Meny

En sjøens helt: Siste reise

Jon Michelet hjem­me på Lar­kol­len, ok­to­ber 2012.

Her gjor­de jeg det før­s­te in­ter­vju­et med Jon Michelet om krigs­sei­ler-ro­ma­ne­ne hans. De sis­te spørs­må­le­ne fikk jeg ald­ri stilt.

– Det er et jæv­la na­sjo­nal­epos jeg skri­ver her, sa Jon Michelet.

Og det var jo gan­ske tøft sagt av en ald­ren­de for­fat­ter som – for å være ær­lig – var på bun­nen av sin kar­rie­re. Det var en grå og hust­rig ok­to­ber­dag i 2012. Fo­to­gra­fen og jeg satt i den krå­ke­slott-aktige slekts­bo­li­gen til Jon Michelet på Lar­kol­len uten­for Moss. Kjøk­ken, opp­holds­rom og skri­ve­stue gikk over i hver­and­re. På alle til­gjen­ge­li­ge fla­ter lå det stab­ler med bø­ker – opp­slags­verk, bio­gra­fi­er, ro­ma­ner – el­ler hau­ger med do­ku­men­ter om skips­fart, krig og den nors­ke han­dels­flå­ten 1940–45. Jeg had­de selv bi­dratt til ro­tet ved å ta med et bil­de av bes­te­fa­ren min, kap­tein Pe­der Kris­ti­an Pedersen, sam­men med ut­kast til en avis­sak jeg had­de skre­vet om his­to­ri­en til Pe­der, som hadde seil­t i livs­far­lig tank­fart un­der hele kri­gen, og om hvor­dan det var å ha en krigs­sei­ler i fa­mi­li­en.

Det­te ble det før­s­te av en rek­ke etter hvert år­vis­se in­ter­vju­er med Jon Michelet, der han hver gang had­de nye his­to­ri­er å for­tel­le om de nors­ke sjø­fol­ke­ne un­der kri­gen, nye av­slø­rin­ger ve­vet inn i for­tel­lin­gen om Michelets ro­man­helt Hal­vor Skram­stad. Se­ri­en «En sjø­ens helt» este ut, til slutt til seks bø­ker – den de­fi­ni­tivt sis­te kom­mer snart – og på vei­en ble det en bok­suk­sess Michelet og Norge ikke har sett ma­ken til. Det ble en bok­se­rie som for­and­ret norsk his­to­rie og som for­and­ret li­vet til Michelet.

Les også: «I tilfelle jeg går ned»

Stor på 80-tallet

Men in­gen­ting ty­det egent­lig på det her vi satt et par uker før ut­gi­vel­sen av «En sjøens helt. Skogs­mat­ro­sen» og snak­ket om hvor­for krigs­sei­ler­ne var blitt glemt, og hvor­for in­gen and­re nors­ke for­fat­te­re had­de skre­vet om krigs­sei­ler­ne. For­tel­lin­ge­ne jeg had­de fått høre om min bes­te­far, som døde sju år før jeg ble født, var så dra­ma­tis­ke, mør­ke, kom­plek­se og gal­gen­hu­mo­ris­tis­ke at det var et opplagt lit­te­ræ­rt po­ten­si­a­le hvis noen kunne fortelle lignende historier.

Så da For­laget Ok­to­ber pre­sen­ter­te sin høst­lis­te i for­lags­lo­ka­le­ne høs­ten 2012, gikk jeg bort til Jon Michelet og pre­sen­ter­te meg. Jeg sa jeg syn­tes det var in­ter­es­sant at han nå skul­le skrive om krigs­sei­ler­ne, si­den bes­te­fa­ren min had­de seilt un­der hele kri­gen, så jeg lur­te på om vi kun­ne mø­tes og gjø­re en or­dent­lig sak om det­te. Det var Michelet helt med på. Han var ikke ak­ku­rat blant for­lagets ho­ved­sat­sin­ger den høs­ten, der han satt litt sånn par­kert i et hjør­ne, sam­men med sin gam­le venst­re­si­de-svi­re­bror Ed­vard Hoem. Beg­ge had­de nye bø­ker ute den­ne høs­ten. De satt som to sju­en­de fed­re i hu­set mens unge lo­ven­de for­fat­te­re pre­sen­ter­te fris­ke nye bø­ker (siden har Michelet og Hoems bokserier solgt over en mil­li­on bø­ker og gjort at Ok­to­ber i flere år var Nor­ges stør­ste for­lag på skjønn­lit­te­ra­tur).

Saken fortsetter under

Med ro­man­ver­ket ble Michelet et sam­lings­punkt for his­to­ri­en om krigs­sei­ler­ne.

Michelet var jo stor på 80-tal­let, men de sis­te par bø­ke­ne hans had­de solgt om­trent in­gen­ting. «Snø­fon­ne­nes geo­graf. Sju for­tel­lin­ger og et dikt av min mor» (2009) ble in­gen suk­sess. Han had­de også gitt ut to do­ku­men­tar­bø­ker om krigs­sei­ler­ne som hel­ler ikke had­de vakt sær­lig in­ter­es­se. Nå skul­le han gi ut en 800 si­ders ro­man om krigs­sei­ler­ne, og tru­et med å føl­ge den opp med enda en? Det hør­tes ut som et for­lags vers­te ma­re­ritt. Jeg kom­mer fra en kyst­by og kjen­ner jo man­ge som har krigs­sei­le­re i fa­mi­li­en, og en­de­lig kom det en kjent for­fat­ter og tok det­te stof­fet på al­vor. Jeg tenk­te at det­te kun­ne være godt stoff, og at det var en bok som kun­ne tref­fe en del folk og bli en po­ten­si­ell ju­le­ga­ve til mann fem­ti pluss, for eksempel.

Redd for virus

Og her satt Jon Michelet hjem­me i ka­oset sitt, om­gitt av an­ti­lo­pe­ho­der og and­re su­ve­ni­rer fra et be­gi­ven­hets­rikt liv. Han vis­te meg hvor­dan han skrev krigs­sei­ler­bok – i den in­ners­te de­len av rom­met sto det en gam­mel tres­ke­verk-pc med dis­kett­sta­sjon. Den var ikke kob­let til in­ter­nett. Han sa det var for­di han var redd for vi­rus, men jeg tror det var like mye at han var redd for di­strak­sjo­ner. På år­gangs-pc-en ham­ret han inn ka­pit­tel for ka­pit­tel, som han tok med på dis­kett over til en litt ny­ere pc i den and­re de­len av stua. Her gjor­de han re­search og send­te det sta­dig vok­sen­de ma­nu­set sitt til sin hardt pla­ge­de for­lags­re­dak­tør.

Michelet had­de det litt skjø­re pre­get til folk som har vært gjen­nom syk­dom og hard be­hand­ling og kom­met ut på den and­re si­den, blek men fat­tet. Men han had­de en ener­gi i krop­pen og en glød i blik­ket når han snak­ket om sitt stor­slåt­te ro­man­pro­sjekt om en naiv norsk sjø­manns rei­se gjen­nom kri­gen. Han måt­te ut­vi­de til to bind, sa han, for å få med den skam­me­li­ge his­to­ri­en om hvor­dan krigs­sei­ler­ne var blitt møtt hjemme i Norge et­ter kri­gen. Om kam­pen om Nortraships hem­me­li­ge fond, om hvordan krigsseilerne var blitt sviktet og led av posttraumatisk stress.

Les også: Den siste krigsseileren

«Helt eventyrlig»

Det­te in­ter­es­ser­te meg, det­te var en sen­tral del av his­to­ri­e­ne om min bes­te­far, så jeg no­ter­te i mar­gen, og sa til Michelet, at det­te må vi snakke mer om nes­te år, når du har full­ført ro­ma­nen. Et­ter at in­ter­vju­et sto på trykk sam­men med sa­ken om bes­te­far Pe­der, mer­ket jeg at vi var inne på noe her. Re­spon­sen var used­van­lig sterk både på sa­ken og boka. Så det tok bare noen uker før jeg igjen ring­te Michelet, et­ter å ha fulgt «Skogs­mat­ro­sen» på salgs­lis­te­ne. «Michelet er julas best­sel­ger» var tit­te­len på sa­ken jeg skrev 1. de­sem­ber. «Det­te er helt even­tyr­lig. Jeg har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de», strål­te Michelet. «Skogs­mat­ro­sen» gikk mot 50.000 solg­te, før­s­te­opp­laget på 5.000 – som både Michelet og for­laget trod­de var altfor mye – ble re­vet bort på noen få da­ger. «Jeg un­der­vur­der­te po­ten­si­a­let i boka», inn­røm­met for­lags­sjef Geir Ber­dal da.

Og så be­gyn­te Michelets pro­sjekt å sky­te fart på vir­ke­lig in­ter­es­san­te må­ter. Et­ter ut­gi­vel­sen av «Skogs­mat­ro­sen» be­gyn­te Michelet å rei­se rundt på bok­bad og and­re ar­ran­ge­men­ter, ofte i regi av his­to­ris­ke for­en­in­ger og sjø­manns­for­bund. Han møt­te krigs­sei­le­re og et­ter­lat­te som be­trod­de Michelet livs­his­to­ri­er, dag­bø­ker, sei­lings­lis­ter og mye an­net stoff. Hver gang jeg skrev om Michelet og krigs­sei­ler­ne fikk jeg hen­ven­del­ser fra folk som ville kom­me i kon­takt med Michelet. Jeg vi­de­re­for­mid­let, han tak­ket hver gang.

«Skogs­mat­ro­sen»

Ro­man­pro­sjek­tet hans be­gyn­te å anta form av na­sjo­nal his­to­rie­skri­ving. Et halvt års tid et­ter ring­te jeg ham igjen, uka før 8. mai 2013, da Michelet var in­vi­tert til å hol­de den of­fi­si­el­le ta­len på fri­gjø­rings­da­gen ved det na­sjo­na­le Krigsseilermonumentet over de 4.000 nors­ke sjø­fol­ke­ne som døde un­der kri­gen. Michelet be­nyt­tet den­ne an­led­nin­gen, slik han også be­nyt­tet lig­nen­de sjan­ser se­ne­re, til mild refs og be­stemt opp­ford­ring. Den­ne gan­gen min­net han om de uten­lands­ke sjø­fol­ke­ne som seil­te på nors­ke skip un­der kri­gen, at også de måt­te få sitt min­nes­mer­ke og sin his­to­rie. «Jeg er in­gen his­to­ri­ker. Her trengs mer kunn­skap» un­der­stre­ket han.

Han for­tal­te vi­de­re at han had­de satt av en an­del av mil­li­on­inn­tek­te­ne til et fond han kal­te Polarstjernefondet («Jon Michelet-fon­det hør­tes dumt ut»). Det skul­le støt­te pro­sjek­ter som sam­let inn his­to­ri­e­ne til nors­ke krigs­ve­te­ra­ner August høs­ten 2013 var Michelet in­vi­tert til avduking av minnesmerke og treff for 80 gjen­le­ven­de krigs­sei­le­re i Risør. Der kom da­væ­ren­de for­svars­mi­nis­ter Anne Gre­te Strøm Erichsen og frem­la en of­fi­si­ell be­kla­gel­se fra den nors­ke stat for be­hand­lin­gen krigs­sei­ler­ne var blitt ut­satt for et­ter kri­gen. 68 år tok det før krigs­sei­ler­ne fikk sin be­kla­gel­se. Had­de det­te skjedd uten Jon Michelets ro­man­verk? Jeg tror ikke det.

«Michelet vin­ner jula igjen» skrev jeg i de­sem­ber 2013, da før­s­te og and­re bind had­de nådd et sam­let opp­lag på 150.000. «Nå an­non­se­rer han to nye bind i sin suk­sesserie om krigs­sei­ler­ne», kun­ne jeg også mel­de.

Saken fortsetter under

– Jeg hvi­ler ikke på laur­bæ­re­ne. Vir­ke­lig ikke. Jeg fø­ler uro og rast­løs­het for­an bind tre, for­tel­ler Jon Michelet.

Hjem­me hos Michelet på Lar­kol­len står sto­re de­ler av bind tre ar­ki­vert i svæ­re ring­per­mer.

– Jeg har et ut­kast klart og mas­se no­ta­ter. Nå skal jeg bru­ke jula til å ryd­de opp i alt kaos. Det er tu­sen ting som må sjek­kes. Så skal jeg be­gyn­ne på gjennomskrivingen

I slutten av juni 2014 sto tel­le­ren på 300.000 solgte bøker, da sa­ken «Gull­gut­ten er klar for bok­høs­ten» sto på trykk. «En sjø­ens helt. Gull­gut­ten» var bind tre av se­ri­en, som enda en gang ble ut­vi­det.

– Det­te stof­fet har kom­met til meg med en vold­som kraft. At ver­ket blir stør­re enn jeg først had­de tenkt går bra så len­ge le­ser­ne er med», for­tal­te Michelet da.

Les også: Krigsseilerne som kom i fengsel

Fem millioner tegn

Nå had­de også Stif­tel­sen Ar­ki­vet i Kristiansand, krigshistorisk senter for Agder, opp­ret­tet et re­gis­ter over ki­ne­sis­ke sjø­folk som døde i norsk tje­nes­te un­der kri­gen, med en of­fi­si­ell min­ne­pro­to­koll. Og stif­tel­sen var i gang med å lage og gjø­re til­gjen­ge­lig et kom­plett re­gis­ter over nors­ke krigs­sei­le­re.

For hver gang jeg snak­ket med Michelet, este ro­man­se­ri­en ut. Det skul­le bli to bind. Nå kom­mer det et tred­je bind. Jeg må ha inn et bind til om sel­ve krigs­sei­lin­ge­ne før jeg kom­mer til Nor­tra­ship-opp­gjø­ret. Det er skyg­ge­om­rå­der i his­to­ri­en om and­re ver­dens­krig som må løf­tes fram. Lan­din­gen i Nor­man­die var så in­ter­es­sant at det kre­ver et eget bind.

– Kan du love at du stop­per et­ter bind fem?

– Ja, svar­te han.

– Nå er jeg i gang med det sjet­te bin­det. Det blir det sis­te, sa han i juni 2015.

Da had­de vi igjen tatt tu­ren til Lar­kol­len, snaut tre år og 500.000 solg­te bø­ker si­den sist. Nå satt vi i ha­gen til Michelet og drakk kaf­fe. Michelet had­de nett­opp le­vert bind fire og ar­me­ne hans var ban­da­sjert – han had­de fått se­ne­be­ten­nel­se, noe jeg også had­de vært litt pla­get med – det er mye skri­ving og lite hvi­ling i Dags­avi­sen. Michelet på­pek­te at hver ro­man var på cir­ka en mil­li­on tegn, der­med had­de han skre­vet rundt fem mil­li­o­ner tegn si­den sist jeg var her, og bare den rene tas­tin­gen er et be­ty­de­lig fy­sisk ar­beid. Så vi dis­ku­ter­te for­skjel­li­ge be­hand­lings­for­mer, jeg in­sis­ter­te på at Michelet måt­te skaf­fe seg un­der­arms­støt­te til skri­ve­pul­ten sin før han sat­te i gang med bind fem (arm­støt­te­ne had­de hjul­pet for meg, nem­lig, og nå går det gan­ske bra, takk som spør).

Jon Michelet mø­ter krigs­sei­ler Ole Jensen (92), hjem­me i Jensens stue på Lis­ta, ok­to­ber 2015. Ole Jensen le­ver i beste vel­gå­en­de og run­der snart 95. Foto: Roy Storvik

I in­ter­vju­et ref­set han igjen den of­fi­si­el­le his­to­rie­skri­vin­gen om krigs­sei­ler­ne for hull og mang­ler som han måt­te ta på seg å tet­te. Enda en gang var det stoff han had­de kom­met over på sine rei­ser og mø­ter med krigs­sei­le­re, den­ne gan­gen om re­de­res svar­te­lis­ter og in­ter­ne dom­sto­ler med jern­jus­tis for ba­ga­tell­mes­si­ge over­tre­del­ser blant sjø­fol­ke­ne.

«Blodige strender»

Ut­gi­vel­sen av bind fire høs­ten 2015, «Blo­di­ge stren­der», le­det opp til det som ble vårt sis­te og mest min­ne­ver­di­ge møte. Stif­tel­sen Ar­ki­vet i Kris­tian­sand er blitt et sen­ter for krigs­sei­ler-his­to­rie, der­for ville Michelet lan­se­re boka der, og så dra på en stør­re lan­se­rings­run­de langs Sør­lands­kys­ten. I min gam­le hjem­by Far­sund var det lagt opp til møte med kom­mu­nens sis­te gjen­le­ven­de krigs­sei­ler, Ole Michael Jensen (92), og jeg ble med. Et­ter sik­kert et tre­sif­ret an­tall sli­ke mø­ter de sis­te par åre­ne var Michelet li­ke­vel merk­bart spent, han vir­ket også an­dek­tig på en an­nen måte enn jeg had­de møtt ham før, idet han kom inn i stua til den høy­reis­te, spre­ke 92-år­in­gen, med ut­sikt til Nord­sjø­en.

Michelet had­de med seg et eks­em­plar av «Blo­di­ge stren­der» i gave, og Jensen had­de fun­net fram mem­o­ra­bil­ia fra sine år i krigs­fart: Sei­lings­bok, pass, me­dal­je, bil­der av gam­le skips­ka­me­ra­ter, og en gjen­stand som Michelet fant spe­si­ell in­ter­es­se for: Ler­rets­po­sen som Jensen all­tid had­de rundt hal­sen, den be­skyt­tet vik­ti­ge do­ku­men­ter i til­fel­le han måt­te hoppe til sjøs. Michelet tok opp ler­rets­po­sen, grep rundt den, strøk og gned på den, snud­de den mel­lom hen­de­ne, løf­tet den opp mot an­sik­tet og luk­tet på den. Ak­ku­rat her var han så tett på his­to­ri­en at den ble le­ven­de, noe han kun­ne ta og føle og lukte på.

Saken fortsetter under

Peder Pedersen. Foto: Privat

Det var også det ma­te­ri­el­le, de kropps­li­ge er­fa­rin­ge­ne ved krigs­sei­ler­li­vet, som Michelet ville få fram når han skrev. Der­for var det så vik­tig for ham å kom­me tett på det som had­de skjedd og de som had­de vært med. Det var be­mer­kel­ses­ver­dig å opp­le­ve hvor­dan Jensen, still­fa­rent og be­skje­den på egne veg­ne, for­tal­te om hen­del­ser som var tett opp til det Michelet had­de be­skre­vet i «Blo­di­ge stren­der». Om natt­fart langs en mørk­lagt USA-kyst, an­grep fra hem­me­li­ge agen­ter, Jesus fra Brook­lyn og ka­sjot­ten i Dun­dee. Det­te be­kref­tet his­to­ri­er og te­ser som Michelet had­de satt fram og ville for­føl­ge vi­de­re i ver­ket sitt.

Et­ter mø­tet med Jensen var Michelet full av be­geist­ring. På Sør­lan­ds­tur­ne­en reis­te Michelet sam­men med sin kone, de kjør­te selv – «jeg har al­le­re­de bi­len full av bø­ker og do­ku­men­ter, og enda er vi bare halv­veis», strål­te Michelet, med den fag­li­ge en­tu­si­as­tens gle­de over å kom­me over enda mer stoff selv om han for lengst had­de fått altfor mye. Ho­tel­let har tatt nav­net fra Mos­vold Re­de­ri, som hadde reist dette bygget og holdt til i dis­se lo­ka­le­ne. Bes­te­fa­ren min seil­te for Mos­vold Re­de­ri både un­der og et­ter kri­gen. Far min min hus­ker at han har vært med Pe­der opp på kon­to­ret til re­der Martin Mos­vold. Og nå satt Jon Michelet og jeg rett un­der det gam­le re­der­kon­to­ret i re­stau­ran­ten hvor fa­mi­li­en min fei­ret 75-års­da­gen til far min et par år før, og jeg hadde gitt far min et eks­em­plar av «Skogs­mat­ro­sen» med sig­na­tur og hil­sen fra Jon Michelet.

Ka­rak­te­ris­tisk yd­myk

På kvel­den var det bok­bad i Far­sund for full­satt sal. På før­s­te rad satt Ole Jensen sam­men med fa­mi­li­en sin. Litt len­ger bak satt jeg sam­men med for­eld­re­ne mine. Det var en helt spe­si­ell stem­ning av be­gi­ven­het, det var ikke som noe an­net bok­bad jeg har vært på. Blant de over 200 som var til stede had­de svært man­ge en krigs­sei­ler i fa­mi­li­en selv. Michelet var ka­rak­te­ris­tisk yd­myk, opp­rik­tig glad og rørt over den vold­som­me re­spon­sen han møt­te fra folk i Far­sund og el­lers i lan­det, og fylt av re­spekt for Ole Jensen og de and­re krigs­sei­ler­ne, døde som le­ven­de. «Takk for at jeg fikk be­sø­ke deg i dag. For vi som var der ble det et ma­gisk møte«, var det før­s­te Michelet sa fra sce­nen, hen­vendt til Ole Jensen. Et­ter­på sig­ner­te han bø­ker, hils­te på Far­sunds­folk og slo av en prat med far min. Tu­ren til Far­sund ble en sekssiders re­por­ta­sje i Dags­avi­sen med tit­te­len «Den sis­te krigs­sei­ler».

Un­der in­ter­vju­et på Re­de­ri­et had­de jeg fis­ket litt hos Michelet rundt ryk­te­ne om en plan­lagt TV-se­rie ba­sert på «En sjø­ens helt». Han be­kref­tet at noe var på gang og at det fore­lå et ma­nus­ut­kast – «det er gode folk. det er alt jeg kan si». Til­ba­ke på kon­to­ret glem­te jeg å føl­ge det opp, til en mye stør­re avis en stund et­ter kun­ne pre­sen­te­re ny­he­ten «Jon Michelets krigs­sei­ler­saga blir TV-se­rie» (se­ri­en er fort­satt un­der ut­vik­ling, av Film­ka­me­ra­te­ne i sam­ar­beid med NRK). En grunn til at TV-se­rie­tip­set gikk i glem­me­bo­ka kan være at jeg nå had­de skre­vet så mye om Jon Michelet og den en­de­lø­se ro­man­se­ri­en hans at jeg var blitt litt lei. Og her kom­mer en av­slø­ring, i åpen­he­tens navn:

Jeg er ikke egent­lig spe­si­elt in­ter­es­sert i kri­gen. Jeg var per­son­lig in­ter­es­sert i his­to­ri­en om bes­te­fa­ren min, for­di han var bes­te­fa­ren min og jeg ald­ri fikk møtt ham, og jeg var jour­na­lis­tisk in­ter­es­se i Michelets ro­man­verk, for­di det var et så uvan­lig lit­te­rært pro­sjekt om et åpen­bart un­der­dek­ket tema. Men jeg var ikke egent­lig in­ter­es­sert i konvoydetaljer, skips­for­flyt­nin­ger, og de­tal­jert lek­si­kalsk in­for­ma­sjon om krigs­hen­del­ser. Jeg ville at Michelet skul­le kom­me til slut­ten, for det var så man­ge spørs­mål jeg had­de igjen, om hva som skjed­de når Pe­der og krigs­sei­ler­ne kom hjem til sine fa­mi­li­er og hjem­ste­der.

Sær­lig var jeg nys­gjer­rig på om Michelet ville ta opp de enor­me pen­ge­strøm­me­ne som gikk gjen­nom Nor­tra­ship, det stat­li­ge re­de­ri­et som ble opp­ret­tet ved krigs­ut­brud­det for å kon­trol­le­re den nors­ke han­dels­flå­ten. Gjen­nom kri­gen gikk han­dels­flå­ten i frakt­fart for de al­li­er­te, som be­tal­te godt for den inn­lei­de ton­na­sjen. Et­ter kri­gen fikk nors­ke re­de­re ut­be­talt nær­me­re tre mil­li­ar­der kro­ner fra Nor­tra­ship. I man­ge år sto det en hard kamp om Nortraships Sjø­manns­fond, som til sam­men­lig­ning var mik­ro­sko­pisk, selv om det var mye pen­ger for sjø­fol­ke­ne: Det in­ne­holdt drøyt 40 mil­li­o­ner kro­ner i inn­be­talt ri­si­ko­til­legg og and­re av­gif­ter fra de al­li­er­te, som re­sul­tat av en hem­me­lig­holdt av­ta­le mel­lom Nor­tra­ship og Stor­bri­tan­nia i 1940.

Men hva med alle pen­ge­ne som Mos­vold og alle re­der­ne skuf­fet inn un­der kri­gen? Hvor ble alt det­te av? Krigs­far­ten skap­te enor­me ver­di­er for de nors­ke re­der­ne, som raskt bygde seg opp igjen et­ter kri­gen, mens krigs­sei­ler­ne ble til­si­de­satt og mis­ten­ke­lig­gjort. Mos­vold-re­de­ri­et bygde et kon­sern som eide og drev in­du­stri og han­del både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt. Et­ter fu­sjo­ner og al­li­an­ser eier Mosvolds et­ter­kom­me­re bok­sta­ve­lig talt hal­ve Far­sund. Mosvolds et­ter­kom­me­re venter nå på godkjenning av et mye mis­likt ut­byg­gings­pro­sjekt på Fa­røy, der min bes­te­mor bod­de un­der kri­gen, i stor øko­no­misk usik­ker­het med to barn, mens min bes­te­far seil­te inn pen­ger for Mos­vold.

Skapte et samlingspunkt

Alt det­te ville jeg gjer­ne spurt Michelet om når tida var inne. Men da jeg skjøn­te at bind fem ikke ville bli det sis­te li­ke­vel, slik Michelet had­de lo­vet, måt­te jeg ta en li­ten pau­se, for å kla­re å be­hol­de den jour­na­lis­tis­ke en­tu­si­as­men et år til. Jeg had­de ikke ork til å sit­te og høre Michelet leg­ge ut om Stil­le­ha­vs­kri­gens gang, dess­uten had­de for­laget satt noen uri­me­li­ge vil­kår om sper­re­frist for in­ter­vju, så det ble ikke noen prat med Michelet høs­ten 2016 da «Bren­nen­de skip» kom ut, og ver­ket pas­ser­te 700.000 i opp­lag. Men jeg la mer­ke til at han had­de tak­ket Ole Jensen i for­or­det.

Og på for­som­me­ren 2017 la jeg mer­ke til at ikke var noen krigs­sei­ler-bok fra Michelet på for­lagets høst­lis­te, for før­s­te gang på fem år. Da jeg spur­te hvor­for, for­tal­te for­laget at Michelet var blitt syk. Der­med ble min enes­te Michelet-ar­tik­kel for 2017 ny­hets­sa­ken «Be­hand­les for kreft – bok ut­satt» (2. juni). For­laget opp­lys­te at Michelet ny­lig had­de fått kon­sta­tert kreft i svel­get, og at det av­slut­ten­de bin­det der­med var truk­ket fra høst­lis­ta. «Le­ge­ne sier de skal få ham frisk. Nå må Michelet pri­ori­te­re be­hand­ling og re­kon­va­le­sens før han skri­ver vi­de­re på ro­ma­nen», sa for­lags­sjef Ire­ne Engelstad. Så jeg lot Michelet være i fred, vur­der­te å ta kon­takt da han ble til­delt Erik Byes min­ne­pris høs­ten 2017, men jeg viss­te ikke hvor­dan for­men hans var, så det ble ald­ri noe av.

En fin søn­dag i ap­ril så jeg ny­hets­mel­din­gen «Jon Michelet er død». Da måt­te jeg svel­ge en klump i hal­sen, rei­se meg fra sol­sto­len og ta en taus run­de rundt blok­ka. I da­ge­ne et­ter så jeg bil­de­ne som ble tatt av Michelet un­der våre in­ter­vju­er på Lar­kol­len bli brukt igjen og igjen i Dags­avi­sen. Han står for­an ut­hu­set der han gikk for å kløy­ve når han treng­te å ryd­de i ho­det, han sit­ter på solterrassen der vi dis­ku­ter­te se­ne­be­ten­nel­se, han er på ar­beids­rom­met med ver­dens­kart og skips­ru­ter.

«Når jeg sit­ter og skri­ver hen­der det at jeg ten­ker: Det­te va’kke så bra. Men jeg lar det stå. Jeg ha’kke tid til å være så fin på det» sa Michelet un­der bok­ba­det i Far­sund. Fle­re gan­ger had­de jeg spurt ham om han ville kla­re å full­fø­re det­te enor­me ar­bei­det han had­de tatt på seg – jeg sa det ikke rett ut, men han var tross alt over 70 år og had­de gjen­nom­gått en tøff kreft­be­hand­ling tid­li­ge­re, så det lå jo lik­som i spørs­må­let. Og hver gang svar­te han at ja, det skul­le gå bra, og vet du for­res­ten at jeg plan­leg­ger enda et bind?

Han var opp­tatt av å bli fer­dig. De sis­te må­ne­de­ne av sitt liv, da kref­ten had­de kom­met til­ba­ke, satt han i sen­gen og skrev for hånd, side for side, ka­pit­tel for ka­pit­tel. Han had­de av­slut­nin­gen i ho­det, den måt­te bare ned på pa­pi­ret. Etter hvert som han ble sva­ke­re, dik­ter­te han til re­dak­tø­ren. Han full­før­te i lø­pet av and­re uka i ap­ril, og døde lør­dag 14. ap­ril. «En sjø­ens helt: Kri­ge­rens hjem­komst» kom­mer ut 14. sep­tem­ber. Det­te blir nep­pe min sis­te sak om Jon Michelet – «En sjø­ens helt» tar ald­ri slutt – men li­ke­vel er det et de­fi­ni­tivt punk­tum her.

Jon Michelet var ikke den enes­te som var opp­tatt av å iva­re­ta krigs­sei­ler­nes his­to­ri­er. Men med ro­man­ver­ket ble han et sam­lings­punkt for his­to­ri­en om krigs­sei­ler­ne. Den enor­me gjen­nom­slags­kraf­ten til «En sjø­ens helt» er et be­vis på for­tel­lin­ge­nes kraft. Og hele tida var det vik­tig for Michelet å un­der­stre­ke at det­te hand­let om nå like mye som da. Krigs­sei­ler­nes his­to­rie er re­le­vant for oss i dag. Det hand­ler om norsk del­ta­kel­se i kri­ger i ut­lan­det. Det hand­ler om fa­mi­li­er som blir split­tet av krig. Det hand­ler om psy­kisk hel­se og det nors­ke sam­fun­nets be­hand­ling av dem som fal­ler uten­for. Man kan også si at det hand­ler om van­li­ge ar­beids­folks kamp mot fa­scis­men. Den til­hø­rer dess­ver­re ikke his­to­ri­en.

Da jeg dro fra Lar­kol­len et­ter det før­s­te in­ter­vju­et vårt, så jeg at bil­det av bes­te­far Pe­der lå øverst på en av Michelets man­ge do­ku­ment­hau­ger. Jeg li­ker å ten­ke at bil­det av bes­te­far lig­ger der ennå.

«En sjøens helt. Krigerens hjemkomst» lanseres 13. september på Vippa i Oslo

Les også: Minnes Michelet på festival

Saken er først publisert på Dagsavisen.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:52 Israel har begynt angrep mot Hamas-mål på Gazastripen16:50 May: Fortsatt ikke nok støtte til å få vedtatt brexit-avtalen16:28 Fikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26 Trump vil offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel16:15 Viking Sky-rederiet beklager15:35 Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09 Nike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08 Beklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07 Ber Viking-rederen bli med og betale skatt14:59 Telenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55 Nordmenn dropper hytta i påsken14:34 Flykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22 Sovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16 Ny bunnotering for «Skavlan»14:13 Vil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12 Kurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05 Trump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52 Nordea hever rentene13:38 Hjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16 Bjørgen ble mamma igjen12:55 Kripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55 Lagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47 Torskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23 Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12 Russland fryder seg over rapport11:48 Proffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44 Sumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42 Ødegaard sto over landslagets trening11:42 Passasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27 Russisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15 Første viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13 – Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06 Hvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51 Cruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22 Fullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57 To unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35 Øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24 Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14 Ny forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12 Nasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50 Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45 Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52 Kvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44 – Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22 Løfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05 Netanyahu lover svar på rakettangrep06:37 Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31 Flere juridiske floker venter for Trump06:15 Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02 20 år siden NATO bombet Serbia06:00 Thingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50 Dette skjer i dag05:35 Norge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30 Dette skjedde i natt05:00 – Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56 Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38 Orbán ut mot EU etter utestengelse04:30 Fire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25 Flere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11 Boeing inviterer til møte om 737 MAX03:28 Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20 Kuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45 Baby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41 Sjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21 Lapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45 Sp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40 Flyangrep mot Gazastripen01:02 Flertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58 To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17 Russiske soldater og utstyr til Venezuela00:13 Nytt vikingskip funnet i Vestfold23:54 Romania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40 Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35 Waras samboer klager VG inn for PFU21:55 – Vil utforske om det er liv på Triton21:52 Område i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45 Graham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34 To skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19 Sp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10 VG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54 Mueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50 Mars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30 Gillibrand: – Trump er en feiging20:26 Røe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15 Gaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00 Norge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38 Overlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09 IS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31 Australsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52 VGs gransking offentliggjøres til uka17:27 Mali lover å oppløse milits etter massakre17:03 – Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33 Cruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22 Klæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20 Molde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02 Mann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58 Fem millioner ber May avlyse brexit15:53 USAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36 – Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01 Dødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika
Siste nytt
16:52VerdenIsrael har begynt angrep mot Hamas-mål på Gazastripen16:50NorgeMay: Fortsatt ikke nok støtte til å få vedtatt brexit-avtalen16:28MotorFikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26VerdenTrump vil offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel16:15NorgeViking Sky-rederiet beklager15:35VerdenAdvokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09PengerNike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08Helse og livsstilBeklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07PengerBer Viking-rederen bli med og betale skatt14:59PengerTelenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55ReiseNordmenn dropper hytta i påsken14:34NorgeFlykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22VerdenSovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16KulturNy bunnotering for «Skavlan»14:13SportVil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12VerdenKurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05PolitikkTrump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52PengerNordea hever rentene13:38VerdenHjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16SportBjørgen ble mamma igjen12:55VerdenKripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55SportLagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47NorgeTorskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23MotorRogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12VerdenRussland fryder seg over rapport11:48NorgeProffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44KulturSumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42SportØdegaard sto over landslagets trening11:42NorgePassasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27VerdenRussisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15SportFørste viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13Sport– Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06StemmerHvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51NorgeCruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22SportFullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57NorgeTo unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35PengerØyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24NorgeFembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14Helse og livsstilNy forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12PengerNasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50SportKristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45SportKlæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52NorgeKvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44Reise– Turistbusser får ikke kjøre i Oslo sentrum07:22SportLøfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05VerdenNetanyahu lover svar på rakettangrep06:37SportNordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31VerdenFlere juridiske floker venter for Trump06:15NorgeUndersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02Verden20 år siden NATO bombet Serbia06:00SportThingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeNorge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30NorgeDette skjedde i natt05:00Penger– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56VerdenArdern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38PolitikkOrbán ut mot EU etter utestengelse04:30VerdenFire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25NorgeFlere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11VerdenBoeing inviterer til møte om 737 MAX03:28PolitikkMedlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20PolitikkKuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45VerdenBaby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41PengerSjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21VerdenLapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45PolitikkSp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40VerdenFlyangrep mot Gazastripen01:02VerdenFlertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58NorgeTo menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17VerdenRussiske soldater og utstyr til Venezuela00:13NorgeNytt vikingskip funnet i Vestfold23:54VerdenRomania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40VerdenKongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35NorgeWaras samboer klager VG inn for PFU21:55Verden– Vil utforske om det er liv på Triton21:52NorgeOmråde i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand21:45VerdenGraham: – Dårlig dag for dem som håpet på Trumps fall21:34NorgeTo skadd, en av dem kritisk, etter å ha blitt påkjørt av stjålet varebil i Telemark21:19PolitikkSp ligger an til å få flere ordførere enn Ap21:10NorgeVG: Flere mulige årsaker til Sky Vikings lammende motorstans20:54VerdenMueller har ikke funnet bevis for sammensvergelse med Russland20:50NorgeMars blir den 100. måneden med temperatur over normalen på Svalbard20:30VerdenGillibrand: – Trump er en feiging20:26PolitikkRøe Isaksen skal sammenligne norske matvarepriser med utenlandske20:15VerdenGaza-dokumentar: Karma (20) har opplevd tre kriger20:00SportNorge vant Golden League etter seier mot Frankrike19:38VerdenOverlevende etter syklonen i Mosambik: – Vannet var fullt av slanger19:09VerdenIS-krigere kommer ut av tunneler i Syria18:31NorgeAustralsk ektepar: Vi fryktet at det kunne være slutten17:52NorgeVGs gransking offentliggjøres til uka17:27VerdenMali lover å oppløse milits etter massakre17:03Politikk– Astrologi er ingen etterspurt kompetanse16:33NorgeCruisepassasjerer jublet da Viking Sky la til kai i Molde etter dramatisk døgn16:22SportKlæbo rykket fra Bolsjunov og vant verdenscupen16:20NorgeMolde gjør seg klar for cruisepassasjerer16:02NorgeMann som ble skutt av politiet, har ikke villet la seg avhøre15:58VerdenFem millioner ber May avlyse brexit15:53VerdenUSAs justisminister forbereder Mueller-notat15:36Sport– Det har vært en veldig, veldig spesiell sesong15:01VerdenDødstallet stiger etter syklon i Øst-Afrika
Populært