Meny

Test av eldre og førerkort

Mener fastleger burde slutte å gjennomføre førerkorttester

FØRERKORT FOR ELDRE: Fastleger har ansvar for å følge opp førerkort hos eldre over 75 år. Foto: NTB scanpix
FØRERKORT FOR ELDRE: Fastleger har ansvar for å følge opp førerkort hos eldre over 75 år. Foto: NTB scanpix

– Jeg har snakket med flere som har opplevd overtesting.

(Vi.no): – Legene er glade i penger og makt som alle andre. De har tydeligvis testingen som rutine, selv om det står i førerkortveilederen at de bare skal brukes ved mistanke.

Morten Nordby er en privatperson som har kjempet i flere år for å fjerne disse testene. Han mener fastlegene drar nytte av at de er i en maktposisjon, da de som kommer på kontoret i utgangspunktet er redde og nervøse for å miste førerkortet.

Alle må til fastlegen

MENER LEGENE OVERTESTER: Morten Nordby har fått flere henvendelser fra fortvilte pensjonister. Foto: Privat.
MENER LEGENE OVERTESTER: Morten Nordby har fått flere henvendelser fra fortvilte pensjonister. Foto: Privat.

Når du blir 75 år i Norge, og fortsatt vil kjøre bil, må du få helseattest hos fastlegen din. Hvis legen har mistanke om sviktende oppmerksomhet, må du gjennom omdiskuterte tester for å bevise at du fortsatt er oppmerksom nok for den norske trafikken.

Testene er omdiskuterte da enkelte mener de ikke nødvendigvis viser hvor god man er til å kjøre bil i praksis, men heller favoriserer intelligente og høyt utdannede mennesker.

Testene finner du her:

Trail Making Test A og B

MMSE-NR

Nordby mener de eldre ikke er flinke nok til å stå opp for seg selv når de er på legekontoret.

– Jeg har snakket med flere som har opplevd overtesting. De har aldri hatt problemer med noen ting, likevel blir de testet. Den eldre generasjonen har ofte stor respekt for myndighetspersoner, og tør ikke si fra.

Les også:

– Vanskelig å avsløre svikt med en samtale

LEGE: Petter Brelin, allmennlege og leder for Norsk forening for Allmennmedisin. Foto: Sykehuset i Østfold
LEGE: Petter Brelin, allmennlege og leder for Norsk forening for Allmennmedisin. Foto: Sykehuset i Østfold

Petter Brelin, som er leder for Den norske legeforeningen, bekrefter at de ofte gjennomfører den kognitive delen som en del av helseattesten.

– Vi tester det kognitive ofte veldig liberalt. Det er ofte vanskelig å avsløre i en helt vanlig samtale om personen er kognitiv skikket til å kjøre bilen, sier han.

Påstanden om at fastlegene overtester av økonomiske årsaker, mener han er direkte feil.

– Det er ikke ofte jeg kan si noe er direkte feil, men det tror jeg denne påstanden er. Du tjener ikke noe mer penger om du tester mer. Det er en pris for denne testen, uavhengig om du også må gjennom den kognitive delen, sier han.

Skeptisk til at fastlegene har denne oppgaven

Torild Ofstad, leder for Landsforbundet for offentlige pensjonister, tror ikke legene utnytter de eldre for å tjene mer penger.

– Nei, jeg vet legen bruker mye tid på disse testene, så jeg vet ikke hvor lønnsom det er for dem å overteste.

SKEPTISK: Torild Oftstad mener spesialister burde ta hånd om den kognitive vurderingen. Foto: Privat.
SKEPTISK: Torild Oftstad mener spesialister burde ta hånd om den kognitive vurderingen. Foto: Privat.

Hun synes det er bra fastlegene gjennomfører helseattestene, men hun er likevel skeptisk til at de også har ansvaret for den kognitive delen.

– Jeg synes ikke fastlegen bør pålegges denne oppgaven. De har mye å gjøre fra før av, så blir det av og til feil. Det er nok mange som fortsatt kunne kjørt på veiene.

– Jeg har hørt om folk som har tatt nye runder i systemet, og dermed fått tilbake førerkortet, og slik skal det ikke være, sier hun.

Nils Sødal i NAF mener man må vurdere om fastlegene skal ha denne oppgaven i framtida.

Les også:

– Man bør se nærmere på om fastlegene gjennomfører testene på en god nok måte og om fastlegene har nok kompetanse til å gjennomføre den kognitive testen.

USIKKER PÅ OM TESTEN ER BRA: Nils Sødal i NAF er usikker på hvor effektiv den kognitive testen er. Foto: NAF.
USIKKER PÅ OM TESTEN ER BRA: Nils Sødal i NAF er usikker på hvor effektiv den kognitive testen er. Foto: NAF.

Han mener man også burde vurdere om man i det hele tatt skal ha testen i Norge framover.

– Helsedirektoratets og Vegdirektoratets gjennomgang av forskningen på området viser at effekten av slike aldersbaserte ordninger er lav, og at helseundersøkelser av alle over 75 år i liten grad kan forebygge ulykker.

– Helsedirektoratet konkluderer selv med at testingen ikke har effekt. Når et så sentralt myndighetsorgan trekker en slik konklusjon, bør man etter NAFs mening foreta en grundig gjennomgang av både innholdet og gjennomføringen av kontrollen; og da særlig den kognitive delen, sier Sødal.

– Hindrer bilulykker

Brelin i Legeforeningen mener på sin side testene fastlegene gjennomfører beviselig har god effekt på trafikken.

– Det har blitt gjort en undersøkelse i Sverige på nytten av helseattester, den viste en overraskende stor god effekt. Disse attestene hindrer en god del bilulykker.

– Vi klarer ikke å luke ut alle som ikke har noe på veien å gjøre, men vi lykkes med en del. Og forskningen viser at det er fornuftig å gjøre det på denne måten. Vi fant derfor ut at vi ikke kunne fjerne attestene, og en helt vesentlig del av attestene er den kognitive delen.

Han mener det ikke er noen tvil om at fastlegene er dyktige nok til å gjennomføre testene på en god måte.

– Kompetansen har vi. Disse testene er ikke veldig vanskelig å gjennomføre. Det er tester vi kjenner fra demensutredning, for eksempel, sier han.

Brelin forteller at legene tidligere reagerte på tidsbruken testene tok, men etter utredningen fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet ser de at det er en viktig del av samfunnsoppdraget.

– Med tanke på tidsbruken, så hadde vi jo intensjon om å si fra at vi kunne bruke tiden vår bedre, men utredningen viser at vi ikke kan det. Vi hindrer faktisk en del trafikkulykker på denne måten.

Det kan altså virke som NAF og Legeforeningen tolker forskningen forskjellig. Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse har forsket på kognitiv svikt, og Anne Brækhus, forsker og overlege med nevrologi som spesialitet har fått sett på hele artikkelen. Du kan lese svaret hennes nederst i saken.

Les også:

– Burde bli erstattet av kjøretime

Morten Nordby mener den kognitive testen favoriserer intelligente, høyt utdannede mennesker, og burde heller bli erstattet av en kjøretime sammen med en kjørelærer, som kan sjekke om sjåføren er oppegående nok.

Petter Brelin forteller at detikke er gjort noen utredning på om det hadde blitt bedre eller dårligere om man gjennomførte de kognitive testene hos spesialister. Men, han utelukker ikke at kjøretest kan være et bra alternativ.

– Den kognitive testen kan erstattes av en kjøretest, men da blir det enda mer komplisert for den som ønsker å kjøre. Da må de først til fastlegen sin, så må de et nytt sted å kjøre etterpå. Kandidaten ville jo også måtte betalt for kjøretimen.

– Kommer det et slikt forslag vil vi være åpne og ikke negative til det. Men det hadde vært mer bryderi for pensjonistene tror jeg.

På vei til å endres

Anne Bramo (Frp) er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun forteller at de ser på muligheter for å endre systemet. I første omgang øker de grensa fra 75 til 80 år.

ENDRER SYSTEMET: Anne Bramo forteller at systemet når blir endret. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
ENDRER SYSTEMET: Anne Bramo forteller at systemet når blir endret. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

– Formålet med helseattesten er å sikre at bilførere på veiene ikke er til fare for seg eller andre. Samtidig ønsker vi å gi eldre bilførere en enklere hverdag og skal derfor forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere.

– Vi vil heve aldersgrensen for å måtte gjennomføre helseattest, fra 75 til 80 år, i tråd med faglige råd. Og vi mener samtidig at det bør være tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år.

Hun forteller at Helsedirektoratet framover skal vurdere hvilke metoder som fanger opp kognitiv svikt på best mulig måte.

– Kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er indikasjon på kognitiv svikt. Vi har bedt Helsedirektoratet informere fastleger og fylkesmenn om dette. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere ulike metoder som effektivt kan fange opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter.

Morten Nordby er ikke helt fornøyd med endringen, han mener man burde fjernet hele testen.

– At det blir øket til 80 år er jo bra, men jeg hadde håpet at det skulle bli helt borte, som i blant annet Danmark og Tyskland.

Torild Ofstad synes det er bra man øker grensen fra 75 til 80 år. Men hun tenker dette likevel ikke må bli en hvilepute for familie og venner.

– Det er bra de øker grensa til 80 år, men det bør ikke frata ansvaret til noen i omgivelsene rundt de eldre. Jeg vet det er en vanskelig og sår jobb, men familie og venner burde bli flinkere til å si fra hvis noen begynner å rote.

Les også:

Svar fra Anne Brækhus

FORSKET PÅ KOGNITIV SVIKT: Anne Brækhus har forsket på Kognitiv svikt. Foto; Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse.
FORSKET PÅ KOGNITIV SVIKT: Anne Brækhus har forsket på Kognitiv svikt. Foto; Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Anne Brækhus, som er overlege og forsker for Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse, har følgende kommentarer til artikkelen:

  • Å vurdere helse i forbindelse med førerkortvurdering er i mange tilfeller en vanskelig oppgave, ikke minst gjelder det førerkort og kognitive symptomer. Det er etter min mening en illusjon å tro at vi finner en løsning der alle blir bedømt på en optimal måte og der man finner den «sanne løsning» for alle. Det skyldes flere forhold, men to viktige aspekter skal trekkes frem. Det er en stor gråsone der man ikke vet om noen er «farlig» som sjåfør. Man kan f. eks ha en viss helsesvikt, og mange, men langtfra alle, vil kompensere ved å kjøre mer forsiktig og har dermed ingen økt ulykkefrekvens. Videre er trafikkulykker sjeldne hendelser, slik at det er vanskelig å gjennomføre gode, valide studier for å finne ut hva som er «for farlig».
  • Det er angitt i artikkelen at «de eldre må stå opp for seg selv» når de er på legekontoret. Tanken bak testene er ikke å «ta» eldre, men å identifisere den gruppen eldre som pga sine sykdommer utgjør en reell sikkerhetsrisko i trafikken. 20 prosent av alle over 80 år har demenssykdom. Dersom de kognitive korttestene brukes uten annen vurdering kan sikkert vurderingen bli feil i noen tilfeller, vi får «falsk positive», dvs man skårer lavt på testene uten at det foreligger en kognitiv svikt. Det er et problem ved alle tester.
  • Alle med demenssykdom vil et stykke ut i sykdomsforløpet utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko, og disse må identifiseres. Ikke minst fordi et av symptomene ved demenssykdommer er manglende sykdomsinnsikt, mao pasienten vil ikke selv se at de har et problem. Noe av det samme kan skje ved ulike synssykdommer, som kan utvikle seg over år uten at pasienten selv merker at det er noe galt, men kan likevel utgjøre en betydelig risiko i trafikken.
  • Det kan være vanskelig å vite i hvilke tilfeller testene skal brukes. Det viser seg gang på gang, selv hos leger som har lang erfaring med pasienter med kognitive problemer at personen kan fremstå helt adekvat ved samtale, men kan ha en betydelig svikt som først fremkommer ved testing av kognitiv funksjon.
  • I «Veilederen» fra helsedirektoratet er det angitt fire tester som kan benyttes ved mistanke om kognitive problemer ved førerkortvurdering. Det er viktig å merke seg at det legges vekt på en totalvurdering der mange aspekter trekkes frem, vurderingen skal ikke bare baseres på korttestene.
  • Mange fastleger synes dette er en vanskelig oppgave, og ville nok gjerne ha overlatt mange av vurderingene til spesialist. Det er ikke minst et kapasitetsproblem, det er ikke mange nok spesialister til å påta seg en slik formidabel oppgave. En fordel ved at allmennlegene har ansvar for dette er at de ofte har kjent pasienten gjennom år, og kan dermed merke endringen dersom det skjer en kognitiv reduksjon. Denne fordelen har ikke spesialister som ser pasientene vanligvis bare en eller to ganger.
  • Det er ikke utført mye forskning rundt effekt av helseattest. I Norge vet vi ikke hvordan den fungerer fordi vi ikke vet hvordan ulykkesfrekvensen ville ha vært dersom helseattesten ikke hadde eksistert. Et aspekt som er helt sikkert er at mange som ikke får fornyet helseattesten får det ikke pga sykdom som er uforenlig med sikker kjøring, og mange av disse ville ikke ha sluttet på egenhånd.
  • Det stilles spørsmål ved om det er riktig å bruke tid på testene. Da overses det faktum at dersom det påvises reduserte resultater på testene bør man gå videre i vurderingen. Skyldes det nervøsitet eller dårlig skolegang må det avklares, men ofte ligger det en begynnende demenssykdom bak som må utredes og håndteres. Alt for mange eldre mennesker er i dag uten demensdiagnose og får dermed ikke den hjelpen de trenger.

Anne Brækhus Overlege dr med. Spesialist i nevrologi

Ansatt som overlege på nevrologisk avdeling og på Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling og som forsker i Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Les også:

Artikkelen ble først publisert av Vi.no – ny nettavis for godt voksne

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:34 Norge rotet bort seieren i åpningskampen i G19-EM20:24 EUs utenriksministre vil ikke si at Iran har brutt atomavtalen20:15 Trump ber kritikere forlate USA20:05 Hund jaget bjørn ut av hage: – Holder barna trygge20:04 Jeg skal stå imot de som drar rasismekortet19:40 Tekniske problemer stanset Indias månelanding19:39 Hamas-topp fordømmes for oppfordring til drap på jøder19:35 Gutt (15) knivstukket på Holmlia i Oslo19:35 SAS-pilot tatt med promille18:39 Ytterligere tiltak etter mædi-smitte hos sau18:05 Amerikansk bokselegende påkjørt og drept17:55 Van Aert vant dramatisk Tour de France-etappe17:22 Klart for å koble hjerne og datamaskin?17:19 FN: 822 millioner mennesker sulter på grunn av klimaendringer og konflikter17:17 Delvis måneformørkelse synlig fra tirsdag kveld17:14 Iran rasler med at landet kan trappe opp sitt atomprogram16:59 Konfiskerte kampklart missil fra høyreekstremister i Italia16:12 Her reddes de fra «verdens mest håpløse sted»16:11 Ukraina vil tvangskastrere pedofile15:55 Trump vil fjerne adgang til asyl for mellomamerikanere på grensa til Mexico15:52 Gay Pride i dyreriket15:46 15-årig tennissensasjon klatrer 172 plasser etter Wimbledon-eventyr15:45 Bygning ved Nord universitet ble evakuert etter giftig lekkasje15:20 Mann tiltalt for bankbedragerier for over 100 millioner kroner15:12 MC-fører døde i trafikkulykke i Vest-Agder15:02 Stine Hovland klar for AC Milan14:48 Dansk fotballspiller meldte overgang – utsatt for brannstiftelse14:42 Bollestad om AAP: – Noe må vi ofre14:31 Krekars advokat fyrer løs mot Italia etter terrordom14:22 Havarikommisjonen bekrefter at del av en vinge brakk av i flystyrten i Umeå14:16 Påtroppende leder for EU-kommisjonen gir mange løfter14:13 Populært blant ungdommer å ha fiske som sommerjobb14:02 Trump høster massiv kritikk for utfall mot kongresskvinner13:43 Historisk mange billettsøknader til fotball-EM13:28 Sander Berge takket nei til Premier League-klubb13:24 Inflasjonen når 175 prosent i Zimbabwe13:23 Varmt, grått og fuktig vær i vente13:08 Tyrkia markerer treårsdagen for kuppforsøk13:05 Drapsdømt sjubarnsmor bytter forsvarer12:50 Odd-supporter utestenges etter flaskekasting12:46 Sjakkmiljøet starter kronerulling etter nei til millionavtale12:40 Norske bedrifter kan løse medisinmangel med egenproduksjon12:37 Politiet frigir navn på brannmann som døde i utforkjøring i Kvinesdal12:32 Russisk forsker pågrepet for forræderi12:31 Medier: Neymar møtte omsider på PSGs treningsfelt12:19 Casillas blir del av Portos klubbapparat12:17 Filippinene slår alarm om denguefeber12:05 Driftsunderskudd i Systembolaget11:42 Norge med milliongave til FNs skattearbeid11:40 Kina truer med sanksjoner etter amerikansk våpensalg til Taiwan11:32 Ekspert tror Ødegaard kan få mye spilletid: – Både filosofi og liga passer ham godt11:25 Forskere: Vitamin- og kosttilskudd forlenger ikke livet11:07 Granatangrep mot ukrainsk TV-stasjon som viste Oliver Stone-film11:00 CAS skal bestemme hvordan mesterligafinale skal avgjøres etter VAR-kluss10:42 Rogalending ble europamester i brettseiling10:40 To svindelsiktede menn må møte Nav i retten for andre gang10:37 Kvinne døde etter uforsvarlig sykehusdrift i Hammerfest10:33 Haiene i Middelhavet trues av utryddelse10:23 Novak Djokovic avgjorde Wimbledon-finalen etter historisk tiebreak mot Roger Federer10:09 Flere jordbærselgere hadde ikke noe sted å gå på do09:49 Regjeringen vil ta fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse09:40 Domstol i Guatemala stanser migrantavtale med USA09:39 Flyktninghjelpen ber giverland øke støtten til nødhjelp09:22 282 pågrepet i Frankrike etter Algerie-seier09:08 Flest bobileiere i distriktene09:06 26 personer alvorlig syke av flåttvirus i fjor08:46 Norske bedrifter betaler heller løsepenger enn å investere i IT-sikkerhet08:44 Barn tjuvlånte bil og la ut på 1.000 km lang kjøretur08:41 Strid om vindkraft mellom Sametinget og kommune08:34 Nationaltheatret togstasjon åpnet igjen etter røykutvikling08:11 Nille har tapt 700 millioner kroner på to år07:51 To dårlige innspill ødela for Hovland07:50 Stadig flere sivile ofre i Dutertes krig mot narkotika07:41 Elleve personer evakuert etter brann i tomannsbolig i Drammen07:31 Pro-kinesisk ordfører blir opposisjonens kandidat på Taiwan07:30 Ruud faller på tennisrankingen07:07 Mann slått og dyttet i vannet i Tønsberg06:41 Supertalentet Fossesholm: – Jeg har alt å lære av de beste06:12 To til sykehus etter bilulykke ved Nordfjord06:10 FNB-topp vil ikke besvare spørsmål om kutt før valget05:54 Irans president rede til samtaler med USA05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:54 Kinesisk økonomi vokser saktere04:36 Demonstrasjon i Moskva04:12 Vegvesenet bruker klimavennlig asfalt for å nå klimamål03:54 Kraftige reaksjoner på Trumps tvitring om kongressrepresentanter03:20 – Dette er et symptom på et hardere arbeidsliv02:31 Kontroll på brann i tråler utenfor Ålesund02:21 Åtte skadd av okser i San Fermin-festivalen01:59 Kallmyr: Plikt å hjelpe en flyktningbåt som går ned01:42 Fortsatt bekymring for flom etter Barry01:24 India stanset oppskyting av rakett i siste øyeblikk00:59 Slagsmål med kniv og hammer i Horten00:43 Arkeologer har funnet seks skip i Bjørvika00:15 Første tilfelle av ebola i storbyen Goma00:01 Buss for tog på Østlandet i minst ti somre til23:32 Mahrez sendte Algerie til finalen i Afrikamesterskapet med overtidsscoring22:41 Politiet bruker en tredel av alle ressurser på under tre prosent av sakene22:39 Griezmann om uenigheten med Atlético: – Det er synd
Siste nytt
20:34SportNorge rotet bort seieren i åpningskampen i G19-EM20:24VerdenEUs utenriksministre vil ikke si at Iran har brutt atomavtalen20:15VerdenTrump ber kritikere forlate USA20:05VerdenHund jaget bjørn ut av hage: – Holder barna trygge20:04NorgeJeg skal stå imot de som drar rasismekortet19:40VerdenTekniske problemer stanset Indias månelanding19:39VerdenHamas-topp fordømmes for oppfordring til drap på jøder19:35NorgeGutt (15) knivstukket på Holmlia i Oslo19:35NorgeSAS-pilot tatt med promille18:39NorgeYtterligere tiltak etter mædi-smitte hos sau18:05SportAmerikansk bokselegende påkjørt og drept17:55SportVan Aert vant dramatisk Tour de France-etappe17:22Helse og livsstilKlart for å koble hjerne og datamaskin?17:19VerdenFN: 822 millioner mennesker sulter på grunn av klimaendringer og konflikter17:17NorgeDelvis måneformørkelse synlig fra tirsdag kveld17:14VerdenIran rasler med at landet kan trappe opp sitt atomprogram16:59VerdenKonfiskerte kampklart missil fra høyreekstremister i Italia16:12VerdenHer reddes de fra «verdens mest håpløse sted»16:11VerdenUkraina vil tvangskastrere pedofile15:55VerdenTrump vil fjerne adgang til asyl for mellomamerikanere på grensa til Mexico15:52VerdenGay Pride i dyreriket15:46Sport15-årig tennissensasjon klatrer 172 plasser etter Wimbledon-eventyr15:45NorgeBygning ved Nord universitet ble evakuert etter giftig lekkasje15:20NorgeMann tiltalt for bankbedragerier for over 100 millioner kroner15:12NorgeMC-fører døde i trafikkulykke i Vest-Agder15:02SportStine Hovland klar for AC Milan14:48SportDansk fotballspiller meldte overgang – utsatt for brannstiftelse14:42PolitikkBollestad om AAP: – Noe må vi ofre14:31VerdenKrekars advokat fyrer løs mot Italia etter terrordom14:22VerdenHavarikommisjonen bekrefter at del av en vinge brakk av i flystyrten i Umeå14:16VerdenPåtroppende leder for EU-kommisjonen gir mange løfter14:13NorgePopulært blant ungdommer å ha fiske som sommerjobb14:02VerdenTrump høster massiv kritikk for utfall mot kongresskvinner13:43SportHistorisk mange billettsøknader til fotball-EM13:28SportSander Berge takket nei til Premier League-klubb13:24VerdenInflasjonen når 175 prosent i Zimbabwe13:23NorgeVarmt, grått og fuktig vær i vente13:08VerdenTyrkia markerer treårsdagen for kuppforsøk13:05NorgeDrapsdømt sjubarnsmor bytter forsvarer12:50SportOdd-supporter utestenges etter flaskekasting12:46SportSjakkmiljøet starter kronerulling etter nei til millionavtale12:40NorgeNorske bedrifter kan løse medisinmangel med egenproduksjon12:37NorgePolitiet frigir navn på brannmann som døde i utforkjøring i Kvinesdal12:32VerdenRussisk forsker pågrepet for forræderi12:31SportMedier: Neymar møtte omsider på PSGs treningsfelt12:19SportCasillas blir del av Portos klubbapparat12:17VerdenFilippinene slår alarm om denguefeber12:05VerdenDriftsunderskudd i Systembolaget11:42NorgeNorge med milliongave til FNs skattearbeid11:40VerdenKina truer med sanksjoner etter amerikansk våpensalg til Taiwan11:32SportEkspert tror Ødegaard kan få mye spilletid: – Både filosofi og liga passer ham godt11:25VerdenForskere: Vitamin- og kosttilskudd forlenger ikke livet11:07PolitikkGranatangrep mot ukrainsk TV-stasjon som viste Oliver Stone-film11:00SportCAS skal bestemme hvordan mesterligafinale skal avgjøres etter VAR-kluss10:42SportRogalending ble europamester i brettseiling10:40NorgeTo svindelsiktede menn må møte Nav i retten for andre gang10:37NorgeKvinne døde etter uforsvarlig sykehusdrift i Hammerfest10:33VerdenHaiene i Middelhavet trues av utryddelse10:23SportNovak Djokovic avgjorde Wimbledon-finalen etter historisk tiebreak mot Roger Federer10:09NorgeFlere jordbærselgere hadde ikke noe sted å gå på do09:49NorgeRegjeringen vil ta fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse09:40VerdenDomstol i Guatemala stanser migrantavtale med USA09:39NorgeFlyktninghjelpen ber giverland øke støtten til nødhjelp09:22Sport282 pågrepet i Frankrike etter Algerie-seier09:08NorgeFlest bobileiere i distriktene09:06Norge26 personer alvorlig syke av flåttvirus i fjor08:46NorgeNorske bedrifter betaler heller løsepenger enn å investere i IT-sikkerhet08:44VerdenBarn tjuvlånte bil og la ut på 1.000 km lang kjøretur08:41NorgeStrid om vindkraft mellom Sametinget og kommune08:34NorgeNationaltheatret togstasjon åpnet igjen etter røykutvikling08:11NorgeNille har tapt 700 millioner kroner på to år07:51SportTo dårlige innspill ødela for Hovland07:50VerdenStadig flere sivile ofre i Dutertes krig mot narkotika07:41NorgeElleve personer evakuert etter brann i tomannsbolig i Drammen07:31VerdenPro-kinesisk ordfører blir opposisjonens kandidat på Taiwan07:30SportRuud faller på tennisrankingen07:07NorgeMann slått og dyttet i vannet i Tønsberg06:41SportSupertalentet Fossesholm: – Jeg har alt å lære av de beste06:12NorgeTo til sykehus etter bilulykke ved Nordfjord06:10NorgeFNB-topp vil ikke besvare spørsmål om kutt før valget05:54VerdenIrans president rede til samtaler med USA05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:54VerdenKinesisk økonomi vokser saktere04:36VerdenDemonstrasjon i Moskva04:12NorgeVegvesenet bruker klimavennlig asfalt for å nå klimamål03:54VerdenKraftige reaksjoner på Trumps tvitring om kongressrepresentanter03:20Norge– Dette er et symptom på et hardere arbeidsliv02:31NorgeKontroll på brann i tråler utenfor Ålesund02:21VerdenÅtte skadd av okser i San Fermin-festivalen01:59NorgeKallmyr: Plikt å hjelpe en flyktningbåt som går ned01:42VerdenFortsatt bekymring for flom etter Barry01:24VerdenIndia stanset oppskyting av rakett i siste øyeblikk00:59NorgeSlagsmål med kniv og hammer i Horten00:43NorgeArkeologer har funnet seks skip i Bjørvika00:15VerdenFørste tilfelle av ebola i storbyen Goma00:01NorgeBuss for tog på Østlandet i minst ti somre til23:32SportMahrez sendte Algerie til finalen i Afrikamesterskapet med overtidsscoring22:41NorgePolitiet bruker en tredel av alle ressurser på under tre prosent av sakene22:39SportGriezmann om uenigheten med Atlético: – Det er synd
Populært