengeregelverket mulighet til å være hjemme med barna i ett år med økonomisk kompensasjon. Det er et regelverk som gir et godt sikkerhetsnett for flere tusen foreldre hvert år. Det bidrar til at mor får tid til å komme til hektene etter fødselen, og det gir begge foreldrene muligheten til å være hjemme med barnet i en lengre periode.

Foreldrepengene kompenserer for bortfall av inntekt i den perioden mor, far eller medmor er hjemme fra arbeidet for å passe barn. Det har lenge vært praksis at når stønadsperioden for et nytt barn starter, så bortfaller stønadsdager som foreldrene ikke har tatt ut for forrige barn. Denne praksisen er lovfestet i folketrygdloven § 14-10 etter at Prop. 168 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2017. I flertallet av saker skaper ikke dette problemer, og de fleste foreldrene tar ut hele stønadsperioden før de får et nytt barn, og før en ny stønadsperiode begynner.

Eksempelet representanten Trettebergstuen nevner, viser et utslag av regelverket som kan fremstå som lite ønskelig. Jeg vil se nærmere på omfanget av slike utslag og vurdere behovet for eventuelle endringer.

Helse og livsstil
Populært