Ugifte dør langt tidligere enn gifte

Er det blitt vanskeligere å klare seg alene i samfunnet? Illustrasjonsbilde: DGLimages / Shutterstock / NTB scanpix
Er det blitt vanskeligere å klare seg alene i samfunnet? Illustrasjonsbilde: DGLimages / Shutterstock / NTB scanpix

Forskjellen er blitt mye større de siste 40 årene. 

Dødeligheten – det vil si hyppigheten av dødsfall – har stort sett sunket jevnt og trutt i Norge de siste hundre årene, når folk på samme alder sammenliknes. Vi får stadig bedre helse og vi lever stadig lenger.

Men en stor gruppe i samfunnet har i flere tiår nå ikke tatt del i denne positive helseutviklingen. Det er de ugifte.

Kraftig økning i sannsynligheten for å dø

Øystein Kravdal er demografiforsker og ekspert på endringer i befolkningen vår. Han er blitt klar over noe oppsiktsvekkende. Nå mener han at dette må settes på den helsepolitiske dagsordenen.

Kravdals funn er at forskjellen i dødelighet mellom ugifte personer og gifte personer i Norge, har økt kraftig de siste 40 årene:

Ugifte voksne menn har nå nesten dobbelt så høy dødelighet som gifte menn på samme alder. Ugifte voksne kvinner har også klart mye høyere dødelighet enn gifte kvinner.

– I 1975 var dødeligheten blant ugifte menn og kvinner omtrent 20 prosent høyere enn blant gifte. Nå er den blitt over 80 prosent høyere!

I løpet av de siste 40 årene er andelen ugifte over 50 år i samfunnet gått ned. Men i yngre aldersgrupper er det en økning i andelen ugifte.

Les også:

– Dette er oppsiktsvekkende tall

Sannsynligheten for å dø en gang i livet er som kjent 100 prosent. Sannsynligheten for at du vil dø i løpet av det neste året er klart mye lavere, men stiger jo høyere alderen din blir. Det er når befolkningsforskeren sammenligner folk på samme alder, han finner at den er 80 prosent høyere for ugifte enn for gifte.

Øystein Kravdal er forsker hos Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO
Øystein Kravdal er forsker hos Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Ugifte menn over 50 år har i dag nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å dø –hvert år – sammenlignet med gifte menn på akkurat samme alder. Ugifte kvinner har minst 1,7 ganger så høy dødelighet som gifte kvinner på samme alder.

– Dette er oppsiktsvekkende tall, mener Kravdal.

Og det handler ikke bare om at ugifte personer er sykere enn gifte personer:

– Sammenlikner vi for eksempel folk som har akkurat samme kreftsykdom, i akkurat samme organ, som er oppdaget til samme tid, så ser vi at det går dårligere med de som er ugifte.

Kravdal peker på at dette kan skyldes at ugifte oftere har andre sykdommer samtidig. Det kan også hende at ugifte får dårligere utbytte av den behandlingen de får.

Les også:

Ligger langt etter i helseutvikling

År for år får den norske befolkningen bedre helse og lever lenger. Men sammenlignet med dem som er gift, ligger de ugifte antakelig rundt 30 år etter i helseutvikling. Tallene Kravdal har funnet for overdødelighet er basert på det norske befolkningsregisteret. Det vil si at hele befolkningen vår er med.

Senter for fruktbarhet og helse

Øystein Kravdal arbeider ved det som heter Senter for fruktbarhet og helse hos Folkehelseinstituttet. Dette er et av Forskningsrådets sentre for fremragende forskning.

Målet for senteret er å skaffe ny kunnskap om hva de store endringene vi nå ser i fruktbarhet og familiemønster betyr for folks helse.

Øystein Kravdal får høre av interesserte kolleger i utlandet at noe lignende antakelig også skjer i andre land. Franske forskere er nå i gang med å undersøke om de finner det samme som i Norge.

Det er en kjent sak at personer med høyere utdanning i gjennomsnitt lever en god del lenger enn personer med lite utdanning. Det har også lenge vært kjent blant helseforskere, at gifte personer i gjennomsnitt har bedre helse og lever lenger enn ugifte personer.

Det nye forskeren ved Folkehelseinstituttet har funnet er at denne siste forskjellen er blitt veldig mye større. Og i årene som kommer kan vi få oppleve at en økende andel av befolkningen blir ugifte, etter hvert også høyt oppover i aldersgruppene.

Les også:

Hva med de som blir skilt, enker og enkemenn?

Menn og kvinner som blir skilt eller blir enker eller enkemenn, har også høyere dødelighet enn gifte personer på samme alder.

Skilte menn i alderen 50-90 år har 1,8 ganger høyere dødelighet hvert år sammenlignet med gifte. Men her har det ikke vært noen økning. Forskjellen er om lag den samme i dag som den var for 40 år siden.

Skilte kvinner har også høyere dødelighet enn gifte kvinner. For denne gruppen har det vært en viss økning i forhold til de gifte, men ikke tilsvarende som for ugifte kvinner.

Både enker og enkemenn har en dødelighet som er cirka 1,4 ganger høyere enn for gifte. Men ikke for noen av disse gruppene – skilte, enker og enkemenn – er det en tilsvarende negativ utvikling som for ugifte menn og kvinner.

Les også:

Er limet i samfunnet blitt svakere?

Hva er forklaringen? Øystein Kravdal og forskerkollegene hans har ingen gode svar, men de spekulerer. En mulig forklaring er at limet i samfunnet vårt er blitt svakere og at det derfor er blitt vanskeligere å klare seg på egen hånd som ugift.

For kanskje er vi blitt dårligere enn før til å ta vare på hverandre, og kanskje rammer dette spesielt dem som ikke har en ektefelle hos seg?

– Spørsmålet kan helt klart stilles. Men det finnes ikke noen klare tegn til at limet mellom folk i det norske samfunnet er blitt svakere, avkrefter Kravdal selv.

Les også:

Skyldes forskjellen hjerte- og karsykdommer?

En annen mulig forklaring kan være at helsevesenet er blitt mer komplisert. At du i dag trenger en støttende ektefelle for å klare å navigere deg fram til et godt helsetilbud i Norge.

– Det kan tenkes at noe av forklaringen ligger her, sier Kravdal.

Hypotesen er at ugifte, skilte, enker og enkemenn underforbruker helsetilbudet, sammenlignet gifte personer. Forskjellen kan ha blitt større i takt med at helsetilbudet du har mulighet for å motta i Norge, er blitt stadig bedre.

– I en egen studie ser vi at ugifte personer trolig bruker for lite medisiner mot hjerte- og karsykdommer. Her har framskrittene i behandlingen vært store. Disse framskrittene har betydd mye for den sterkt fallende hjerte- og kar-dødeligheten i samfunnet.

Ugifte har dobbelt så stor hjerte- og kardødelighet som gifte, forteller Kravdal.

Likevel bruker de bare like mye eller kanskje til og med mindre medisiner for hjerte- og karsykdommer, sammenlignet med gifte personer. Dette gjelder begge kjønn.

Les også:

Hvor viktig er økonomi og livsstil?

Kan hende handler det også om økonomi? Det er jo økonomiske fordeler knyttet til det å være i et parforhold. Det er så enkelt som at det å være to sammen skaper stordriftsfordeler. Man har to inntekter, men trenger bare ett hus og én bil.

Kanskje har den økonomiske fordelen med å være gift blitt større i takt med økende boligpriser. Kanskje finnes det andre økonomiske forklaringer? Men det vet vi ikke.

Kan det være at enslige kommer dårligere ut helsemessig, fordi de har et annet kosthold? Å lage mat som er sunn tar ofte litt lenger tid. Det kan være kjedelig om man bor alene.

Eller handler det kanskje om røyking – muligens det farligste du kan utsette helsen din for? Kanskje det å ha en ektefelle i stadig større grad har forhindret at man røyker – i takt med at ulempene med å røyke har blitt mer kjent. Det er nå flere som røyker blant ugifte enn blant gifte personer.

Les også:

Kvaliteten på parforholdet betyr også mye

Frode Thuen er professor i psykologi og samlivsekspert. Han har lest studien til Kravdal og er ikke overrasket over at de som lever i par har bedre helse enn de som lever alene.

Frode Thuen mener at det ikke er nok å leve i et parforhold for å få god helse. Du må leve i et godt parforhold. Og det er det trolig flere som gjør i dag. Foto: Høgskolen på Vestlandet
Frode Thuen mener at det ikke er nok å leve i et parforhold for å få god helse. Du må leve i et godt parforhold. Og det er det trolig flere som gjør i dag. Foto: Høgskolen på Vestlandet

– Vi vet fra eksperimenter at hjernen til de som holder sin kjære i hånden når de blir utsatt for smerte, reagerer mindre enn de som ikke har en hånd å holde i. Men vi vet også at kvaliteten på parforholdet er vel så viktig som det å ha en partner.

Thuen peker blant annet på en studie fra Universitetet i Bergen som viste at gravide som er misfornøyd med parforholdet sitt, har økt risiko for en rekke infeksjonssykdommer. Dette skrev forskning.no om i 2018.

Forskeren forklarte det den gang med at det å ha en partner som er forutsigbar og støttende, er avgjørende for ens evne til å tåle stress. Motsatt kan stress oppstå ved fravær av sosial støtte.

Les også:

Vi forventer mer av partneren

Vi har også større krav til parforhold i dag enn om vi går noen tiår tilbake, mener Thuen.

– Den gang var det få som skilte seg, og det var ikke alltid så mye støtte å hente i en partner. Det var også mindre krav til en partner. I dag har vi større frihet til å gå ut av et ikke-fungerende parforhold. Derfor kan vi forvente at kvaliteten på forholdene er bedre enn før.

Kanskje er dette også noe av forklaringen på at mange ikke går inn i et parforhold, mener han. Et forhold skal i dag dekke alle våre behov. Da kan det bli vanskelig å finne den rette.

– Folk vil gjerne ha et livslangt forhold til en partner. Og dette skal være din nærmeste fortrolige, sjelefrende og gjerne også terapeut, mener Thuen.

Les også:

Barn kan gi bedre helse

Øystein Kravdal har i en fersk studie også tatt for seg sammenhengen mellom det å få barn – og mors og fars dødelighet.

Her ser han at både menn og kvinner uten barn har klart høyere dødelighet enn personer med barn. En kvinne uten barn har i gjennomsnitt 70 prosent høyere dødelighet enn en kvinne med to barn. For menn er forskjellen litt mindre.

Først når en mann blir far til fire barn, ser forskerne en viss økning i risikoen i forhold til menn som har to barn. Da dør han litt oftere av hjertekar-sykdommer og spesielt slag.

– At barn alt i alt beskytter foreldres helse, har man visst en god stund. Men blant helseforskere er det blitt mer interesse for dette i det siste. I tillegg til at barn påvirker foreldrenes livsstil og etter hvert kan yte hjelp, er det for kvinner visse biologiske effekter av svangerskap. Disse kan slå begge veier: Risikoen for noen sykdommer øker, mens det for andre sykdommer er omvendt.

Som et eksempel på det siste har Kravdal og kolleger nettopp funnet en redusert risiko for Crohns sykdom blant kvinner som ganske nylig har fått barn.

– En biologisk beskyttende effekt av svangerskap framstår som den mest sannsynlige forklaringen, selv om det også finnes noen rimelige alternative forklaringer, mener Kravdal.

Les også:

Kanskje handler det om seleksjon?

Kvinner og menn velger hverandre. Kan det være at vi blir stadig mer kritiske og kravstore ved valg av ektefelle? Er dette en viktig årsak?

Befolkningsforskeren spør seg om det samme:

– Er det i økende grad menn og kvinner med god helse og sunn adferd som er attraktive nok til å bli valgt som ektefelle? Blir personer med visse personlighetstrekk og dårligere helseutsikter selektert vekk fra ekteskap?

Alt dette er foreløpig også bare hypoteser, understreker Kravdal. Det finnes ikke noe sikkert belegg for dette i forskning. Men kanskje er det ikke undersøkt godt nok.

Les også:

Noen barnløse har kanskje helseproblemer

Det har alltid vært sånn at utdanning og inntekt øker sannsynligheten for at en mann blir gift. For damene har det derimot tradisjonelt vært en negativ sammenheng mellom utdanning og giftemål.

– Nå ser vi at dette er i ferd med å bli mer likt for kjønnene. Også menn vil nå ha en kone med stor mulighet for å bidra til pengekassa, ikke bare en kone som er flink hjemme, sier Kravdal.

– Man kunne tenke seg at gradvis høyere utdanningsnivå spesielt blant gifte kvinner har bidratt til de giftes økende helsefordel. Men akkurat det er undersøkt og viser seg å bety lite.

Akkurat som noe av forskjellen i dødelighet mellom ugifte og gifte kan skyldes at de med dårlig helse i mindre grad gifter seg, skyldes nok også noe av forskjellen mellom barnløse og foreldre at en del av de barnløse i utgangspunktet har helseproblemer.

Det kan dessuten være visse sosiale forhold og folks oppfatninger om hva som er et godt liv, som både påvirker deres barnetall og deres senere helse og dødelighet.

Les også: Postbud på «sjekk og prat»-besøk

Politiske tiltak

Utviklingen med store og til dels økende forskjeller i dødelighet mellom de som er gift og de som ikke er gift, blir ekstra alarmerende sett i lys av at stadig flere i samfunnet vårt trolig forblir ugifte i årene framover.

– Vi må sette dette på den helsepolitiske agendaen, oppfordrer altså Kravdal.

Og han har noen forslag til hva som kan gjøres.

– Først må vi ha forskning som sier oss mer sikkert om ugifte er underbrukere av helsetilbudet. Blir det bekreftet, så kan vi for eksempel innføre en ordning der fastlegene en gang årlig inviterer alle som bor alene til gratis helsekontroll.

– Skulle vi få bekreftet at en støttende ektefelle er viktig i møtet med et komplisert helsevesen eller for oppfølging av et behandlingsopplegg, så kan vi oppfordre helsepersonell til å holde ekstra øye med ugifte personer. Følge dem opp ekstra godt opp.

– Spesielt ugifte personer med kroniske sykdommer behøver kanskje mer hjelp enn andre.

Les også: Menn i «midtlivskrise» sykler fortest

Kan bli en tilleggsbelastning

Frode Thuen er i tvil om dette temaet bør på den helsepolitiske agendaen.

– Tallene er tydelige og alvorlige. Men vi vet jo ikke helt hva det handler om ennå. Derfor blir det vanskelig å vite hvordan myndigheten skal kunne gripe det an.

Dessuten er dette et vanskelig budskap å kommunisere, mener han.

– En ting er at du ikke finner en partner du har lyst til å leve med. I tillegg skal du bli sett på som tilhørende en risikogruppe. Om det skjer en stigmatisering av de som bor alene, kan det lett bli en tilleggsbelastning

Referanser

Ø. Kravdal (2017): «Large and Growing Social Inequality in Mortality in Norway: The Combined Importance of Marital Status and Own and Spouse’s Education», Population and Development Review.

Ø. Kravdal, E. Grundy og K. Keenan (2018)· « The Increasing Mortality Advantage of the Married: The Role Played by Education», Demographic Research.

Ø. Kravdal og E. Grundy (2014): «Underuse of Medication for Circulatory Disorders Among Unmarried Women and Men in Norway», BMC Pharmacology and Toxicology.

Ø. Kravdal (2013). « The poorer cancer survival among the unmarried in Norway: Is much explained by comorbidities?», Social Science & Medicine, 81, 42-52.

Ø. Kravdal, A. Tverdal og E. Grundy (2020). «The association between parity, CVD mortality and CVD risk factors among Norwegian women and men», European Journal of Public Health. Under publisering.

Ø. Kravdal, P. Magnus, B. Moum og M. L. Høivik (2020). «Childbearing is Associated with a Short-term Reduced Risk of Crohn’s Disease in Mothers», American Journal of Epidemiology. Under publisering

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:09 Mann til sykehus etter brann i ubebodd bolig i Vestland04:59 Koronasmittede med demens kan bli sperret inne på rommet04:45 5.519 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 31104:04 To medlemmer av Kennedy-familien savnet03:30 Politiet har stoppet flere privatfester i Agder03:03 Utenlandske leger ber regjeringen lempe på autorisasjonskravet02:46 Sverige vil anmelde Frankrike for å stanse forsending av masker02:24 Israel sender hæren til ultraortodoks by01:37 Mann knivstukket i Oslo01:24 Kritikken mot Bolsonaro vokser01:05 Flere tusen operasjoner utsatt landet over00:40 Trump vil hindre eksport av ansiktsmasker00:09 Amerikanerne anbefales å bruke maske00:07 New Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus00:03 Høyre størst på Klassekampen-måling23:22 New Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus23:18 Regjeringen i Sverige vil ha økt makt22:32 Mann skutt av politiet i Sandnes22:27 Merkel ber tyskerne ta påskeferien hjemme22:26 Solberg: Vi må være innstilt på begrensninger utover våren21:37 Portforbud for alle under 20 år i Tyrkia21:12 Frykter at Kennedy-familien er rammet av ny tragedie21:10 Produsenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket20:49 Nye coronadødsfall i Ringerike og Lillestrøm20:11 Regjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder19:47 Coronakrisen gjør at vi må tenke på det utenkelige19:35 Oslos helsebyråd ber innbyggerne innstille seg på begrenset bevegelsesfrihet ut året19:13 Island forlenger coronatiltak til mai19:12 Ytterligere 766 coronadødsfall i Italia18:56 Kina kan skjule katastrofe – anslag på opp til 40.000 døde18:48 Influensasesongen over tidligere enn normalt17:56 Löfven: Tusenvis kommer til å dø17:54 Johaug og kjæresten brøt hytteforbudet17:43 Systembolaget øker bemanningen17:42 Påvist coronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo17:39 – Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen17:10 Pat kan bare ta imot 60 døde på én gang. I går hadde han 18516:52 LO og NHO sjokkert over skyhøye ledighetstall16:25 Bill Withers er død16:24 Flere hemmelige kriselagre med mat i Norge16:12 51 nye coronadødsfall i Sverige15:18 Kongeparets påskehilsen til folket15:01 Forsamlingsforbud i Thailand15:00 Oslo søker om å få holde påskeåpent14:13 Rekordmye snø fører til krisepakke for reineierne13:53 Slik har hverdagslivet endret seg etter tiltakene13:26 Cruiseskip med coronasyke til kai i Florida13:24 UDI gjenopptar asylintervjuer på videosamtale13:22 Vegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer13:22 Ropstad sier nei til påskeåpne butikker13:21 26-åring pågrepet for terrorplaner i Danmark12:41 Svensk «fotballkrig» om coronaregler12:40 Mange endringer i kollektiv- og togtrafikken i påsken12:37 Formel 1-legenden (89) venter sitt fjerde barn12:16 6,6 millioner til coronainfo for innvandrere12:15 Avinor har tapt en milliard, men permitterer ingen12:13 Sverige avlyser gigantisk militærøvelse12:03 Uefa holder fast ved EM-planen12:02 Kvigne ny Kripos-sjef11:28 Instruktører på smittevernskurs var coronasmittet11:27 Boligprisene falt med 1,4 prosent i mars11:22 Roma har blitt en spøkelsesby: – Vi er som Ground Zero11:22 Nye tall fra Italia: 70 prosent av de døde er menn11:13 Tommy Steine går nye veier for å få jobbet under krisen10:53 To innlagt med corona – 2356 inngrep og operasjoner utsatt10:35 Høyre vil kaste ut ungarske Fidesz fra europeisk partigruppe10:34 Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav09:57 UD fraråder sterkt reiser til utlandet09:54 Muggalarm på fregattene, mange syke:  – Det gjøres nå strakstiltak09:54 Hvor mange dør av corona?09:47 Norway Cup-avlysning vil gi arrangøren pengesmell i millionklassen09:46 Forslag om å flytte PL-fotballen til Kina09:45 Avventende start for Oslo Børs09:00 – Viser at Oslofjorden er i alvorlig krise08:59 Mike Tyson angrer på tiger-fortid: – Jeg var dum08:53 Kommunene langt åpnere om coronadødsfall enn helseforetakene08:43 Oljebransjen vil endre skattereglene08:18 USA vil anbefale maskebruk08:08 Kapteinen som varslet om coronautbrudd fikk sparken08:01 En milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8.000 på hver07:59 Oljeprisen faller igjen07:40 Derfor kan coronaviruset smitte selv når du har få symptomer07:20 Britene bygger feltsykehus for å dekke coronabehovet07:11 Johaug må vente til høsten med landslagsøkter07:00 Gimse rykker ut mot Vedum: – Erna tar matsikkerhet på alvor!06:57 Start-spillerne permitteres 75 prosent06:57 USAs økonomi ventes å gå ned 7 prosent06:39 Skiskytterforbundet venter på Kollen-avklaringer – ser på kostnadskutt06:33 Dette skjer i dag06:30 Regjeringen lover ikke nye krisepakker med det første06:00 – Vårt budskap til verden er klart. Se bort nå, og konsekvensene vil bli katastrofale06:00 – Vær klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig05:57 Stavanger-regionen har redusert analyse av tester fra 500 til 200 per dag05:57 Dette skjedde i natt05:54 Primærvalget i Wisconsin blir ikke utsatt05:30 Tre uker med coronatiltak: Trenden er stabil05:30 Labours nye partileder utropes lørdag05:15 Mæland varsler nye unntaks-forskrifter05:13 Kina arrangerer sørgedag for korona-«martyrer»05:09 5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 274
Siste nytt
05:09NorgeMann til sykehus etter brann i ubebodd bolig i Vestland04:59NorgeKoronasmittede med demens kan bli sperret inne på rommet04:45Norge5.519 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 31104:04VerdenTo medlemmer av Kennedy-familien savnet03:30NorgePolitiet har stoppet flere privatfester i Agder03:03NorgeUtenlandske leger ber regjeringen lempe på autorisasjonskravet02:46VerdenSverige vil anmelde Frankrike for å stanse forsending av masker02:24VerdenIsrael sender hæren til ultraortodoks by01:37NorgeMann knivstukket i Oslo01:24VerdenKritikken mot Bolsonaro vokser01:05NorgeFlere tusen operasjoner utsatt landet over00:40VerdenTrump vil hindre eksport av ansiktsmasker00:09VerdenAmerikanerne anbefales å bruke maske00:07VerdenNew Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus00:03NorgeHøyre størst på Klassekampen-måling23:22Helse og livsstilNew Yorks guvernør vil ta pustemaskiner fra private sykehus23:18PolitikkRegjeringen i Sverige vil ha økt makt22:32NorgeMann skutt av politiet i Sandnes22:27Helse og livsstilMerkel ber tyskerne ta påskeferien hjemme22:26Helse og livsstilSolberg: Vi må være innstilt på begrensninger utover våren21:37Helse og livsstilPortforbud for alle under 20 år i Tyrkia21:12VerdenFrykter at Kennedy-familien er rammet av ny tragedie21:10Helse og livsstilProdusenter frykter legemiddelmangel etter at India ble lukket20:49Helse og livsstilNye coronadødsfall i Ringerike og Lillestrøm20:11NorgeRegjeringen ber om å få bruke kriseloven på tre nye områder19:47PengerCoronakrisen gjør at vi må tenke på det utenkelige19:35Helse og livsstilOslos helsebyråd ber innbyggerne innstille seg på begrenset bevegelsesfrihet ut året19:13Helse og livsstilIsland forlenger coronatiltak til mai19:12Helse og livsstilYtterligere 766 coronadødsfall i Italia18:56Helse og livsstilKina kan skjule katastrofe – anslag på opp til 40.000 døde18:48NorgeInfluensasesongen over tidligere enn normalt17:56Helse og livsstilLöfven: Tusenvis kommer til å dø17:54Helse og livsstilJohaug og kjæresten brøt hytteforbudet17:43PengerSystembolaget øker bemanningen17:42Helse og livsstilPåvist coronasmitte ved over halvparten av sykehjemmene i Oslo17:39Norge– Hvis Covid-19 kan overføres med mygg, vil vi se markant økning i varmen17:10Helse og livsstilPat kan bare ta imot 60 døde på én gang. I går hadde han 18516:52PengerLO og NHO sjokkert over skyhøye ledighetstall16:25KulturBill Withers er død16:24PengerFlere hemmelige kriselagre med mat i Norge16:12Helse og livsstil51 nye coronadødsfall i Sverige15:18KulturKongeparets påskehilsen til folket15:01VerdenForsamlingsforbud i Thailand15:00NorgeOslo søker om å få holde påskeåpent14:13NorgeRekordmye snø fører til krisepakke for reineierne13:53NorgeSlik har hverdagslivet endret seg etter tiltakene13:26VerdenCruiseskip med coronasyke til kai i Florida13:24NorgeUDI gjenopptar asylintervjuer på videosamtale13:22MotorVegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer13:22PengerRopstad sier nei til påskeåpne butikker13:21Verden26-åring pågrepet for terrorplaner i Danmark12:41SportSvensk «fotballkrig» om coronaregler12:40ReiseMange endringer i kollektiv- og togtrafikken i påsken12:37KulturFormel 1-legenden (89) venter sitt fjerde barn12:16Norge6,6 millioner til coronainfo for innvandrere12:15ReiseAvinor har tapt en milliard, men permitterer ingen12:13VerdenSverige avlyser gigantisk militærøvelse12:03SportUefa holder fast ved EM-planen12:02NorgeKvigne ny Kripos-sjef11:28NorgeInstruktører på smittevernskurs var coronasmittet11:27PengerBoligprisene falt med 1,4 prosent i mars11:22ReiseRoma har blitt en spøkelsesby: – Vi er som Ground Zero11:22Helse og livsstilNye tall fra Italia: 70 prosent av de døde er menn11:13NorgeTommy Steine går nye veier for å få jobbet under krisen10:53Helse og livsstilTo innlagt med corona – 2356 inngrep og operasjoner utsatt10:35PolitikkHøyre vil kaste ut ungarske Fidesz fra europeisk partigruppe10:34NorgeMer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav09:57ReiseUD fraråder sterkt reiser til utlandet09:54NorgeMuggalarm på fregattene, mange syke:  – Det gjøres nå strakstiltak09:54Helse og livsstilHvor mange dør av corona?09:47SportNorway Cup-avlysning vil gi arrangøren pengesmell i millionklassen09:46SportForslag om å flytte PL-fotballen til Kina09:45PengerAvventende start for Oslo Børs09:00Norge– Viser at Oslofjorden er i alvorlig krise08:59KulturMike Tyson angrer på tiger-fortid: – Jeg var dum08:53NorgeKommunene langt åpnere om coronadødsfall enn helseforetakene08:43PengerOljebransjen vil endre skattereglene08:18Helse og livsstilUSA vil anbefale maskebruk08:08VerdenKapteinen som varslet om coronautbrudd fikk sparken08:01PengerEn milliard til stipend for studenter som mister inntekt – 8.000 på hver07:59PengerOljeprisen faller igjen07:40Helse og livsstilDerfor kan coronaviruset smitte selv når du har få symptomer07:20VerdenBritene bygger feltsykehus for å dekke coronabehovet07:11SportJohaug må vente til høsten med landslagsøkter07:00PolitikkGimse rykker ut mot Vedum: – Erna tar matsikkerhet på alvor!06:57SportStart-spillerne permitteres 75 prosent06:57PengerUSAs økonomi ventes å gå ned 7 prosent06:39SportSkiskytterforbundet venter på Kollen-avklaringer – ser på kostnadskutt06:33NorgeDette skjer i dag06:30NorgeRegjeringen lover ikke nye krisepakker med det første06:00Verden– Vårt budskap til verden er klart. Se bort nå, og konsekvensene vil bli katastrofale06:00Norge– Vær klar over at beredskapen er dårligere enn vanlig05:57NorgeStavanger-regionen har redusert analyse av tester fra 500 til 200 per dag05:57NorgeDette skjedde i natt05:54PolitikkPrimærvalget i Wisconsin blir ikke utsatt05:30Helse og livsstilTre uker med coronatiltak: Trenden er stabil05:30PolitikkLabours nye partileder utropes lørdag05:15NorgeMæland varsler nye unntaks-forskrifter05:13VerdenKina arrangerer sørgedag for korona-«martyrer»05:09Norge5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 274
Populært