Mathilde Tybring-Gjedde (H):

– Fråværsgrensa er det største medisinske framsteget sidan penicillin

– Det som kjenneteiknar Høgre sin skulepolitikk er at me er ganske kompromisslause på at det er innhaldet i undervisninga som er det aller viktigaste, seier Mathilde Tybring-Gjedde, nyvald utdanningspolitikar på Stortinget.
– Det som kjenneteiknar Høgre sin skulepolitikk er at me er ganske kompromisslause på at det er innhaldet i undervisninga som er det aller viktigaste, seier Mathilde Tybring-Gjedde, nyvald utdanningspolitikar på Stortinget. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Fråværsgrensa trengst for å hindra at sosiale forskjellar går i arv i skulen, meiner Høgres nye stjerneskott på Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ho har sete i Oslo bystyre og vore politisk rådgjevar for helseminister Bent Høie. I haust blei Mathilde Tybring-Gjedde (24) vald inn på Stortinget – der ho mellom anna sit saman sin eigen far, Frp-politikar Christian Tybring-Gjedde («det går heilt greitt», seier Mathilde).

Når me møter henne i kaffibaren på Stortinget, fortel Tybring-Gjedde at det politiske engasjementet ikkje er noko som har gått i arv i familien. I staden tvang det seg på då ho gjekk på Oslo katedralskole, «Katta», der mange aktive elevar sette preg på skulemiljøet.

Etter først å ha gått på medlemsmøte i Raud Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF, fann ho sitt parti etter eit Unge Høgre-møte der Civita-leiar Kristin Clemet snakka om ideologi. Engasjementet i Unge Høgre gjorde at ho vera meir sjølvsikker i diskusjonane som gjekk på skulen om alt frå skulepolitikk og likestilling til frihandel og EU.

– Det var mykje debatt om globale spørsmål. Eg var overtydd om at handel er det som kan hjelpa land ut av fattigdom, og at det er egoistisk av vestlege land å stenga fattige land ute med tollmurar, seier Tybring-Gjedde, som tidleg også definerte seg som feminist og var opptatt av kjønnsdimensjonen i utviklingspolitikken.

– Det er likestilling som i stor grad gjer at land kjem seg ut av fattigdom. Likestilling er ein av verdiane som gjer at me har eit fritt samfunn med økonomisk vekst, seier ho.

– Korleis då?

– I Noreg er det ganske tydeleg: At kvinner er ein del av arbeidsstyrken er utruleg viktig for velstanden vår. Viss ikkje hadde næringslivet berre hatt tilgang på 50 prosent av Noregs hjernekapasitet, og det trur eg ikkje hadde gitt like mykje verdiar som når alle er med.

– Men kan ein eigentleg eksportera slike verdiar til land som har ein annan kultur?

– Eg meiner at dei verdiane ein har slått fast som grunnleggjande menneskerettar, som at kvart individ er likestilt og like mykje verdt, det er ikkje vestlege verdiar. Dette er rettar som alle land i verda har slutta seg til, og det inkluderer likestilling.

– Fråfallet går ned, og fråværet går ned, seier Mathilde Tybring-Gjedde, godt nøgd med skulepolitikken Høgre har ført i regjering. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no
– Fråfallet går ned, og fråværet går ned, seier Mathilde Tybring-Gjedde, godt nøgd med skulepolitikken Høgre har ført i regjering. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Feminisme for menn

– Kva tyder feminismen for deg?

– Eg er feminist fordi eg meiner ein skal ha like moglegheiter til å velja sitt eige liv og ta eigne val. Det tyder også at ein nokon gonger kan bli veldig irritert på at folk tar «feil» val, men det er ein del av det å ha eit fritt samfunn. Og eg trur at kjønnet set store grenser for valfridomen, slik andre kategoriar som hudfarge og kor ein er fødd påverkar kva moglegheiter ein får.

– Kva slags døme har du på det?

– I Noreg har me gjort store framsteg i at kvinner vel meir utradisjonelt og til dømes tar tekniske fag, medan menn framleis vel ganske tradisjonelt. Eg trur kjønnsrollene blant menn står mykje fastare. Færre menn vel helse og sosial, det er høgare terskel for menn å ta ein større del av permisjonen, og ved samværsbrott er det framleis kvinner som tar hovuddelen av omsorga. Det er ein del kjønnsroller, særleg for menn, som det ikkje har blitt fokusert så mykje på.

– Du slår eit slag for feminisme også for menn og gutar?

– Ja, absolutt! Feminisme er ikkje berre for jenter, og du kjem ikkje langt viss det berre er jenter som skal snakka om likestilling.

– Dette gir oss ein inngang til skulepolitikken: Jenter gjer det betre enn gutar i alle andre fag enn gym, og det er i stor grad gutane som blir skuletaparar.

– Regjeringa har sett ned eit utval som skal sjå på akkurat dette. Det er veldig interessant; nokon meiner forskjellane kjem av biologien, fordi gutar si kognitive utvikling ligg 1,5 år bak jentene, medan andre meiner forklaringa er at skulen er meir tilpassa jentene. Eg har ikkje nokon fasit, men det du ser, er at dei skulane som har klart å utjamna kjønnsforskjellane ofte har nokre felles trekk: Dei har ein tydeleg lærar som klarer å halda ro i klasserommet; dei har variert undervisning, ikkje berre pugging; og dei har mykje fokus på at ein skal læra å lesa så tidleg som mogleg. Det er tre ting ein ser at fungerer.

Les også: – Alle elevar burde bli feministar

Forsvarer fråværsgrensa

Skulepolitiken var ein av dei viktigaste grunnane til at Mathilde Tybring-Gjedde valde Høgre som sitt parti. Som medlem i Utdannings- og forskingskomitéen har ho no blitt ein av partiet sine fremste politikarar på feltet. Difor kan me ikkje unngå å ta opp det store temaet som har prega skuledebatten det siste året: Fråværsgrensa.

– Eg er kanskje ein av dei største tilhengarane av fråværsgrensa. Det er jo nesten det største medisinske framsteget sidan penicillin, ler Tybring-Gjedde, før ho blir meir alvorleg:

– Dei elevane som tapar mest på at det ikkje blir stilt klare krav til å møta på skulen, er dei som ikkje har foreldre som vekkjer dei om morgonen og dyttar dei på skulen. Det er dei som har foreldre som jobbar nattevakt, som ikkje får følgt med på om borna gjer leksene sine. Eg skjønar at det kanskje er kjipt for elevar som har høgare snitt og er samfunnsengasjerte, men eg trur det er gull verdt for dei som oftast fell ut av skulen og som opplever at sosiale forskjellar går i arv.

– Men burde det ikkje vera kva du har lært som avgjer om du får vurdering, ikkje kor mange timar du har vore i?

– Eg kan forstå den innvendinga. Samstundes ser ein at det å vera til stades i timen har direkte påverknad på fråfall, og eg trur òg at du lærer meir viss du er i timen. Eg meiner elevane kan stilla mange krav til skulen, men når du vel frivillig å gå vidaregåande, meiner eg skulen også kan stilla krav om at du møter opp.

– Men det er ikkje vits i å vera på skulen om ein ikkje er motivert, eller ein ikkje er i form. No blir elevane tvungne til å gå til fastlegen for å få dokumentert fråvær, og legane skriv ut meir antibiotika enn før.

– Den rapporten som kom no nyleg viste også at det blir rapportert om fleire elevar som har psykiske plager. Det er ikkje fordi fråværsgrensa har gjort folk meir psykisk sjuke, men fordi fleire oppsøkjer hjelp. Eg trur det verste du kan gjera for dei som slit og er lite motiverte, er å ikkje stilla krav. Å stilla krav er at nokon bryr seg og ser deg og følgjer deg opp. Fråværsgrensa gjer at skulen i større grad enn før legg merke til dei elevane som på mystisk vis forsvinn.

– Og så må me berre stola på at fastlegane gir antibiotika til dei som er sjuke, det er deira profesjonsansvar. Folk skal gå til legen om dei er sjuke, og få antibiotika om dei treng det.

Les også: Slik ville Stortinget ha sett ut om berre førstegongsveljarane fekk bestemma

– Gratis utdanning er viktig

Etter sjølv å ha fullført vidaregåande skule, reiste Mathilde Tybring-Gjedde til England og University of Warwick for å ta ein bachelorgrad i politikk, filosofi og økonomi (PPE) – draumeutdanninga for alle politiske nerdar, som ho sjølv kallar det.

Seinare har ho byrja på ei jussutdanning i Oslo som ho håper å fullføra ein dag. Til forskjell frå enkelte andre unge Høgre-politikarar, ser Tybring-Gjedde helst at ho får sleppa å betala for det.

– Høyres studenter har tidlegare gått inn for studieavgift i høgare utdanning. Kva meiner du om det?

– Eg synest ikkje det er aktuelt. Eg har tidlegare vore positiv til å innføra det for internasjonale studentar, men det er ikkje ein aktuell debatt no, verken for internasjonale eller norske studentar.

– «Ikkje aktuelt», er ikkje det ein måte å unngå spørsmålet på?

– Nei nei, det er berre ikkje ei sak me kjem til å ta opp. Eg synest gratisprinsippet i høgre utdanning er viktig: Det har vore banebrytande for å få fleire uavhengig av bakgrunn til å ta utdanning. Eg er ikkje overtydd om at studieavgift vil heva kvaliteten på høgre utdanning, og fram til eg blir overtydd om det synest eg ikkje det er aktuelt.

– Men du som er oppteken av generasjonsrettferd og personleg ansvar: Kvifor skal elektrikaren og hjelpepleiaren betala for at eg skal sjølvrealisera meg med ein mastergrad i filosofi?

– Humaniorafag er ganske viktig, det også. Me har jo lagt fram ei humanioramelding for å styrka dei faga. Men ja: Når du ser på etterspurnaden etter yrkesgrupper i åra framover, ser du at det trengst fleire faglærte, og færre med mastergrad i samfunnsvitskaplege fag. Det trur eg vil påverka kva folk vel å studera, uavhengig av kva politikarane gjer. No har me også gjort ein stor strukturreform i høgare utdanning for å heva kvaliteten, og eg ser ikkje at studieavgift er naudsynt.

– Men det store spørsmålet er kor ein kan spara inn pengar, med tanke på generasjonsrekneskapen.

– Absolutt, me kan godt snakka om innsparingar. Men er det ein ting me ikkje skal spara på, er det jo kunnskapen og kompetansen i arbeidsstyrken. Studieavgift no, i ei tid når me treng at fleire tileignar seg kompetanse, det er ein temmeleg dårleg idé, og ikkje aktuell politikk for Høgre.

– Det blir NSO (Norsk studentorganisasjon) glade for å høyra.

– Eg trur NSO er veldig fornøgde, dei har jo fått dobling av talet på studentbustader og 11 månader studiestøtte!

– Kva står øvst på kuttelista di, då?

– For å vera ærleg: Det som står øvst no, er å unngå å auka offentlege utgifter. Der må debatten starta. Når me berre gjer små omprioriteringar i kva me satsar på i statsbudsjettet, blir det ramaskrik. Eg meiner me må få ein politisk kultur der ikkje all debatt når me legg fram eit budsjett går på dei postane der me har kutta eller omprioritert noko, men at me får ein større debatt om kva me skal bruka pengane på.

Få også med deg intervjuet med Sp-politikar Emilie Enger Mehl (24)!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:39 Mann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16 FN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50 Brexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:41 4-åring til sykehus etter brann i bolig i Moss01:13 Vellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12 Rekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen01:00 Dødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina00:22 Mons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord23:55 Minst 30 døde i uvær i Brasil22:22 15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06 Ocean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51 Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56 Sierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33 Astronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07 Norge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01 Politiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44 Tallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09 Carlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52 Journalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19 Reineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33 Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33 Kina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25 Tandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16 Hareide vil ikke være noen rød klut16:09 Mente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06 Erna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53 «Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47 Oslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09 Syk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31 Norsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28 Rein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29 Røthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27 Politiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10 Torp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45 Haaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39 Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52 Varsler stor snøskredfare10:44 Johaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57 Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52 Solberg: Hatet er blitt mer intenst08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36 Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54 Minst 21 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger
Siste nytt
02:39NorgeMann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16VerdenFN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50VerdenBrexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:41Norge4-åring til sykehus etter brann i bolig i Moss01:13VerdenVellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12NorgeRekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen01:00VerdenDødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina00:22SportMons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord23:55VerdenMinst 30 døde i uvær i Brasil22:22Norge15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06VerdenOcean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51Helse og livsstilUroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56VerdenSierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33VerdenAstronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07SportNorge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01NorgePolitiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44VerdenTallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09SportCarlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52VerdenJournalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19NorgeReineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33VerdenTrumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33VerdenKina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25SportTandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16PolitikkHareide vil ikke være noen rød klut16:09PolitikkMente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06PolitikkErna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53Politikk«Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47PolitikkOslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09SportSyk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31SportNorsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28KulturRein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29SportRøthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27VerdenPolitiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10NorgeTorp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45SportHaaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39PolitikkRopstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52NorgeVarsler stor snøskredfare10:44SportJohaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57PolitikkDistriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52NorgeSolberg: Hatet er blitt mer intenst08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36VerdenKina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54VerdenMinst 21 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42Helse og livsstilForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger
Populært