Forskning viser ingen effekt av healing mot kroppslige plager

<p>Forskere forskning.no har snakket med sier at det neppe er risikabelt å bruke alternative behandlingsformer som healing, så lenge man samtidig mottar medisinsk behandling. (Illustrasjonsfoto: Ivana P. Nikolic, Shutterstock, NTB scanpix)</p><p></p>
Forskere forskning.no har snakket med sier at det neppe er risikabelt å bruke alternative behandlingsformer som healing, så lenge man samtidig mottar medisinsk behandling. (Illustrasjonsfoto: Ivana P. Nikolic, Shutterstock, NTB scanpix)

Mange pasienter oppgir at helbredelse, bønn og håndspåleggelse kan dempe uro og angst. Men forskningen gir ingen støtte for at sjamanisme virker mot kroppslige plager, ifølge Nasjonalt forskningssenter for alternativ medisin i Tromsø.

Håndspåleggelse og helbredelse ved bønn har fått ny aktualitet gjennom prinsesse Märtha Louises kjæreste, sjaman Durek Verett.

- Mens dette er et tema som vekker mye skepsis sørpå, er bruk av helbredere vanlig i mange områder med samisk språk. En tradisjon som har eksistert i Nord-Norge i generasjoner, påpeker forsker og førsteamanuensis Anette Langås Larsen ved UiT - Norges arktiske universitet.

Slike åndelig baserte tjenester er blant de mest brukte blant dem som har brukt alternativ behandling, opplyser informasjonssjef Ola Lillenes ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Nafkam, ved UiT.

Her på Nafkam sine sider kan du lese mer om såkalte åndelige behandlinger.

Kan virke beroligende

Pasienter som har prøvd slike alternative behandlingsmetoder, rapporterer om forbedret livskvalitet, samt demping av angst, uro og lignende. Det viser befolkningsundersøkelser som Nafkam har gjort.

- Det kan virke beroligende for pasienter og for nettverket å få en «læser» eller helbreder til å be for dem. Dette fyller et behov som helsevesenet ikke dekker, sier Anette Langås Larsen til forskning.no.

Hun tok en doktorgrad i tradisjonell helbredelse ved UiT i 2018.

Hun ville ha svar på hvorfor tradisjonell helbredelse brukes i dag, til tross for at Norge har et høyteknologisk og vel utbygd offentlig helsevesen.

Doktorgradsavhandlingen hennes handler om hvordan bruken og erfaringene med tradisjonell helbredelse og offentlige helsetjenester er i dag, sett fra pasientenes, pårørendes og helsepersonellets side..

Forsker Anette Langås Larsen ved UiT. (Foto: UiT)
Forsker Anette Langås Larsen ved UiT. (Foto: UiT)

Intervjuet 15 såkalte helbredere

Larsen er selv opprinnelig sykepleier, og vokste opp i et miljø hvor det var vanlig at såkalte læsere eller helbredere ble oppsøkt for å lindre alt fra smerter til sykdommer. Hun undret seg over hvorfor det er så taust i helsevesenet om noe så vanlig som tradisjonell helbredelse.

Hun reiste rundt i to kystnære samisk-norske kommuner under samisk språkforvaltning i Nord-Norge, hvor tradisjonell helbredelse står sentralt. Der snakket hun med 15 såkalte tradisjonelle helbredere, 24 tidligere pasienter som hadde benyttet seg av tradisjonell helbredelse og personer i nettverket rundt dem.

I tillegg intervjuet hun 32 leger, sykepleiere, omsorgsarbeidere og fysioterapeuter om hvordan de opplevde at pasienter bruker dette som supplement og hvilken betydning de trodde det hadde for pasientene når de er syke.

Les også: Færre jenter med innvandrerbakgrunn deltar i idrett

Mulig placeboeffekt

Det er som regel miljøet rundt pasienten som oppsøker tradisjonelle helbredere, for å få dem til å «lese», «blåse», eller hjelpe dem mot små plager eller alvorlige sykdommer.

Å lese vil si at helbrederen leser en helbrederbønn over sykdommen eller plagen til en person. Å blåse kommer av at helbrederen blåser tre ganger etter at han eller hun har bedt bønnen.

Tradisjonell helbredelse blir forstått som en del av samisk folkemedisin. Den forklares som religiøs bønn, eller læsing, og samiske og kristne ritualer.

Den tradisjonelle håndspåleggingen eller lesingen er idag kjent i en kristen kontekst, og har med pasientens tro og kulturelle bakgrunn å gjøre.

Har du sett: Forskere har funnet 10 000 år gamle skandinaviske gener i ur-tyggis

Placeboeffekt

Flere av pasientene og de pårørende mente at de hadde blitt roligere og tryggere av behandlingen.

Helsepersonell bekreftet at noen av pasientene og pårørende som hadde hatt kontakt med helbredere, hadde blitt roligere og tryggere i behandlingssituasjonen.

- Det kan være mye trøst i dette som ikke helsevesenet dekker. Noen helbredere mener selv at en bedring av symptomer kan være et resultat av placeboeffekten, det vil si at pasienten blir bedre fordi de slapper av og tror det virker, sier Larsen.

Men i hovedsak forklarer de helbredelsen som en allmektig kraft fra Gud, sier Larsen.

- Slike behandlingsteknikker er tilstede i flere folkemedisinske tradisjoner og behandlingssystemer. Men de har ofte også røtter i allmenn religiøs virksomhet, som er et tilnærmet uregulert felt med stor frihet for helsepåstander, tilføyer Lillenes.

Grep ikke inn: De så tegn til juks i en doktorgrad. Etter seks år og tre granskninger har ingen undersøkt hele avhandlingen.

Verktøy for mestring

Pasientene og nettverket rundt dem som Larsen snakket med, oppga at de hadde oppsøkt helbredere for alt fra vorter, øreverk, tannpine, betennelser, blodstopping, angst til hodepine på grunn av alvorlig sykdom og i forkant av alvorlige operasjoner.

- De bruker det som et mestringsverktøy, og oppga at de følte seg roligere og tryggere, sier Larsen.

I disse miljøene er dette et naturlig supplement. Flere beskriver at å bestille en helbreder var som en ryggmargsrefleks, som var så selvfølgelig at de ikke hadde tenkt over det. På lik linje som andre kanskje tar en ibux eller paracet når de får hodepine, illustrerer hun.

Vil ha aksept

Det var heller ikke bestandig at behandlingen virket.

- Men mange av pasientene oppga at de har et behov for å bli sett og hørt på som helsepersonell ikke har tid til å oppfylle.

De ønsker en større respekt og åpenhet fra helsevesenet for at de benytter seg av dette som et supplement til skolemedisinen, uten å bli møtt med skepsis eller fordømmelse, sier hun.

Pasientene ønsket at helsepersonell hadde mer kunnskap om deres kultur, som innbefatter deres tro på helbredelse.

Larsen fant ut at helsepersonell forklarte helbredelsen forskjellig. Legene og fysioterapeutene forklarte helbredelsen som placebo, mens sykepleierne og omsorgsarbeiderne forklarte det med at det er mer mellom himmel og jord enn vi vet.

- De hadde stor respekt for pasientenes tro og bruk. Men opplevde at temaet er tabu i helsefaglig kontekst.

Gir ingen støtte for effekt på kroppslige plager

Nafkam anser det som problematisk å forske på mulig klinisk effekt av slike tilbud. Den påståtte virkningen hevdes å skyldes en «kraft» som er både virksom og kontrollerbar.

- Den gode kraften, guden, åndene eller den universelle livsenergiens eksistens og anvendelighet er imidlertid metafysiske faktorer som ikke kan kontrolleres i kliniske forsøk etter vanlige forskningsmetoder, påpeker Ola Lillenes ved Nafkam.

Slike behandlingstilbud kan trolig gjøre det lettere å leve med sin sykdom, ved at pasienter rapporterer om forbedret livskvalitet samt demping av angst, uro og lignende.

- Men forskningen gir ingen støtte for de påstandene om effekt av sjamanisme og lignende mot konkrete kroppslige plager som er kommet fram gjennom media den siste tiden, sier Lillenes.

Markedsfører seg ikke og lover ingenting

Dette er en tradisjon som er bevart frem til idag gjennom taushet, mener Larsen.

- Helbrederne jeg intervjuet kaller seg ikke helbredere selv. De tar ikke betalt for tjenestene sine og de markedsfører seg heller ikke. De ønsker ikke å bli nedringt av folk som trenger hjelp.

- De tar avstand fra helbredere som tar seg betalt for tjenestene sine. De ser på dette som en kraft fra Gud, sier Larsen.

Ingen av helbrederne som Larsen snakket med lover å gjøre pasientene friske, men de sier at de skal forsøke å lese på dem.

De anbefaler pasientene å fortsette med ordinær medisinsk behandling i tillegg til hjelpen som de bidrar med.

Åndelig åpne

- Hvem er det som blir såkalte helbredere?

- De fleste oppga at det var medfødte gaver eller evner som pårørende merket at de hadde, som for eksempel at de var sanndrømte, synske, eller hadde varme hender, men at dette ikke var nok. De må tro på dette selv. Tradisjonell helbredelse er ikke noe du kan melde deg på et kurs for å lære, men de ble gradvis opplært i dette, sier Larsen.

Det viktigste er at de er rolige, åndelig åpne, mentalt sterke og har en tillitvekkende personlighet.

- Hva sier de i bønnene sine?

- Det spurte jeg om, men fikk ikke noe svar. Bønnene er hemmelige, for de vil ikke at dette skal havne i feil hender. Men mange antar at det er bibelske sitater, sier Larsen.

Elleve av helbrederne Larsen snakket med var menn, og fire var kvinner.

Healing og sjamanisme

Grensen mellom healing, helbredelse, håndspåleggelse, sjamanisme og forbønnstjenester er flytende. Dette er ikke standardiserte teknikker eller metoder.

De glir over i hverandre, og det er en høy grad av personlig tilpasning hos utøveren, sier Ola Lillenes ved Nafkam.

De har gjort befolkningsundersøkelser hvor de har slått sammen disse til å hete «healing/ håndspåleggelse/ læsing».

Må oppfylle ansvar og plikter

Når slike tjenester tilbys med mål om å forebygge, lindre eller kurere sykdom, kan vi forholde oss til dem som helserelatert virksomhet, sier Lillenes.

Regelverket for markedsføring og utøvelse av alternativ behandling vil da gjelde, og utøveren må forholde seg til de begrensinger, ansvar og plikter som regelverket angir.

- Det er gjort forskning på forskjellige slike tilbud når de er brukt som behandling. Studiene omhandler alt fra hvorfor og hvordan de brukes, til studier av ulike helseeffekter.

Neppe farlig hvis man mottar helsehjelp

Samtidig er det neppe risikabelt å bruke det, så lenge man samtidig mottar medisinsk behandling.

- Det er lite sannsynlig at håndspåleggelse, sjamanisme og lignende i seg selv påvirker kroppslig sykdom negativt, så lenge pasienten ikke velger bort nødvendig medisinsk behandling til fordel for dette, sier Lillenes.

Men det kan være en risiko for å få behandling som er dokumentert å virke, for sent.

- Dersom behandleren, sjamanen, healeren eller helbrederen ikke har tilstrekkelig kunnskap om kropp og sykdom, kan han eller hun kunne overse eller feiltolke pasientens symptomer, og dermed bidra til at adekvat behandling forsinkes, advarer han.

Kan bli en ekstra belastning

Dersom helbrederen begrunner manglende effekt med at det «å bli helbredet fra sykdom har å gjøre med pasientens villighet», vil dette trolig utgjøre en ekstra belastning i en vanskelig tid for pasienter.

- Nafkam mener at de som tilbyr slike tjenester som behandling, bør sette seg godt inn i det lovverket for alternativ behandling sier om markedsføring, helsepåstander samt behandlerens ansvar og plikter, understreker Lillenes.

Flyr gjennom luften

Mange av pasientene visste ikke selv at pårørende hadde skaffet en eller flere behandlere for dem.

- Helsepersonell har observert at personer i det samiske miljøet har en mye større krets av pårørende enn folk sørpå. I deres miljø kan nærmeste familie bestå av aller nærmeste familie, søskenbarn, tremenninger, firemenninger og gudforeldre.

Mange pårørende oppsøker helbredere på vegne av det syke familiemedlemmet. Og hvis dette hjelper uten at pasienten selv vet han er bedt for, kan vi ikke snakke om placeboeffekt, sier Anette Langås Larsen.

- Må man ikke være fysisk i samme rom?

- Nei, helbrederne må ha navn, fødselsdato og må vite diagnosen eller hva pasienten feiler. Ifølge helbrederne flyr bønnene gjennom luften, sier Larsen.

Kilde:

A. I. L. Larsen: Mapping the experience and use of traditional healing in Northern Norway. Among conventional health care providers, users and traditional healers. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Tromsø. 2018.

Artikkelen er først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg
Siste nytt
19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg
Populært