Meny

Abort eller ikke – alene om vanskelig valg

Kvinner som valgte å ta abort, ønsket at personalet kunne møtt tvilen deres bedre. Ikke nødvendigvis med gode råd, men at noen ville lytte til dem, viser en undersøkelse. Illfoto: Shutterstock

Noen gravide kvinner opplever abort så konfliktfylt at de ikke snakker med sin egen mor om at de vurderer det.

Nesten halvparten av alle svangerskap er ikke planlagt. I 2017 ble det utført 12 733 aborter i Norge. Tallet på levendefødsler samme år var 56 600.

I sitt doktorgradsarbeid har universitetslektor Marianne Kjelsvik ved NTNU i Ålesund intervjuet 13 kvinner i alderen 18-36 år som kom til sykehuset for å ta abort, men som var så sterkt i tvil om sitt valg at de dro hjem igjen for å tenke seg mer om.

Mellom 10 og 20 prosent er fortsatt usikre om de skal ta abort når de kommer for å få utført prosedyren.

– Kvinnene fortalte at de hadde vært svært forsiktige med hvem de snakket med om abort. Ikke alle hadde tatt opp temaet med mannen de var blitt gravid med. De hadde søkt på nettet for å finne historier om kvinner som hadde vært i samme situasjon. Da jeg spurte om det var noen de gjerne skulle ha snakket med, men vegret seg, svarte flere «moren min», forteller Marianne Kjelsvik, som arbeider ved Institutt for helsevitenskap, NTNU.

Aktuelt: Regjeringen lukker døra for selvbestemt tvillingabort

Tabu i generasjoner

Blant kvinnene som hadde tatt alvorspraten med moren, opplevde flere at mødrene åpnet opp om at de selv hadde tatt abort.

Universitetslektor Marianne Kjelsvik savner stemmene til kvinner abortdebatten som har opplevd valget mellom å avbryte eller fullføre svangerskapet. Foto: NTNU

Alle har en mening om abort, men for kvinnene som sto i situasjonen ble det meget komplekst hva som var rett og galt.

– Når dette holdes hemmelig, også overfor de nærmeste, sier det noe om hvor alene kvinnen kan kjenne seg, sier Marianne Kjelsvik.

Doktorgradsstipendiaten er utdannet sykepleier og har lang erfaring som veileder i rådgivningstjenesten Amathea, en uavhengig helsetjeneste som har som mål at kvinnens valg skal være så gjennomtenkt at hun lever godt med det etterpå.

Les også: Bør vi alltid redde barnet?

Stemmen vi ikke hører

I abortdebatten savner Kjelsvik stemmene til kvinner som har opplevd valget mellom å avbryte eller fullføre svangerskapet.

– Ideelt skal kvinnen som vil ta abort være sikker på sitt valg, men mange er usikre. De har havnet i en situasjon der det ikke ligger til rette for å få barn, samtidig som de synes det er vanskelig å ta abort. Da må det endelige valget tas på sykehuset.

Opplysninger, råd og veiledning om abort:

 • Fastlegen
 • Din helsestasjon
 • NAV, sosialkontoret
 • Sykehus

Offentlig nettportal:

Private stiftelser med rådgivning:

Svært vanskelige situasjoner kan oppstå. Noen blant helsepersonellet Kjelsvik intervjuet fortalte at de hadde opplevd tilfeller der kvinnen forsøker å kaste opp etter at hun har tatt pillen som avslutter svangerskapet.

Når abort debatteres spiller religion ofte en rolle. Kvinnene i studien viste imidlertid ikke til religion når de snakket om sine verdier.

– De har sine egne verdier, og kvinnene i studien var opptatt av det handlet om et liv. De vurderte muligheten for et liv med et barn. Alle har en mening om abort, men for kvinnene som sto i situasjonen ble det meget komplekst hva som var rett og galt, sier Kjelsvik.

Les også: Melatonin gir håp for hjerneskadde barn

Vanskelig for helsepersonell

De 13 kvinnene i studien var rekruttert fra seks ulike sykehus rundt om i landet. Kvinnene opplevde å bli godt tatt imot på sykehuset da de kom for å ta abort. De følte seg respektert.

Men samtidig hadde de ønsket at personalet kunne møtt tvilen deres bedre. Ikke nødvendigvis med gode råd, men at noen ville lytte til dem. De hadde stort behov for noen å snakke med. Noen å fortelle hvor vanskelig det var for dem. Helsepersonellet på sin side var veldig forsiktige for ikke å virke dømmende, eller påvirke kvinnen i noen retning.

(Saken fortsetter under)

Selv etter at kvinnene hadde tatt det endelige valget, kunne tvilen vare ved. Illfoto: Shutterstock

– Helsepersonell har en travel hverdag, og flere fortalte at de ikke hadde fått opplæring i hvordan de skulle hjelpe kvinner som var i tvil. Kommer flere tvilende kvinner samme dag, kan det velte timeplanen helt.

Kjelsvik mener man bør sette av mer tid, og at det ikke må være opp til den enkelte sykepleier å hjelpe.

– Alle er tjent med at kvinnen er trygg på at hun gjør et riktig valg. For at helsepersonell skal unngå å virke fordømmende eller påvirke valget, foreslår jeg et åpent innledende spørsmål: «Hvordan har det vært for deg å ta avgjørelsen om abort?» Spørsmålet signaliserer ikke fordømmelse, men omsorg, sier doktorgradsstipendiat Marianne Kjelsvik.

Tvil uansett

Selv etter at kvinnene hadde tatt det endelige valget, kunne tvilen vare ved. Kjelsvik fulgte dem opp med et intervju fire uker etter at de hadde bestemt seg, og etter at uke 12 var passert. Alle var lettet over å ha kommet gjennom en vanskelig tid, men samtidig var noen usikre på om de hadde gjort riktig.

De som hadde valgt å fullføre svangerskapet kunne ha blandete følelser. Noen var urolige fordi de ikke gledet seg over å være gravid, og bekymret seg for om de kom til å bli glad i barnet. Årsaken til at de hadde vurdert å ta abort hadde jo ikke forsvunnet. Noen av dem som hadde tatt abort hadde tanker om at de egentlig kunne ha vært gravide.

Les også: Hvor tidlig kan hudkontakt prioriteres?

– Tabuet krymper

Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, tror skepsisen mot å involvere omverden i spørsmålet om abort har mange årsaker. Solberg er nestleder for den Nasjonalt Forskningsetiske komite for medisin og helsefag.

Professor Berge Solberg mener at tabuet som ligger over det å ta abort, er i ferd med å krympe. Foto: NTNU

– Det foregår en avmystifisering og «avtabuisering» av abort. Flere og flere står frem og forteller at de har tatt abort, sier Solberg.

– Men selv om det foregår store samfunnsdebatter om temaet, oppleves spørsmålet som veldig privat for den som står oppe i situasjonen. Også de som betrakter abort som uproblematisk, og ikke etisk vanskelig, vet at folk kan ha sterke meninger i motsatt retning. Dermed blir man forsiktig med å bringe temaet på bane.

Les også: Abort blir hovedparole i Oslos 8. mars-tog

Fullt menneske ved fødselen

Abortloven kom etter en lang historisk kamp for kvinners rettigheter. Norsk abortlov er fundert på at kvinnen har råderett over sin egen kropp, dette gjelder uinnskrenket inntil utgangen av uke 12 i svangerskapet.

Etter 12 uke skal en nemnd ta den endelige beslutningen, og veie kvinnens interesser opp mot fosterets rett til liv. Da kan det oppstå en interessekonflikt. Nemndene er pålagt å ta sterkt hensyn til kvinnens synspunkt, og i de aller fleste tilfeller blir hennes valg etterkommet. Kravene til innvilgelse av abort øker med svangerskapets lengde.

– Når får barnet retten til å leve?

– Praksis i norsk rettsoppfatning er nok at man får fullt menneskeverd først ved fødselen. Men selv om loven skulle tolkes dithen at fosteret har full moralsk status som en person også før fødsel, er heller ikke det ensbetydende med at abort ikke er lov. Kvinnens råderett over egen kropp kan trumfe fosterets rett til liv.

Les også: Tyskland beholder forbud mot abortreklame

Midlertidig frys

Debatten om fosterreduksjon, å abortere et av fostrene når kvinnen har tvillinger, ble et hett tema etter at Justisdepartementet fortolket abortloven slik at full selvbestemmelse også gjaldt i slike tilfeller.

(Saken fortsetter under)

Fosterreduksjon har vært et hett tema i det siste. Illfoto: Shutterstock

I regjeringsplattformen fra Granavolden ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å fjerne muligheten til selvbestemt fosterreduksjon, og å fryse abortloven og bioteknologiloven. Når «frysetiden» er over, tror Solberg at det vil komme forslag om liberalisering.

– Det er mer sannsynlig at det blir en liberalisering enn en innstramming av abortloven og bioteknologiloven. Det er imidlertid stor oppslutning om dagens abortlov, og omkamper kan bidra til skarpere fronter, mener Solberg.

Les også: Tarmsopp hos spedbarn – og Biola

Like mange aborter uansett lov

Ifølge etikkprofessoren er det i praksis ikke noen forskjell i antall aborter fra land til land, selv om lovgivningen er ulik. Irland hadde inntil nylig et forbud mot abort, men konsekvensen var at irske kvinner reiste til England og fikk den gjennomført.

– Vi ser at Iovgivningen på dette feltet ikke virker inn på handlingsvalget. Konsekvensen av et forbud eller svært strenge lover mot abort er ikke færre aborter, men langt farligere aborter, og mye lidelse. Usikre aborter er et stort globalt helseproblem, sier Berge Solberg.

Fakta

 • I 2017 ble det utført 12 733 aborter. Dette er det laveste antallet siden registreringen startet i 1970.
 • Det høyeste antall aborter var i 2008, 16 139.
 • Antall aborter blant tenåringer (15-19) har aldri vært så lavt siden registreringen startet. I gjennomsnitt tar 6,3 pr 1000 kvinner i denne aldersgruppen abort. De regionale forskjellene er store. I Finnmark er det fem ganger flere aborter i denne gruppen enn i Sogn og Fjordane.
 • Abort er hyppigst i aldersgruppen 20-30 år. Men også her har aborttallene går sterkt ned blant de yngste, nær en halvering for kvinner i alderen 20-24 år i løpet av en tiårsperiode. Gruppen med de høyeste aborttallene er i alderen 25-29 år.
 • I 2017 var over 80 prosent av selvbestemte svangerskapsavbrudd utført før 9. uke. 96 prosent før uke 12.
 • Grensen for selvbestemt abort i Norge er 12 uker (18 i Sverige). Er kvinnen mer enn 12 uker gravid, skal begjæring om abort behandles i en nemnd. I 2017 ble det utført 546 aborter (4 prosent av alle aborter) etter nemndbehandling. De fleste ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader, sosiale forhold eller mors helse.
 • Medisinsk abort ble introdusert i 1998. Siden 2008 har de fleste abortene blitt utført medikamentelt. I 2017 var andelen 89 prosent.
 • En forskergruppe ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus fant at 37 prosent av kvinnene som søkte abort i perioden 2007-2011, hadde tatt abort en gang tidligere, nesten 12 prosent hadde tatt abort to eller flere ganger tidligere.
 • Den store mor og barn-undersøkelsen (MoBa) viser at nærmere halvparten av svangerskapene ikke er planlagt. Selv om tenåringsgraviditeter har gått kraftig ned, er det i denne gruppen de fleste uplanlagte graviditetene forekommer. De som i størst grad har planlagt er kvinner i 30-årsalderen.
 • Hvert år er det omkring 1500 som trekker sin søknad om abort.
 • Mellom 10 og 30 prosent av alle svangerskap ender i spontanabort.
 • Antall dødfødsler i 2017 var 180.
 • Tallet på fødsler i 2017 var 56 600, 1,64 barn per kvinne. Dette er det laveste som er målt i Norge.
 • I 2015 var gjennomsnittsalderen for fødende i Norge 30,6 år. I perioden 1986-1990 var tallet 25,2 år.

Kilder: FHI Abortregisteret, MoBa og SSB

Abortloven

 • I 1978 fikk Norge lov om selvbestemt abort.
 • Uke 0-12 – kvinnen har full selvbestemmelse (96 prosent av alle svangerskapsavbrudd skjer i denne fasen).
 • Uke 12-18 – en nemnd avgjør, men skal i stor grad ta hensyn til kvinnens vilje.
 • Uke 18- 22 – nemden avgjør. Mer restriktivt å få abort, gjelder i hovedsak fosteravvik. 21 uker og seks dager er satt som levedyktighetsgrensen.
 • Etter 21 uker og seks dager – abort bare tillatt hvis mors liv er i fare eller fosteret har et dødelig avvik.

Referanser

Saken er først publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og SINTEF

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:30 Chile: Kongeparet skal åpne dører hos tøff laksekonkurrent11:27 Lundby avsluttet sesongen med seier10:49 Barnetrygden øker for første gang på 23 år10:42 Sp-landsmøtet demper angrepet på Riksrevisjonen10:13 Kilder: May presses av partifeller til å gå av08:54 Risiko for demningsbrist i Brasil08:47 Skipet slepes mot land - evakueringen er satt på vent08:40 SV-forslag utløser tråler-splid i Senterpartiet07:33 Danmark sender redningshelikopter til Norge07:07 Første valg i Thailand siden kuppet i 201406:37 Mann til sykehus etter knivstikking i Nordland06:37 Kraftig jordskjelv øst i Indonesia05:50 Dette skjer i dag05:24 Dette skjedde i natt05:05 Cruiseskip skal ha vært 100 meter fra å gå på grunn04:56 En av verdens mest etterlyste drapsmistenkte tatt i Romania04:49 Over 63 millioner til pårørende etter moskémassakren04:34 Evakueringen av cruisepassasjerer vil ta tid04:25 Dødstallene stiger etter angrepet i Mali03:49 16 personer sendt til legevakt eller sykehus etter cruiseulykken03:47 Cruiseskip seiler mot Molde03:26 262 evakuert fra cruiseskip03:00 Omfattende grisekjøring i flokk på E6 og Fornebu02:57 Fire til sykehus etter bilulykke i Øvre Eiker02:39 Uvær skaper problemer på fjellovergangene02:19 Paven godtar chilensk kardinals avskjed etter overgrepssaker02:13 Varaordfører: – Det er en dramatisk situasjon02:07 Pågrepet Guaidó-rådgiver anklages for å hente inn leiemordere00:34 180 evakuerte fra cruiseskipet i Hustadvika23:47 Alle om bord på lasteskip i Hustadvika evakuert23:27 Sivilforsvar og Røde Kors hjelper til etter cruisebåthavari23:10 USA venter på Muellers konklusjoner23:08 Rederiet takker redningsmannskapene23:07 Mistenkelige lyder utløste panikk Disneyland i Paris23:06 Kystverket i beredskap mot forurensing på Hustadvika22:51 – Det nytter ikke kjempe mot bilen, men vi gjør vårt beste for å ruste opp byen for gående22:46 Ramos-panenka knuste Norges poenghåp i Valencia22:40 Ny Norge-seier etter sterk avslutning22:20 Folk hopper fra lasteskip for å bli reddet av helikopter i Hustadvika22:18 Massemønstring mot brexit i London21:59 To til sykehus og to pågrepet etter knivstikking på fest i Sørumsand21:29 Tre av de evakuerte fra cruiseskipet er alvorlig skadd21:28 Trump truer potensielle IS-rekrutter med døden21:24 Stavanger får søke om sjakk-VM i 202021:11 VGs egen gransking er «like rundt hjørnet»20:56 En ting sto mellom ham og den tyske kulen20:46 SOHR: Over 200 barn drept i offensiven mot IS20:35 Kilder: Boeing har oppdatert programvare for 737 MAX20:30 Styrmann tatt i promillekontroll – mistet jobben og dømt til fengsel20:19 Ektepar: – Vi er veldig takknemlige19:56 Over 100 sivile skal ha blitt drept i landsby i Mali19:32 En hardt skadd i helikopterstyrt på øy i Kragerø19:00 Passasjer rystet etter å ha blitt evakuert fra cruiseskip18:49 Fræna, Molde og Kristiansund kommuner bistår evakuerte cruiseskipspassasjerer18:04 Evakuerte cruisepassasjerer kjøres til Molde og Kristiansund17:54 Johannes Thingnes Bø slo Fourcades rekord etter ny Kollen-seier17:45 Viking Sky droppet Bodø på grunn av uvær fredag17:27 Oljeopprøret uteble på Senterpartiets landsmøte17:20 Klæbo med ny seier etter Bolsjunovs stavbrekk17:16 Store taubåter er på vei for å trekke cruiseskipet17:09 Minst elleve drept i angrep i Somalias hovedstad16:58 Tusenvis protesterer i gule vester i Frankrike16:48 De første 100 cruisepassasjerene er evakuert i land16:28 Venezuelas landslagssjef truer med å slutte etter bragdseier16:27 Senterpartiets ledertrio gjenvalgt til stående applaus16:24 LSK snudde og vant målrik serieåpning16:01 Kuzmina historisk etter overlegen seier på jaktstarten i Holmenkollen15:57 Ingen tatt av snøskred i Tromsdalen15:31 Omtrent 200 beboere var evakuert på grunn av brann på Gjøvik14:49 VM i Skreifiske avlyst på grunn av uvær14:49 Første distansetap for Johaug - spurtslått av Nilsson14:48 Fisker skal ha skutt mot båt i Bergen14:48 Senterparti-applaus for pelsdyrnæringen14:17 Afghanistan: Fire drept og over 30 såret i angrep14:15 Ungdomspolitikere følte seg truet av VG-journalist14:15 Tyver med gravemaskin stjal MC-er i Mysen14:14 – Forbudet mot pelsdyrnæringa brudd med fritt Norge siden 181413:45 Ola Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd13:19 Norwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene12:58 Over 600 døde etter syklon12:42 USA-støttede opprørere erklærer seier over IS i Baghouz11:48 Politiet håper å avhøre mannen som ble skutt på Skjetten11:40 Sp-utvalg vil vingeklippe Riksrevisjonen09:42 Tom Egeland plasserte ti gisler på en trikk i Oslo sentrum09:32 Forsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket09:19 Blodapparat trekkes fra markedet09:15 May varsler brexit-avstemning kun hvis hun mener hun får nok støtte08:42 Roboter skal få autorisasjon som finansrådgivere08:30 Voldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak08:27 Mann alvorlig skadd i knivstikking på Nøtterøy08:19 Regjeringen vil ikke heve pliktarven så mye som først varslet06:54 Stor snøskredfare flere steder i landet06:54 26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:15 Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01 Dette skjer i dag05:54 Moske gjenåpnet i Christchurch05:38 Dette skjedde i natt04:40 To sykloner treffer Australia04:33 Saksbehandlingstiden i politiet øker04:06 Frankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester
Siste nytt
11:30VerdenChile: Kongeparet skal åpne dører hos tøff laksekonkurrent11:27SportLundby avsluttet sesongen med seier10:49PrivatøkonomiBarnetrygden øker for første gang på 23 år10:42PolitikkSp-landsmøtet demper angrepet på Riksrevisjonen10:13PolitikkKilder: May presses av partifeller til å gå av08:54VerdenRisiko for demningsbrist i Brasil08:47NorgeSkipet slepes mot land - evakueringen er satt på vent08:40PengerSV-forslag utløser tråler-splid i Senterpartiet07:33NorgeDanmark sender redningshelikopter til Norge07:07VerdenFørste valg i Thailand siden kuppet i 201406:37NorgeMann til sykehus etter knivstikking i Nordland06:37VerdenKraftig jordskjelv øst i Indonesia05:50NorgeDette skjer i dag05:24NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeCruiseskip skal ha vært 100 meter fra å gå på grunn04:56VerdenEn av verdens mest etterlyste drapsmistenkte tatt i Romania04:49VerdenOver 63 millioner til pårørende etter moskémassakren04:34NorgeEvakueringen av cruisepassasjerer vil ta tid04:25VerdenDødstallene stiger etter angrepet i Mali03:49Norge16 personer sendt til legevakt eller sykehus etter cruiseulykken03:47NorgeCruiseskip seiler mot Molde03:26Norge262 evakuert fra cruiseskip03:00NorgeOmfattende grisekjøring i flokk på E6 og Fornebu02:57NorgeFire til sykehus etter bilulykke i Øvre Eiker02:39NorgeUvær skaper problemer på fjellovergangene02:19VerdenPaven godtar chilensk kardinals avskjed etter overgrepssaker02:13NorgeVaraordfører: – Det er en dramatisk situasjon02:07VerdenPågrepet Guaidó-rådgiver anklages for å hente inn leiemordere00:34Norge180 evakuerte fra cruiseskipet i Hustadvika23:47NorgeAlle om bord på lasteskip i Hustadvika evakuert23:27NorgeSivilforsvar og Røde Kors hjelper til etter cruisebåthavari23:10VerdenUSA venter på Muellers konklusjoner23:08NorgeRederiet takker redningsmannskapene23:07VerdenMistenkelige lyder utløste panikk Disneyland i Paris23:06NorgeKystverket i beredskap mot forurensing på Hustadvika22:51Norge– Det nytter ikke kjempe mot bilen, men vi gjør vårt beste for å ruste opp byen for gående22:46SportRamos-panenka knuste Norges poenghåp i Valencia22:40SportNy Norge-seier etter sterk avslutning22:20NorgeFolk hopper fra lasteskip for å bli reddet av helikopter i Hustadvika22:18VerdenMassemønstring mot brexit i London21:59NorgeTo til sykehus og to pågrepet etter knivstikking på fest i Sørumsand21:29NorgeTre av de evakuerte fra cruiseskipet er alvorlig skadd21:28VerdenTrump truer potensielle IS-rekrutter med døden21:24SportStavanger får søke om sjakk-VM i 202021:11NorgeVGs egen gransking er «like rundt hjørnet»20:56LivetEn ting sto mellom ham og den tyske kulen20:46VerdenSOHR: Over 200 barn drept i offensiven mot IS20:35VerdenKilder: Boeing har oppdatert programvare for 737 MAX20:30ReisenyheterStyrmann tatt i promillekontroll – mistet jobben og dømt til fengsel20:19NorgeEktepar: – Vi er veldig takknemlige19:56VerdenOver 100 sivile skal ha blitt drept i landsby i Mali19:32NorgeEn hardt skadd i helikopterstyrt på øy i Kragerø19:00NorgePassasjer rystet etter å ha blitt evakuert fra cruiseskip18:49NorgeFræna, Molde og Kristiansund kommuner bistår evakuerte cruiseskipspassasjerer18:04NorgeEvakuerte cruisepassasjerer kjøres til Molde og Kristiansund17:54SportJohannes Thingnes Bø slo Fourcades rekord etter ny Kollen-seier17:45NorgeViking Sky droppet Bodø på grunn av uvær fredag17:27NorgeOljeopprøret uteble på Senterpartiets landsmøte17:20SportKlæbo med ny seier etter Bolsjunovs stavbrekk17:16NorgeStore taubåter er på vei for å trekke cruiseskipet17:09VerdenMinst elleve drept i angrep i Somalias hovedstad16:58VerdenTusenvis protesterer i gule vester i Frankrike16:48NorgeDe første 100 cruisepassasjerene er evakuert i land16:28SportVenezuelas landslagssjef truer med å slutte etter bragdseier16:27NorgeSenterpartiets ledertrio gjenvalgt til stående applaus16:24SportLSK snudde og vant målrik serieåpning16:01SportKuzmina historisk etter overlegen seier på jaktstarten i Holmenkollen15:57NorgeIngen tatt av snøskred i Tromsdalen15:31NorgeOmtrent 200 beboere var evakuert på grunn av brann på Gjøvik14:49NorgeVM i Skreifiske avlyst på grunn av uvær14:49SportFørste distansetap for Johaug - spurtslått av Nilsson14:48NorgeFisker skal ha skutt mot båt i Bergen14:48NorgeSenterparti-applaus for pelsdyrnæringen14:17VerdenAfghanistan: Fire drept og over 30 såret i angrep14:15NorgeUngdomspolitikere følte seg truet av VG-journalist14:15NorgeTyver med gravemaskin stjal MC-er i Mysen14:14Norge– Forbudet mot pelsdyrnæringa brudd med fritt Norge siden 181413:45NorgeOla Borten Moe: Oljeoverfloden visker ut sammenhengen mellom verdiskaping og velferd13:19ReiseNorwegian droppet ekstra varsellampe i MAX-flyene12:58VerdenOver 600 døde etter syklon12:42VerdenUSA-støttede opprørere erklærer seier over IS i Baghouz11:48NorgePolitiet håper å avhøre mannen som ble skutt på Skjetten11:40NorgeSp-utvalg vil vingeklippe Riksrevisjonen09:42LivetTom Egeland plasserte ti gisler på en trikk i Oslo sentrum09:32NorgeForsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket09:19Helse og livsstilBlodapparat trekkes fra markedet09:15VerdenMay varsler brexit-avstemning kun hvis hun mener hun får nok støtte08:42NorgeRoboter skal få autorisasjon som finansrådgivere08:30NorgeVoldtektssiktet mann tiltalt i lignende sak08:27NorgeMann alvorlig skadd i knivstikking på Nøtterøy08:19PengerRegjeringen vil ikke heve pliktarven så mye som først varslet06:54NorgeStor snøskredfare flere steder i landet06:54Verden26-årig kjenning av politiet mistenkt for angrep på 77-årig prest06:15NorgeFlere fjelloverganger stengt på grunn av uvær06:01NorgeDette skjer i dag05:54VerdenMoske gjenåpnet i Christchurch05:38NorgeDette skjedde i natt04:40VerdenTo sykloner treffer Australia04:33NorgeSaksbehandlingstiden i politiet øker04:06VerdenFrankrike slår hardere ned på «gule vester»-protester
Populært