Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport

Professor Gøran Nilsson synes blant annet det er bemerkelsesverdig at forskerne i rapporten fra FHI ikke tar hensyn til konklusjonene i en omfattende samlestudie om snus i sin rapport. Illustrasjonsbilde: FuruMedia, Shutterstock, NTB scanpix
Professor Gøran Nilsson synes blant annet det er bemerkelsesverdig at forskerne i rapporten fra FHI ikke tar hensyn til konklusjonene i en omfattende samlestudie om snus i sin rapport. Illustrasjonsbilde: FuruMedia, Shutterstock, NTB scanpix

Folkehelseinstituttets rapport om snus virker som enda et partsinnlegg fra noen som har bestemt seg for at snus må være farlig, sier professor.

Forskning.no har kontaktet Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo for å få deres syn på den nye snusrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI), som vi omtalte nylig i saken Snus kan gi økt risiko for visse sykdommer.

Professor Gøran Erik Nilsson ved seksjon for fysiologi og cellebiologi ved Institutt for biovitenskap, UiO, er godt kjent med snusforskningen og er opptatt av emnet.

– Vi vet at om man forbrenner tobakk, så utskilles det en mengde farlige stoffer. Men snus er jo bare et vegetabilsk stoff som inneholder et alkaloid, nikotin.

Det finnes ingen god grunn til å forutsette at de vegetabilske stoffene i snus er kreftfremkallende, skriver han i en epost til forskning.no, og illustrerer det slik:

Nøyaktig på samme måte som kaffe er et vegetabilsk stoff som inneholder koffein.

– Helseskadelig potensial hevet over tvil

Folkehelseinstituttet besvarer kritikken slik:

– Mange naturlige stoffer fra planteriker er blant de mest giftige og kreftfremkallende stoffene vi kjenner til, skriver områdedirektør Geir Bukholm.

– Snus inneholder blant annet nikotin og kreftfremkallende nitrosaminer som er spesifikke for tobakk. Deres virkemekanismer og helseskadelige effekter er utfyllende diskutert i rapporten, skriver Bukholm.

Ifølge ham er disse stoffenes helseskadelige potensial hevet over enhver tvil.

Les også: Snus frikjent - gir ikke fryktet krefttype

– Altfor små doser i snus til å være farlig

Nilsson tilbakeviser dette:

– Stort sett alt vi spiser inneholder nitrosaminer, inklusive poteter. Nitrosaminer virker kreftfremkallende i høye doser ved å binde seg til vårt DNA . Men nitrosaminers evne til å fremkalle kreft er avhengig av mengden stoff, det vi kaller dose-respons, skriver han til forskning.no.

– Mengden nitrosaminer i svensk snus er altfor lav for å kunne ha denne effekten på vårt DNA. Det trenges 100 ganger høyere nivåer av nitrosaminer for å nå opp til mengden pro-mutagenic adducts som vi naturlig har i vårt DNA, ifølge denne studien fra 2011, av Robert Nilsson. Gøran Nilsson er ikke i slekt med ham.

Så mye høyere risiko for kreft har snusere

I rapporten går forskerne gjennom en rekke studier og har gradert tilliten til hver studie etter svært lav, lav, moderat og høy.

De to eneste studiene de har gradert som moderat tillit til, er to studier som viser at snus har sammenheng med økt risiko for kreft i spiserøret og for bukspyttkjertelkreft.

Ifølge rapporten er risikoen for snusere beregnet til å utgjøre:

39 flere tilfeller av kreft i spiserøret per 100 000 innbyggere, og 79 flere tilfeller av kreft i bukspyttkjertelen per 100 000 innbyggere.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Tabell fra Folkehelseinstituttets rapport om snus og helserisiko.
Tabell fra Folkehelseinstituttets rapport om snus og helserisiko.

Kan ha vært tilfeldig sammenheng

Den første studien som viste at det var en mulig sammenheng mellom snus og kreft i bukspyttkjertelen kom i 2005. Den bygde på 10 000 deltakere hvorav 3000 brukte snus, og ble utført av fire forskere med koblinger til det norske Kreftregisteret (Boffetta et al., 2005). Studien fulgte norske menn over 35 år.

Professor Gøran Erik Nilsson ved UiO er meget kritisk til snusrapporten. Foto: UiO
Professor Gøran Erik Nilsson ved UiO er meget kritisk til snusrapporten. Foto: UiO

Forskerne så på åtte kreftformer og fant en svak, men statistisk signifikant sammenheng med bare én kreftform: Bukspyttkjertelkreft.

– Dette kan veldig sannsynlig ha vært et tilfeldig resultat, påpeker professor Nilsson ved UiO. Og forklarer dette slik:

– Når man ser på så mange som åtte mulige sammenhenger, så er det omlag 30 prosents sannsynlighet for at én av dem vil være signifikant bare av ren tilfeldighet. Det blir som å kaste terning mange ganger. Da får man til slutt en 6-er, illustrerer han.

Nilsson syns det er kritikkverdig at en av forskerne bak den nye FHI-rapporten har publisert andre studier sammen med flere av forfatterne bak Boffettastudien.

Men ifølge Bukholm ved FHI har de ikke lagt vekt på denne studien i rapporten.

– I denne studien ble det ikke skilt mellom snus og skråtobakk. Derfor har vi ikke lagt vekt på denne studien, skriver han i en kommentar.

Les også:

Araghi-studien frikjente snus som kreftårsak

Nilsson synes også det er bemerkelsesverdig at forskerne i rapporten fra FHI ikke tar hensyn til konklusjonene i en omfattende samlestudie om snus i sin rapport.

Denne studien, publisert i tidsskriftet International Journal of Cancer i 2017, omfattet ni studier med 418 000 personer og 1423 tilfeller av kreft. Studien var ledet av forsker Marzieh Araghi fra University College London.

Konklusjonen var meget klar:

– Funnene støtter ikke noen sammenheng mellom snusbruk og risiko for bukspyttkjertelkreft hos menn, uansett hvor utbredt og langvarig bruken var, skrev forskerne i studien.

Denne studien ble gjort av 15 forskere fra svenske forskningsmiljøer som Karolinska Institutet og Universitetet i Lund og Umeå.

– Det virker som om en del forskere ved det norske Kreftregisteret og kanskje også Folkehelseinstituttet vegrer seg fra å akseptere resultatene fra denne meget omfattende studien, skriver professor Gøran Erik Nilsson.

– De diskuterer studien i rapporten, men de tror ikke på konklusjonene. De anser altså seg selv som bedre egnet til å tolke resultatene fra denne studien, og det er bemerkelsesverdig, skriver han.

Når de sier at de har moderat tillit til resultatene om økt risiko for bukspyttkjertelkreft, har de altså sett bort fra denne studien som er den største hittil, og som ikke finner noen effekt av snus for denne kreftformen, påpeker Nilsson.

Les også:

Bygger på samlet vurdering

Folkehelseinstituttet svarer:

– Begge Araghi-samleanalysene om kreft i bukspyttkjertelen og tykktarm og endetarm er med i rapporten, og resultatene ble brukt. Vår konklusjon bygger på en samlet vurdering av foreliggende evidens, skriver områdedirektør Geir Bukholm.

– Vår tolkning er at det er usikkert om bruk av svensk snus påvirker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen målt opptil 35 år oppfølging fra tobakksvaner ble registrert, skriver han.

– Vår konklusjon bygger på en samlet vurdering av foreliggende evidens, og det er utførlig diskutert i rapporten, skriver Bukholm.

– Hvorfor har de ikke funnet kreft i munnhulen?

Ifølge professor Nilsson finnes det heller ingen kjente mekanismer som skulle peke på en sammenheng mellom snus og kreft i spesielt bukspyttkjertelen.

– Dette er direkte feil, kommenterer områdedirektør Geir Bukholm ved FHI.

– Det foreligger omfattende bevis fra celle- og dyrestudier som viser at nitrosaminet NNK gir kreft i bukspyttkjertelen. Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt IARC har klassifisert nitrosaminene NNK og NNN som kreftfremkallende for mennesker, skriver han.

Nilsson kommenterer dette slik:

– Et annet argument mot en mekanisme-sammenheng, er at de høyeste nivåene av nitrosaminer selvfølgelig må være i munnhulen.

Der ligger snusen i direkte kontakt med celler med meget rask tilvekst og som derfor er ekstra følsomme for kreftfremkallende stoffer.

– Men det er ingen verifiserte resultater som sier at vi får kreft av snus i munnhulen - så hvorfor i bukspyttkjertelen? spør Nilsson.

Les også:

Nedvurderer Lancet-studie

Nilsson reagerer også på at forskerne på Folkehelseinstituttet nedvurderer resultatet fra den store internasjonale studien Global Burden of Disease Study, som ble publisert i tidsskriftet The Lancet i 2016. Der så forskere fra hele verden på helserisikoen fra en mengde ulike faktorer.

Deres konklusjon er: «For snus eller snuff fant vi ingen tilstrekkelige bevis for at den relative risikoen var større enn én, uansett helsemessig utfall ».

Ifølge Bukholm beregnet ikke Global Burden of Disease Study sykdomsbyrden ved bruk av svensk snus. Han skriver videre at det var lett å feiltolke konklusjonen slik den var formulert i 2016, og viser til at denne studien er omtalt i rapporten.

Alt er mulig, og en hel del er usikkert

Nilsson mener følgende utsagn i rapporten er uvitenskapelige: «Det er mulig at bruk av svensk snus øker dødeligheten etter en kreftdiagnose (alle typer kreft sett samlet)», «Det er mulig at bruk av svensk snus øker risikoen for kreft i magesekk og endetarm», «Det er usikkert om bruk av svensk snus påvirker risikoen for kreft i munnhule og svelg, lunge, osv».

– Alt er naturligvis mulig og en hel del er usikkert, men hva betyr disse utsagnene og hva ønsker forskerne å antyde med dette? spør Nilsson, og viser til risikoanalyser for ulike kreftformer i rapportens tabell 7.3.

Her har de gradert tillit til resultatene fra 1 (svært lav) til 5 (svært høy).

– Ingen av resultatene kommer høyere enn moderat (3), alle andre er svært lav eller lav.

Les også:

– Overser tilfeldigheter

Rapporten karakteriserer tilliten til resultatene som moderat ved to diagnoser, det er bukspyttkjertelkreft og plateepitelkarsiom i spiserøret.

– Spiserørskreft er en veldig sjelden kreftform og vurderingen er basert på én studie ( Zendehdel et al, 2008). I den studien erkjenner forfatterne at tilfeldighet kan fortsatt ha spilt en rolle, særlig siden mange testinger ble gjort i denne studien.

– Dette er faktisk et stort problem med mange av denne typen studier. Man gjør en mengde sammenligninger mellom ulike aldre og grupper av tobakksbrukere. Om man ikke tar hensyn til disse gjentatte testene, så vil uunngåelige tilfeldigheter se ut som signifikante resultater ved en eller flere sammenligninger, mener Nilsson.

Slik bruk av statistikk der man ikke korrigerer for gjentatte sammenligninger er etter mitt syn ikke seriøst.

Folkehelseinstituttet svarer:

– Når vi formulerer at det er trolig, sannsynlig eller mulig følger vi internasjonalt anerkjent vitenskapelig terminologi etter gradering ved bruk av GRADE.

Bukholm føyer til:

– Mandatet fra Helse- og omsorgsdepartementet omfattet vurdering av helserisiko ved bruk av snus. Det var ikke spesifisert i mandatet å se på andre spørsmål, skriver han.

Referanser

FHI: Helserisiko ved snusbruk. 2019.

M. Araghi mf: Use of moist oral snuff (snus) and pancreatic cancer: Pooled analysis of nine prospective observational studies. Sammendrag. 2017.

R. Nilsson: The molecular basis for induction of human cancers by tobacco specific nitrosamines. Regulatory Toxicology and Farmacology, 2011

K. Zendehdel mf: Risk of gastroesophageal cancer among smokers and users of Scandinavian moist snuff. Sammendrag. International Journal of Cancer. 2007.

J. Lou mf: Oral use of Swedish moist snuff (snus) and risk for cancer of the mouth, lung, and pancreas in male construction workers: a retrospective cohort study. Sammendrag. Lancet. 2007.

P. Boffetta mf: Smokeless tobacco use and risk of cancer of the pancreas and other organs. Sammendrag. International Journal of Cancer. 2005.

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:53 Haaland er ikke kvitt kneskaden14:36 Labour legger fram detaljert valgprogram14:35 Johaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33 16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10 Riksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53 Politiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31 UD fraråder reiser til Bolivia13:21 Medier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15 Fire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51 Helseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50 Kringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28 Nav venter fortsatt lav ledighet12:27 Ulsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01 Farlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42 Forskere har påvist hudkreftgener11:15 – Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53 – Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41 Ving overtar tolv hoteller i Spania10:00 Knivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45 Ber om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43 Sønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43 Kina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42 Eldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45 Dyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37 Hitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53 Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42 Australias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33 Siv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05 Blytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39 Thingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36 Elverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03 Riksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00 Sveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50 Dette skjer i dag05:45 En av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16 18 jihadister drept i Burkina Faso05:00 VG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45 Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53 Northugs manager slutter etter ni måneder03:38 Bellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02 Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00 Flere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59 Ap vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46 Studie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01 KS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45 Kraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01 Fylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58 Bolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44 Greta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40 Babcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30 Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25 Donald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11 Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59 Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23 Mann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16 Kvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38 Politiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19 Solberg ba kollegene skjerpe seg21:02 Person døde etter utforkjøring20:38 Dale demper troen på elfly i Norge20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 – Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Dramatisk vitnemål mot Trump15:25 Banktrøbbel rammet 150.000 pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas har fått nok: Sender asyl-advarsel til resten av Europa12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 På vei mot et todelt helsesystem
Siste nytt
14:53SportHaaland er ikke kvitt kneskaden14:36PolitikkLabour legger fram detaljert valgprogram14:35SportJohaug om Østberg: – Viktigst at hun har det bra14:33Verden16 personer funnet innestengt i lastebil på Stena Line-ferge14:10NorgeRiksadvokaten refser Nav for taushet om trygdeskandalen13:53NorgePolitiet inviterer: Er dette Norges verste overnattingssted?13:31ReiseUD fraråder reiser til Bolivia13:21SportMedier: Milan har tilbudt Zlatan kontrakt13:15NorgeFire tenåringer tiltalt for ran av 16-åring på lokaltog12:51SportHelseproblemer stopper Ingvild Flugstad Østberg12:50KulturKringkastingssjefen: – Et av de mest vellykkede satireinnslagene vi har hatt12:28NorgeNav venter fortsatt lav ledighet12:27SportUlsruds curlinglag slått ut av EM med knapp margin12:01VerdenFarlig, dansk gjengleder på flukt: Pleier fikk pistol mot nakken11:42Helse og livsstilForskere har påvist hudkreftgener11:15Penger– Som et kaldt gufs fra DDR- og Sovjettiden10:53Sport– Ingen er bedre for United enn Solskjær10:41ReiseVing overtar tolv hoteller i Spania10:00NorgeKnivstikking på arbeidsplass i Oslo09:45NorgeBer om hjelp til å stanse påstått pyramidesystem09:43VerdenSønn av dansk IS-medlem hentes hjem til Danmark09:43VerdenKina varsler at de vil gjengjelde Kongressvedtak om Hongkong09:42NorgeEldre kvinne døde i busspåkjørsel08:45VerdenDyretragedien i Australia – her reddes Lewis ut av flammehavet08:37VerdenHitlers flosshatt solgt for over 500.000 kroner07:53NorgeWiderøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet07:42VerdenAustralias statsminister avviser sammenheng mellom klimaendring og skogbranner07:33PolitikkSiv Jensen ber Trygve Slagsvold Vedum bytte side07:05Helse og livsstilBlytung beskjed til skiskyttersporten: Kan bety dødsstøtet06:39SportThingnes Bø om sin kalkulerte «gambling»: – Det skal absolutt være mulig06:36SportElverum vil runde 35.000 tilskuere i mesterligaen06:03PolitikkRiksrett åpningstema i debatt mellom presidentkandidater06:00PengerSveriges Riksbank tar klimagrep – vil kvitte seg med «brune» obligasjoner05:50NorgeDette skjer i dag05:45NorgeEn av seks i Bergen kommune lot seg lure av falsk epost05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Regjeringen er besatt av monsterveier som vi ikke trenger05:16Verden18 jihadister drept i Burkina Faso05:00NorgeVG: Staten har gitt norske kommuner bøter for 1,4 milliarder kroner04:45Helse og livsstilMedisiner billigere i Norge enn i mange andre land03:53SportNorthugs manager slutter etter ni måneder03:38NorgeBellona-grunnlegger skal lede kamp mot vindmøller03:02VerdenKongressen vedtok lovforslag om menneskerettigheter i Hongkong03:00VerdenFlere døde i eksplosjon i fyrverkerifabrikk på Sicilia02:59PolitikkAp vil fjerne ostehøvelen i offentlig sektor02:46VerdenStudie: En tredel av Afrikas flora truet av utryddelse02:01NorgeKS mener endring i avgift tvinger busser over på fossilt drivstoff01:45VerdenKraftig jordskjelv i Thailand og Laos01:01NorgeFylkesmannen vil ha ny utredning av Vardafjell23:58PolitikkBolivias midlertidige president vil skrive ut nyvalg23:44VerdenGreta Thunberg får internasjonal fredspris for barn23:40SportBabcock fikk sparken i Toronto Maple Leafs23:30NorgePolitidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand23:25VerdenDonald Tusk sier han vil kjempe mot populisme som EPPs nye leder23:11SportCurling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag22:59SportAvsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen22:23NorgeMann dømt til å betale 3,6 millioner kroner i erstatning etter overgrep22:16NorgeKvinne knivstukket i Drammen – mann siktet for drapsforsøk21:38NorgePolitiet avslutter etterforskning av hatkriminalitet mot lesbisk par i Sandnes21:19PolitikkSolberg ba kollegene skjerpe seg21:02NorgePerson døde etter utforkjøring20:38NorgeDale demper troen på elfly i Norge20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50Politikk– Det ser ut som Nato gir Tyrkia en slags ryggdekning til å fortsette krigen17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34KulturTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilVil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkDramatisk vitnemål mot Trump15:25PengerBanktrøbbel rammet 150.000 pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas har fått nok: Sender asyl-advarsel til resten av Europa12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerPå vei mot et todelt helsesystem
Populært