Abort eller ikke – alene om vanskelig valg

Kvinner som valgte å ta abort, ønsket at personalet kunne møtt tvilen deres bedre. Ikke nødvendigvis med gode råd, men at noen ville lytte til dem, viser en undersøkelse. Illfoto: Shutterstock
Kvinner som valgte å ta abort, ønsket at personalet kunne møtt tvilen deres bedre. Ikke nødvendigvis med gode råd, men at noen ville lytte til dem, viser en undersøkelse. Illfoto: Shutterstock

Noen gravide kvinner opplever abort så konfliktfylt at de ikke snakker med sin egen mor om at de vurderer det.

Nesten halvparten av alle svangerskap er ikke planlagt. I 2017 ble det utført 12 733 aborter i Norge. Tallet på levendefødsler samme år var 56 600.

I sitt doktorgradsarbeid har universitetslektor Marianne Kjelsvik ved NTNU i Ålesund intervjuet 13 kvinner i alderen 18-36 år som kom til sykehuset for å ta abort, men som var så sterkt i tvil om sitt valg at de dro hjem igjen for å tenke seg mer om.

Mellom 10 og 20 prosent er fortsatt usikre om de skal ta abort når de kommer for å få utført prosedyren.

– Kvinnene fortalte at de hadde vært svært forsiktige med hvem de snakket med om abort. Ikke alle hadde tatt opp temaet med mannen de var blitt gravid med. De hadde søkt på nettet for å finne historier om kvinner som hadde vært i samme situasjon. Da jeg spurte om det var noen de gjerne skulle ha snakket med, men vegret seg, svarte flere «moren min», forteller Marianne Kjelsvik, som arbeider ved Institutt for helsevitenskap, NTNU.

Aktuelt: Regjeringen lukker døra for selvbestemt tvillingabort

Tabu i generasjoner

Blant kvinnene som hadde tatt alvorspraten med moren, opplevde flere at mødrene åpnet opp om at de selv hadde tatt abort.

Universitetslektor Marianne Kjelsvik savner stemmene til kvinner abortdebatten som har opplevd valget mellom å avbryte eller fullføre svangerskapet. Foto: NTNU
Universitetslektor Marianne Kjelsvik savner stemmene til kvinner abortdebatten som har opplevd valget mellom å avbryte eller fullføre svangerskapet. Foto: NTNU

Alle har en mening om abort, men for kvinnene som sto i situasjonen ble det meget komplekst hva som var rett og galt.

– Når dette holdes hemmelig, også overfor de nærmeste, sier det noe om hvor alene kvinnen kan kjenne seg, sier Marianne Kjelsvik.

Doktorgradsstipendiaten er utdannet sykepleier og har lang erfaring som veileder i rådgivningstjenesten Amathea, en uavhengig helsetjeneste som har som mål at kvinnens valg skal være så gjennomtenkt at hun lever godt med det etterpå.

Les også: Bør vi alltid redde barnet?

Stemmen vi ikke hører

I abortdebatten savner Kjelsvik stemmene til kvinner som har opplevd valget mellom å avbryte eller fullføre svangerskapet.

– Ideelt skal kvinnen som vil ta abort være sikker på sitt valg, men mange er usikre. De har havnet i en situasjon der det ikke ligger til rette for å få barn, samtidig som de synes det er vanskelig å ta abort. Da må det endelige valget tas på sykehuset.

Opplysninger, råd og veiledning om abort:

 • Fastlegen
 • Din helsestasjon
 • NAV, sosialkontoret
 • Sykehus

Offentlig nettportal:

Private stiftelser med rådgivning:

Svært vanskelige situasjoner kan oppstå. Noen blant helsepersonellet Kjelsvik intervjuet fortalte at de hadde opplevd tilfeller der kvinnen forsøker å kaste opp etter at hun har tatt pillen som avslutter svangerskapet.

Når abort debatteres spiller religion ofte en rolle. Kvinnene i studien viste imidlertid ikke til religion når de snakket om sine verdier.

– De har sine egne verdier, og kvinnene i studien var opptatt av det handlet om et liv. De vurderte muligheten for et liv med et barn. Alle har en mening om abort, men for kvinnene som sto i situasjonen ble det meget komplekst hva som var rett og galt, sier Kjelsvik.

Les også: Melatonin gir håp for hjerneskadde barn

Vanskelig for helsepersonell

De 13 kvinnene i studien var rekruttert fra seks ulike sykehus rundt om i landet. Kvinnene opplevde å bli godt tatt imot på sykehuset da de kom for å ta abort. De følte seg respektert.

Men samtidig hadde de ønsket at personalet kunne møtt tvilen deres bedre. Ikke nødvendigvis med gode råd, men at noen ville lytte til dem. De hadde stort behov for noen å snakke med. Noen å fortelle hvor vanskelig det var for dem. Helsepersonellet på sin side var veldig forsiktige for ikke å virke dømmende, eller påvirke kvinnen i noen retning.

(Saken fortsetter under)

Selv etter at kvinnene hadde tatt det endelige valget, kunne tvilen vare ved. Illfoto: Shutterstock
Selv etter at kvinnene hadde tatt det endelige valget, kunne tvilen vare ved. Illfoto: Shutterstock

– Helsepersonell har en travel hverdag, og flere fortalte at de ikke hadde fått opplæring i hvordan de skulle hjelpe kvinner som var i tvil. Kommer flere tvilende kvinner samme dag, kan det velte timeplanen helt.

Kjelsvik mener man bør sette av mer tid, og at det ikke må være opp til den enkelte sykepleier å hjelpe.

– Alle er tjent med at kvinnen er trygg på at hun gjør et riktig valg. For at helsepersonell skal unngå å virke fordømmende eller påvirke valget, foreslår jeg et åpent innledende spørsmål: «Hvordan har det vært for deg å ta avgjørelsen om abort?» Spørsmålet signaliserer ikke fordømmelse, men omsorg, sier doktorgradsstipendiat Marianne Kjelsvik.

Tvil uansett

Selv etter at kvinnene hadde tatt det endelige valget, kunne tvilen vare ved. Kjelsvik fulgte dem opp med et intervju fire uker etter at de hadde bestemt seg, og etter at uke 12 var passert. Alle var lettet over å ha kommet gjennom en vanskelig tid, men samtidig var noen usikre på om de hadde gjort riktig.

De som hadde valgt å fullføre svangerskapet kunne ha blandete følelser. Noen var urolige fordi de ikke gledet seg over å være gravid, og bekymret seg for om de kom til å bli glad i barnet. Årsaken til at de hadde vurdert å ta abort hadde jo ikke forsvunnet. Noen av dem som hadde tatt abort hadde tanker om at de egentlig kunne ha vært gravide.

Les også: Hvor tidlig kan hudkontakt prioriteres?

– Tabuet krymper

Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, tror skepsisen mot å involvere omverden i spørsmålet om abort har mange årsaker. Solberg er nestleder for den Nasjonalt Forskningsetiske komite for medisin og helsefag.

Professor Berge Solberg mener at tabuet som ligger over det å ta abort, er i ferd med å krympe. Foto: NTNU
Professor Berge Solberg mener at tabuet som ligger over det å ta abort, er i ferd med å krympe. Foto: NTNU

– Det foregår en avmystifisering og «avtabuisering» av abort. Flere og flere står frem og forteller at de har tatt abort, sier Solberg.

– Men selv om det foregår store samfunnsdebatter om temaet, oppleves spørsmålet som veldig privat for den som står oppe i situasjonen. Også de som betrakter abort som uproblematisk, og ikke etisk vanskelig, vet at folk kan ha sterke meninger i motsatt retning. Dermed blir man forsiktig med å bringe temaet på bane.

Les også: Abort blir hovedparole i Oslos 8. mars-tog

Fullt menneske ved fødselen

Abortloven kom etter en lang historisk kamp for kvinners rettigheter. Norsk abortlov er fundert på at kvinnen har råderett over sin egen kropp, dette gjelder uinnskrenket inntil utgangen av uke 12 i svangerskapet.

Etter 12 uke skal en nemnd ta den endelige beslutningen, og veie kvinnens interesser opp mot fosterets rett til liv. Da kan det oppstå en interessekonflikt. Nemndene er pålagt å ta sterkt hensyn til kvinnens synspunkt, og i de aller fleste tilfeller blir hennes valg etterkommet. Kravene til innvilgelse av abort øker med svangerskapets lengde.

– Når får barnet retten til å leve?

– Praksis i norsk rettsoppfatning er nok at man får fullt menneskeverd først ved fødselen. Men selv om loven skulle tolkes dithen at fosteret har full moralsk status som en person også før fødsel, er heller ikke det ensbetydende med at abort ikke er lov. Kvinnens råderett over egen kropp kan trumfe fosterets rett til liv.

Les også: Tyskland beholder forbud mot abortreklame

Midlertidig frys

Debatten om fosterreduksjon, å abortere et av fostrene når kvinnen har tvillinger, ble et hett tema etter at Justisdepartementet fortolket abortloven slik at full selvbestemmelse også gjaldt i slike tilfeller.

(Saken fortsetter under)

Fosterreduksjon har vært et hett tema i det siste. Illfoto: Shutterstock
Fosterreduksjon har vært et hett tema i det siste. Illfoto: Shutterstock

I regjeringsplattformen fra Granavolden ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å fjerne muligheten til selvbestemt fosterreduksjon, og å fryse abortloven og bioteknologiloven. Når «frysetiden» er over, tror Solberg at det vil komme forslag om liberalisering.

– Det er mer sannsynlig at det blir en liberalisering enn en innstramming av abortloven og bioteknologiloven. Det er imidlertid stor oppslutning om dagens abortlov, og omkamper kan bidra til skarpere fronter, mener Solberg.

Les også: Tarmsopp hos spedbarn – og Biola

Like mange aborter uansett lov

Ifølge etikkprofessoren er det i praksis ikke noen forskjell i antall aborter fra land til land, selv om lovgivningen er ulik. Irland hadde inntil nylig et forbud mot abort, men konsekvensen var at irske kvinner reiste til England og fikk den gjennomført.

– Vi ser at Iovgivningen på dette feltet ikke virker inn på handlingsvalget. Konsekvensen av et forbud eller svært strenge lover mot abort er ikke færre aborter, men langt farligere aborter, og mye lidelse. Usikre aborter er et stort globalt helseproblem, sier Berge Solberg.

Fakta

 • I 2017 ble det utført 12 733 aborter. Dette er det laveste antallet siden registreringen startet i 1970.
 • Det høyeste antall aborter var i 2008, 16 139.
 • Antall aborter blant tenåringer (15-19) har aldri vært så lavt siden registreringen startet. I gjennomsnitt tar 6,3 pr 1000 kvinner i denne aldersgruppen abort. De regionale forskjellene er store. I Finnmark er det fem ganger flere aborter i denne gruppen enn i Sogn og Fjordane.
 • Abort er hyppigst i aldersgruppen 20-30 år. Men også her har aborttallene går sterkt ned blant de yngste, nær en halvering for kvinner i alderen 20-24 år i løpet av en tiårsperiode. Gruppen med de høyeste aborttallene er i alderen 25-29 år.
 • I 2017 var over 80 prosent av selvbestemte svangerskapsavbrudd utført før 9. uke. 96 prosent før uke 12.
 • Grensen for selvbestemt abort i Norge er 12 uker (18 i Sverige). Er kvinnen mer enn 12 uker gravid, skal begjæring om abort behandles i en nemnd. I 2017 ble det utført 546 aborter (4 prosent av alle aborter) etter nemndbehandling. De fleste ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader, sosiale forhold eller mors helse.
 • Medisinsk abort ble introdusert i 1998. Siden 2008 har de fleste abortene blitt utført medikamentelt. I 2017 var andelen 89 prosent.
 • En forskergruppe ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus fant at 37 prosent av kvinnene som søkte abort i perioden 2007-2011, hadde tatt abort en gang tidligere, nesten 12 prosent hadde tatt abort to eller flere ganger tidligere.
 • Den store mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at nærmere halvparten av svangerskapene ikke er planlagt. Selv om tenåringsgraviditeter har gått kraftig ned, er det i denne gruppen de fleste uplanlagte graviditetene forekommer. De som i størst grad har planlagt er kvinner i 30-årsalderen.
 • Hvert år er det omkring 1500 som trekker sin søknad om abort.
 • Mellom 10 og 30 prosent av alle svangerskap ender i spontanabort.
 • Antall dødfødsler i 2017 var 180.
 • Tallet på fødsler i 2017 var 56 600, 1,64 barn per kvinne. Dette er det laveste som er målt i Norge.
 • I 2015 var gjennomsnittsalderen for fødende i Norge 30,6 år. I perioden 1986-1990 var tallet 25,2 år.

Kilder: FHI Abortregisteret, MoBa og SSB

Abortloven

 • I 1978 fikk Norge lov om selvbestemt abort.
 • Uke 0-12 – kvinnen har full selvbestemmelse (96 prosent av alle svangerskapsavbrudd skjer i denne fasen).
 • Uke 12-18 – en nemnd avgjør, men skal i stor grad ta hensyn til kvinnens vilje.
 • Uke 18- 22 – nemden avgjør. Mer restriktivt å få abort, gjelder i hovedsak fosteravvik. 21 uker og seks dager er satt som levedyktighetsgrensen.
 • Etter 21 uker og seks dager – abort bare tillatt hvis mors liv er i fare eller fosteret har et dødelig avvik.

Referanser

Saken er først publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:14 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:40 Nytt portforbud i Santiago22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Ny bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Vraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Kvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 Fem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10 Ny Sørloth-scoring i Tyrkia19:04 Brann i enebolig i Klepp18:41 KrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39 Erdogan truer med å «knuse hoder»18:26 Elyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26 Tottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02 Frankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01 FN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert
Siste nytt
02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:14NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45VerdenNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:40VerdenNytt portforbud i Santiago22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkNy bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenVraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeKvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeFem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning19:10SportNy Sørloth-scoring i Tyrkia19:04NorgeBrann i enebolig i Klepp18:41PolitikkKrFU vil tillate lærere å bruke nikab18:39VerdenErdogan truer med å «knuse hoder»18:26SportElyounoussi scoret sine første ligamål for Celtic18:26SportTottenham rotet bort poeng hjemme mot tabelljumboen18:02PengerFrankrike: Ingen har fordel av ny brexit-utsettelse18:01PengerFN-ekspert: – Norges lov om vergemål er utdatert
Populært