Meny

Ny doktorgrad om fastlegers erfaringer som helsetjenestens portvakt:

– Kunden har alltid rett, men det har ikke pasienten

Doktorgradstipendiat Stein Nilsen ber helsemyndighetene om å kommunisere tydelig at fastlegene har en viktig samfunnsrolle som portvakt. Ellers blir legene stående alene igjen i skvisen mellom pasient og samfunn. ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
– Myndighetene har glemt å gi tydelig melding om at det finnes områder der pasientene ikke kan bestemme fritt, sier fastlege og doktorgradstipendiat Stein Nilsen.

Ny doktorgrad:

Stein Nilsen disputerer torsdag 12. april 2018 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Allmennlegers erfaringer som portvakt - utfordringer, håndtering og konsekvenser».

Avhandlingen bygger på tre delstudier basert på intervjuer med fastleger:

I delstudie en beskrev legene at sykmelding for pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer var en utfordrende oppgave.

I delstudie to anga legene at de erkjente at langvarige sykemeldinger for pasienter med uforklarte plager og symptomer kunne være uheldig.

I delstudie tre beskrev allmennleger sine erfaringer fra konsultasjoner der de ut fra faglige vurderinger hadde avvist pasienters ønsker. Avvisningene endte ofte i konflikter eller direkte konfrontasjoner, og hendelsene kunne skape sterke negative følelser hos legen, grubling og selvbebreidelser. I noen tilfeller ble lege-pasient-forholdet skadet eller ødelagt.

Kilde: Universitetet i Bergen

– Fastlegene prøver å ta hensyn til pasienten, det er ofte det viktigste for legen. De velger i noen tilfeller også å ta hensyn til seg selv, ved å vike unna konfliktfylte situasjoner, som de kan ha liten trening i å takle, sier doktorgradstipendiat Stein Nilsen til ABC Nyheter.

Han er spesialist i allmennmedisin og jobber selv som fastlege og rådgivende lege i Nav. Denne uken forsvarer han sin doktorgradavhandling ved Uni Research, Universitetet i Bergen.

Nilsen forklarer at avhandlingen viser hvordan fastleger strever med å veie flere ulike hensyn mot hverandre i utøvelsen av det såkalte portvaktoppdraget.

I tillegg til å ta hensyn til pasienten og egne følelser, prøver legene å ta hensyn til oppdraget fra myndighetene, for å sikre riktig og rettferdig fordeling av helse- og velferdsgoder, viser Nilsens undersøkelser.

– Alle disse tre hensynene har legen rett til å ta hensyn til, og det må balanseres nøyaktig, sier han.

Frykter konflikt, lar pasienten få viljen sin

– Det er ikke nødvendigvis pasientens skyld at de kan ha fått inntrykk av at de kan bestemme, sier lege og doktorgradstipendiat Stein Nilsen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Avhandlingen bygger på intervjuer med fastleger.

Intervjuene viser at enkelte fastleger frykter konflikter så sterkt at de lar pasienter få viljen sin, heller enn å gjøre det de som leger mener er riktig.

– Noen har dårlige opplevelser fra sammenstøt med sine pasienter, og noen er konfliktskye. Dette gjelder selvsagt ikke alle. Leger er like forskjellige som folk flest, sier Nilsen.

– Bør ikke leger kunne håndtere kravstore pasienter?

– Jeg vil ikke bruke uttrykket kravstore pasienter. Det er ikke nødvendigvis deres skyld at de kan ha fått inntrykk av at de kan bestemme, svarer han og fortsetter:

– Allmennleger burde kunne håndtere konflikter bedre, det ville gjøre dem til enda bedre portvakter. Men de har liten trening i dette, og trenger å lære og øve mer. Kanskje har de heller ikke tilstrekkelig bevissthet om sin egen profesjonsrolle - at de har rett til å handle etter sin faglige overbevisning.

– Kunden har alltid rett, det har ikke pasienten

Nilsen mener man må unngå å tenke på pasientene som forbrukere eller kunder, fordi det faktisk ikke er slik at pasienten alltid har rett.

– Det er veldig sterkt fokus på pasienters rettigheter og rett til å bestemme over seg selv, «pasientens helsetjeneste», sier han og viser til Bent Høies (H) store prosjekt som helseminister.

– Det er veldig bra. Pasienter har bestemt for lite over seg selv til nå. Men medbestemmelse passer best når det er noenlunde like ting å velge mellom, fortsetter Nilsen.

Hvis det derimot er en situasjon der for eksempel en type behandling er riktig og en annen helt feil faglig sett, som bruk av antibiotika ved forkjølelse, kan pasientene ikke kreve behandlingen som er feil, forklarer han.

– De kan heller ikke bestemme over forhold som er regulert av lover og regler, for eksempel sykmelding og førerkort, sier Nilsen.

Doktorgradstipendiaten etterlyser derfor tydelig kommunikasjon fra helsemyndighetene som tydeliggjør at fastlegene har en viktig samfunnsrolle som portvoktere. Ellers blir legene stående alene igjen i skvisen mellom pasient og samfunn.

– Myndighetene forventer at legen skal holde igjen på antibiotika, valium og sykmelding. Men myndighetene har glemt å gi tydelig melding om at det finnes områder der pasientene ikke kan bestemme fritt.

– Kunden har alltid rett, men det har ikke pasienten, sier Nilsen.

Les også: «Vi skaper pasientens helsevesen»

– Pasienten vil ikke alltid være fornøyd

– Portnerrollen til fastlegen er svært viktig så du som pasient ikke får en alvorlig diagnose for sent, fordi spesialistene er opptatt med pasienter som ikke egentlig burde være der, sier leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren. Foto: Legeforeningen

Leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren har selv jobbet som fastlege i 20 år, og er ikke ukjent med at pasienter kan være kravstore og at konflikter kan oppstå på legekontoret.

– Det er klart at når det gjelder vurdering for eksempel i forbindelse med førerkort og sykemelding, kan det føre til diskusjoner på legekontoret, men det er en rolle som vi er satt til å ta. Pasienten vil ikke alltid vil være fornøyd med eller enig i avgjørelsen som tas, sier han til ABC Nyheter.

– Vi er på den ene siden pasientens advokat og på den andre siden skal vi forvalte det offentlige velferdssystemet på en klok og medisinskfaglig måte, fortsetter Øren.

Les også: Fastleger flest jobber mye, viser rapport

– Må klare å ta kampen

Øren er enig i at det å se pasienter som kunder eller «forbrukerpasienter» ikke nødvendigvis er heldig.

Han viser til et eksempel med en pasient som kan komme inn og be om henvisning til MR av et skadet kne. Da kan fastlegen, etter en grundig undersøkelse av kneet, konkludere med at det ikke er grunn til å ta MR. Pasienten kan være misfornøyd med det, fordi vedkommende selv mener det er viktig med MR-bilde eller å komme til en ortoped. Da blir fastlegens rolle å trygge pasienten mest mulig, mener Øren. 

– Om pasienten er uenig må man som fastlege, klare å ta den kampen. Etter 20 år som fastlege kjenner jeg pasientene mine veldig godt. Hvis det oppstår diskusjoner, klare vi å løse det. Og de fleste fortsetter å gå til meg, sier han og fortsetter:

– Men enkelte pasienter kan være tøffe og kravstore. Tidligere var det en del som kom inn til fastlegen og krevde at man skulle skrive ut antibiotika. Men etter offentlige kampanjer fra helsemyndighetene om viktigheten av å begrense antibiotikabruken, har flere blitt oppmerksomme på at antibiotika ikke alltid er nødvendig eller ønskelig. Det har hatt en klar positiv effekt.

Les også: Kraftig nedgang i antibiotikabruken i Norge

– Viktig at folk forstår portnerrollen

– Nilsen mener helsemyndighetene også må tydeliggjøre offentlig hva som er samfunnsrollen til fastlegene. Er det en god idé?

– Ja, det er viktig at folk forstår hvorfor vi har denne portnerrollen. Det er ikke for å være vanskelig med pasientene, men for at de som virkelig trenger spesialisthelsetjenestene ikke må vente for lenge, svarer Øren.

Hvis sykehusene fylles opp av pasienter som fastlegene kunne tatt hånd om, kan det gi alvorlige konsekvenser for dem som virkelig trenger spesialisthelsetjenester, understreker han.

Øren forklarer at 90 prosent av alle helserelaterte plager vil en fastlege ta hånd om på legekontoret.

– Så henviser vi cirka ti prosent hvis vi trenger andre spesialister,

– Portnerrollen til fastlegen er svært viktig så du som pasient ikke får en alvorlig diagnose for sent, fordi spesialistene er opptatt med pasienter som ikke egentlig burde være der, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, til ABC Nyheter.

Les også: Forbrukerrådet: – Fastlegene svikter pasientene sine

Stein Nilsen disputerer torsdag 12. april 2018 for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Allmennlegers erfaringer som portvakt - utfordringer, håndtering og konsekvenser».

Helse og livsstil
Populært