Antibiotikaresistens: – Vi er under dobbelt ild

<p>EUs smittevernbyrå (ECDC) har utpekt to viktige reistente tarmbakterier, VRE- og CRE-bakteriene, som man nå ser også er en trussel mot Norge. Byrået kommer i en fersk rapport med flere anbefalinger for hvordan man kan forhindre at disse etablerer seg her til lands. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Elaine Thompson / NTB scanpix</p>
EUs smittevernbyrå (ECDC) har utpekt to viktige reistente tarmbakterier, VRE- og CRE-bakteriene, som man nå ser også er en trussel mot Norge. Byrået kommer i en fersk rapport med flere anbefalinger for hvordan man kan forhindre at disse etablerer seg her til lands. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Elaine Thompson / NTB scanpix

Norge er et av de ledende landene i Europa når det gjelder moderat antibiotikabruk og lavt nivå av resistens. Men trusselen fra «superbakterier» øker og innsatsen kan bli bedre på flere områder, ifølge ny rapport.

I mars i fjor gjennomførte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), etter invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), en gjennomgang av det norske arbeidet mot antibiotikaresistens.

I ECDCs rapport som ble publisert onsdag, kommer det frem at Norge fremdeles er et foregangsland innen moderat antibiotikabruk og resistens.

Men de senere årene har problemet med resistente bakterier også blitt større her til lands. En undersøkelse viste nylig at rundt 70 mennesker dør hvert år av resistente bakterier i Norge.

– Vi er under dobbelt ild, vi lager noen resistente bakterier selv med overforbruk av antibiotika, men i tillegg importerer vi dem og det er fryktelig vanskelig å forhindre, sier professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) Dag Berild, som har forsket på bruk av antibiotika og resistens siden 1994, til ABC Nyheter.

Han forklarer at det har vært en jevn, moderat økning i resistens av noen viktige bakterier i Norge.

– Og vi har hatt noen små epidemier av noen vancomycin-resistente bakterier (VRE), på mange sykehus, blant annet i Bergen og på Oslo universitetssykehus, sier Berild.

I tillegg til VRE trekker ECDC også frem den resistente tarmbakterien CRE som, det har vært enkelttilfeller av i Norge, som en viktig trussel. Den ferske rapporten understreker at det er viktig å sette inn tiltak med det samme, for å forhindre at disse etablerer seg i Norge.

Også smittevernlege og seksjonsleder Silje Bakken Jørgensen, ved Akershus universitetssykehus (AHUS), understreker at trusselen fra resistente bakterier er økende.

– Vi er ikke like hardt rammet som i mange andre land, men det skjer stadig at folk får alvorlige infeksjoner som er veldig vanskelige å behandle og at folk dør av slike infeksjoner, sier hun til ABC Nyheter.

Hun forklarer at det med reisevirksomheten og matimporten som vi har i dag, ikke har vært mulig å skjerme oss fra problemene de har andre steder i verden.

– Blant annet helsereiser, der man kjøper helsetjenester i utlandet, er problematisk. Men også vanlige turistreiser kan bidra til at resistente bakterier tas med hjem og kan spre seg i Norge, fortsetter smittevernlegen.

– For dårlig

Vaksiner og håndhygiene ved utenlandsreiser

Mens sykehusene screener pasienter som har fått behandling ved sykehus i utlandet for resistente bakterier, vil de samme sykehusene ikke screene for eksempel en backpacker som har kommet tilbake fra reise, selv om denne også kan være bærer av farlige resistente bakterier, bemerker ECDC i rapporten.

– Vi har kun screening for dem som blir innlagt på sykehus, men mange får med seg resistente bakterier uten å være syke fra land hvor man har høy forkomst av resisistens, de har blitt kolonisert med resistente bakterier, forklarer overlege Dag Berild.

For eksempel hvis du får diaré i Thailand, så går det oftest raskt over, men du kan ha med de resistente bakteriene hjem og spre dem videre.

– Man kan jo ikke forby folk å reise utenlands. Det er derfor viktig at man er fullvaksinert, og at man tar hygieniske forholdsregler som for eksempel å bruke håndsprit når man er i disse landene, sier Berild.

Foruten departementet, besøkte ECDCs utsendte blant annet Folkehelseinstituttet, flere sykehus og andre helseinstitusjoner i løpet av sitt fem dager lange besøk i fjor.

Selv om rapporten viser at Norge gjør mye riktig, peker ECDC også på flere problemområder.

– Retningslinjene for antibiotikabruk er ikke oppgradert på seks år. Det har ECDC påpekt, og fagmiljøet har uttrykt bekymring overfor Helsedirektoratet. Det er i ferd med å skje noe nå, men det er for dårlig at det har gått så lang tid, sier Dag Berild.

– Sykehus er der det meste av resistensdrivende antibiotika blir brukt, så det er viktig at oppdaterte retningslinjer er på plass, fortsetter han.

Det neste blir å sørge for at legene følger disse.

– Jeg leder antibiotikastyringsprogrammet på OUS, men det er vanskelig å få leger til å forskrive mindre antibiotika. Leger er veldig forsiktige og behandler noen ganger «for sikkerhets skyld». Det er ofte et for stort gap mellom det vi vet er veldokumentert og det som praktiseres, blant annet behandler vi ofte lengre enn nødvendig, forklarer han.

– I tillegg må man jobbe med å forbedre smittevern på sykehusene, blant annet ved å sørge for riktig bruk av hånddesinfeksjon og at man har nok plasser til å isolere de pasientene som har resistente mikrober, sier Berild.

Les også: – E.coli er definitivt den største trusselen i Norge

Avdekket svikt i hygienen

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og helseminister Bent Høie (H) lover bedre opplæring i smittevern og ny handlingsplan for smittevern, med tiltak spesielt for å motvirke videre spredning av de multiresistente tarmbakteriene som ECDC advarer mot. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og helseminister Bent Høie (H) lover bedre opplæring i smittevern og ny handlingsplan for smittevern, med tiltak spesielt for å motvirke videre spredning av de multiresistente tarmbakteriene som ECDC advarer mot. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ECDCs gjennomgang avdekket flere eksempler på svikt i hygiene ved norske helseinstitusjoner. Under sykehusbesøk fant de for eksempel flere tomme beholdere for håndsprit på pasientrommene, og at beholderne ofte ikke var optimalt plassert.

For å motvirke at de resistente tarmbakteriene CRE og VRE etablerer seg i Norge er hygienetiltak avgjørende.

I rapporten påpekes også at Nasjonale retningslinjer for håndhygiene eksisterer, men at oppfølging av håndhygienetiltak ikke skjer på regelmessig basis i institusjonene.

Smittevernlege Jørgensen peker på viktigheten av at man prioriterer å legge til rette for godt smittevern i nye sykehusbygg:

– Vi kan bygge helseinstitusjoner med enerom og eget toalett. Pasientene må ikke ligge for tett, og ikke på korridor. Det vil være veldig viktig fremover, sier hun.

Les også: Folkehelseinstituttet bekymret for resistent gonoré

Behov for bedre smittevernopplæring

ECDC-rapporten peker på flere svakheter når det kommer til smittevern i Norge:

  • Alle sykehus har smittevernsykepleiere, men det krever ingen formell smittevernutdannelse for å ha denne tittelen.
  • Hver smittevernsykepleier har ansvar for et stort antall sykesenger.
  • De fleste sykehus har ikke en egen smittevernlege, eller de allokerer kun en liten del av legens tid til å jobbe med smittevern.
  • Smittevern er ikke på pensum i grunnutdanningen for helsepersonell.

Smittevernlege Jørgensen håper myndighetene nå vil gjøre en innsats for å sikre kompetansen innen smittevern.

– Jeg vil understreke behovet for mer vekt på smittevernopplæring i de medisinske grunnutdanningene, for blant andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter. Det er ikke alle grunnutdanningene som er like gode på det. Der bør det settes inn en innsats.

– Jeg er enig i at det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig smittevernopplæring. Vi er i gang med å starte opp en felles nordisk videreutdanning i smittevern i Gøteborg. Grunnutdanningene skal også i større grad omhandle smittevern, kommenterer helseminister Bent Høie (H) i en epost til ABC Nyheter.

På spørsmål om hva som er de viktigste utfordringene ECDC peker på, og på hvilken måte anbefalingene vil følges opp, svarer eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp):

– Vi arbeider med en ny handlingsplan for et bedre smittevern som er ventet til våren. Vi vil sette inn tiltak spesielt for å motvirke videre spredning av de multiresistente tarmbakteriene som ECDC advarer mot. Samtidig vil vi vektlegge generelle smitteverntiltak, som riktig håndvask blant helsepersonell, sier hun i en epost.

Les også: – Større trussel fra resistente bakterier i Norge

– Bra med støtte utenfra

Overlege Dag Berild mener det er viktig at det kommer folk utenfra og påpeker svakhetene i den norske innsatsen på dette området.

– Vi som er ansatt i sykehus, roper gjerne etter flere ressurser, veldig ofte med rette, men det hjelper at det kommer en internasjonal, objektiv organisasjon og støtter oss i de tingene vi har påpekt, sier Berild til ABC Nyheter.

– Det vil jo være sensasjon om de ikke fant noe å sette fingeren på, men ECDC er stort sett fornøyd med Norge, fortsetter han.

ECDC og Berild trekker frem «én helse»-perspektivet i den nasjonal handlingsplanen mot antibiotikaresistens, som veldig positivt.

– Dyr og mennesker ses under ett på dette området, og vi jobber med samme mål: å redusere bruk og resistens både i dyrenæringen og hos mennesker. Og vi er på rett vei, antibiotikabruken går jevnt og trutt nedover, sier Berild og fortsetter:

– Det målet som regjeringen har satt med å redusere antibiotikabruken med 30 prosent frem mot 2020, er vi i ferd med å nå.

Helseminister Høie er fornøyd med å få ros fra ECDC for hvordan det jobbes med denne problematikken i Norge.

– Nå må vi fortsette det gode arbeidet for å redusere bruken av antibiotika i helsetjenesten, sier han.

– Kan ramme hele tilbudet av avansert medisin

– Hvorfor er dette arbeidet så viktig?

– Antibiotika er en av våre viktigste legemiddelgrupper, og det er svært viktig at vi har antibiotika som fungerer. Fortsetter utviklingen med økende antibiotikaresistens, vil helsetjenesten møte stadig større utfordringer. Sykdommer som på grunn av antibiotika sjelden eller aldri er dødelige, kan igjen bli en trussel. Det gjelder også i Norge, svarer helseminister Bent Høie.

– Som Folkehelseinstituttet har dokumentert, er pasienter med antibiotikaresistente bakterier innlagt åtte dager lenger på sykehus i snitt. Det er mye, fortsetter han.

Jørgensen på Ahus understreker at vi allerede i dag har økende sykelighet og dødelighet på grunn av resistente bakterier i Norge.

– Tar vi ikke dette på alvor, kan vi komme i en situasjon der man ikke lenger kan gjennomføre transplantasjoner eller avansert kreftkirurgi. Vi vil få problemer med intensivbehandling av nyfødte, og vil ikke klare å redde de minste barna. For tidlig fødte vil dø av infeksjoner. Det vil påvirke hele tilbudet av avansert medisin, sier smittevernlege.

Om man derimot gjør de riktige tingene, vil det ha en god effekt, understreker overlege Dag Berild:

– Det positive er at når man reduserer antibiotikabruken, vil man redusere og noen ganger reversere resistens.

– Altså hvis man reduserer bruken av en type antibiotika som en type bakterie har utviklet resistens mot, så kan resistensen gå tilbake, sier han til ABC Nyheter.

Les også:

I 2017 publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en liste over 12 ulike grupper resistente bakterier som de mener utgjør den største trusselen mot menneskeheten i dag.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:10 Netanyahu sier han vil ha en sionistisk regjering02:51 Opposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:47 Melding om skudd i Oslo – politiet jakter gjerningspersoner02:29 Netanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24 Negotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59 Flere migranter i verden01:50 Medier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30 Vintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05 MDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41 FIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35 Høyere valgdeltakelse i Israel23:44 Haaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37 Trumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35 Schibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33 Barcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28 Liverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21 Lagerbäck jublet over Haaland-show23:09 Lieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06 Straffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen22:48 Ny pågripelse etter tyveri av gulltoalett på Churchills fødested22:12 Flygerforbundet ber statlige selskaper kreve økt flysikkerhet21:49 Haaland herjer i mesterligaen - scoret hattrick før pause21:46 Eksklusjon i FNB blir omgjort21:43 FpU-topp sier han forstår Rajas utspill21:28 Undersøkelse: Nordmenn og saudiarabere er minst bekymret for klimaet21:21 Inter-blemme i mesterligaåpningen21:19 Messi på benken, stjerneskuddet setter Barca-rekord21:18 Spania rykker nærmere nyvalg21:16 Naturfotograf tildeles Forskningsrådets formidlingspris21:09 Netanyahus blokk får ikke flertall i valgdagsmålinger i Israel21:04 Brann i anlegg som lagrer koppervirus20:30 – Jeg ser ingen grunn til at de rikeste skal motta sosialhjelp fra staten20:05 Saudi-Arabia: 50 prosent av den rammede oljeproduksjonen er gjenopptatt19:23 Politiet om ny tyveribølge: – Blir et samfunnsproblem19:03 Prinsesse Ingrid Alexandra avduket nye skulpturer i skulpturparken sin18:54 Regjeringspartiene krangler videre i full offentlighet18:45 Ocean Viking reddet 109 mennesker i Middelhavet18:39 Storbritannia og Tyskland oppfordrer til kollektivt svar på angrepene i Saudi-Arabia18:37 Facebook stenger Netanyahus chatbot på valgdagen18:12 Helgen blir varm i Sør-Norge17:53 Evjen solgt til AZ Alkmaar17:51 Full skadekrise i Citys midtforsvar17:39 Hollywood-kjendis fikk 14 dager - hjemløs kvinne fikk 5 år17:30 Grande avbryter Island-tur17:04 Mystisk misdannelse forundrer tyske leger17:03 Sverige holder tilbake utbetalinger til norsk skogselskap i Afrika17:02 Jordan: Over 150.000 syriske flyktninger har reist hjem17:01 Tunisia: Jussprofessor og fengslet mediemogul videre i presidentvalget17:00 Antall asylsøknader i Europa steg med 25 prosent i juli16:43 Raja avviser at «brun propaganda» var Hitler-referanse16:15 MDG og Venstre i Oslo har hatt en «god samtale»16:14 NRK-sjefen reagerer på statsministerens kritikk av Folkeopplysningen16:07 Ropstad: Interne problemer bør tas internt16:05 42-åring dømt til 17 års fengsel for drap på Hellerud i juni 201715:15 Falsk jomfruolje konfiskert i Italia15:13 Russland med 29 nøytrale utøvere i friidretts-VM15:10 Henrettet i sin egen seng: – Drept fordi hun er asiatisk15:04 Salomonøyene vender Taiwan ryggen14:45 Danske vindmøller satte ny rekord14:31 Jensen om Raja-utspill: – Langt over grensen14:15 Thomas Cook søker konkursbeskyttelse14:14 Far siktet etter gjenopptakelse av barnedødsfall i 201314:13 Ekspertpanel om bioenergi: – Et perverst smutthull13:50 Lagarde godtatt som sentralbanksjef13:50 Tusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden13:20 Kronprinsparet tok turen til fjells13:19 «Tuttas» avskjed var ikke planlagt13:19 Ny analyse viser bompengelistenes ekstreme valgtriumf12:51 Redusert straff for Neymar etter VAR-utbrudd12:51 Propanlekkasje fra tankbil stanset12:50 Uføre kan bli fratatt pensjonstillegg12:20 Fransk politi flytter 1.000 mennesker fra leir ved Dunkerque12:19 NOAH anmelder skytingen av binne med unger12:02 Motvilje i USA mot krig med Iran12:00 Politiet har sikret mistenkelig gjenstand i Trollhättan11:46 Raja: Det stinker av Frps retorikk11:45 Prinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke11:25 Apple mener EU-bot er «fullstendig urealistisk»11:25 Ikke klart når folk kan flytte hjem etter jordras11:12 Selvmordsangrep mot valgkampmøte i Afghanistan11:11 Avis: Nok en spiller på vei bort fra Bodø/Glimt11:11 Propanlekkasje i Kristiansund stanset11:10 Tour de France-vinneren dropper sykkel-VM11:02 Savnet jeger funnet i god behold i Namdal10:39 Tør USA vise handlekraft? Spørsmålet gjelder hele det internasjonale samfunnet10:38 Italias Matteo Renzi starter nytt parti10:37 Sju nye meldinger om syke hunder10:36 Virke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS10:34 Fotball: Vålerenga best på talentutvikling10:34 Kardinal anker til høyesterett etter overgrepsdom09:52 Oljeprisen fortsetter oppover – bensinprisen over 17 kroner09:42 Et blaff av sommer treffer landet til helgen09:34 Irans øverste leder: – Blir ingen samtaler med USA09:31 Juks avdekket ved bilverksted – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake09:05 Terrorsaken i Bærum: Dødsårsaken var fire skudd08:47 Arbeiderpartiet var den største taperen i 163 kommuner08:46 Liverpool jakter sin tredje strake mesterligafinale08:33 Brigitte Macron blir lærer igjen07:58 Rapport: Nordmenn betaler mest kontantløst i verden06:41 Hongkong-leder starter opp samtaler for å lette spenningene
Siste nytt
03:10VerdenNetanyahu sier han vil ha en sionistisk regjering02:51VerdenOpposisjonspolitiker i Venezuela løslatt02:47NorgeMelding om skudd i Oslo – politiet jakter gjerningspersoner02:29VerdenNetanyahus utfordrer vil danne samlingsregjering i Israel02:24NorgeNegotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir01:59VerdenFlere migranter i verden01:50VerdenMedier: Saudi-Arabia vil legge fram bevis for at Iran var involvert i angrepene01:30NorgeVintyv fra Oslo stjal 32 flasker verdt nesten 60.000 på pol i Trondheim01:05NorgeMDG inviterer fagbevegelsen til samtaler00:41NorgeFIVH: 10 millioner ubrukte mobiltelefoner i norske hjem00:35VerdenHøyere valgdeltakelse i Israel23:44SportHaaland etter eventyrkvelden: – Hadde vært gøy å være det nye Ajax23:37VerdenTrumps tidligere valgkampleder holdt tett i høring23:35NorgeSchibsted lanserer hjemleveringstjeneste23:33SportBarcelona heldige da stjerneskuddet satte rekord23:28SportLiverpool-Klopp etter bortesmell: – Det var ikke straffe23:21SportLagerbäck jublet over Haaland-show23:09VerdenLieberman tar til orde for samlingsregjering i Israel23:06SportStraffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen22:48VerdenNy pågripelse etter tyveri av gulltoalett på Churchills fødested22:12NorgeFlygerforbundet ber statlige selskaper kreve økt flysikkerhet21:49SportHaaland herjer i mesterligaen - scoret hattrick før pause21:46PolitikkEksklusjon i FNB blir omgjort21:43PolitikkFpU-topp sier han forstår Rajas utspill21:28NorgeUndersøkelse: Nordmenn og saudiarabere er minst bekymret for klimaet21:21SportInter-blemme i mesterligaåpningen21:19SportMessi på benken, stjerneskuddet setter Barca-rekord21:18VerdenSpania rykker nærmere nyvalg21:16NorgeNaturfotograf tildeles Forskningsrådets formidlingspris21:09PolitikkNetanyahus blokk får ikke flertall i valgdagsmålinger i Israel21:04VerdenBrann i anlegg som lagrer koppervirus20:30Norge– Jeg ser ingen grunn til at de rikeste skal motta sosialhjelp fra staten20:05VerdenSaudi-Arabia: 50 prosent av den rammede oljeproduksjonen er gjenopptatt19:23NorgePolitiet om ny tyveribølge: – Blir et samfunnsproblem19:03NorgePrinsesse Ingrid Alexandra avduket nye skulpturer i skulpturparken sin18:54PolitikkRegjeringspartiene krangler videre i full offentlighet18:45VerdenOcean Viking reddet 109 mennesker i Middelhavet18:39VerdenStorbritannia og Tyskland oppfordrer til kollektivt svar på angrepene i Saudi-Arabia18:37VerdenFacebook stenger Netanyahus chatbot på valgdagen18:12NorgeHelgen blir varm i Sør-Norge17:53SportEvjen solgt til AZ Alkmaar17:51SportFull skadekrise i Citys midtforsvar17:39VerdenHollywood-kjendis fikk 14 dager - hjemløs kvinne fikk 5 år17:30PolitikkGrande avbryter Island-tur17:04Helse og livsstilMystisk misdannelse forundrer tyske leger17:03NorgeSverige holder tilbake utbetalinger til norsk skogselskap i Afrika17:02VerdenJordan: Over 150.000 syriske flyktninger har reist hjem17:01VerdenTunisia: Jussprofessor og fengslet mediemogul videre i presidentvalget17:00VerdenAntall asylsøknader i Europa steg med 25 prosent i juli16:43PolitikkRaja avviser at «brun propaganda» var Hitler-referanse16:15PolitikkMDG og Venstre i Oslo har hatt en «god samtale»16:14PolitikkNRK-sjefen reagerer på statsministerens kritikk av Folkeopplysningen16:07PolitikkRopstad: Interne problemer bør tas internt16:05Norge42-åring dømt til 17 års fengsel for drap på Hellerud i juni 201715:15Helse og livsstilFalsk jomfruolje konfiskert i Italia15:13SportRussland med 29 nøytrale utøvere i friidretts-VM15:10NorgeHenrettet i sin egen seng: – Drept fordi hun er asiatisk15:04VerdenSalomonøyene vender Taiwan ryggen14:45VerdenDanske vindmøller satte ny rekord14:31PolitikkJensen om Raja-utspill: – Langt over grensen14:15ReiseThomas Cook søker konkursbeskyttelse14:14NorgeFar siktet etter gjenopptakelse av barnedødsfall i 201314:13VerdenEkspertpanel om bioenergi: – Et perverst smutthull13:50PengerLagarde godtatt som sentralbanksjef13:50NorgeTusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden13:20KulturKronprinsparet tok turen til fjells13:19Sport«Tuttas» avskjed var ikke planlagt13:19MotorNy analyse viser bompengelistenes ekstreme valgtriumf12:51SportRedusert straff for Neymar etter VAR-utbrudd12:51NorgePropanlekkasje fra tankbil stanset12:50PengerUføre kan bli fratatt pensjonstillegg12:20VerdenFransk politi flytter 1.000 mennesker fra leir ved Dunkerque12:19NorgeNOAH anmelder skytingen av binne med unger12:02VerdenMotvilje i USA mot krig med Iran12:00VerdenPolitiet har sikret mistenkelig gjenstand i Trollhättan11:46PolitikkRaja: Det stinker av Frps retorikk11:45NorgePrinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke11:25PengerApple mener EU-bot er «fullstendig urealistisk»11:25NorgeIkke klart når folk kan flytte hjem etter jordras11:12VerdenSelvmordsangrep mot valgkampmøte i Afghanistan11:11SportAvis: Nok en spiller på vei bort fra Bodø/Glimt11:11NorgePropanlekkasje i Kristiansund stanset11:10SportTour de France-vinneren dropper sykkel-VM11:02NorgeSavnet jeger funnet i god behold i Namdal10:39StemmerTør USA vise handlekraft? Spørsmålet gjelder hele det internasjonale samfunnet10:38PolitikkItalias Matteo Renzi starter nytt parti10:37Helse og livsstilSju nye meldinger om syke hunder10:36PengerVirke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS10:34SportFotball: Vålerenga best på talentutvikling10:34VerdenKardinal anker til høyesterett etter overgrepsdom09:52PengerOljeprisen fortsetter oppover – bensinprisen over 17 kroner09:42NorgeEt blaff av sommer treffer landet til helgen09:34VerdenIrans øverste leder: – Blir ingen samtaler med USA09:31MotorJuks avdekket ved bilverksted – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake09:05NorgeTerrorsaken i Bærum: Dødsårsaken var fire skudd08:47PolitikkArbeiderpartiet var den største taperen i 163 kommuner08:46SportLiverpool jakter sin tredje strake mesterligafinale08:33VerdenBrigitte Macron blir lærer igjen07:58PengerRapport: Nordmenn betaler mest kontantløst i verden06:41VerdenHongkong-leder starter opp samtaler for å lette spenningene
Populært