Mathilde Tybring-Gjedde (H):

– Fråværsgrensa er det største medisinske framsteget sidan penicillin

– Det som kjenneteiknar Høgre sin skulepolitikk er at me er ganske kompromisslause på at det er innhaldet i undervisninga som er det aller viktigaste, seier Mathilde Tybring-Gjedde, nyvald utdanningspolitikar på Stortinget.
– Det som kjenneteiknar Høgre sin skulepolitikk er at me er ganske kompromisslause på at det er innhaldet i undervisninga som er det aller viktigaste, seier Mathilde Tybring-Gjedde, nyvald utdanningspolitikar på Stortinget. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Fråværsgrensa trengst for å hindra at sosiale forskjellar går i arv i skulen, meiner Høgres nye stjerneskott på Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ho har sete i Oslo bystyre og vore politisk rådgjevar for helseminister Bent Høie. I haust blei Mathilde Tybring-Gjedde (24) vald inn på Stortinget – der ho mellom anna sit saman sin eigen far, Frp-politikar Christian Tybring-Gjedde («det går heilt greitt», seier Mathilde).

Når me møter henne i kaffibaren på Stortinget, fortel Tybring-Gjedde at det politiske engasjementet ikkje er noko som har gått i arv i familien. I staden tvang det seg på då ho gjekk på Oslo katedralskole, «Katta», der mange aktive elevar sette preg på skulemiljøet.

Etter først å ha gått på medlemsmøte i Raud Ungdom, Sosialistisk Ungdom og AUF, fann ho sitt parti etter eit Unge Høgre-møte der Civita-leiar Kristin Clemet snakka om ideologi. Engasjementet i Unge Høgre gjorde at ho vera meir sjølvsikker i diskusjonane som gjekk på skulen om alt frå skulepolitikk og likestilling til frihandel og EU.

– Det var mykje debatt om globale spørsmål. Eg var overtydd om at handel er det som kan hjelpa land ut av fattigdom, og at det er egoistisk av vestlege land å stenga fattige land ute med tollmurar, seier Tybring-Gjedde, som tidleg også definerte seg som feminist og var opptatt av kjønnsdimensjonen i utviklingspolitikken.

– Det er likestilling som i stor grad gjer at land kjem seg ut av fattigdom. Likestilling er ein av verdiane som gjer at me har eit fritt samfunn med økonomisk vekst, seier ho.

– Korleis då?

– I Noreg er det ganske tydeleg: At kvinner er ein del av arbeidsstyrken er utruleg viktig for velstanden vår. Viss ikkje hadde næringslivet berre hatt tilgang på 50 prosent av Noregs hjernekapasitet, og det trur eg ikkje hadde gitt like mykje verdiar som når alle er med.

– Men kan ein eigentleg eksportera slike verdiar til land som har ein annan kultur?

– Eg meiner at dei verdiane ein har slått fast som grunnleggjande menneskerettar, som at kvart individ er likestilt og like mykje verdt, det er ikkje vestlege verdiar. Dette er rettar som alle land i verda har slutta seg til, og det inkluderer likestilling.

– Fråfallet går ned, og fråværet går ned, seier Mathilde Tybring-Gjedde, godt nøgd med skulepolitikken Høgre har ført i regjering. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no
– Fråfallet går ned, og fråværet går ned, seier Mathilde Tybring-Gjedde, godt nøgd med skulepolitikken Høgre har ført i regjering. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Feminisme for menn

– Kva tyder feminismen for deg?

– Eg er feminist fordi eg meiner ein skal ha like moglegheiter til å velja sitt eige liv og ta eigne val. Det tyder også at ein nokon gonger kan bli veldig irritert på at folk tar «feil» val, men det er ein del av det å ha eit fritt samfunn. Og eg trur at kjønnet set store grenser for valfridomen, slik andre kategoriar som hudfarge og kor ein er fødd påverkar kva moglegheiter ein får.

– Kva slags døme har du på det?

– I Noreg har me gjort store framsteg i at kvinner vel meir utradisjonelt og til dømes tar tekniske fag, medan menn framleis vel ganske tradisjonelt. Eg trur kjønnsrollene blant menn står mykje fastare. Færre menn vel helse og sosial, det er høgare terskel for menn å ta ein større del av permisjonen, og ved samværsbrott er det framleis kvinner som tar hovuddelen av omsorga. Det er ein del kjønnsroller, særleg for menn, som det ikkje har blitt fokusert så mykje på.

– Du slår eit slag for feminisme også for menn og gutar?

– Ja, absolutt! Feminisme er ikkje berre for jenter, og du kjem ikkje langt viss det berre er jenter som skal snakka om likestilling.

– Dette gir oss ein inngang til skulepolitikken: Jenter gjer det betre enn gutar i alle andre fag enn gym, og det er i stor grad gutane som blir skuletaparar.

– Regjeringa har sett ned eit utval som skal sjå på akkurat dette. Det er veldig interessant; nokon meiner forskjellane kjem av biologien, fordi gutar si kognitive utvikling ligg 1,5 år bak jentene, medan andre meiner forklaringa er at skulen er meir tilpassa jentene. Eg har ikkje nokon fasit, men det du ser, er at dei skulane som har klart å utjamna kjønnsforskjellane ofte har nokre felles trekk: Dei har ein tydeleg lærar som klarer å halda ro i klasserommet; dei har variert undervisning, ikkje berre pugging; og dei har mykje fokus på at ein skal læra å lesa så tidleg som mogleg. Det er tre ting ein ser at fungerer.

Les også: – Alle elevar burde bli feministar

Forsvarer fråværsgrensa

Skulepolitiken var ein av dei viktigaste grunnane til at Mathilde Tybring-Gjedde valde Høgre som sitt parti. Som medlem i Utdannings- og forskingskomitéen har ho no blitt ein av partiet sine fremste politikarar på feltet. Difor kan me ikkje unngå å ta opp det store temaet som har prega skuledebatten det siste året: Fråværsgrensa.

– Eg er kanskje ein av dei største tilhengarane av fråværsgrensa. Det er jo nesten det største medisinske framsteget sidan penicillin, ler Tybring-Gjedde, før ho blir meir alvorleg:

– Dei elevane som tapar mest på at det ikkje blir stilt klare krav til å møta på skulen, er dei som ikkje har foreldre som vekkjer dei om morgonen og dyttar dei på skulen. Det er dei som har foreldre som jobbar nattevakt, som ikkje får følgt med på om borna gjer leksene sine. Eg skjønar at det kanskje er kjipt for elevar som har høgare snitt og er samfunnsengasjerte, men eg trur det er gull verdt for dei som oftast fell ut av skulen og som opplever at sosiale forskjellar går i arv.

– Men burde det ikkje vera kva du har lært som avgjer om du får vurdering, ikkje kor mange timar du har vore i?

– Eg kan forstå den innvendinga. Samstundes ser ein at det å vera til stades i timen har direkte påverknad på fråfall, og eg trur òg at du lærer meir viss du er i timen. Eg meiner elevane kan stilla mange krav til skulen, men når du vel frivillig å gå vidaregåande, meiner eg skulen også kan stilla krav om at du møter opp.

– Men det er ikkje vits i å vera på skulen om ein ikkje er motivert, eller ein ikkje er i form. No blir elevane tvungne til å gå til fastlegen for å få dokumentert fråvær, og legane skriv ut meir antibiotika enn før.

– Den rapporten som kom no nyleg viste også at det blir rapportert om fleire elevar som har psykiske plager. Det er ikkje fordi fråværsgrensa har gjort folk meir psykisk sjuke, men fordi fleire oppsøkjer hjelp. Eg trur det verste du kan gjera for dei som slit og er lite motiverte, er å ikkje stilla krav. Å stilla krav er at nokon bryr seg og ser deg og følgjer deg opp. Fråværsgrensa gjer at skulen i større grad enn før legg merke til dei elevane som på mystisk vis forsvinn.

– Og så må me berre stola på at fastlegane gir antibiotika til dei som er sjuke, det er deira profesjonsansvar. Folk skal gå til legen om dei er sjuke, og få antibiotika om dei treng det.

Les også: Slik ville Stortinget ha sett ut om berre førstegongsveljarane fekk bestemma

– Gratis utdanning er viktig

Etter sjølv å ha fullført vidaregåande skule, reiste Mathilde Tybring-Gjedde til England og University of Warwick for å ta ein bachelorgrad i politikk, filosofi og økonomi (PPE) – draumeutdanninga for alle politiske nerdar, som ho sjølv kallar det.

Seinare har ho byrja på ei jussutdanning i Oslo som ho håper å fullføra ein dag. Til forskjell frå enkelte andre unge Høgre-politikarar, ser Tybring-Gjedde helst at ho får sleppa å betala for det.

– Høyres studenter har tidlegare gått inn for studieavgift i høgare utdanning. Kva meiner du om det?

– Eg synest ikkje det er aktuelt. Eg har tidlegare vore positiv til å innføra det for internasjonale studentar, men det er ikkje ein aktuell debatt no, verken for internasjonale eller norske studentar.

– «Ikkje aktuelt», er ikkje det ein måte å unngå spørsmålet på?

– Nei nei, det er berre ikkje ei sak me kjem til å ta opp. Eg synest gratisprinsippet i høgre utdanning er viktig: Det har vore banebrytande for å få fleire uavhengig av bakgrunn til å ta utdanning. Eg er ikkje overtydd om at studieavgift vil heva kvaliteten på høgre utdanning, og fram til eg blir overtydd om det synest eg ikkje det er aktuelt.

– Men du som er oppteken av generasjonsrettferd og personleg ansvar: Kvifor skal elektrikaren og hjelpepleiaren betala for at eg skal sjølvrealisera meg med ein mastergrad i filosofi?

– Humaniorafag er ganske viktig, det også. Me har jo lagt fram ei humanioramelding for å styrka dei faga. Men ja: Når du ser på etterspurnaden etter yrkesgrupper i åra framover, ser du at det trengst fleire faglærte, og færre med mastergrad i samfunnsvitskaplege fag. Det trur eg vil påverka kva folk vel å studera, uavhengig av kva politikarane gjer. No har me også gjort ein stor strukturreform i høgare utdanning for å heva kvaliteten, og eg ser ikkje at studieavgift er naudsynt.

– Men det store spørsmålet er kor ein kan spara inn pengar, med tanke på generasjonsrekneskapen.

– Absolutt, me kan godt snakka om innsparingar. Men er det ein ting me ikkje skal spara på, er det jo kunnskapen og kompetansen i arbeidsstyrken. Studieavgift no, i ei tid når me treng at fleire tileignar seg kompetanse, det er ein temmeleg dårleg idé, og ikkje aktuell politikk for Høgre.

– Det blir NSO (Norsk studentorganisasjon) glade for å høyra.

– Eg trur NSO er veldig fornøgde, dei har jo fått dobling av talet på studentbustader og 11 månader studiestøtte!

– Kva står øvst på kuttelista di, då?

– For å vera ærleg: Det som står øvst no, er å unngå å auka offentlege utgifter. Der må debatten starta. Når me berre gjer små omprioriteringar i kva me satsar på i statsbudsjettet, blir det ramaskrik. Eg meiner me må få ein politisk kultur der ikkje all debatt når me legg fram eit budsjett går på dei postane der me har kutta eller omprioritert noko, men at me får ein større debatt om kva me skal bruka pengane på.

Få også med deg intervjuet med Sp-politikar Emilie Enger Mehl (24)!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge
Siste nytt
21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23PolitikkBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23KulturFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenSlik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14KulturKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge
Populært