Forsker: – Hvis jeg skal bli smittet av pest, vil jeg heller bli smittet i Kasakhstan enn i USA

Bildeteksten forteller en trist historie: "Brent jordhytte etter at feltskjæren Akulinin døde av pest, Isim-Tyube". Steppene i Kirgisistan, 1926. (Foto fra: CRASSH, University of Cambridge).
Bildeteksten forteller en trist historie: "Brent jordhytte etter at feltskjæren Akulinin døde av pest, Isim-Tyube". Steppene i Kirgisistan, 1926. (Foto fra: CRASSH, University of Cambridge).

Etter mange år med store anstrengelser og giftsprøyting over enorme områder, konstaterte myndighetene i Sovjetunionen at det er umulig å utrydde bakterien som forårsaket Svartedauden. Men «nederlaget» ga nyttig kunnskap om sykdommer som smitter fra dyr til mennesker.

Bakterien Yersinia pestis forårsaker dødelig lungepest og byllepest og er en av menneskehetens verste svøper.

Bakterien har historisk hatt et kjerneområde i Sentral-Asia, og myndighetene i den daværende Sovjetunionen bestemte allerede på 1920-tallet at de ville utrydde bakterien i dette området.

Pestbakterien er en såkalt zoonose, som er betegnelsen på en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til mennesker.

Pest er i utgangspunktet en sykdom som finnes hos gnagere – først og fremst i tynt befolkede områder, heldigvis – hvor den altså forårsakes av Yersinia pestis.

Pest-forskere: Nils Chr. Stenseth (t.v.) og Boris Schmid. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO).
Pest-forskere: Nils Chr. Stenseth (t.v.) og Boris Schmid. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO).

Men sykdommen kan også smitte fra gnagere til mennesker og har flere ganger i historien forårsaket alvorlige epidemier og pandemier av både byllepest og lungepest.

Pøste på med DDT

– Kampanjen for å utrydde pest-bakterien i Sovjetunionen begynte for alvor på 1930-tallet og vokste i omfang fram mot 1950. Titusenvis av feltarbeidere reiste rundt i Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og sørlige deler av Russland og helte DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler, forteller professor Nils Chr. Stenseth ved UiOs matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Forskeren forteller at enorme steppeområder i Sentral-Asia ble sprayet med DDT fra fly, vegetasjon ble brent, områder med gnagerkolonier ble pløyd opp.

– Men pestbakterien lot seg ikke utrydde, unntatt i de store steppeområdene nord for Det kaspiske hav. Her var nemlig steppen så produktiv at den kunne bli omgjort til jordbruksområder, og da kunne ikke de smittebærende gnagerne leve der lenger, forteller forskeren Boris Schmid ved CEES og UiOs Institutt for biovitenskap.

– Men de andre områdene i Sentral-Asia var ikke egnet for jordbruk, og der greide man heller ikke å utrydde pestbakterien,

Feltarbeidere pøste DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler over enorme områder. Et stort antall feltarbeidere gikk rundt på steppene i Sentral-Asia og pumpet giftstoffer ned i gnagernes huler. Her er det en bestand av jordekorn som får gjennomgå. (Foto: CRASSH, University of Cambridge. Opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland, 1928).
Feltarbeidere pøste DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler over enorme områder. Et stort antall feltarbeidere gikk rundt på steppene i Sentral-Asia og pumpet giftstoffer ned i gnagernes huler. Her er det en bestand av jordekorn som får gjennomgå. (Foto: CRASSH, University of Cambridge. Opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland, 1928).

Stenseth og Schmid, begge forskere ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), har studert den sovjetiske kampanjen mot pestbakterien sammen med blant annet den aldrende kasakhstanske forskeren Bakyt Atshabar.

Atshabar var en av de mange forskerne som var involvert i forsøkene på å utrydde pestbakterien, og han var med på å samle inn data som fortsatt er gull verdt for CEES-forskerne.

Fra mega-kampanjer til god strategi

Forskerne understreker at de store utryddelseskampanjene faktisk hadde en effekt, for de førte reelt sett til en nedgang i antall smittede mennesker.

De lokale utbruddene fikk aldri anledning til å utvikle seg til større epidemier, men ressursbruken var så stor at tanken på å utrydde sykdommen ikke var bærekraftig.

Dessuten var virkningene kortvarige: Hver gang feltarbeiderne hadde forsøkt å utrydde bakterien i et område, kom den tilbake i løpet av få år.

Pestbakteriens tre pandemier

Bakterien Yersinia pestis forårsaket Den justinianske pesten, som tok livet av en stor andel av befolkningen i det gamle Romerriket i årene 541-542 e.Kr.

Bakterien forårsaket også Svartedauden, som tok livet av rundt 50 prosent av befolkningen i Vest-Europa på 1300-tallet.

Den tredje pandemien: Pest-sykdommen kom tilbake til Europa i 1899 og forsvant igjen rundt 1950.

I våre dager er pestbakteriene hovedsakelig et problem i land med mye fattigdom og et svakt helsevesen.

Da Sovjet-myndighetene etterhvert innså at det ikke gikk an å utrydde pestbakterien, gikk de over til å underrapportere forekomsten av pest-tilfeller. Men på 1970-tallet begynte myndighetene å legge om strategien, og da fikk de etterhvert gode resultater.

– Mot slutten av 1980-tallet var det etablert et regime som var basert på en kombinasjon av økologiske studier, overvåking, utdanning av lokale ressurspersoner og modellering av sykdommens spredning. Denne metoden virket like godt som de brutale utrydningskampanjene og reduserte antall smittede mennesker kraftig, men kostnadene var mye mindre, forteller Schmid.

– De sovjetiske erfaringene viste altså at det er umulig å utrydde pestbakterien, men det er mulig å redusere smittefaren for oss mennesker, utdyper Stenseth.

Kunnskap redder liv

Pestbakterien sett i mikroskop: Den har en karakteristisk form som minner om en sikkerhetsnål. (Foto: U.S. Center for Disease Control, Wikimedia Commons).
Pestbakterien sett i mikroskop: Den har en karakteristisk form som minner om en sikkerhetsnål. (Foto: U.S. Center for Disease Control, Wikimedia Commons).

Et annet viktig tiltak utover på 1970-tallet var at sivilbefolkningen ble lært opp til å holde seg unna syke gnagere og til å melde fra hvis de oppdaget tegn på smitte.

– Det hjalp også godt at de lokale legene ble opplært til å kjenne igjen pestsykdommen, slik at de kunne reagere raskt og gi riktig antibiotika til smittede mennesker, forteller Schmid.

Pest-bakterien finnes fortsatt i mange land, og Verdens helseorganisasjon får hvert år inn rapporter om noen tusen mennesker som er smittet av bakterien.

Bakteriene finnes også i så velstående land som USA, men der har legene liten eller ingen erfaring med sykdommen. Derfor skjer det fra tid til annen at amerikanere dør av pest.

I perioden fra 1965 til 1989 døde for eksempel til sammen seks personer i USA av pest, ifølge denne vitenskapelige artikkelen.

– Hvis jeg skal bli smittet av pest, vil jeg heller bli smittet i Kasakhstan enn i USA! I Kasakhstan vet nemlig legene straks hva som må gjøres. Dette er en sykdom som kan medføre døden i løpet av tre-fire dager etter at man er blitt smittet, så det er uhyre viktig å få rett diagnose og behandling med en gang, kommenterer Stenseth.

Pestbakteriens tre pandemier

En gruppe leger og medhjelpere på de kirgisiske stepper allerede i 1913. Legene heter Sjarnevskij, Belilovskij, Klodintskij og Tsjumbalov, mens medhjelpernes navn ikke står i bildeteksten. (Foto: Ukjent, CRASSH/University of Cambridge, opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland).
En gruppe leger og medhjelpere på de kirgisiske stepper allerede i 1913. Legene heter Sjarnevskij, Belilovskij, Klodintskij og Tsjumbalov, mens medhjelpernes navn ikke står i bildeteksten. (Foto: Ukjent, CRASSH/University of Cambridge, opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland).

Bakterien Yersinia pestis forårsaket Den justinianske pesten, som tok livet av en stor andel av befolkningen i det gamle Romerriket i årene 541-542 e.Kr.

Bakterien forårsaket også Svartedauden, som tok livet av rundt 50 prosent av befolkningen i Vest-Europa på 1300-tallet.

Den tredje pandemien: Pest-sykdommen kom tilbake til Europa i 1899 og forsvant igjen rundt 1950.

I våre dager er pestbakteriene hovedsakelig et problem i land med mye fattigdom og et svakt helsevesen.

Mye hemmelighold rundt pest-kampanjen

Det var de sovjetiske militære myndighetene som organiserte utryddelseskampanjen, som i mange år ble omgitt av hemmeligheter.

Det ble bygd i alt cirka 20 forskningsstasjoner som holdt til bak høye murer, og ingen fikk egentlig vite hva som foregikk på innsiden.

Den sannsynlige forklaringen var at mange av forskerne som studerte pestbakterien, også studerte mulighetene for å drive biologisk krigføring, forteller de to forskerne.

Professor Stenseth ble klar over den sovjetiske pest-kampanjen tidlig på 2000-tallet, da han ble kontaktet av professor Herwig Leirs ved Universitetet i Antwerpen.

Leirs ledet på den tiden et stort EU-program som handlet om å omskolere sovjetiske forskere fra militære til sivile oppgaver.

– Sovjetunionen hadde nemlig mange svært dyktige forskere, ikke minst innen økologifaget, og disse hadde samlet fantastiske data om gnagernes utbredelse og hvor mange som var infisert av Yersinia pestis, om lopper og hvor mange av dem som var infisert og så videre. Overvåkingen og utryddelseskampanjen ga kort og godt meget verdifulle data om pest-systemet, med lange og detaljerte tidsserier, alt man kunne drømme om. I regi av EU-prosjektet ble noen av disse dataene flyttet fra papir til digitale regneark, forteller Stenseth, dermed ble de tilgjengelige for forskersamfunnet.

Fantastisk viktige data

Det neste som skjedde var at Stenseth ble vitenskapelig leder for et nytt, stort EU-prosjekt som het Stepica.

Prosjektet utviklet etterhvert mye ny kunnskap om pestens dynamikk og hvilke faktorer som fører til utbrudd.

– Dataene fra de store sovjetiske programmene har vært fantastisk viktige for oss når vi skulle drive med grunnleggende forskning. Min egen karrière innen pestforskning ville ikke eksistert uten tilgang på disse dataene! Boris ville heller ikke vært her hvis vi ikke hadde hatt tilgang til disse dataene, sier Stenseth – mens Schmid nikker bekreftende.

I 2016 bestemte Stenseth og medarbeidere seg for å dokumentere de mislykkede – men likevel verdifulle – forsøkene på å utrydde pestbakterien i Sentral-Asia.

Det fantes nemlig mye mer informasjon enn det som ble digitalisert i det første EU-prosjektet, og nå var det viktig å få tilgang til denne informasjonen mens noen av de involverte forskerne fortsatt lever.

Det fantes nemlig mye mer eller mindre hemmeligstemplet litteratur om temaet, og forskere som Bakyt Atshabar visste enda mer enn det som var kommet på trykk i de hemmeligstemplede rapportene.

Overvåking kan stanse pandemier

Stenseth, Schmid og fire forskerkolleger oppsummerer og analyserer nå de sovjetiske erfaringene i en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Forskerne har kommet fram til at den beste strategien også i dag er å bekjempe spredningen av pest etter de samme prinsippene som etterhvert ga gode resultater i Sovjetunionen.

Erfaringene er også relevante for kampen mot andre zoonoser, som altså er betegnelsen på infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

– Vi har jo det gamle ordtaket om at hvis vi ikke lærer av historiens feil, er vi nødt til å gjenta dem. Og det som finnes av historiske erfaringer, tilsier at det er veldig vanskelig å utrydde pest og andre epidemiske zoonoser. Derfor bør vi heller satse på et forsterket kontrollregime, basert på god kunnskap om sykdommenes økologi. På den måten kan vi forhindre at sykdommer sprer seg fra dyr til mennesker, samtidig som vi unngår risikoen for å ødelegge de naturlige økosystemene hvor slike sykdommer har sin opprinnelse, oppsummerer Stenseth.

Tryggere uten lopper

I dag er pesten først og fremst et problem i fattige land med et dårlig utviklet helsevesen, og både Schmid og Stenseth er helt sikre på at det ikke vil bli et nytt pestutbrudd i Norge.

– Vi har fortsatt ikke den fullstendige forklaringen på hvorfor Svartedauden ble så stor, men det er meget god grunn til å anta at kroppslopper og kroppslus spilte en viktig rolle. På den tiden var det jo helt vanlig å ha både lopper og lus, dette var en del av dagliglivet. I dag er jo hygienen blitt mye bedre, og det er ikke vanlig å ha lopper og lus lenger. Dermed er det også blitt mye vanskeligere for Yersinia pestis å spre seg fra gnagere til mennesker, beroliger Schmid.

Referanser:

Zhe Sun m.fl.: Human plague system associated with rodent diversity and other environmental factors. Royal Society Open Science, 2019.

Susan D. Jones m. fl.: Living with plague: Lessons from the Soviet Union’s antiplague system. PNAS, 2019.

Katharine R. Dean m.fl.: Epidemiology of a bubonic plague outbreak in Glasgow, Scotland in 1900. Royal Society Open Science, 2019.

Amine Namouchi m.fl.: Integrative approach using Yersinia pestisgenomes to revisit the historical landscape of plague during the Medieval Period. PNAS, 2018.

Katharine R. Dean m. fl.: Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic. PNAS, 2018.

Nils Chr. Stenseth m.fl.: Plague dynamics are driven by climate variation. PNAS 2006.

Davis S, Begon M m. fl.: Predictive thresholds for plague in Kazakhstan. Science 2004.
Les også:
Har funnet flere varianter av bakterien som sto bak Europas første pest-pandemi – Svartedauden eksisterer i store deler av verden Slik angriper pest – og slik forsvarer vi oss

Denne saken ble først publisert i Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg
Siste nytt
19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg
Populært