Vil ha endring i barneloven etter ny studie:

Viktig for barnets helse at far beholder kontakten etter en skilsmisse

Barn som vokser opp hos mor uten å få treffe far, har det vanskeligere og støter oftere på utfordringer senere i livet. De kan få dårligere selvtillit, klarer seg dårligere på skolen og kan få svekket psykisk og fysisk helse. Illustrasjonsfoto: Julia Tsokur / Shutterstock / NTB scanpix
Barn som vokser opp hos mor uten å få treffe far, har det vanskeligere og støter oftere på utfordringer senere i livet. De kan få dårligere selvtillit, klarer seg dårligere på skolen og kan få svekket psykisk og fysisk helse. Illustrasjonsfoto: Julia Tsokur / Shutterstock / NTB scanpix

En ny norsk studie har sett på hva som skjer med barns fortrolighet med foreldrene etter en skilsmisse. Og hvordan barnet får det psykisk og fysisk om det ikke beholder god kontakt med begge foreldrene.

Om lag 40 prosent av alle norske barn erfarer at foreldrene deres går fra hverandre, før de har nådd slutten av tenårene.

Selv om det var vanligere før, så opplever fortsatt mange barn og ungdommer at far etter skilsmisse eller samlivsbrudd, forsvinner ut av livet deres – ofte mer eller mindre ufrivillig.

En årsak kan være at mor flytter til et annet sted i landet, ofte til hjemstedet sitt. En annen årsak kan være at mor saboterer fars samværsrett.

Selve skilsmissen betyr lite

En gruppe forskere i Bergen har i to år fulgt 1225 tenåringer. Om lag 20 prosent av disse barna og ungdommene hadde opplevd skilsmisse.

Forskerne fant at skilsmisse i seg selv hadde liten betydning for tenåringene.

Men tap av fortrolighet med en av foreldrene, hadde sterk innflytelse på helseplager og selvtillit.

Forskerne studerte altså hvilken effekt skilsmissen hadde på fortroligheten mellom tenåringen og den av foreldrene som ble boende et annet sted. Deretter gransket de om redusert fortrolighet med far eller mor fikk konsekvenser for tenåringens helse og selvtillit.

Les også:

Behøver fortrolighet med far

– Fortrolighet med både mor og far er viktig for barnet. Men vi finner først og fremst en sterk effekt av redusert fortrolighet med far.

– Det ser vi at kan gi barn både psykiske og fysiske helseplager, sier professor emeritus Eivind Meland, som har ledet denne studien.

Forskerne ser også at disse barna ofte får redusert selvtillit.

En artikkel om studien er nettopp publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

(Saken fortsetter under)

Forskning som er kommet de siste årene peker nokså entydig på at barnet har det bedre og får bedre helse, om det får lov til å ha et forhold til begge foreldrene sine, eller iallfall til flere enn bare én omsorgsperson. Illustrasjonsfoto: Lopolo / Shutterstock / NTB scanpix
Forskning som er kommet de siste årene peker nokså entydig på at barnet har det bedre og får bedre helse, om det får lov til å ha et forhold til begge foreldrene sine, eller iallfall til flere enn bare én omsorgsperson. Illustrasjonsfoto: Lopolo / Shutterstock / NTB scanpix

Far beskytter mot dårlig helse

De 1225 skoleelevene var i alderen 11 til 13 år.

Forskerne så altså at barn som kunne snakke fortrolig med både far og mor, hadde klart bedre helse og mindre problemer med selvtilliten.

Forskerne beskriver denne sammenhengen som sterk.

– Fra et folkehelseperspektiv er det viktig for barnets helse å opprettholde et tillitsforhold mellom far og barn, der de kan snakke fortrolig med hverandre, sier Meland.

– God fortrolighet med far beskytter barnet mot negative helsekonsekvenser.

Les også:

Mister kontakten med far etter samlivsbrudd

Frode Thuen er familiepsykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Han er også kjent blant annet som samlivsspaltist i Aftenposten og har deltatt i arbeidet med denne studien.

Frode Thuen er forsker ved Høgskolen Vestland. Foto: HVL
Frode Thuen er forsker ved Høgskolen Vestland. Foto: HVL

– Etter et samlivsbrudd er det fortsatt mange barn som mister mye av kontakten med far.

– Far kan i dag ikke nekte mor å flytte til et annet sted i landet. Det er dette som gjerne skjer når far og barn mister kontakten, sier Thuen.

At mor velger å flytte med barnet til et helt annet sted enn der far blir boende, er i seg selv ofte konfliktskapende, erfarer Thuen.

– Brytes kontakten mellom far og barn, så kan det føre til at barnet begynner å fungere dårligere på flere områder. De får svakere sosial fungering, den psykiske helsen blir dårligere og det kan gå utover skolearbeidet.

– Også barnets selvfølelse blir ofte svekket om barnets kontakt med far brytes, sier Thuen. Han legger til at en trygg selvfølelse er viktig i livet.

Les også:

Loven gir ofte mor rett til barnet

Både Eivind Meland og Frode Thuen er opptatt av at dagens barnelovgivning ikke legger opp til at begge foreldrene skal kunne gi barnet omsorg etter en skilsmisse.

I dag slår barneloven (§ 36) fast at dersom foreldrene er uenige om barnets bosted, så må retten avgjøre at barnet skal bo fast hos en av dem.

Eivind Meland er forsker ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB
Eivind Meland er forsker ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Videre heter det (§ 37) at dersom foreldrene har felles foreldreansvar, men barnet bor sammen med bare den ene, så kan den andre ikke sette seg mot at den barnet bor sammen med tar viktige avgjørelser om barnet, som hvor i landet barnet skal bo.

– Dersom det er uenighet mellom foreldrene om omsorg og bosted, så er det bare unntaksvis at retten i dag kan dømme foreldrene til å praktisere delt bosted, sier Thuen.

Familiepsykologen er også opptatt av at loven fortsatt ikke sikrer den andre forelderen godt nok mot samværssabotasje, selv om loven ble revidert med tanke på dette for snart to år siden.

Thuen tar i likhet med Meland til orde for å endre barneloven. De to foreslår at den legger mer til rette for lik omsorg mellom far og mor etter en skilsmisse.

Frode Thuen trekker også fram at dagens barnelov i Norge, ikke er i overenstemmelse med hvordan Den europeiske menneskerettsdomstolen mener at den bør lyde og praktiseres. Domstolen er opptatt av at det er en menneskerett for barn å få omsorg og kjærlighet fra begge sine to biologiske foreldre.

Les også:

Internasjonale studier på skilsmisse-barn viser det samme

Også internasjonalt forskes det nå mer på relasjonene mellom foreldre og barn etter skilsmisser og samlivsbrudd, og hvilke konsekvenser dette kan få for et barn.

En studie gjort av forskere ved Arizona State University i USA konkluderer med at barn og unge som har opplevd skilsmisser med mye konflikt mellom far og mor, får klart mer personlige og sosiale problemer.

Flere barn har delt bosted

  • I 2012 oppga tre av ti fedre til SSB at barna etter samlivsbrudd, hadde delt bosted. Bare én av ti fedre oppga det samme i 2004.
  • Andelen barn som bor bare sammen med mor, har gått tilsvarende mye ned.
  • Delt bosted forutsetter ikke nødvendigvis at barn bor like mye hos hver forelder. Men ifølge SSB sine tall, så tilbringer barn med delt bosted i gjennomsnitt omtrent like mye tid med far som med mor.

SSB, 2014

Men noen år etter skilsmissen var det likevel ikke de barna som hadde opplevd mye konflikt, som fikk det vanskeligst. Det var i stedet barna som opplevde lite kontakt med og støtte fra far etter skilsmissen.

En studie der forskere i Israel forsøker å oppsummere internasjonal forskning på området, konkluderer med at barn ofte klarer seg bedre psykisk og på skolen om de fortsatt har god kontakt med far etter en skilsmisse.

De finner også at mange barn i skilte familier gjerne vil ha mer kontakt med far enn de får. Barn som bor hos både far og mor eller som ser begge foreldrene ukentlig, viser mer tilfredshet med livet og opplever at de får mer kjærlighet fra foreldrene. Skilsmissen setter mindre preg på disse barnas liv, konkluderer de israelske forskerne. Som minner om at «barnets beste» må være hovedprinsippet i avgjørelser som tas etter skilsmisser eller samlivsbrudd.

Les også:

Danske anbefalinger om fedre og barn

I Danmark har det som heter Center for Børneliv foretatt en oppsummering av dansk og internasjonal forskning på fedre og barn.

Forskerne ser at fars relasjon til mor ofte er avgjørende for hvor mye han engasjerer seg i barna sine. Det gjelder både når foreldrene er sammen og når de er skilt.

Det er avgjørende at mødre forstår hvor viktig det er for barn å bevare en tett kontakt med faren sin. Mor må også forstå at far har behov for alenetid med barna, for å kunne gjøre seg sine egne erfaringer med barneomsorg, heter det i disse danske anbefalingene.

I den danske kunnskapsoppsummeringen heter det også at barn med delt bosted ofte får det bra og trives nesten like godt som barn i kjernefamilier. Forskerne ser at delte ordninger kan skape struktur rundt samværet, både i barnas og i foreldrenes liv.

Samtidig peker Center for Børneliv på hvor viktig det er å informere ikke-samboende fedre om hvilken betydning de har for barns trivsel og utvikling. Noen ganger må fedre få dette forklart. Her kan barnas besteforeldre spille en rolle.

Sist peker det danske senteret på at fedre kan ha stort utbytte av å møte andre fedre som har mer erfaring med farsrollen enn dem selv. Spesielt i vanskelige situasjoner, kan det være fint for en far å ha et slikt nettverk rundt seg.

Les også:

Viktig med to omsorgspersoner

Julie Ellesøe Jespersen arbeider for Center for Børneliv og står bak den danske oppsummeringen av forskning på fedre og barn. Hun trekker fram at barn med enslige forsørgere, oftere har psykiske og fysiske problemer enn barn som bor på skift hos mor og far.

Men Jespersen mener det avgjørende er at barnet har mer enn bare én omsorgsperson.

For barnet er det altså ikke avgjørende at omsorgsperson nummer to, nødvendigvis er far. Den andre nære omsorgspersonen kan også være en besteforelder, eller en annen person av samme kjønn som mor eller far.

Jespersen har ifølge Danmarks Radio (DR) brukt en god del tid til å sette seg inn i det som finnes av forskning på området.

Det samme har en gruppe forskere ved Yale-universitetet i USA. Her mener forskerne at foreldrerollen ofte er kommet i skyggen av den rollen man antar at mor må spille i et barns liv. Dette får konsekvenser når samfunnet griper inn i livet til skilte familier. Forskerne tar til orde for mer nytenkning.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Effekten av gode relasjoner til begge foreldrene som barn og ungdom, beholder barnet inn i voksenlivet. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix
Effekten av gode relasjoner til begge foreldrene som barn og ungdom, beholder barnet inn i voksenlivet. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

– Effekt spesielt på gutter

Hos det danske Rigshospitalet har Svend Aage Madsen ledet et forskningsprogram på fedre og barn. Han peker på de samme konsekvensene av skilsmisse og tapt fortrolighet som forskerne i Bergen gjør i sin nye studie:

– Spesielt hos gutter ser vi en effekt, sier Madsen til DR.

– Dersom gutter vokser opp uten faren sin, så får de oftere dårlig selvtillit og har vanskeligere for å etablere nære relasjoner til andre. Disse guttene kan generelt også få vanskeligere for å håndtere følelsene sine, sier han.

Den danske forskeren trekker fram at tidligere forskning gjerne var opptatt av å se på forholdet mor-barn. Nå får vi stadig mer forskning som også er opptatt av forholdet far-barn.

Les også:

– Ikke grunn til å være skråsikker

Debatten om foreldrerett til barn vekker ofte sterke følelser.

Men forskningen verken gir grunnlag for å hevde at delt bosted er skadelig for små barn, at delt bosted er best for barn, eller at ordningen virker konfliktreduserende. Det skriver professor Agnes Andenæs, professor Odd Arne Tjersland og forfatter og psykolog Peder Kjøs i en artikkel i Psykologtidsskriftet.

I artikkelen argumenterer de for at de faglige begrunnelsene og de politiske beslutningene bør preges av mindre skråsikkerhet.

De tre er også opptatt av at dagens barnelov gir foreldre full avtalefrihet og pålegger dem å finne fram til den ordningen som er best for akkurat deres barn.

Referanser

Eivind Meland, Hans Johan Breidablik, Frode Thuen: «Divorce and conversational difficulties with parents: Impact on adolescent health and self-esteem» . Scandinavian Journal of Public Health, Desember 2019. Artikkelen.

Kit K. Elam: «Non-Residential Father–Child Involvement, Interparental Conflict and Mental Health of Children Following Divorce: A Person-Focused Approach», Journal of Youth and Adolescence, mars 2016

Motti Haimi og Aaron Lerner: «The Impact of Parental Separation and Divorce on the Health Status of Children, and the Ways to Improve it», Journal of Clinical & Medical Genomics, 2016

C. Panter-Brick m.fl: «Practitioner review: Engaging fathers—recommendations for a game change in parenting interventions based on a systematic review of the global evidence.» , Child Psychol Psychiatry, 2014. Sammendrag.

Agnes Andenæs, Peder Kjøs og Odd Arne Tjersland· «Delt bosted – hva sier forskningen?» , Psykologtidsskriftet, mars 2017. Artikkelen.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:02 Rundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01 Israel sender forsterkninger til Jordandalen13:48 Norge sjekker ikke reisende fra Kina for sykdom13:38 The Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27 881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26 Stemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende12:54 IS-siktet kvinne overført til fengsel12:54 Klæbo går ikke i NM12:47 Slår «kjøttskam»-alarm: En tredel av norsk matjord vil gro igjen12:33 Arten som overlever «alt», har én svakhet12:13 EU varsler strenge 5G-regler12:13 Halvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo12:12 Solbergs rekordkorte redegjørelse vekker reaksjoner12:11 Solskjær: – Et vanskelig vindu12:10 Røe Isaksen og Nav møter Riksadvokaten og Trygderetten11:25 – Bolton var bekymret over at Trump ga tjenester til autokrater11:24 Nordmann skal lede prestisjekomité i Wada11:23 Her er «nye» Frp på Stortinget10:36 Ap ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saken10:35 Eirik Jensen får ikke tilgang til Cappelen-telefoner10:34 Mange land i Europa er på god vei til å kvitte seg med kullkraft10:29 Ingen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov10:25 Ny undersøkelse: Færre utsatt for ID-tyveri09:34 Godset-kapteinen på vei til MLS09:23 Lundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM09:11 Børsfall fortsetter i Asia09:11 Netanyahu trekker begjæring om immunitet08:55 Per-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson08:44 NBA utsetter Lakers-kamp etter Bryant-ulykken08:43 Riiber tilbake i VM-løypene for å jakte på Seefeld-trippelen08:04 Kina fraråder utenlandsreiser07:51 Mann siktet for å ha drept fem av sine egne spedbarn07:28 Frp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker07:11 – Jorden kan bli helt ugjenkjennelig07:06 Vindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket07:00 VM-debutant Knotten tar med seg mamma til høyden06:36 Telenor tar ut milliardutbytte fra datterselskap i Bangladesh06:30 Far Iversen om Emils form: – Hvile er det tryggeste06:02 Hegnar tar utbytte på 100 millioner i frykt for økt formuesskatt06:00 Dette skjer i dag06:00 HRW: Gatebarn i Rwanda mishandles på sentre05:49 Fotballstjerner samles til veldedighetskamp i Australia05:45 Forsvareren: PST-forklaringen til terrorsiktet kvinne nyttig for etterretningen05:36 Dette skjedde i natt05:30 «Løslatt» Frp går imot plan mot knivvold05:20 Hundrevis drept i drastisk opptrapping i Jemen05:00 Nav-utvalg varsler svar om skandalens omfang04:52 Ny fluorgift på EUs miljøgiftliste etter norsk forslag04:19 Nicki Minajs bror dømt til fengsel for voldtekt mot 11-åring04:00 Ni av ti nyutdannede teknologer og realister i jobb innen fem måneder03:28 Jarlsberg-kutt rammer Felleskjøpet03:17 Johnson håper på Huawei-kompromiss02:47 Coronavirus påvist hos mann i Tyskland02:46 Bussjåfører varsler hard kamp for lønnsøkning02:43 USA fraråder amerikanere å reise til Kina02:30 Kina har påvist 1.300 nye smittetilfeller02:29 Veidirektøren vil ha mer vei for pengene01:36 Tidligere belgisk konge innrømmer datter utenfor ekteskapet01:29 Meglerhus dømt til å betale millionerstatning00:18 Frp frigjør seg fra bompengeavtalen00:07 Åtte omkom i storbrann i husbåter i Alabama23:33 Republikanerne under press til å innkalle Bolton som vitne22:46 Tidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein22:11 Nav stanser arbeidstrening hos XXL21:56 Kinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50 Forskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49 Trumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17 Solberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47 Regjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42 Hva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42 Denne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08 Pentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07 Listhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05 Alle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30 Pappa vil forsones med Meghan Markle19:23 Spisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49 Trump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38 Statsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20 Svensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15 Pollensesongen én måned foran skjema17:59 Riksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49 Ung mann omkom i ulykke i Troms17:16 USA vil at EU skal åpne for import av klorvasket kylling17:14 Melding om eksplosjon viste seg å være fyrverkeri16:25 Norsk kvinne dømt for dødsvold i Danmark15:43 Person til sykehus etter fall om bord i skip ved Kristiansand15:23 Skolebyråden i Bergen går av14:49 Åpningen av Munchmuseet utsettes14:45 Forfatter Tor Obrestad er død14:39 Snømangel i Falun: Går mot forkortet tremil14:29 Intervju med Madsen sjokkerer: «Menneskelig rovdyr»14:17 IS truer med angrep i Israel14:01 – Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger13:58 Sju savnet etter massebrann i husbåter i USA13:46 Politiet stenger trampolinepark etter ulykke13:46 Sauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning13:14 Norges håndballherrer sørget for knallgode TV-tall13:13 To menn tiltalt etter skyteepisode i 201712:56 Cantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Jeg skulle ha truffet ham hardere12:00 Rapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent
Siste nytt
14:02VerdenRundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01VerdenIsrael sender forsterkninger til Jordandalen13:48Helse og livsstilNorge sjekker ikke reisende fra Kina for sykdom13:38Helse og livsstilThe Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27Penger881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26StemmerStemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende12:54NorgeIS-siktet kvinne overført til fengsel12:54SportKlæbo går ikke i NM12:47PolitikkSlår «kjøttskam»-alarm: En tredel av norsk matjord vil gro igjen12:33VerdenArten som overlever «alt», har én svakhet12:13VerdenEU varsler strenge 5G-regler12:13SportHalvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo12:12PolitikkSolbergs rekordkorte redegjørelse vekker reaksjoner12:11SportSolskjær: – Et vanskelig vindu12:10PolitikkRøe Isaksen og Nav møter Riksadvokaten og Trygderetten11:25Politikk– Bolton var bekymret over at Trump ga tjenester til autokrater11:24SportNordmann skal lede prestisjekomité i Wada11:23PolitikkHer er «nye» Frp på Stortinget10:36MotorAp ber Bymiljøetaten snu i Amcar-saken10:35NorgeEirik Jensen får ikke tilgang til Cappelen-telefoner10:34VerdenMange land i Europa er på god vei til å kvitte seg med kullkraft10:29Helse og livsstilIngen endring i antall fosterreduksjoner etter ny abortlov10:25NorgeNy undersøkelse: Færre utsatt for ID-tyveri09:34SportGodset-kapteinen på vei til MLS09:23SportLundby får hoppe storbakke i prøve-VM, men ikke i VM09:11PengerBørsfall fortsetter i Asia09:11PolitikkNetanyahu trekker begjæring om immunitet08:55PolitikkPer-Willy Amundsen blir Frps nye justispolitiske talsperson08:44SportNBA utsetter Lakers-kamp etter Bryant-ulykken08:43SportRiiber tilbake i VM-løypene for å jakte på Seefeld-trippelen08:04ReiseKina fraråder utenlandsreiser07:51VerdenMann siktet for å ha drept fem av sine egne spedbarn07:28PolitikkFrp sier nei til SVs forslag om å legge ned storfylker07:11Norge– Jorden kan bli helt ugjenkjennelig07:06NorgeVindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket07:00SportVM-debutant Knotten tar med seg mamma til høyden06:36PengerTelenor tar ut milliardutbytte fra datterselskap i Bangladesh06:30SportFar Iversen om Emils form: – Hvile er det tryggeste06:02PengerHegnar tar utbytte på 100 millioner i frykt for økt formuesskatt06:00NorgeDette skjer i dag06:00VerdenHRW: Gatebarn i Rwanda mishandles på sentre05:49SportFotballstjerner samles til veldedighetskamp i Australia05:45NorgeForsvareren: PST-forklaringen til terrorsiktet kvinne nyttig for etterretningen05:36NorgeDette skjedde i natt05:30Politikk«Løslatt» Frp går imot plan mot knivvold05:20VerdenHundrevis drept i drastisk opptrapping i Jemen05:00PengerNav-utvalg varsler svar om skandalens omfang04:52NorgeNy fluorgift på EUs miljøgiftliste etter norsk forslag04:19KulturNicki Minajs bror dømt til fengsel for voldtekt mot 11-åring04:00NorgeNi av ti nyutdannede teknologer og realister i jobb innen fem måneder03:28PengerJarlsberg-kutt rammer Felleskjøpet03:17VerdenJohnson håper på Huawei-kompromiss02:47VerdenCoronavirus påvist hos mann i Tyskland02:46PengerBussjåfører varsler hard kamp for lønnsøkning02:43VerdenUSA fraråder amerikanere å reise til Kina02:30Helse og livsstilKina har påvist 1.300 nye smittetilfeller02:29MotorVeidirektøren vil ha mer vei for pengene01:36KulturTidligere belgisk konge innrømmer datter utenfor ekteskapet01:29PengerMeglerhus dømt til å betale millionerstatning00:18MotorFrp frigjør seg fra bompengeavtalen00:07VerdenÅtte omkom i storbrann i husbåter i Alabama23:33PolitikkRepublikanerne under press til å innkalle Bolton som vitne22:46KulturTidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein22:11PengerNav stanser arbeidstrening hos XXL21:56ReiseKinesiske turister nektes å reise – også til Norge21:50VerdenForskere: Slik hørtes en mann ut for 3000 år siden21:49VerdenTrumps forsvarer: Vi lever i riksrettens tid21:17NorgeSolberg: – Alltid like vondt å komme til Auschwitz20:47PolitikkRegjering med Ap og Sp er det rødgrønne alternativet flest ønsker seg20:42Helse og livsstilHva skjer om du blir smittet av coronavirus?20:42PolitikkDenne uka forlater britene EU – feirer med vennskapsmynt20:08VerdenPentagon bekrefter flystyrt i Afghanistan20:07PolitikkListhaug blir Frps finanstopp på Stortinget20:05NorgeAlle evakuert etter brann i sykehjem i Rørvik19:30KulturPappa vil forsones med Meghan Markle19:23VerdenSpisekonkurranse gikk galt – kvinne døde18:49VerdenTrump vil legge fram Midtøsten-plan tirsdag18:38VerdenStatsadvokat: Null samarbeid fra prins Andrew i Epstein-saken18:20SportSvensk skiyndling: – Der og da føltes det som om verden raste18:15Helse og livsstilPollensesongen én måned foran skjema17:59NorgeRiksadvokaten henlegger sak om IS-mann som tok med kone og fem barn til Syria17:49NorgeUng mann omkom i ulykke i Troms17:16PengerUSA vil at EU skal åpne for import av klorvasket kylling17:14NorgeMelding om eksplosjon viste seg å være fyrverkeri16:25NorgeNorsk kvinne dømt for dødsvold i Danmark15:43NorgePerson til sykehus etter fall om bord i skip ved Kristiansand15:23NorgeSkolebyråden i Bergen går av14:49KulturÅpningen av Munchmuseet utsettes14:45KulturForfatter Tor Obrestad er død14:39SportSnømangel i Falun: Går mot forkortet tremil14:29VerdenIntervju med Madsen sjokkerer: «Menneskelig rovdyr»14:17VerdenIS truer med angrep i Israel14:01Politikk– Jeg ville vært bekymret hvis jeg var Høyre-velger13:58NorgeSju savnet etter massebrann i husbåter i USA13:46NorgePolitiet stenger trampolinepark etter ulykke13:46NorgeSauebønder fikk 44 millioner kroner i rovdyrerstatning13:14SportNorges håndballherrer sørget for knallgode TV-tall13:13NorgeTo menn tiltalt etter skyteepisode i 201712:56SportCantona 25 år etter Kung-Fu-sparket: – Jeg skulle ha truffet ham hardere12:00VerdenRapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent
Populært