– Ein må vere streit for å sei at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det

Kjærleikshistoria om Isak og Even har vorte hylla verda over, men kva skjer med skam etter homotoleransen. Forskarar har nytta «Skam» og samtalar med unge for å undersøka skeive ungdommars identitetsarbeid.
Kjærleikshistoria om Isak og Even har vorte hylla verda over, men kva skjer med skam etter homotoleransen. Forskarar har nytta «Skam» og samtalar med unge for å undersøka skeive ungdommars identitetsarbeid. Foto: NRK P3

I eit samfunn der homofili vert stadig meir akseptert, men heterofili framleis vert fremja som normen, risikerer skeive ungdommar å få lite forståing for kor vanskeleg det kan vere å stå fram.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Skildringane me har for det å vere lesbisk eller homofil, er laga for å skildre eit avvik frå heteronormen. Det står i eit hierarki og er forbunde med stigma, som betyr at det er ikkje like bra i samfunnet, seier førsteamanuensis ved NTNU Stine H. Bang Svendsen.

I artikkelen Skeive ungdommers identitetsarbeid: SKAM etter homotoleransen presenterer forskarane funn frå gruppesamtalar med skeive ungdommar, samt analyser av karakterane sitt identitetsarbeid i tredje sesong av NRK-serien Skam.

Les også: Er det noko stress å vera skeiv i Noreg i dag?

Forskar Stine Bang Svendsen meiner at det er viktig at samfunnet rundt motstår freistinga i å forstå den andre for godt og slik anta at ein veit kva personen står i og kva som står på spel. Foto: NTNU
Forskar Stine Bang Svendsen meiner at det er viktig at samfunnet rundt motstår freistinga i å forstå den andre for godt og slik anta at ein veit kva personen står i og kva som står på spel. Foto: NTNU

Heteronormen i samfunnet

I tillegg til å analysere historia om Isak som opplever sin første mannlege kjærleiksrelasjon til Even, har forskarane hatt gruppesamtalar med i alt 12 ungdommar i alderen 17-25 år som var knytt til ein skeiv ungdomsorganisasjon.

Funna tyder på at spesielt det å forstå seg sjølv som homofil gut opplevast som svært krevjande på grunn av stigma knytt til mannleg feminitet.

Homotoleransen i dagens norske samfunn ser ut til å resultera i at skeive ungdommar møter lite forståing for sine egne kvalar med å identifisere seg som homofil.

– Alle seier at det ikkje er noko problem, at det er jo så fint og alt er i orden. Det gir ikkje noko rom for at det kan vere ganske stress, forklarar Bang Svendsen.

I Skam kan ein sjå korleis Isak sjølv kjem med homofobe ytringar, som møter motbør i kompisgjengen.

Les også: Sju ting me aldri kjem til å gløyma frå Skam-eventyret

I episode tre av sesong tre finn forskarane døme på korleis Isak sin eigen homofobi vert møtt med motstand frå kameraten Jonas. Foto: NRK P3
I episode tre av sesong tre finn forskarane døme på korleis Isak sin eigen homofobi vert møtt med motstand frå kameraten Jonas. Foto: NRK P3

Isak jobbar med å finne sin eigen identitet i ei førestilling om korleis homofile menn er. Han har sjølv fordommar mot og vanskar med å identifisere seg med feminine homofile, men får sitt pass påskrive av karakteren Eskild, som er ope homofil.

– I kulturen vår er det ein heteronorm. Skal du leve skeivt må du forhandle normer for maskulinitet og femininitet, anten du er transperson, homofil eller lesbisk. Ein må vere streit for å seie at «det er like greitt å vere homo» og faktisk tru på det. Då er det mykje du ikkje forstår om samfunnets normer for kjønn og seksualitet, seier Svendsen.

Les også: Regnbogeordlista anno 2018

Forskarane trekk fram korleis Isak ikkje vil omtale seg som homo, på grunn av eigne fordommar. I episode fem vert han utfordra av karakteren Eskild, som allereie er open om legninga si. Foto: NRK P3
Forskarane trekk fram korleis Isak ikkje vil omtale seg som homo, på grunn av eigne fordommar. I episode fem vert han utfordra av karakteren Eskild, som allereie er open om legninga si. Foto: NRK P3

Les også: Gjev ut «Skam»-manus i bokform

Klassen klappa og læraren grein

I fokusgruppene kom det fram at ungdommane stadig forhandla med språket og tok i bruk nye termar for å unngå dei stigma som hefta ved merkelappar som til dømes «homo» og «lesbisk». Her vart «skeiv» nytta som eit positivt omgrep det ikkje var knytt like mange fordommar til.

Bang Svendsen forklarar at det framleis er vanskeleg for unge skeive å utvikle ein identitet og førestilling om framtida, som familie og andre ikkje kjem til å vere like nøgd med som om ein levde heteronormativt.

– Det er vanskeleg å vete at du ikkje kjem til å få like mykje bekreftelse for din levemåte som andre, og det er vanskeleg å vete om ein vert akseptert og kor djupt den aksepten stikk, seier forskaren.

Ho får støtte av skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen.

– Når ein er homofil, så kan det hende ein ikkje ønskjer å skilje seg ut på ein sånn måte. Alt i samfunnet er lagt opp til at ein skal ha eit heteroliv, få seg kjæraste, få barn og gifte seg på heteromåten. Då kan ein føle på annleisheit og utanforskap, som kan forårsaka skam, seier Aasmundsen.

I 2016 skreiv han artikkelen «Jeg vet at homofile homser utgjør et problem», som forskarane nytta i samtale med intervjuobjekta.

Les også: Partnarskapslova er 25 år

– Det å finne ut at ein er annleis på ein eller anna måte kan forårsake skam, uansett kor ope samfunnet rundt er, seier skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen. Foto: Aina Catrine Hammern
– Det å finne ut at ein er annleis på ein eller anna måte kan forårsake skam, uansett kor ope samfunnet rundt er, seier skribent og samfunnsdebattant Jakob Semb Aasmundsen. Foto: Aina Catrine Hammern

Sjølv hadde Aasmundsen ei god oppleving då han som 15-åring fortalte heile klassen at han var homofil. Det vart teke imot med applaus frå klassen, tårer frå læraren og full aksept frå kristne besteforeldre. Han kjenner likevel til fleire historier om homofile som ikkje er like gode.

– Veldig mange som opplever skam knytt til å ha ein anna seksuell legning eller kjønnsidentitet, kjem frå anten religiøse eller tradisjonelle heimar. I dei fleste religionar er det veldig fokus på familien og det heteronormative. Uansett kor ope samfunnet er, så veit dei at det ikkje er det foreldra ønskjer og ein kan føla skam fordi ein ikkje lever opp til forventningane frå familien og ikkje føler seg bra nok for dei, forklarar Aasmundsen.

Les også: Kristen og homo. Hatar gud alle homofile?

I tredje sesong av «Skam» opplever Mahdi det som stigmatiserande at «heile skulen» trur han er homofob. Foto: NRK P3
I tredje sesong av «Skam» opplever Mahdi det som stigmatiserande at «heile skulen» trur han er homofob. Foto: NRK P3

«Kvifor seier du det?»

Jakob Semb Aasmundsen trur at det kan vere vanskelegare å identifisere seg som homofil utanfor dei store byane i Noreg, men meiner likevel at Noreg er kome utruleg langt når det kjem til homotoleranse. For tida studerer 22-åringen globale utfordringar i Marokko, der ein risikerer fengselsstraff for homofil praksis.

Men sjølv om Noreg er kome langt, opplever Aasmundsen at det er vanskeleg for heterofile å fullt ut forstå kor mange ulike båsar og kategoriar ein må navigere når ein identifiserer seg som homofil.

Både Aasmundsen og Bang Svendsen meiner det er viktig å anerkjenna at det å koma ut med ei anna legning er viktig for den det gjeld.

– Om du berre avfeier det med: «Kvifor seier du det? Det har ikkje noko å seie for meg?» Då prøvar du for hardt. Å ha ein ikkje-heterofil seksualitet er veldig viktig for ein person, uansett kva andre seier, understrekar Aasmundsen.

– Ein kan anerkjenna at det er ein viktig ting som blir sagt og ein viktig ting i livet til den det gjeld, ein kan og anerkjenna at personen har funne ut av det og fortel det. Om nokon fortel det til deg er det òg ei stor tillitserklæring, spesielt om det er tidleg i prosessen.

Les også: Skam er folkeopplysning

Fanskaren hylla karakteren Jonas for korleis han som førstemann tok imot bodskapen om at Isak har kjensler for Even. Foto: NRK P3
Fanskaren hylla karakteren Jonas for korleis han som førstemann tok imot bodskapen om at Isak har kjensler for Even. Foto: NRK P3

Les også: Tara (16) i spissen for fleire tusen på Storapride

Mot toleransepedagogikken

Både forskar Stine Bang Svendsen og leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, meiner det dei omtalar som homotoleranse er problematisk.

Leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, fortel at skeive ungdommar kan oppleve minoritetsstress. Foto: Skeiv Ungdom
Leiar i Skeiv Ungdom, Marthe Øvrum, fortel at skeive ungdommar kan oppleve minoritetsstress. Foto: Skeiv Ungdom

– Toleranse betyr å halde ut og tole. Me ynskjer ikkje at folk skal tolerere, men anerkjenne at me er ulike, forklarar Øvrum.

Skeiv Ungdom jobbar mellom anna mot det dei omtalar som toleransepedagogikken i skulen.

– Om læraren seier at me må vere snille med dei homofile, så legg ein opp til at det ikkje er nokon i klassen det gjeld. Det ligg òg eit ujamt maktforhold i dette, eit premiss om at det å vere heterofil er betre, seier ho vidare.

Leiaren i Skeiv Ungdom meiner at ein del av kuren er meir representasjon og mangfald i til dømes litteratur og film.

– Dei fleste lykkelege historiene er ei heteroseksuell, monogam historie. Ein kan godt vere homo, men det beste er å vere heterofil. Me må vise fram at det er mange måtar å leve gode liv på, seier Øvrum.

Les også: Fire ting eg har lært av å lesa 12 bøker om homoar

Forskarane kallar mangelen på sensur av begjær og sex mellom gutar i «Skam» ei nyvinning. Foto: NRK P3
Forskarane kallar mangelen på sensur av begjær og sex mellom gutar i «Skam» ei nyvinning. Foto: NRK P3

Les også: Ønskjer meir kjærleik og kjønnsidentitet på timeplanen

Homofobi og minoritetsstress

Øvrum trur ikkje at funna i artikkelen om at skeive ungdommar opplever lite forståing for eigne kvaler med å identifisere seg som homofil, er like relevant for alle unge skeive.

Ho trur likevel det kan vere vanskeleg for nokon å identifisere seg med merkelappen:

– Sjølv om ein er homofil, så er ein ikkje immun mot homofobien i samfunnet. Eg synest det er arrogant av personar i majoritetsposisjonar å definera korleis det er å tilhøyre ein minoritet.

Ho forklarar at mange skeive opplever det som vert kalla minoritetsstress.

– Det at majoriteten ikkje forstår seg på kva det inneber, endrar ikkje på det faktum at minoritetsstress for mange av oss kan vere ei belastning, understrekar Øvrum.

– Korleis bør ein ta imot ein ven som kjem ut som til dømes homofil?

– Du må snakke med personen det gjeld og seie at: «Så fint at du fortel meg dette. Det set eg pris på». Så kan ein kaste ballen tilbake og spørje: «Korleis er det for deg?» og «Er det noko eg kan gjera for at du skal ha det bra?» Nokon kan kanskje ha behov for hjelp til å kome ut til andre, medan andre ikkje har det behovet.

Les også: SKAM-Sana: – Korleis forklarar du homofili med evolusjonsteori

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:38 Vurderer å leie inn fly fra Luftransport19:29 Nord-Korea fornærmer Trump19:13 Farevarsel for snø og vind sendt ut over store deler av Sør-Norge18:59 Supervulkanene som kan ødelegge verden18:53 Luftambulanselege sier opp jobben18:35 Fredsprisvinneren har ankommet Norge17:57 Karlsson må stå over flere skirenn17:51 FN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig17:42 Bedrageriliga svindlet pensjonister – millioner er sporløst borte17:30 SV truer med mistillit mot Høie i luftambulansesaken – Høie beklager16:58 Norsk skip angrepet: Ni gisler løslatt etter 35 dager16:53 Knallhardt kjør mot Høie i luftambulansesaken16:46 Ny leder for flyoperasjoner i Babcock-ledelsen16:24 Kvinne dømt til 16 års fengsel for å ha drept mannen sin i Halden i 201516:19 Paul Volcker er død15:54 Barthold vraket fra EM-troppen: – Et vanvittig vanskelig uttak15:52 Tildelingen av fotball-VM 2022 etterforskes for korrupsjon15:18 Østberg får fortsatt ikke gå verdenscuprenn15:04 Kjærestens far er sluppet fri – mistanken opprettholdes15:01 Tragedien i Tromsø: Moren døde av drukning og alvorlig nedkjøling14:52 Tidenes varmeste oktober – rammer de mest sårbare14:29 «Marriage Story» årets Golden Globe-grossist14:12 Drømmedag for Norge i VM: Seier over Sør-Korea og hjelp fra alle hold13:52 Helse Nord kaller situasjonen «bekymringsfull» – har satt krisestab13:48 9. ETG: Århundrets julekalender: Velkomen til år 200613:33 Forlatt femåring bar baby gjennom sprengkulde13:25 RUSADA: – En tragedie for rene utøvere13:25 Fredsprisvinner i motvind på hjemmebane13:23 Regjeringsbygning på Malta stormet av demonstranter13:23 Nye regler skal gjøre det enklere å kjøre drosje13:22 Turister må holde avstand fra hvalen13:21 EU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing12:48 Haaland beste tenåring i Europa12:34 Putin og Zelenskyj møtes i Paris12:16 Støre innkalles til høring om trygdeskandalen12:15 Bilist kjørte ned i hull der to personer jobbet11:53 Tolletaten advarer mot dødelige ecstasypiller11:28 Toryene øker forspranget på ny måling11:27 Minst 26 omkom i oversvømmelser i Uganda11:17 Russland utestengt fra OL og VM i fire år11:15 Mann siktet for drap på kvinne i Drammen10:38 Guardiola usikker på om City kan kjempe i Europa10:24 Mikael Dorsin erstatter Bjørnebye10:23 Kina vil kvitte seg med utenlandsk datautstyr09:50 Sjefredaktøren i Aftenposten går av09:33 Minst 2.000 koalaer har mistet livet i skogbrannene09:33 Wallin funnet skyldig i å ha ærekrenket Virtanen09:28 Tyrkia returnerte elleve IS-medlemmer til Frankrike09:28 Serbia og Danmark med VM-gave til Norge08:50 Uvær skaper trafikkproblemer08:43 SAS skal fly direkte fra København til Tokyo08:10 Universitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38 Skip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37 Vy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen07:34 Juletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32 PST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07 USA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45 Ingen tegn til liv på vulkanøya på New Zealand06:16 Flere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13 UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12 Dette skjer i dag06:01 Norge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37 Sør-Afrika vant Miss Universe05:37 Dette skjedde i natt05:31 Brudd for Løke05:27 Trusler og sjikane preger opptakten til valget05:05 Langfingret tyv gikk rett i fella04:25 Tre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35 Dødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33 Norske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18 Johnsons parti øker på måling02:19 Nok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14 SV vil forby overnatting på lukket SFO01:31 Verdens våpensalg fortsetter å øke01:08 75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00 Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28 Slutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12 Skarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37 Farmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07 Verdens våpensalg fortsetter å øke21:52 Kristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32 NISO-heder til Johaug og Warholm21:19 SV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02 Kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59 Biler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15 Uvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03 Drapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47 Fotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25 Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20 Macrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46 19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27 Rundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18 Hegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15 Rapperen Juice Wrld (21) er død17:10 Olsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37 Mann fant slange i eske med underbukser16:15 Har vi helt mistet evne til å føle skam?15:28 Maren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11 Viking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10 Mulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig
Siste nytt
19:38NorgeVurderer å leie inn fly fra Luftransport19:29VerdenNord-Korea fornærmer Trump19:13NorgeFarevarsel for snø og vind sendt ut over store deler av Sør-Norge18:59VerdenSupervulkanene som kan ødelegge verden18:53NorgeLuftambulanselege sier opp jobben18:35NorgeFredsprisvinneren har ankommet Norge17:57SportKarlsson må stå over flere skirenn17:51NorgeFN-topp: – Klimakrisen største globale trussel siden andre verdenskrig17:42NorgeBedrageriliga svindlet pensjonister – millioner er sporløst borte17:30PolitikkSV truer med mistillit mot Høie i luftambulansesaken – Høie beklager16:58NorgeNorsk skip angrepet: Ni gisler løslatt etter 35 dager16:53PolitikkKnallhardt kjør mot Høie i luftambulansesaken16:46NorgeNy leder for flyoperasjoner i Babcock-ledelsen16:24NorgeKvinne dømt til 16 års fengsel for å ha drept mannen sin i Halden i 201516:19VerdenPaul Volcker er død15:54SportBarthold vraket fra EM-troppen: – Et vanvittig vanskelig uttak15:52SportTildelingen av fotball-VM 2022 etterforskes for korrupsjon15:18SportØstberg får fortsatt ikke gå verdenscuprenn15:04VerdenKjærestens far er sluppet fri – mistanken opprettholdes15:01NorgeTragedien i Tromsø: Moren døde av drukning og alvorlig nedkjøling14:52VerdenTidenes varmeste oktober – rammer de mest sårbare14:29Kultur«Marriage Story» årets Golden Globe-grossist14:12SportDrømmedag for Norge i VM: Seier over Sør-Korea og hjelp fra alle hold13:52NorgeHelse Nord kaller situasjonen «bekymringsfull» – har satt krisestab13:48Kultur9. ETG: Århundrets julekalender: Velkomen til år 200613:33VerdenForlatt femåring bar baby gjennom sprengkulde13:25SportRUSADA: – En tragedie for rene utøvere13:25VerdenFredsprisvinner i motvind på hjemmebane13:23PolitikkRegjeringsbygning på Malta stormet av demonstranter13:23PengerNye regler skal gjøre det enklere å kjøre drosje13:22ReiseTurister må holde avstand fra hvalen13:21MotorEU gir grønt lys til storstilt batteri-satsing12:48SportHaaland beste tenåring i Europa12:34VerdenPutin og Zelenskyj møtes i Paris12:16PolitikkStøre innkalles til høring om trygdeskandalen12:15NorgeBilist kjørte ned i hull der to personer jobbet11:53NorgeTolletaten advarer mot dødelige ecstasypiller11:28PolitikkToryene øker forspranget på ny måling11:27VerdenMinst 26 omkom i oversvømmelser i Uganda11:17SportRussland utestengt fra OL og VM i fire år11:15NorgeMann siktet for drap på kvinne i Drammen10:38SportGuardiola usikker på om City kan kjempe i Europa10:24SportMikael Dorsin erstatter Bjørnebye10:23VerdenKina vil kvitte seg med utenlandsk datautstyr09:50KulturSjefredaktøren i Aftenposten går av09:33VerdenMinst 2.000 koalaer har mistet livet i skogbrannene09:33KulturWallin funnet skyldig i å ha ærekrenket Virtanen09:28VerdenTyrkia returnerte elleve IS-medlemmer til Frankrike09:28SportSerbia og Danmark med VM-gave til Norge08:50NorgeUvær skaper trafikkproblemer08:43ReiseSAS skal fly direkte fra København til Tokyo08:10NorgeUniversitet i nord dropper opptak av teologistudenter07:38NorgeSkip grunnstøtte ved Rørvik i Trøndelag07:37ReiseVy vant kontrakten om togtrafikk på Bergensbanen og Vossebanen07:34PengerJuletreprodusenter sier de må legge ned på grunn av konkurranse fra store kjeder07:32NorgePST og tysk politi etterforsker terrorfinansiering via norske banker07:07NorgeUSA offentliggjør, Norge hemmeligholder: F-35-fly umulige å bruke06:45VerdenIngen tegn til liv på vulkanøya på New Zealand06:16NorgeFlere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel06:13NorgeUNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel06:12NorgeDette skjer i dag06:01Helse og livsstilNorge fremdeles på topp i FNs utviklings-rangering05:37VerdenSør-Afrika vant Miss Universe05:37NorgeDette skjedde i natt05:31SportBrudd for Løke05:27PolitikkTrusler og sjikane preger opptakten til valget05:05VerdenLangfingret tyv gikk rett i fella04:25PengerTre banker har brukt 15 milliarder mot økonomisk kriminalitet03:35Helse og livsstilDødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd03:33NorgeNorske handelshøyskoler bak andre nordiske på måling03:18PolitikkJohnsons parti øker på måling02:19PolitikkNok en statsministerkandidat i Libanon trekker seg02:14NorgeSV vil forby overnatting på lukket SFO01:31VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke01:08Norge75-årig kvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss01:00NorgeRiksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig00:28VerdenSlutt på egne innganger for kvinner og menn på restauranter i Saudi-Arabia00:12SportSkarpnord mistet europatourtittelen på målstreken23:37KulturFarmen-vinner Erik Rotihaug: – Mentalt og fysisk utslitt22:07VerdenVerdens våpensalg fortsetter å øke21:52SportKristoffersen og Nestvold-Haugen på pallen i Beaver Creek21:32SportNISO-heder til Johaug og Warholm21:19PolitikkSV vil ha statsministeren inn på teppet i ambulanseflysaken21:02NorgeKvinne omkom etter påkjørsel i Hønefoss20:59NorgeBiler i skiløype i Holmestrand: – Gjentakende problem, ifølge politiet20:15NorgeUvær stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge: To timers ventetid20:03VerdenDrapet på Wilma (17): Politiet har pågrepet kjærestens far18:47NorgeFotgjenger alvorlig skadd i påkjørsel i Oslo18:25NorgeHavarikommisjonen undersøker ulykke i Rana18:20PolitikkMacrons regjering åpner for å utsette omstridt pensjonsreform17:46Sport19 år gamle Markeng overrasket med femteplass: – Må oppjustere målene for sesongen17:27VerdenRundt 200 syrere får forlate al-Hol17:18SportHegerberg med hattrick i Lyons storseier17:15KulturRapperen Juice Wrld (21) er død17:10SportOlsbu Røiseland sikret norsk stafettseier16:37NorgeMann fant slange i eske med underbukser16:15VerdenHar vi helt mistet evne til å føle skam?15:28SportMaren Lundby vant igjen - knuste konkurrentene15:11SportViking vant cupfinalen - kaptein Tripic ble helten15:10SportMulig nesebrudd for Løke: – Fantastisk deilig
Populært