Krydder gjør deg fortere mett på mindre mat

<p>ETT ENKELT KNEP: Bruk mer krydder i hverdagen, og blir fortere mett. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
ETT ENKELT KNEP: Bruk mer krydder i hverdagen, og blir fortere mett. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Magen fortere mett og du vil nøye deg med mindre salt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det fin­nes kryd­der og smaks­ri­ke in­gre­di­en­ser som gjør at du fø­ler deg let­te­re mett et­ter et mål­tid. Man­ge spi­ser litt mind­re når de for eks­em­pel får ser­vert mat med chi­li, og det er ikke helt uten grunn. Aust­rals­ke fors­ke­re har nem­lig fun­net ut at re­sep­to­re­ne (mot­ta­ger­mo­le­ky­le­ne) i ma­ge­sek­ken som gir oss mett­hets­sig­na­ler, let­te­re blir sti­mu­lert av chi­li, og gjør oss ras­ke­re met­te.

Tid­li­ge­re stu­di­er har også vist at chi­li kan bi­dra til å regulere matinntaket vårt og gjøre at vi spiser mindre. Det er stof­fet «cap­sai­cin» i chi­li som har den­ne virk­nin­gen. Cap­sai­cin fin­nes kun i plan­ter av pap­ri­ka­fa­mi­li­en, som pap­ri­ka og uli­ke ty­per chi­li. Og chi­li­en har i til­legg ulik styr­ke­grad, el­ler meng­der cap­sai­cin.

– Når chi­li kom­mer i be­rø­ring med re­sep­to­re­ne, går sig­na­le­ne for­te­re til hjer­nen enn med an­nen mat, be­kref­ter er­næ­rings­fy­sio­log Gunn He­le­ne Ar­sky i Bama.

– An­nen sterk mat som sen­nep og in­ge­fær skal også ha den­ne ef­fek­ten, men her er stu­di­e­ne noe eld­re, sier hun.

Les også: Vil bekjempe kreftceller med krydder

Økt for­bren­ning

Ar­sky for­tel­ler at i til­legg til å på­vir­ke mett­hets­re­sep­to­re­ne, vi­ser noen stu­di­er at chi­li også øker for­bren­nin­gen vår.

Hun un­der­stre­ker sam­ti­dig at ef­fek­ten på mett­hets­fø­lel­sen kan være in­di­vi­du­ell.

Og hvor godt chi­li­en vir­ker, kom­mer også an på hvor fet mat du spi­ser, for de sam­me stu­di­e­ne som vi­ser at chi­li gjør oss let­te­re mett, vi­ser også at et kost­hold med mye fet mat er med på å øde­leg­ge ef­fek­ten ved å svek­ke de sam­me re­sep­to­re­nes funk­sjon. Så det er nok ikke bare sterk mat som regulerer ap­pe­tit­ten din, selv om kryd­ret mat ge­ne­relt kan ha en po­si­tiv ef­fekt på mett­hets­fø­lel­sen.

– Kryd­der er bra for vek­ten på fle­re må­ter. Er du flink med kryd­der, kan du re­du­se­re på el­ler droppe salt. Salt bin­der vann i krop­pen. Så med mindre salt, kan krop­pen slippe ut litt vann, og du blir fas­te­re i fis­ken og litt let­te­re.

Visste du at ...

Bhut jolokia er verdens sterkeste chili og at den brukes som våpen? Det indiske forsvaret har brukt krydderbomben i tåregasslignende håndgranater som skal gjøre mennesker mindre stridsdyktige.

I et ma­gert kost­hold vil også kryd­der pif­fe opp ma­ten og gjø­re den mer fris­ten­de. For eks­em­pel smak­ful­le ur­ter i en sa­lat el­ler sup­pe. Gode kryd­der­sma­ker sti­mu­le­rer og «vek­ker» oss på fle­re plan. Om ma­ten ikke sma­ker noen ting, kan man kanskje ubevisst spi­se mer enn man hadde tenkt. Sterkt kryd­ret mat kan være så­pass bren­nen­de at vi ikke or­ker man­ge munn­ful­le­ne. På den an­nen side: Ny­de­lig og pas­se kryd­ret mat er det også lett å vil­le ha «bare litt mer» av. Så det er in­gen au­to­ma­tikk mellom gram kryd­der i en rett og hvor sul­ten el­ler mett du fø­ler deg et­ter noen bi­ter, un­der­stre­ker Ar­sky.

Mind­re salt

Ka­ro­li­ne Steen­buch Lied er fag­an­svar­lig for kost­hold i Gre­te Roede AS. Hun be­kref­ter at det fin­nes stu­di­er som vi­ser at chi­li kan bi­dra til økt mett­hets­fø­lel­se og vekt­­­reduk­sjon, men sy­nes det er vik­tig å leg­ge til at fors­ker­ne sam­ti­dig gir ut­trykk for at vi må være litt kri­tisk til re­sul­ta­te­ne.

– De ser for eks­em­pel også at per­so­ner som inn­tar mye chi­li kan utvikle høyere toleranse og at ef­fek­ten av chi­li vil avta. Si­den vi spi­ser det­te i så­pass be­gren­set meng­de, vil den and­re ma­ten vi spi­ser ha en mye stør­re ef­fekt på vekt­re­duk­sjon og mett­hets­fø­lel­se.

Steen­buch Lied me­ner at det å bru­ke mye kryd­der som smaks­til­set­ning i ma­ten er veldig bra uan­sett, spe­si­elt som er­stat­ning for salt.

– Vi nord­menn spiser altfor mye salt, og vi bør halvere inntaket. Mye av sal­tet vi spi­ser kom­mer fra salt vi strør på ma­ten vår. En god måte å re­du­se­re inn­ta­ket på, er å byt­te ut salt med kryd­der. Ma­ten får et like godt smaks­mes­sig løft av kryd­der, og hvis du bru­ker friske kryd­der­ur­ter får ma­ten et ut­se­en­de­mes­sig løft også, tipser Steen­buch Lied.

Søtt uten suk­ker

Kryd­der kan også på­vir­ke ap­pe­­tit­ten vår ved at det regulerer blod­suk­ker­stig­nin­gen et­ter et mål­tid. Ka­nel er ett av kryd­der­ne som har vist seg å ha den­ne ef­fek­ten. Noen stu­di­er an­ty­der også at hvit­løk skal ha sam­me ef­fekt.

Det­te på­vir­ker ikke mett­hets­fø­lel­sen di­rek­te, men et jevnt blod­suk­ker er med på å re­gu­le­re mat­inn­ta­ket vårt og kan blant an­net hind­re at vi blir «fys­ne» på noe søtt, el­ler at vi over­spi­ser. Kryd­der som ka­nel, ko­kos og va­nil­je, kan også gi fø­lel­sen av at noe er søtt, uten til­satt søt­ning, og der­med bru­ker vi mind­re suk­ker i ma­ten med dis­se smaks­til­set­nin­ge­ne, som igjen er med på å re­gu­le­re blod­suk­ke­ret vårt på en po­si­tiv måte.

Les også: Prøv lime på tacoen i kveld

Men det be­tyr li­ke­vel ikke at du kan be­gyn­ne å hive i deg ube­gren­se­de meng­der ka­nel.

– Forsk­ning har an­ty­det at kryd­der kan bi­dra til et mer sta­bilt blod­suk­ker, men her er eks­per­te­ne ueni­ge. Og dersom det er noe hold i det­te, er det nok snakk om mye stør­re meng­der enn hva vi har på hav­re­grø­ten. En stu­die vi­ser at inn­tak av seks gram ka­nel kan bi­dra til et mer sta­bilt blod­suker.

Det­te er langt over an­be­fal­te meng­der, som er på en halv te­skje dag­lig (1,4 gram), for­tel­ler Steen­buch Lied. Hun an­be­fa­ler at du kan spi­se litt av alt, men ikke for mye av det mes­te.

– Et­ter min me­ning vil ikke kryd­der el­ler chi­li ene og ale­ne bi­dra til et sta­bilt blod­suk­ker el­ler vekt­re­duk­sjon, men det kan alt det and­re man spi­ser. Det er ikke de­tal­je­ne som er det vik­ti­ge, det er hel­he­ten, un­der­stre­ker hun.

Saken ble først publisert i Klikk.no

Personvernpolicy