Meny

– Ein må vere streit for å sei at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det

Kjærleikshistoria om Isak og Even har vorte hylla verda over, men kva skjer med skam etter homotoleransen. Forskarar har nytta «Skam» og samtalar med unge for å undersøka skeive ungdommars identitetsarbeid.
Kjærleikshistoria om Isak og Even har vorte hylla verda over, men kva skjer med skam etter homotoleransen. Forskarar har nytta «Skam» og samtalar med unge for å undersøka skeive ungdommars identitetsarbeid. Foto: NRK P3

I eit samfunn der homofili vert stadig meir akseptert, men heterofili framleis vert fremja som normen, risikerer skeive ungdommar å få lite forståing for kor vanskeleg det kan vere å stå fram.

– Skildringane me har for det å vere lesbisk eller homofil, er laga for å skildre eit avvik frå heteronormen. Det står i eit hierarki og er forbunde med stigma, som betyr at det er ikkje like bra i samfunnet, seier førsteamanuensis ved NTNU Stine H. Bang Svendsen.

I artikkelen Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen presenterer forskarane funn frå gruppesamtalar med skeive ungdommar, samt analyser av karakterane sitt identitetsarbeid i tredje sesong av NRK-serien Skam.

Les også: Er det noko stress å vera skeiv i Noreg i dag?

Forskar Stine Bang Svendsen meiner at det er viktig at samfunnet rundt motstår freistinga i å forstå den andre for godt og slik anta at ein veit kva personen står i og kva som står på spel. Foto: NTNU
Forskar Stine Bang Svendsen meiner at det er viktig at samfunnet rundt motstår freistinga i å forstå den andre for godt og slik anta at ein veit kva personen står i og kva som står på spel. Foto: NTNU

Heteronormen i samfunnet

I tillegg til å analysere historia om Isak som opplever sin første mannlege kjærleiksrelasjon til Even, har forskarane hatt gruppesamtalar med i alt 12 ungdommar i alderen 17-25 år som var knytt til ein skeiv ungdomsorganisasjon.

Funna tyder på at spesielt det å forstå seg sjølv som homofil gut opplevast som svært krevjande på grunn av stigma knytt til mannleg feminitet.

Homotoleransen i dagens norske samfunn ser ut til å resultera i at skeive ungdommar møter lite forståing for sine egne kvalar med å identifisere seg som homofil.

– Alle seier at det ikkje er noko problem, at det er jo så fint og alt er i orden. Det gir ikkje noko rom for at det kan vere ganske stress, forklarar Bang Svendsen.

I Skam kan ein sjå korleis Isak sjølv kjem med homofobe ytringar, som møter motbør i kompisgjengen.

Les også: Sju ting me aldri kjem til å gløyma frå Skam-eventyret

I episode tre av sesong tre finn forskarane døme på korleis Isak sin eigen homofobi vert møtt med motstand frå kameraten Jonas. Foto: NRK P3
I episode tre av sesong tre finn forskarane døme på korleis Isak sin eigen homofobi vert møtt med motstand frå kameraten Jonas. Foto: NRK P3

Isak jobbar med å finne sin eigen identitet i ei førestilling om korleis homofile menn er. Han har sjølv fordommar mot og vanskar med å identifisere seg med feminine homofile, men får sitt pass påskrive av karakteren Eskild, som er ope homofil.

– I kulturen vår er det ein heteronorm. Skal du leve skeivt må du forhandle normer for maskulinitet og femininitet, anten du er transperson, homofil eller lesbisk. Ein må vere streit for å seie at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det. Då er det mykje du ikkje forstår om samfunnets normer for kjønn og seksualitet, seier Svendsen.

Les også: Regnbogeordlista anno 2018

Forskarane trekk fram korleis Isak ikkje vil omtale seg som homo, på grunn av eigne fordommar. I episode fem vert han utfordra av karakteren Eskild, som allereie er open om legninga si. Foto: NRK P3
Forskarane trekk fram korleis Isak ikkje vil omtale seg som homo, på grunn av eigne fordommar. I episode fem vert han utfordra av karakteren Eskild, som allereie er open om legninga si. Foto: NRK P3

Les også: Gjev ut «Skam»-manus i bokform

Klassen klappa og læraren grein

I fokusgruppene kom det fram at ungdommane stadig forhandla med språket og tok i bruk nye termar for å unngå dei stigma som hefta ved merkelappar som til dømes «homo» og «lesbisk». Her vart «skeiv» nytta som eit positivt omgrep det ikkje var knytt like mange fordommar til.

Bang Svendsen forklarar at det framleis er vanskeleg for unge skeive å utvikle ein identitet og førestilling om framtida, som familie og andre ikkje kjem til å vere like nøgd med som om ein levde heteronormativt.

– Det er vanskeleg å vete at du ikkje kjem til å få like mykje bekreftelse for din levemåte som andre, og det er vanskeleg å vete om ein vert akseptert og kor djupt den aksepten stikk, seier forskaren.

Ho får støtte av skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen.

– Når ein er homofil, så kan det hende ein ikkje ønskjer å skilje seg ut på ein sånn måte. Alt i samfunnet er lagt opp til at ein skal ha eit heteroliv, få seg kjæraste, få barn og gifte seg på heteromåten. Då kan ein føle på annleisheit og utanforskap, som kan forårsaka skam, seier Aasmundsen.

I 2016 skreiv han artikkelen «Jeg vet at homofile homser utgjør et problem», som forskarane nytta i samtale med intervjuobjekta.

Les også: Partnarskapslova er 25 år

– Det å finne ut at ein er annleis på ein eller anna måte kan forårsake skam, uansett kor ope samfunnet rundt er, seier skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen. Foto: Aina Catrine Hammern
– Det å finne ut at ein er annleis på ein eller anna måte kan forårsake skam, uansett kor ope samfunnet rundt er, seier skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen. Foto: Aina Catrine Hammern

Sjølv hadde Aasmundsen ei god oppleving då han som 15-åring fortalte heile klassen at han var homofil. Det vart teke imot med applaus frå klassen, tårer frå læraren og full aksept frå kristne besteforeldre. Han kjenner likevel til fleire historier om homofile som ikkje er like gode.

– Veldig mange som opplever skam knytt til å ha ein anna seksuell legning eller kjønnsidentitet, kjem frå anten religiøse eller tradisjonelle heimar. I dei fleste religionar er det veldig fokus på familien og det heteronormative. Uansett kor ope samfunnet er, så veit dei at det ikkje er det foreldra ønskjer og ein kan føla skam fordi ein ikkje lever opp til forventningane frå familien og ikkje føler seg bra nok for dei, forklarar Aasmundsen.

Les også: Kristen og homo. Hatar gud alle homofile?

I tredje sesong av «Skam» opplever Mahdi det som stigmatiserande at «heile skulen» trur han er homofob. Foto: NRK P3
I tredje sesong av «Skam» opplever Mahdi det som stigmatiserande at «heile skulen» trur han er homofob. Foto: NRK P3

«Kvifor seier du det?»

Jakob Semb Aasmundsen trur at det kan vere vanskelegare å identifisere seg som homofil utanfor dei store byane i Noreg, men meiner likevel at Noreg er kome utruleg langt når det kjem til homotoleranse. For tida studerer 22-åringen globale utfordringar i Marokko, der ein risikerer fengselsstraff for homofil praksis.

Men sjølv om Noreg er kome langt, opplever Aasmundsen at det er vanskeleg for heterofile å fullt ut forstå kor mange ulike båsar og kategoriar ein må navigere når ein identifiserer seg som homofil.

Både Aasmundsen og Bang Svendsen meiner det er viktig å anerkjenna at det å koma ut med ei anna legning er viktig for den det gjeld.

– Om du berre avfeier det med: «Kvifor seier du det? Det har ikkje noko å seie for meg?» Då prøvar du for hardt. Å ha ein ikkje-heterofil seksualitet er veldig viktig for ein person, uansett kva andre seier, understrekar Aasmundsen.

– Ein kan anerkjenna at det er ein viktig ting som blir sagt og ein viktig ting i livet til den det gjeld, ein kan og anerkjenna at personen har funne ut av det og fortel det. Om nokon fortel det til deg er det òg ei stor tillitserklæring, spesielt om det er tidleg i prosessen.

Les også: Skam er folkeopplysning

Fanskaren hylla karakteren Jonas for korleis han som førstemann tok imot bodskapen om at Isak har kjensler for Even. Foto: NRK P3
Fanskaren hylla karakteren Jonas for korleis han som førstemann tok imot bodskapen om at Isak har kjensler for Even. Foto: NRK P3

Les også: Tara (16) i spissen for fleire tusen på Storapride

Mot toleransepedagogikken

Både forskar Stine Bang Svendsen og leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, meiner det dei omtalar som homotoleranse er problematisk.

Leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, fortel at skeive ungdommar kan oppleve minoritetsstress. Foto: Skeiv Ungdom
Leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, fortel at skeive ungdommar kan oppleve minoritetsstress. Foto: Skeiv Ungdom

– Toleranse betyr å halde ut og tole. Me ynskjer ikkje at folk skal tolerere, men anerkjenne at me er ulike, forklarar Øvrum.

Skeiv Ungdom jobbar mellom anna mot det dei omtalar som toleransepedagogikken i skulen.

– Om læraren seier at me må vere snille med dei homofile, så legg ein opp til at det ikkje er nokon i klassen det gjeld. Det ligg òg eit ujamt maktforhold i dette, eit premiss om at det å vere heterofil er betre, seier ho vidare.

Leiaren i Skeiv Ungdom meiner at ein del av kuren er meir representasjon og mangfald i til dømes litteratur og film.

– Dei fleste lykkelege historiene er ei heteroseksuell, monogam historie. Ein kan godt vere homo, men det beste er å vere heterofil. Me må vise fram at det er mange måtar å leve gode liv på, seier Øvrum.

Les også: Fire ting eg har lært av å lesa 12 bøker om homoar

Forskarane kallar mangelen på sensur av begjær og sex mellom gutar i «Skam» ei nyvinning. Foto: NRK P3
Forskarane kallar mangelen på sensur av begjær og sex mellom gutar i «Skam» ei nyvinning. Foto: NRK P3

Les også: Ønskjer meir kjærleik og kjønnsidentitet på timeplanen

Homofobi og minoritetsstress

Øvrum trur ikkje at funna i artikkelen om at skeive ungdommar opplever lite forståing for eigne kvaler med å identifisere seg som homofil, er like relevant for alle unge skeive.

Ho trur likevel det kan vere vanskeleg for nokon å identifisere seg med merkelappen:

– Sjølv om ein er homofil, så er ein ikkje immun mot homofobien i samfunnet. Eg synest det er arrogant av personar i majoritetsposisjonar å definera korleis det er å tilhøyre ein minoritet.

Ho forklarar at mange skeive opplever det som vert kalla minoritetsstress.

– Det at majoriteten ikkje forstår seg på kva det inneber, endrar ikkje på det faktum at minoritetsstress for mange av oss kan vere ei belastning, understrekar Øvrum.

– Korleis bør ein ta imot ein ven som kjem ut som til dømes homofil?

– Du må snakke med personen det gjeld og seie at: «Så fint at du fortel meg dette. Det set eg pris på». Så kan ein kaste ballen tilbake og spørje: «Korleis er det for deg?» og «Er det noko eg kan gjera for at du skal ha det bra?» Nokon kan kanskje ha behov for hjelp til å kome ut til andre, medan andre ikkje har det behovet.

Les også: SKAM-Sana: – Korleis forklarar du homofili med evolusjonsteori

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:47 Politiet: – Ikke greit å filme skadde personer14:35 Over 10.000 demonstrerte i Moskva med krav om frie lokalvalg14:15 Fritidsbåt gikk på grunn i Møre og Romsdal14:07 Tusenvis demonstrerer i Hongkong til støtte for politiet13:49 Neste uke er det meldt over 30 grader i sør – i nord snur godværet13:31 Politiet i Hongkong sier de har avslørt sprengstoffabrikk13:17 50 døde grindhvaler oppdaget av turister på Island13:10 Newcastle banket West Ham i Kina12:43 United avslo Inter-bud på Lukaku12:39 To flyplasser stengt på Sicilia etter vulkanutbrudd12:21 Dansk professor vil bygge mur rundt Europa: – Neppe realistisk12:17 Tyskland og Frankrike krever løslatelse av svenskeid tankskip12:12 Luftangrep mot Jemens opprørskontrollerte hovedstad11:49 Over 150 døde i monsunflommer i Sør-Asia11:45 10 omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg11:21 Ytre høyre-demonstrasjon etter politikerdrap i Tyskland11:02 Liverpool tapte for Borussia Dortmund i Indiana10:46 «Hvaldimir» har forlatt Hammerfest10:36 Britiske myndigheter advarer mot seiling i Hormuzstredet10:00 Stor fornyelse i ukrainsk politikk ventet i valget på nasjonalforsamling09:42 NVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:37 Zlatan avgjorde med hat trick i lokalderbyet i Los Angeles09:27 To personer funnet døde i Sverige09:27 Tyrkisk bankmann løslatt fra fengsel i USA09:02 Kan Jakob Ingebrigtsen true norsk rekord på 5000 meter?09:00 50 år siden det første skrittet ble tatt på månen08:51 London-politiets Twitter-konto hacket08:11 Fire personer lettere skadd i trafikkulykke ved Evje07:10 Eiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp06:20 NVE varsler oppdatering om Veslemannen06:18 Minst 17 døde av metanol i Costa Rica05:59 Dette skjer i dag05:38 Kvinne til sykehus etter bilulykke i Vestfold05:30 Dette skjedde i natt05:25 Jensen og Listhaug avfeier at Frp er i krise04:52 NTNU-forskere vil bli med på neste månelanding04:48 Musikkfestival avlyst på grunn av frykt for immigrasjonsmyndighetene04:35 Arrangementer avlyses i USA på grunn av hete03:56 Bolsonaro nekter for at det er sult i Brasil03:56 Jødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud03:33 Michelle Obama: USA er for alle03:21 XXL vurderer å legge ned virksomheten i Danmark03:21 Sánchez nærmere flertall for ny regjering02:37 Ekstra vakthold i Stjørdal etter mistenkt ildspåsettelse01:40 Algerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:23 USA sender soldater til Saudi-Arabia01:10 El Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46 Norsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31 150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07 Trump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54 Haaland scoret hattrick i cupen22:38 Nordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21 Undersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04 Norge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02 Ventura fortsatte storspillet i USA21:44 NRK kritiseres for jødevits21:01 Ny seier for Solbakken og FCK20:44 Tunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16 Svenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59 Hadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44 Boeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14 50 soldater syke i Madlaleiren18:57 Milliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47 Woods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19 Alaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12 Hongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08 Cubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07 Forsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45 Kosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31 Samtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22 50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39 Innsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34 200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26 18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17 Trønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14 Tyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30 Tidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10 Nok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55 Minst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18 Farenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17 Jordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02 Merkel kritiserer Trump13:38 Nordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30 Kraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28 Solskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27 Nederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05 Sanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42 Andrine Hegerberg er klar for Roma12:39 En fuktig helg i vente i sør12:18 49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03 17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55 Kvinnene kan også få sitt Tour de France11:42 Pence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41 Nordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59 Fransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43 Australsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42 Tre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15 Norge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07 Svensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02 Leting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden
Siste nytt
14:47NorgePolitiet: – Ikke greit å filme skadde personer14:35VerdenOver 10.000 demonstrerte i Moskva med krav om frie lokalvalg14:15NorgeFritidsbåt gikk på grunn i Møre og Romsdal14:07VerdenTusenvis demonstrerer i Hongkong til støtte for politiet13:49NorgeNeste uke er det meldt over 30 grader i sør – i nord snur godværet13:31VerdenPolitiet i Hongkong sier de har avslørt sprengstoffabrikk13:17Verden50 døde grindhvaler oppdaget av turister på Island13:10SportNewcastle banket West Ham i Kina12:43SportUnited avslo Inter-bud på Lukaku12:39VerdenTo flyplasser stengt på Sicilia etter vulkanutbrudd12:21NorgeDansk professor vil bygge mur rundt Europa: – Neppe realistisk12:17VerdenTyskland og Frankrike krever løslatelse av svenskeid tankskip12:12VerdenLuftangrep mot Jemens opprørskontrollerte hovedstad11:49VerdenOver 150 døde i monsunflommer i Sør-Asia11:45Verden10 omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg11:21VerdenYtre høyre-demonstrasjon etter politikerdrap i Tyskland11:02SportLiverpool tapte for Borussia Dortmund i Indiana10:46Norge«Hvaldimir» har forlatt Hammerfest10:36VerdenBritiske myndigheter advarer mot seiling i Hormuzstredet10:00VerdenStor fornyelse i ukrainsk politikk ventet i valget på nasjonalforsamling09:42NorgeNVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen09:37SportZlatan avgjorde med hat trick i lokalderbyet i Los Angeles09:27VerdenTo personer funnet døde i Sverige09:27VerdenTyrkisk bankmann løslatt fra fengsel i USA09:02SportKan Jakob Ingebrigtsen true norsk rekord på 5000 meter?09:00Verden50 år siden det første skrittet ble tatt på månen08:51VerdenLondon-politiets Twitter-konto hacket08:11NorgeFire personer lettere skadd i trafikkulykke ved Evje07:10NorgeEiendomsskatten i Stavanger har økt med Frp06:20NorgeNVE varsler oppdatering om Veslemannen06:18VerdenMinst 17 døde av metanol i Costa Rica05:59NorgeDette skjer i dag05:38NorgeKvinne til sykehus etter bilulykke i Vestfold05:30NorgeDette skjedde i natt05:25NorgeJensen og Listhaug avfeier at Frp er i krise04:52NorgeNTNU-forskere vil bli med på neste månelanding04:48VerdenMusikkfestival avlyst på grunn av frykt for immigrasjonsmyndighetene04:35VerdenArrangementer avlyses i USA på grunn av hete03:56VerdenBolsonaro nekter for at det er sult i Brasil03:56NorgeJødisk forstander ut mot forslag om kosherforbud03:33VerdenMichelle Obama: USA er for alle03:21NorgeXXL vurderer å legge ned virksomheten i Danmark03:21VerdenSánchez nærmere flertall for ny regjering02:37NorgeEkstra vakthold i Stjørdal etter mistenkt ildspåsettelse01:40SportAlgerie vant Afrikamesterskapet for andre gang01:23VerdenUSA sender soldater til Saudi-Arabia01:10VerdenEl Chapo innsatt i høysikkerhetsfengsel00:46NorgeNorsk kvinne vant 38 millioner kroner00:31Norge150.000 med i protestgrupper mot vindkraftverk00:07VerdenTrump vil hjelpe A$AP Rocky ut av svensk fengsel22:54SportHaaland scoret hattrick i cupen22:38VerdenNordmenn tiltalt etter russevold i Hellas i fjor22:21NorgeUndersøkelse: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane22:04SportNorge slo tilbake med storseier i J19-EM22:02SportVentura fortsatte storspillet i USA21:44NorgeNRK kritiseres for jødevits21:01SportNy seier for Solbakken og FCK20:44SportTunge nyheter for Fannemel: Har skadet både korsbånd og menisk20:16VerdenSvenskeid tankskip beslaglagt av Iran19:59SportHadi Srour bokser mot russer i Hamburg19:44PengerBoeing-trøbbel fører til kutt i rutetilbud19:14Norge50 soldater syke i Madlaleiren18:57NorgeMilliardbru i Nordland må bytte 344 bolter et halvt år etter åpning18:47SportWoods tar pause etter skuffelsen i British Open18:19SportAlaphilippe med maktdemonstrasjon i Tour de France18:12VerdenHongkong-aktivister kan få asyl i Taiwan18:08VerdenCubanske myndigheter slipper fri 2.604 fanger18:07NorgeForsker mener antall forvaringsdommer mot barn er bekymringsfullt17:45VerdenKosovos statsminister går av etter innkallelse til krigsforbryterdomstol17:31VerdenSamtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes17:22Norge50-åring tiltalt for samboerdrap i Haugesund16:39NorgeInnsatsleder gjennom 29 år hudfletter lederne i politiet16:34Verden200 migranter prøvde å klatre over grensegjerde16:26Norge18-åring dømt til fengsel for å ha filmet og delt video av samleie16:17NorgeTrønderenergi truer med millionkrav mot vindkraftmotstandere16:14VerdenTyskland ber det internasjonale samfunn bruke diplomatiske midler i Iran-konflikten15:30SportTidligere fotball-profil stoppet for fyllekjøring15:10SportNok en landslagsspiller blir fotballproff i England14:55VerdenMinst to omkom i eksplosjon på kinesisk gassanlegg14:18NorgeFarenivået for Veslemannen oppjusteres til rødt14:17Helse og livsstilJordmødre ved OUS frykter for liv og helse – Fylkesmannen oppretter sak14:02PolitikkMerkel kritiserer Trump13:38ReiseNordmenn bitt av hund, rotte og ape på utenlandsferie i sommer13:30VerdenKraftig jordskjelv i Athen: Innbyggere løp ut i gatene i frykt13:28SportSolskjær: – Det jobbes med én eller to nye signeringer13:27VerdenNederland delvis ansvarlig for Srebrenica-massakren13:05NorgeSanner ber om redegjørelse fra UDI om Krekars medtiltalte12:42SportAndrine Hegerberg er klar for Roma12:39NorgeEn fuktig helg i vente i sør12:18Norge49-åring siktet for å ha forgiftet hjelpetrengende kvinne12:03Norge17-åring dømt til 13 års forvaring for drapet på Laura Iris Hagen11:55SportKvinnene kan også få sitt Tour de France11:42VerdenPence ber Saudi-Arabia løslate blogger11:41NorgeNordmann omkom i motorsykkelulykke i Frankrike10:59VerdenFransk domstol avviser erstatningskrav etter M/S Estonia-forliset10:43VerdenAustralsk mann dømt til livstid for å ha drept familien10:42VerdenTre omkom i småflyulykke i de østerrikske alper10:15NorgeNorge sender ekspertteam og utstyr til ebolarammede Kongo10:07VerdenSvensk politi vil innføre teknologi som muliggjør ansiktsgjenkjenning10:02NorgeLeting etter antatt omkommet mann fortsetter i Dalsfjorden
Populært