Meny

Forsker: – Hvis jeg skal bli smittet av pest, vil jeg heller bli smittet i Kasakhstan enn i USA

Bildeteksten forteller en trist historie: "Brent jordhytte etter at feltskjæren Akulinin døde av pest, Isim-Tyube". Steppene i Kirgisistan, 1926. (Foto fra: CRASSH, University of Cambridge).
Bildeteksten forteller en trist historie: "Brent jordhytte etter at feltskjæren Akulinin døde av pest, Isim-Tyube". Steppene i Kirgisistan, 1926. (Foto fra: CRASSH, University of Cambridge).

Etter mange år med store anstrengelser og giftsprøyting over enorme områder, konstaterte myndighetene i Sovjetunionen at det er umulig å utrydde bakterien som forårsaket Svartedauden. Men «nederlaget» ga nyttig kunnskap om sykdommer som smitter fra dyr til mennesker.

Bakterien Yersinia pestis forårsaker dødelig lungepest og byllepest og er en av menneskehetens verste svøper.

Bakterien har historisk hatt et kjerneområde i Sentral-Asia, og myndighetene i den daværende Sovjetunionen bestemte allerede på 1920-tallet at de ville utrydde bakterien i dette området.

Pestbakterien er en såkalt zoonose, som er betegnelsen på en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til mennesker.

Pest er i utgangspunktet en sykdom som finnes hos gnagere – først og fremst i tynt befolkede områder, heldigvis – hvor den altså forårsakes av Yersinia pestis.

Pest-forskere: Nils Chr. Stenseth (t.v.) og Boris Schmid. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO).
Pest-forskere: Nils Chr. Stenseth (t.v.) og Boris Schmid. (Foto: Bjarne Røsjø, UiO).

Men sykdommen kan også smitte fra gnagere til mennesker og har flere ganger i historien forårsaket alvorlige epidemier og pandemier av både byllepest og lungepest.

Pøste på med DDT

– Kampanjen for å utrydde pest-bakterien i Sovjetunionen begynte for alvor på 1930-tallet og vokste i omfang fram mot 1950. Titusenvis av feltarbeidere reiste rundt i Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og sørlige deler av Russland og helte DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler, forteller professor Nils Chr. Stenseth ved UiOs matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Forskeren forteller at enorme steppeområder i Sentral-Asia ble sprayet med DDT fra fly, vegetasjon ble brent, områder med gnagerkolonier ble pløyd opp.

– Men pestbakterien lot seg ikke utrydde, unntatt i de store steppeområdene nord for Det kaspiske hav. Her var nemlig steppen så produktiv at den kunne bli omgjort til jordbruksområder, og da kunne ikke de smittebærende gnagerne leve der lenger, forteller forskeren Boris Schmid ved CEES og UiOs Institutt for biovitenskap.

– Men de andre områdene i Sentral-Asia var ikke egnet for jordbruk, og der greide man heller ikke å utrydde pestbakterien,

Feltarbeidere pøste DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler over enorme områder. Et stort antall feltarbeidere gikk rundt på steppene i Sentral-Asia og pumpet giftstoffer ned i gnagernes huler. Her er det en bestand av jordekorn som får gjennomgå. (Foto: CRASSH, University of Cambridge. Opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland, 1928).
Feltarbeidere pøste DDT og andre giftstoffer ned i gnagernes huler over enorme områder. Et stort antall feltarbeidere gikk rundt på steppene i Sentral-Asia og pumpet giftstoffer ned i gnagernes huler. Her er det en bestand av jordekorn som får gjennomgå. (Foto: CRASSH, University of Cambridge. Opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland, 1928).

Stenseth og Schmid, begge forskere ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), har studert den sovjetiske kampanjen mot pestbakterien sammen med blant annet den aldrende kasakhstanske forskeren Bakyt Atshabar.

Atshabar var en av de mange forskerne som var involvert i forsøkene på å utrydde pestbakterien, og han var med på å samle inn data som fortsatt er gull verdt for CEES-forskerne.

Fra mega-kampanjer til god strategi

Forskerne understreker at de store utryddelseskampanjene faktisk hadde en effekt, for de førte reelt sett til en nedgang i antall smittede mennesker.

De lokale utbruddene fikk aldri anledning til å utvikle seg til større epidemier, men ressursbruken var så stor at tanken på å utrydde sykdommen ikke var bærekraftig.

Dessuten var virkningene kortvarige: Hver gang feltarbeiderne hadde forsøkt å utrydde bakterien i et område, kom den tilbake i løpet av få år.

Pestbakteriens tre pandemier

Bakterien Yersinia pestis forårsaket Den justinianske pesten, som tok livet av en stor andel av befolkningen i det gamle Romerriket i årene 541-542 e.Kr.

Bakterien forårsaket også Svartedauden, som tok livet av rundt 50 prosent av befolkningen i Vest-Europa på 1300-tallet.

Den tredje pandemien: Pest-sykdommen kom tilbake til Europa i 1899 og forsvant igjen rundt 1950.

I våre dager er pestbakteriene hovedsakelig et problem i land med mye fattigdom og et svakt helsevesen.

Da Sovjet-myndighetene etterhvert innså at det ikke gikk an å utrydde pestbakterien, gikk de over til å underrapportere forekomsten av pest-tilfeller. Men på 1970-tallet begynte myndighetene å legge om strategien, og da fikk de etterhvert gode resultater.

– Mot slutten av 1980-tallet var det etablert et regime som var basert på en kombinasjon av økologiske studier, overvåking, utdanning av lokale ressurspersoner og modellering av sykdommens spredning. Denne metoden virket like godt som de brutale utrydningskampanjene og reduserte antall smittede mennesker kraftig, men kostnadene var mye mindre, forteller Schmid.

– De sovjetiske erfaringene viste altså at det er umulig å utrydde pestbakterien, men det er mulig å redusere smittefaren for oss mennesker, utdyper Stenseth.

Kunnskap redder liv

Pestbakterien sett i mikroskop: Den har en karakteristisk form som minner om en sikkerhetsnål. (Foto: U.S. Center for Disease Control, Wikimedia Commons).
Pestbakterien sett i mikroskop: Den har en karakteristisk form som minner om en sikkerhetsnål. (Foto: U.S. Center for Disease Control, Wikimedia Commons).

Et annet viktig tiltak utover på 1970-tallet var at sivilbefolkningen ble lært opp til å holde seg unna syke gnagere og til å melde fra hvis de oppdaget tegn på smitte.

– Det hjalp også godt at de lokale legene ble opplært til å kjenne igjen pestsykdommen, slik at de kunne reagere raskt og gi riktig antibiotika til smittede mennesker, forteller Schmid.

Pest-bakterien finnes fortsatt i mange land, og Verdens helseorganisasjon får hvert år inn rapporter om noen tusen mennesker som er smittet av bakterien.

Bakteriene finnes også i så velstående land som USA, men der har legene liten eller ingen erfaring med sykdommen. Derfor skjer det fra tid til annen at amerikanere dør av pest.

I perioden fra 1965 til 1989 døde for eksempel til sammen seks personer i USA av pest, ifølge denne vitenskapelige artikkelen.

– Hvis jeg skal bli smittet av pest, vil jeg heller bli smittet i Kasakhstan enn i USA! I Kasakhstan vet nemlig legene straks hva som må gjøres. Dette er en sykdom som kan medføre døden i løpet av tre-fire dager etter at man er blitt smittet, så det er uhyre viktig å få rett diagnose og behandling med en gang, kommenterer Stenseth.

Pestbakteriens tre pandemier

En gruppe leger og medhjelpere på de kirgisiske stepper allerede i 1913. Legene heter Sjarnevskij, Belilovskij, Klodintskij og Tsjumbalov, mens medhjelpernes navn ikke står i bildeteksten. (Foto: Ukjent, CRASSH/University of Cambridge, opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland).
En gruppe leger og medhjelpere på de kirgisiske stepper allerede i 1913. Legene heter Sjarnevskij, Belilovskij, Klodintskij og Tsjumbalov, mens medhjelpernes navn ikke står i bildeteksten. (Foto: Ukjent, CRASSH/University of Cambridge, opprinnelig fra Institute of Experimental Medicine, St. Petersburg, Russland).

Bakterien Yersinia pestis forårsaket Den justinianske pesten, som tok livet av en stor andel av befolkningen i det gamle Romerriket i årene 541-542 e.Kr.

Bakterien forårsaket også Svartedauden, som tok livet av rundt 50 prosent av befolkningen i Vest-Europa på 1300-tallet.

Den tredje pandemien: Pest-sykdommen kom tilbake til Europa i 1899 og forsvant igjen rundt 1950.

I våre dager er pestbakteriene hovedsakelig et problem i land med mye fattigdom og et svakt helsevesen.

Mye hemmelighold rundt pest-kampanjen

Det var de sovjetiske militære myndighetene som organiserte utryddelseskampanjen, som i mange år ble omgitt av hemmeligheter.

Det ble bygd i alt cirka 20 forskningsstasjoner som holdt til bak høye murer, og ingen fikk egentlig vite hva som foregikk på innsiden.

Den sannsynlige forklaringen var at mange av forskerne som studerte pestbakterien, også studerte mulighetene for å drive biologisk krigføring, forteller de to forskerne.

Professor Stenseth ble klar over den sovjetiske pest-kampanjen tidlig på 2000-tallet, da han ble kontaktet av professor Herwig Leirs ved Universitetet i Antwerpen.

Leirs ledet på den tiden et stort EU-program som handlet om å omskolere sovjetiske forskere fra militære til sivile oppgaver.

– Sovjetunionen hadde nemlig mange svært dyktige forskere, ikke minst innen økologifaget, og disse hadde samlet fantastiske data om gnagernes utbredelse og hvor mange som var infisert av Yersinia pestis, om lopper og hvor mange av dem som var infisert og så videre. Overvåkingen og utryddelseskampanjen ga kort og godt meget verdifulle data om pest-systemet, med lange og detaljerte tidsserier, alt man kunne drømme om. I regi av EU-prosjektet ble noen av disse dataene flyttet fra papir til digitale regneark, forteller Stenseth, dermed ble de tilgjengelige for forskersamfunnet.

Fantastisk viktige data

Det neste som skjedde var at Stenseth ble vitenskapelig leder for et nytt, stort EU-prosjekt som het Stepica.

Prosjektet utviklet etterhvert mye ny kunnskap om pestens dynamikk og hvilke faktorer som fører til utbrudd.

– Dataene fra de store sovjetiske programmene har vært fantastisk viktige for oss når vi skulle drive med grunnleggende forskning. Min egen karrière innen pestforskning ville ikke eksistert uten tilgang på disse dataene! Boris ville heller ikke vært her hvis vi ikke hadde hatt tilgang til disse dataene, sier Stenseth – mens Schmid nikker bekreftende.

I 2016 bestemte Stenseth og medarbeidere seg for å dokumentere de mislykkede – men likevel verdifulle – forsøkene på å utrydde pestbakterien i Sentral-Asia.

Det fantes nemlig mye mer informasjon enn det som ble digitalisert i det første EU-prosjektet, og nå var det viktig å få tilgang til denne informasjonen mens noen av de involverte forskerne fortsatt lever.

Det fantes nemlig mye mer eller mindre hemmeligstemplet litteratur om temaet, og forskere som Bakyt Atshabar visste enda mer enn det som var kommet på trykk i de hemmeligstemplede rapportene.

Overvåking kan stanse pandemier

Stenseth, Schmid og fire forskerkolleger oppsummerer og analyserer nå de sovjetiske erfaringene i en ny artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.

Forskerne har kommet fram til at den beste strategien også i dag er å bekjempe spredningen av pest etter de samme prinsippene som etterhvert ga gode resultater i Sovjetunionen.

Erfaringene er også relevante for kampen mot andre zoonoser, som altså er betegnelsen på infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker.

– Vi har jo det gamle ordtaket om at hvis vi ikke lærer av historiens feil, er vi nødt til å gjenta dem. Og det som finnes av historiske erfaringer, tilsier at det er veldig vanskelig å utrydde pest og andre epidemiske zoonoser. Derfor bør vi heller satse på et forsterket kontrollregime, basert på god kunnskap om sykdommenes økologi. På den måten kan vi forhindre at sykdommer sprer seg fra dyr til mennesker, samtidig som vi unngår risikoen for å ødelegge de naturlige økosystemene hvor slike sykdommer har sin opprinnelse, oppsummerer Stenseth.

Tryggere uten lopper

I dag er pesten først og fremst et problem i fattige land med et dårlig utviklet helsevesen, og både Schmid og Stenseth er helt sikre på at det ikke vil bli et nytt pestutbrudd i Norge.

– Vi har fortsatt ikke den fullstendige forklaringen på hvorfor Svartedauden ble så stor, men det er meget god grunn til å anta at kroppslopper og kroppslus spilte en viktig rolle. På den tiden var det jo helt vanlig å ha både lopper og lus, dette var en del av dagliglivet. I dag er jo hygienen blitt mye bedre, og det er ikke vanlig å ha lopper og lus lenger. Dermed er det også blitt mye vanskeligere for Yersinia pestis å spre seg fra gnagere til mennesker, beroliger Schmid.

Referanser:

Zhe Sun m.fl.: Human plague system associated with rodent diversity and other environmental factors. Royal Society Open Science, 2019.

Susan D. Jones m. fl.: Living with plague: Lessons from the Soviet Union’s antiplague system. PNAS, 2019.

Katharine R. Dean m.fl.: Epidemiology of a bubonic plague outbreak in Glasgow, Scotland in 1900. Royal Society Open Science, 2019.

Amine Namouchi m.fl.: Integrative approach using Yersinia pestisgenomes to revisit the historical landscape of plague during the Medieval Period. PNAS, 2018.

Katharine R. Dean m. fl.: Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic. PNAS, 2018.

Nils Chr. Stenseth m.fl.: Plague dynamics are driven by climate variation. PNAS 2006.

Davis S, Begon M m. fl.: Predictive thresholds for plague in Kazakhstan. Science 2004.
Les også:
Har funnet flere varianter av bakterien som sto bak Europas første pest-pandemi – Svartedauden eksisterer i store deler av verden Slik angriper pest – og slik forsvarer vi oss

Denne saken ble først publisert i Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:30 Utrydningstruede tigre drepes og selges på det illegale markedet05:30 Undersøkelse: Økonomiske problemer påvirker studentenes skoleprestasjoner05:11 Ruter snuser på markedet for elsparkesykler i Oslo05:09 Australia slutter seg til USA-ledet styrke i Hormuzstredet05:08 Bane Nor og Vy med 2.069 innstilte tog på 15 dager04:30 Ryanir-ansatte i Spania varsler streik04:21 Tiltalte nynazister nektet straffskyld for hatefulle ytringer03:42 Antall eksplosjoner i Sverige øker03:40 Virke: Regjeringsforslag for netthandel gjør vondt verre03:20 Boeing ansetter folk etter krisehalvår02:40 Kardinal George Pells anke avvist02:33 PST justerte opp farenivå for moskeer uten å si ifra02:26 Donald Trump avlyser møte med Danmark01:51 Støre konkretiserer Aps politireform01:43 Open Arms har lagt til kai på Lampedusa01:18 Fjerde strake remis for Carlsen i USA00:59 USA godkjenner salg av jagerfly til Taiwan00:58 Ajax i småtrøbbel i mesterligakvalifiseringen00:20 Oslopolitiet anmelder overlast med elsparkesykler23:21 Norge sier nei til Frankrike: Vil ikke ta imot personer reddet i Middelhavet23:03 Statsselskap nekter å selge til staten – møtes i retten22:49 Fin sommerhelg i vente – opptil 25 grader22:46 Sheffield Wednesday klatret til tabelltoppen22:31 Egypts fotballforbund satt under administrasjon etter kaos22:28 Sudans overgangsråd er på plass22:18 Ruud suste til 3. runde i USA22:16 St. Louis får Major League Soccers 28. klubb22:10 Politiet vil avlive hund som bet fireåring i Nordfjord21:52 Italias statsminister Giuseppe Conte har levert sin avskjedssøknad – må fortsette inntil videre21:49 Greta Thunbergs utrolige år21:36 – Jeg har jo sagt fra til LO om kommunale velferdstjenester!21:20 USA gjenopptar Taliban-samtalene21:04 Trump positiv til russisk tilbakekomst i G820:43 Mann alvorlig skadd i ulykke på motocrossbane i Telemark20:41 Stort listeria-utbrudd i Spania20:18 Syk fireåring kan bli sendt til Norge uten IS-mor20:16 Nye sammenstøt i Kashmir20:09 Kapteinens viktigste RBK-kamp19:55 Gresk øy strømløs etter helikopterstyrt19:51 Neville vil ha fotballboikott av sosiale medier19:46 Arnstad svarer på Europa-kritikken: – Totalt uforståelig at de blåser seg opp19:31 Italiensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land19:30 – Fikk 12 år gamle jenter i bursdagsgave19:05 Målesensorer slått av etter eksplosjon på marinebase i Russland19:00 Borgarting opprettholder beslag mot korrupsjonssiktet Oslo-advokat18:55 Storaviser: Solbakken nær storsignering18:53 Tre personer omkom i helikopterstyrt - gresk øy strømløs18:51 Ødegaard alene på La Liga-toppen i debuten18:50 Nederland vinker brexit-farvel på strandfest18:31 200.000 flere får stemme ved årets lokalvalg18:18 Erna Solberg avbryter Island-tur for å forhandle om bompenger17:36 Toppjockey tatt i doping17:28 Lagde skandale: – Fornærmet statsminister-frue ville inn i cockpit16:59 Norge best i Norden: – Kan ikke slå oss på brystet og si at vi lykkes16:09 Tidligere SV-leder Erik Solheim bytter parti16:05 Italias statsminister varsler sin avgang16:02 Mindre innvandring til Sverige15:31 Ny studie: USA ikke lenger militært overlegne i Asia15:14 Billetthysteri før Sagosens Elverum-møte15:12 Kaprer i Rio truet med å sette fyr på passasjerbuss14:58 – Folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt14:44 Ordførerkandidat: – Vi har lurt publikum14:38 Nær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria13:57 Ingebrigtsen-brødrene jakter røde blodlegemer13:55 Italia risikerer regjerings-kollaps13:30 Nettdekningen på tog blir bedre13:28 Dagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58 Flere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26 Turister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24 United fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20 – Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19 Ulvevedtak må vente på svensk avklaring12:18 Politikvinne truffet av vådeskudd12:09 Tidal varsler søksmål mot Norge11:40 Støre bekrefter: Er klar til å ta over11:39 Fylkesveien i Jølster åpner igjen11:25 Sjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22 Tusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13 Volda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02 Polsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38 Brite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37 Johnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36 Russland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06 Folketallet faller i nesten annenhver kommune10:05 Indisk romfartøy i bane rundt månen09:44 Kritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18 Syriske opprørere trekker seg tilbake09:17 Lavere drivstoffsalg i sommer08:56 Tar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25 Antall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07 Pompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06 Krever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49 Lys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41 Rødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50 Geolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46 Eksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15 NFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15 – Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14 Ny planet oppdaget i Melkeveien: – 3.000 ganger større enn jorden06:10 Dette skjer i dag
Siste nytt
05:30VerdenUtrydningstruede tigre drepes og selges på det illegale markedet05:30NorgeUndersøkelse: Økonomiske problemer påvirker studentenes skoleprestasjoner05:11NorgeRuter snuser på markedet for elsparkesykler i Oslo05:09VerdenAustralia slutter seg til USA-ledet styrke i Hormuzstredet05:08NorgeBane Nor og Vy med 2.069 innstilte tog på 15 dager04:30VerdenRyanir-ansatte i Spania varsler streik04:21NorgeTiltalte nynazister nektet straffskyld for hatefulle ytringer03:42VerdenAntall eksplosjoner i Sverige øker03:40NorgeVirke: Regjeringsforslag for netthandel gjør vondt verre03:20VerdenBoeing ansetter folk etter krisehalvår02:40VerdenKardinal George Pells anke avvist02:33NorgePST justerte opp farenivå for moskeer uten å si ifra02:26VerdenDonald Trump avlyser møte med Danmark01:51NorgeStøre konkretiserer Aps politireform01:43VerdenOpen Arms har lagt til kai på Lampedusa01:18SportFjerde strake remis for Carlsen i USA00:59VerdenUSA godkjenner salg av jagerfly til Taiwan00:58SportAjax i småtrøbbel i mesterligakvalifiseringen00:20NorgeOslopolitiet anmelder overlast med elsparkesykler23:21PolitikkNorge sier nei til Frankrike: Vil ikke ta imot personer reddet i Middelhavet23:03PengerStatsselskap nekter å selge til staten – møtes i retten22:49NorgeFin sommerhelg i vente – opptil 25 grader22:46SportSheffield Wednesday klatret til tabelltoppen22:31SportEgypts fotballforbund satt under administrasjon etter kaos22:28VerdenSudans overgangsråd er på plass22:18SportRuud suste til 3. runde i USA22:16SportSt. Louis får Major League Soccers 28. klubb22:10NorgePolitiet vil avlive hund som bet fireåring i Nordfjord21:52VerdenItalias statsminister Giuseppe Conte har levert sin avskjedssøknad – må fortsette inntil videre21:49VerdenGreta Thunbergs utrolige år21:36Politikk– Jeg har jo sagt fra til LO om kommunale velferdstjenester!21:20VerdenUSA gjenopptar Taliban-samtalene21:04VerdenTrump positiv til russisk tilbakekomst i G820:43NorgeMann alvorlig skadd i ulykke på motocrossbane i Telemark20:41Helse og livsstilStort listeria-utbrudd i Spania20:18PolitikkSyk fireåring kan bli sendt til Norge uten IS-mor20:16VerdenNye sammenstøt i Kashmir20:09SportKapteinens viktigste RBK-kamp19:55VerdenGresk øy strømløs etter helikopterstyrt19:51SportNeville vil ha fotballboikott av sosiale medier19:46PengerArnstad svarer på Europa-kritikken: – Totalt uforståelig at de blåser seg opp19:31VerdenItaliensk påtalemyndighet: Open Arms skal gå til land19:30Verden– Fikk 12 år gamle jenter i bursdagsgave19:05VerdenMålesensorer slått av etter eksplosjon på marinebase i Russland19:00NorgeBorgarting opprettholder beslag mot korrupsjonssiktet Oslo-advokat18:55SportStoraviser: Solbakken nær storsignering18:53VerdenTre personer omkom i helikopterstyrt - gresk øy strømløs18:51SportØdegaard alene på La Liga-toppen i debuten18:50VerdenNederland vinker brexit-farvel på strandfest18:31Politikk200.000 flere får stemme ved årets lokalvalg18:18NorgeErna Solberg avbryter Island-tur for å forhandle om bompenger17:36SportToppjockey tatt i doping17:28PolitikkLagde skandale: – Fornærmet statsminister-frue ville inn i cockpit16:59PengerNorge best i Norden: – Kan ikke slå oss på brystet og si at vi lykkes16:09PolitikkTidligere SV-leder Erik Solheim bytter parti16:05PolitikkItalias statsminister varsler sin avgang16:02VerdenMindre innvandring til Sverige15:31VerdenNy studie: USA ikke lenger militært overlegne i Asia15:14SportBilletthysteri før Sagosens Elverum-møte15:12VerdenKaprer i Rio truet med å sette fyr på passasjerbuss14:58Politikk– Folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt14:44PolitikkOrdførerkandidat: – Vi har lurt publikum14:38VerdenNær kontroll på skogbrannen på Gran Canaria13:57SportIngebrigtsen-brødrene jakter røde blodlegemer13:55PolitikkItalia risikerer regjerings-kollaps13:30ReiseNettdekningen på tog blir bedre13:28NorgeDagligvaregrossister skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig12:58VerdenFlere kaster seg i havet fra redningsfartøy12:26ReiseTurister stjal sand fra strand – risikerer fengsel12:24SportUnited fordømmer rasistisk hets mot Pogba12:20Helse og livsstil– Skal vi få til en omstilling, må vi ha hele befolkningen med oss12:19NorgeUlvevedtak må vente på svensk avklaring12:18NorgePolitikvinne truffet av vådeskudd12:09KulturTidal varsler søksmål mot Norge11:40PolitikkStøre bekrefter: Er klar til å ta over11:39NorgeFylkesveien i Jølster åpner igjen11:25VerdenSjokkerende funn på bunnen av isbre på Grønland11:22VerdenTusenvis av syriske flyktninger må forlate Istanbul11:13KulturVolda får nytt mediebygg til 200 millioner11:02NorgePolsk mann siktet for menneskehandel i Sogn og Fjordane10:38VerdenBrite pågrepet av kinesiske myndigheter10:37PolitikkJohnson skisserer ny brexitplan for Tusk10:36VerdenRussland og Kina kritiserer amerikansk rakettest10:06NorgeFolketallet faller i nesten annenhver kommune10:05VerdenIndisk romfartøy i bane rundt månen09:44SportKritikk mot Solskjær etter Pogbas straffemiss09:18VerdenSyriske opprørere trekker seg tilbake09:17MotorLavere drivstoffsalg i sommer08:56MotorTar du danskebåten til Sverige må du blåse i denne08:25NorgeAntall narkotikasaker økte for første gang på fem år08:07PolitikkPompeo: – Veldig uheldig at tankskipet ble frigitt08:06PolitikkKrever gjennomgang av pengebruken i bomselskapene07:49NorgeLys fra oven gir norske kirker miljøvennlig energi og overskudd07:41PolitikkRødt-politiker anmeldt etter bråk på Karl Johan06:50NorgeGeolog undersøker rasområder i Nordland – flere er evakuert06:46SportEksperter ser muligheter for avansement for Molde og RBK06:15SportNFF inspiserer Ullevaal-gresset etter Rammstein-konserten06:15Verden– Et talende eksempel på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter06:14VerdenNy planet oppdaget i Melkeveien: – 3.000 ganger større enn jorden06:10NorgeDette skjer i dag
Populært