Høyre om lovfesting av Beslutningsforum: – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk

<p>Beslutningsforum for nye metoder har høstet mye kritikk, blant annet for at det tar for lang tid før ny behandling blir tilgjengelig for norske pasienter. Fredag ble et omstridt forslag om å lovfeste Beslutningsforum vedtatt i Stortinget. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Beslutningsforum for nye metoder har høstet mye kritikk, blant annet for at det tar for lang tid før ny behandling blir tilgjengelig for norske pasienter. Fredag ble et omstridt forslag om å lovfeste Beslutningsforum vedtatt i Stortinget. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fredag ble systemet for innføring av nye metoder i det offentlige helsevesen lovfestet. Arbeiderpartiet frykter lovendringen vil går utover pasientens klageadgang og rett til individuell vurdering.

Beslutningsforum som vurderer om nye behandlingsmetoder og medisiner skal tas i bruk i det offentlige helsevesenet, ble innført i 2013.

Fredag behandlet Stortinget et omstridt forslag om at Beslutningsforum skal lovfestes. Forslaget ble vedtatt med 53 stemmer for og 50 mot.

Siden systemet ble innført, har Beslutningsforum, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, høstet mye kritikk. Mye av kritikken har gått på at det tar for lang tid før nye legemidler blir tilgjengelig for norske pasienter, sammenlignet med pasienter i våre naboland.

Slik er prosessen fra forslag til beslutning for nye metoder

Alle, fra privatpersoner til klinikere, leverandører, produsenter og brukerorganisasjoner, kan sende inn forslag om nye metoder som ønskes vurdert for spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet komme med varsler på nye metoder en viss tid før metodene er ventet å komme på det norske markedet.

Alle forslag og metodevarsler legges ut på nettsiden til Nye metoder hvor de ligger åpent for innspill i cirka fire uker. I tillegg sendes alle forslag/metodevarsler ut for innspill til fagmiljøene i helseforetakene, Helsedirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sykehusinnkjøp, Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Bestillerforum RHF beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF, som består av de fire regionale fagdirektørene og to representanter fra Helsedirektoratet, gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kobles inn dersom en metode involverer stråling.

Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF er observatører i Bestillerforum.

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å gjennomføre forhandling av pris.

Når en utreder (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet) er ferdig med en metodevurdering sendes den til oppdragsgiver Bestillerforum RHF.

Når Bestillerforum RHF har klarert at oppdraget er ferdigstilt sendes metodevurderingen til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektørene og deres sekretariat.

Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder vil kunne variere noe.

RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess.

Det er Beslutningsforum for nye metoder som avgjør hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjeneste.

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.

I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene, mens Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren er bisittere.

Kreftleger har pekt på at Beslutningsforum ikke er rigget for utviklingen mot stadig mer persontilpasset medisin, og at en lovfesting sementerer et umodent systemet og gjør det vanskeligere å tilpasse det i fremtiden.

Under en åpen høring i april, kom det frem at verken Legeforeningen, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien eller andre berørte instanser hadde mye godt å si om forslaget om å lovfeste Beslutningsforum.

Tuva Moflag (Ap) som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, forklarer at Arbeiderpartiet mener man burde evaluert ordningen før den ble lovfestet.

– Vi mener det er uklokt å lovfeste Beslutningsforum før det er evaluert. Det ble satt av penger til å evaluere allerede i 2015. Vi er kritiske til at regjeringen ikke har fulgt opp dette. Legeforeningen, pasientorganisasjonene og flere bransjeaktører er svært negative. Vi lytter til deres innspill, sier hun til ABC Nyheter.

Beslutningsforums leder: – Vi forhandler med en industri som ønsker å maksimere økonomisk gevinst

Høyre: – Dette har ikke vært noen sober debatt

Helsepolitisk talsperson i Høyre Sveinung Stensland mener debatten rundt lovforslaget har vært ført på feil premisser.

Han erkjenner at det er utfordringer med dagens ordning og understreker at det skal gjennomføres en full evaluering av beslutningssystemet, som ser på måten det jobbes på, sammensetning av utvalget og spørsmål rundt åpenhet.

– Slik det fungerer i dag er det noen svake pasientgrupper og små pasientgrupper som kommer dårlig ut, og det er mange med rette fortvilet over, sa helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland (Høyre) til ABC Nyheter i forkant av behandlingen på Stortinget fredag.

Lovfesting av system for nye metoder:

Ny §4-4 skal lyde:§4-4 Felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten De regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om organiseringen av og saks- behandlingen i systemet.

Beslutningene som nevnt i første ledd regnes ikke som vedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a.

(a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);

Kilde: Stortinget og forvaltningsloven

Det som lovfestes nå er ikke sammensetningen av Beslutningsforum eller hvordan de skal jobbe, understreker Høyre-politikeren.

– Det står ingen ting i lovforslaget som blir vedtatt i dag, om hvordan prosessen med nye metoder skal gjennomføres. Det er det få som har fått med seg. Debatten som har vært, skremmer vettet av folk. Dette har ikke vært noen sober debatt, sier han.

– Det eneste som står i lovforslaget er at de regionale helseforetakene skal ha ansvar for et organ som tar disse beslutningene.

Stensland mener debatten som har vært de siste ukene, har vært på siden av det som faktisk skjer.

– Så har opposisjonen bruket dette for alt det er verdt. Særlig Arbeiderpartiet som var 100 prosent enige med regjeringen i prioriteringsdebatten. Nå har de hørt på Senterpartiet som har vært kritisk til Beslutningsforum hele veien.

– Når alle høringsinstansene, bortsett fra Beslutningsforum selv, har vært negative til å lovfeste Beslutningsforum, er det fordi alle har misforstått?

– Kreftforeningen, for eksempel, ønsker en lovfesting, men de ønsker en evaluering av Beslutningsforum først. Men lovfestingen må vi gjennomføre nå, fordi det har gått for lenge uten at ordningen har vært forankret i lovverket, svarer Stensland.

I forkant av behandlingen i Stortinget skrev Kreftforeningen på sine nettsider:

– Vi er ikke prinsipielt imot å lovfeste Beslutningsforum, men systemet fungerer på langt nær godt nok. Vi har i årevis tatt til orde for en evaluering av Beslutningsforum, men det har ennå ikke skjedd. Det ble satt av midler til en slik evaluering på statsbudsjettet for fire år siden, så hvorfor har det ikke blitt evaluert?

Debatten som har vært om lovfesting av Beslutningsforum har skremt vettet av folk, mener Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Wikipedia
Debatten som har vært om lovfesting av Beslutningsforum har skremt vettet av folk, mener Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Wikipedia

Og videre:

– Vi mener at det må vurderes først – deretter lovfestes.

Kreftlege: – Beslutningsforum er ikke rigget for å håndtere persontilpasset behandling

– Frykter dette går utover pasientens klageadgang og rett til individuell vurdering

Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med mer åpenhet for å sikre legitimitet og tillit til prioriteringene som gjøres, forklarer Moflag, som er uenig i Stenslands beskrivelse av at Ap har snudd i saken:

– Dette er en kraftig forenkling fra Stenslands side. Arbeiderpartiet støtter prioriteringskriteriene, men det er langt mer enn det som blir lovfestet i dag, sier hun.

– Med dagens lovfesting konkluderer regjeringspartiene med at beslutningen fra Beslutningsforum ikke skal regnes som vedtak jamfør forvaltningsloven. Vi frykter dette går utover pasientens klageadgang og rett til individuell vurdering, fortsetter Moflag.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) understreker at Senterpartiet ikke har vært imot prioriteringsmeldingen og prioriteringskriteriene.

– Et enstemmig storting sa ja til dagens prioriteringskriterier. Det er ikke det samme som å si ja til å lovfeste dagens beslutningsforum for nye metoder. Særlig siden det er kommet fram massiv kritikk mot at det som lovfestes vil svekke pasientrettighetene, hindre utvikling av persontilpasset medisin og gi beslutningsforum slt for stor makt, sier hun i en epost til ABC Nyheter.

– Senterpartiet er imot foretaksmodellen og har også tidligere vært imot dagens beslutningsforum og måten dette organiseres på. Det fører til en stor maktkonsentrasjon til foretakene og har liten tillit fordi det baseres på hemmelighold, både priser og vurderingsgrunnlag er det ikke åpenhet om. Men vi har sagt ja til til en modell for prioritering i spesialisthelsetjenesten, fortsetter hun.

Overlege: – Norge henger åpenbart etter når det gjelder å innføre nye behandlinger

– Mister retten til å bli vurdert individuelt

Arbeiderpartiet mener riktig rekkefølge ville være å evaluere Beslutningsforum før man lovfester systemet, forklarer helsepolitiker Tuva Moflag (Ap). Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter
Arbeiderpartiet mener riktig rekkefølge ville være å evaluere Beslutningsforum før man lovfester systemet, forklarer helsepolitiker Tuva Moflag (Ap). Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

Ap-politikeren forklarer at Beslutningsforum gjør sine vurderinger på bakgrunn av gjennomsnittlige helseeffekter for en hel gruppe.

– Det betyr at dersom du skiller deg radikalt fra «din pasientgruppe» og kan vise til god effekt av en behandling som ikke er innført av Beslutningsforum, mister du med dette lovforslaget retten til å bli vurdert individuelt, sier Moflag.

– Jeg deler ikke Moflags vurdering, kommenterer Stensland.

Under fredagens debatt i forkant av voteringen, var helseminister Høie tydelig på at helsepersonell fremdeles skal kunne gjøre individuelle vurderinger:

– Helsepersonell prioriterer hver dag, og det er viktig å støtte dem i beslutningene. Lovforslaget handler nettopp om dette: Helsepersonell skal gjøre individuelle vurderinger. Når Stortinget i dag vedtar at ordningen skal evalueres, så er dette nyttig når man skal se på justering av systemet. Ingen av disse justeringene vil hindres av lovforslaget, sa Høie ifølge Dagens Medisin.

Helsekomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sa at de individuelle vurderingene skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og at pasienten kan få en behandling som Beslutningsforum har sagt nei til, dersom dette kreves for å gi forsvarlig helsehjelp.

Undersøkelse: 1 av 5 har ikke tillit til offentlig helsevesen ved livstruende kreftsykdom

Sp: – Eneste troverdige er å gjennomføre evaluering først

– Det er opplagt at mange stiller spørsmålstegn ved hvordan systemet for nye metoder fungerer i dag, og ønsker en evaluering – det kommer nå. Og det har regjeringspartiene på Stortinget sørget for, sier Stensland til ABC Nyheter.

Under debatten i Stortinget påpekte helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, at både regjeringspartiene og opposisjonen har foreslått en evaluering.

– Senterpartiet mener det er uforståelig at regjeringspartiene både foreslår å evaluere og samtidig stemme for lovfesting. Det eneste troverdige er å først gjennomføre en evaluering, sa Toppe ifølge Dagens Medisin.

– Å evaluere noe etter det først er lovfestet er selvfølgelig helt uforståelig for både folk flest, industrien og fagmiljøene, sier hun til ABC Nyheter.

Les også: Ny målrettet leukemi-behandling godkjent av Beslutningsforum

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:46 Tidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein21:56 Kinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50 Forskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49 Trumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17 Solberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47 Regjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42 Hva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42 Denne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08 Pentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07 Listhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05 Alle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30 Pappa vil forsones med Meghan Markle19:23 Spisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49 Trump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38 Statsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20 Svensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15 Pollensesongen én måned foran skjema17:59 Riksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49 Ung mann omkom i ulykke i Troms17:16 USA vil at EU skal åpne for import av klorvasket kylling17:14 Melding om eksplosjon viste seg å være fyrverkeri16:25 Norsk kvinne dømt for dødsvold i Danmark15:43 Person til sykehus etter fall om bord i skip ved Kristiansand15:23 Skolebyråden i Bergen går av14:49 Åpningen av Munchmuseet utsettes14:45 Forfatter Tor Obrestad er død14:39 Snømangel i Falun: Går mot forkortet tremil14:29 Intervju med Madsen sjokkerer: «Menneskelig rovdyr»14:17 IS truer med angrep i Israel14:01 – Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger13:58 Sju savnet etter massebrann i husbåter i USA13:46 Politiet stenger trampolinepark etter ulykke13:46 Sauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning13:14 Norges håndballherrer sørget for knallgode TV-tall13:13 To menn tiltalt etter skyteepisode i 201712:56 Cantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Jeg skulle ha truffet ham hardere12:00 Rapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent11:59 Både Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag11:58 Trump legger fram «århundrets avtale»11:40 Sykehusstriden på Helgeland – Høie har bestemt seg11:37 Mann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Trøndelag11:36 Tilliten til politiet styrkes11:07 USA undersøker meldinger om flyulykke i Afghanistan11:01 BankID-trøbbel for Telenor-kunder11:00 Mirakuløst flykrasj – alle overlevde10:45 Blodbank innfører ekstrakarantene for å hindre virusspredning10:15 Polen kjøper 32 kampfly fra USA10:08 Norwegian nekter å refundere gebyr tross vedtak10:08 Eirin Mikkelsen (43) funnet død i Sverige09:58 Klopp om returkamp mot Shrewsbury: – Vi kommer ikke til å være der09:48 Norsk sykkelproff må endre planer etter operasjon09:31 Oslo Børs kraftig ned grunnet virusfrykt09:05 Demokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus09:03 Virusfrykt er dårlig nytt for den norske kronen08:41 Kina forlenger ferien som følge av lungevirus08:38 Kvinne tiltalt for grov mishandling av ektemann og barn over flere år08:27 Listhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget08:26 Dagen-redaktør forsvarer omstridt kirkekåring08:15 Tjukk tåke i LA da Kobe Bryant omkom i helikopterkrasj08:04 Forsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser07:32 Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug – møtes i retten07:18 Svenske Leon overlevde Auschwitz – advarer mot nazismen i hjemlandet07:11 Frykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser07:09 Johaug med spenstige tanker om VM-sprint06:56 Billie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen06:50 Jordskjelv på Salomonøyene06:44 VM-skiskytterne deler seg – Thingnes Bø velger familietid06:33 Brasil venter Sagosen i jakten på OL-plass06:21 Dette skjer i dag06:00 Hareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig05:44 Dette skjedde i natt05:16 34 evakuert da søppelskur brant i Oslo05:01 Massivt valgnederlag for opposisjonen i Peru05:00 Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23 Kleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04 Babcock-sjef sier han forstår kritikken03:57 Ocean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31 Minst 44 døde etter uvær i Brasil03:20 Salvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia03:17 Riksrevisjonen kommer med ny «Kielland»-rappor03:11 80 døde av coronavirus i Kina02:48 Færre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41 NYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03 Verdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58 Skotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19 Grammy-pris til norsk lydtekniker00:17 Ropstad åpner døra for Senterpartiet00:05 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57 Basketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02 Forsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55 Neymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58 Nytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51 Salvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48 Go-Ahead like punktlig som Vy21:16 – Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15 Fastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47 Basketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43 Rekordmange har kjøpt sin første bolig20:24 Etterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01 Shrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield
Siste nytt
22:46VerdenTidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein21:56ReiseKinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50VerdenForskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49VerdenTrumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17NorgeSolberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47PolitikkRegjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42Helse og livsstilHva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42PolitikkDenne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08VerdenPentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07PolitikkListhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05NorgeAlle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30VerdenPappa vil forsones med Meghan Markle19:23VerdenSpisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49VerdenTrump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38VerdenStatsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20SportSvensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15Helse og livsstilPollensesongen én måned foran skjema17:59NorgeRiksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49NorgeUng mann omkom i ulykke i Troms17:16PengerUSA vil at EU skal åpne for import av klorvasket kylling17:14NorgeMelding om eksplosjon viste seg å være fyrverkeri16:25NorgeNorsk kvinne dømt for dødsvold i Danmark15:43NorgePerson til sykehus etter fall om bord i skip ved Kristiansand15:23NorgeSkolebyråden i Bergen går av14:49KulturÅpningen av Munchmuseet utsettes14:45KulturForfatter Tor Obrestad er død14:39SportSnømangel i Falun: Går mot forkortet tremil14:29VerdenIntervju med Madsen sjokkerer: «Menneskelig rovdyr»14:17VerdenIS truer med angrep i Israel14:01Politikk– Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger13:58NorgeSju savnet etter massebrann i husbåter i USA13:46NorgePolitiet stenger trampolinepark etter ulykke13:46NorgeSauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning13:14SportNorges håndballherrer sørget for knallgode TV-tall13:13NorgeTo menn tiltalt etter skyteepisode i 201712:56SportCantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Jeg skulle ha truffet ham hardere12:00VerdenRapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent11:59PengerBåde Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag11:58VerdenTrump legger fram «århundrets avtale»11:40NorgeSykehusstriden på Helgeland – Høie har bestemt seg11:37NorgeMann alvorlig skadd i arbeidsulykke i Trøndelag11:36NorgeTilliten til politiet styrkes11:07VerdenUSA undersøker meldinger om flyulykke i Afghanistan11:01NorgeBankID-trøbbel for Telenor-kunder11:00VerdenMirakuløst flykrasj – alle overlevde10:45Helse og livsstilBlodbank innfører ekstrakarantene for å hindre virusspredning10:15VerdenPolen kjøper 32 kampfly fra USA10:08ReiseNorwegian nekter å refundere gebyr tross vedtak10:08NorgeEirin Mikkelsen (43) funnet død i Sverige09:58SportKlopp om returkamp mot Shrewsbury: – Vi kommer ikke til å være der09:48SportNorsk sykkelproff må endre planer etter operasjon09:31PengerOslo Børs kraftig ned grunnet virusfrykt09:05PolitikkDemokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus09:03PengerVirusfrykt er dårlig nytt for den norske kronen08:41Helse og livsstilKina forlenger ferien som følge av lungevirus08:38NorgeKvinne tiltalt for grov mishandling av ektemann og barn over flere år08:27PolitikkListhaug: – Ingen planer om å opptre som bølle i Stortinget08:26NorgeDagen-redaktør forsvarer omstridt kirkekåring08:15SportTjukk tåke i LA da Kobe Bryant omkom i helikopterkrasj08:04NorgeForsvarstopp: Russland varsler ikke øvelser07:32PengerAylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug – møtes i retten07:18Helse og livsstilSvenske Leon overlevde Auschwitz – advarer mot nazismen i hjemlandet07:11Helse og livsstilFrykter at berusede får kjøpt øl i selvbetjeningskasser07:09SportJohaug med spenstige tanker om VM-sprint06:56KulturBillie Eilish med storeslem under Grammy-utdelingen06:50VerdenJordskjelv på Salomonøyene06:44SportVM-skiskytterne deler seg – Thingnes Bø velger familietid06:33SportBrasil venter Sagosen i jakten på OL-plass06:21NorgeDette skjer i dag06:00PolitikkHareide: Det må lønne seg å reise miljøvennlig05:44NorgeDette skjedde i natt05:16Norge34 evakuert da søppelskur brant i Oslo05:01PolitikkMassivt valgnederlag for opposisjonen i Peru05:00VerdenStatsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen04:23SportKleveland fornøyd med andreplass i X Games-nyvinning04:04NorgeBabcock-sjef sier han forstår kritikken03:57VerdenOcean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag03:31VerdenMinst 44 døde etter uvær i Brasil03:20PolitikkSalvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia03:17NorgeRiksrevisjonen kommer med ny «Kielland»-rappor03:11Verden80 døde av coronavirus i Kina02:48NorgeFærre fødsler i Stavanger etter Solbergs oppfordring02:41VerdenNYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp02:03SportVerdensledere og idrettsstjerner minnes Kobe Bryant01:58PengerSkotske fiskere med vindkraftadvarsel til norske kollegaer01:19VerdenGrammy-pris til norsk lydtekniker00:17PolitikkRopstad åpner døra for Senterpartiet00:05VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter23:57SportBasketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt23:02SportForsvarsprofil headet Real til topps på tabellen22:55SportNeymar dediserte PSG-mål til avdøde Bryant21:58PengerNytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51VerdenSalvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48NorgeGo-Ahead like punktlig som Vy21:16Helse og livsstil– Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15NorgeFastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47VerdenBasketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43PengerRekordmange har kjøpt sin første bolig20:24SportEtterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01SportShrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield
Populært